مقاله رایگان درباره 0/15، 0/1، 0/8

دانلود پایان نامه ارشد

بهخاطر جذب پائينتر B12Co نسبت به دو ويتامين ديگر ميباشد. غلظت مواد در مجموع? آزمايشي که براي ارزيابي مدل درجهبندي بهکار ميرود، بهصورت تصادفي انتخاب شد که براي VB12 و MCA در محدوده (ppm 65- 25) و براي B12Co در محدوده (ppm 110-40) ميباشد.

جدول 8-2- غلظت ويتامين B12 (VB12)، متيلکوبال آمين (MCA) و کوآنزيم B12 (B12Co) در مجموع? درجهبندي براساس طرح CCD.
شمار? نمونه
VB12
MCA
B12Co
نمونه 1(الف)
0/80
0/80
0/130
نمونه 2
0/80
0/80
0/20
نمونه 3
0/80
0/10
0/130
نمونه 4
0/10
0/80
0/130
نمونه 5
0/10
0/10
0/130
نمونه 6
0/10
0/80
0/20
نمونه 7
0/80
0/10
0/20
نمونه 8
0/10
0/10
0/20
نمونه 9
0/45
0/45
0/75
نمونه 10
0/45
0/45
0/20
نمونه 11
0/80
0/45
0/75
نمونه 12
0/45
0/80
0/75
نمونه 13
0/45
0/10
0/75
نمونه 14
0/10
0/45
0/75
نمونه 15
0/45
0/45
0/130
(الف) هم? غلظتها در جدول با واحد ميليگرم بر ليتر (ppm) ميباشند.

محلولهاي استاندارد مجموعههاي درجهبندي و آزمايشي فوق با افزودن مقادير متفاوتي از محلول مادر هر ماده و رقيق کردن در بالن 2 ميليليتري توسط آب بدون يون تهيه شدند. سپس طيفهاي UV-Vis نمونههاي درجهبندي و آزمايشي توسط طيف نورسنج در دماي اتاق ثبت گرديد و در نهايت اين دادههاي طيفي توسط نرمافزار MVC1 در محيط متلب تجزيه و تحليل شدند. براي ارزيابي مدلهاي ساخته شده فوق، نمونههاي مصنوعي همانند محلولهاي فوق تهيه شدند. براي تهي? محلولهاي مجهول، پنج آمپول از هر شرکت دارويي (شرکت اسوه و داروپخش) را با هم مخلوط نموده و مقدار مناسبي از اين مخلوط معادل حجم يک آمپول (mL 2) در بالن 50 ميليليتر با آب بدون يون رقيق گرديد. سپس طيفهاي UV-Vis محلول توسط طيفنورسنج در دماي اتاق ثبت و اين دادههاي طيفي توسط نرمافزار MVC1 تجزيه و تحليل گرديد.

8-2-4- مراحل آزمايش براي اندازهگيري همزمان داروها
براي يافتن گستر? غلظتي هر مـاده، مقادير متفاوتي از هر محلول مادر بهطور جداگانه در بالن 5 ميليليتري توسط مخلوط آب- متانول (1:1، v/v) تهيه شد و طيف جذبي هر ماده در گستره nm 400-190 ثبت گرديد. شکل 8-3 طيفهاي جذبي پاراستامول (PAR)، فنيل افرين هيدروکلريد (PHE) و کلرو فنير آمين مالئات (CLP) با غلظت ppm 5 را نشان ميدهد. همانطوريکه در اين شکل مشاهده ميشود، جذب ماکزيمم براي PAR،PHE و CLP بهترتيب در طول موجهاي 201، 200 و 201 نانومتر مـشاهده ميشود. مقادير جذب براي هر ماده در غلظتهاي متفاوتي از هر ماده در طول موج ماکزيمم مربوطه ثبت گرديد و نمودار جذب برحسب غلظت ترسيم گرديد. گستر? غلظتي (ppm 14-1) براي PAR، (ppm 12-1) براي PHE و (ppm 16-1) براي CLP بهدست آمد. بهخاطر خارج از گستره شدن جذب مخلوط در طول موج 198 نانومتر و گستر? غلظتي پائين در اين طول موجها (يعني 201، 200 و 201 نانومتر)، مقادير جذب براي مواد PAR،PHE و CLP بهترتيب در طول موجهاي 246، 215 و 220 نانومتر ثبت گرديد و گستر? غلظتي براي هر سه ماده در اين طول موجها (ppm 30-1) انتخاب گرديد. لذا بقيه طيفها در گستره 210 تا 310 نانومتر با توالي يک نانومتر ثبت گرديد.
مجموع? درجهبندي براساس طراحي مختلط مرکزي (CCD) تهيه شد که غلظت سه ماده دارويي در اين طراحي آزمايش در جدول 8-3 آمده است. گستر? غلظتي براي هر سه ماده در مجموع? درجهبندي در محدوده (ppm 15-1) ميباشد. غلظت مواد در مجموع? آزمايشي نيز براساس طرح CCD فوق انتخاب گرديد، به جز اينکه گستر? غلظتي براي هر ماده در محدوده (ppm 12-2) بود. محلولهاي استاندارد مجموعههاي درجهبندي و آزمايشي فوق با افزودن مقادير متفاوتي از محلول مادر هر ماده و رقيق کردن در بالن 5 ميليليتري توسط مخلوط آب- متانول (1:1، v/v) تهيه شد. سپس طيفهاي UV-Vis هر محلول (15 نمون? درجهبندي و 15 نمون? آزمايشي) توسط طيفسنج جذبي UV-Vis در دماي اتاق ثبت گرديد و در نهايت اين دادههاي طيفي توسط نرمافزار MVC1 در محيط متلب تجزيه و تحليل شدند.

شکل 8-3- طيفهاي جذبي UV-Vis داروهاي مورد اندازهگيري با غلظت 5 ميليگرم بر ليتر (ppm 5) از: (الف) پاراستامول، (ب) فنيل افرين هيدروکلريد و (پ) کلرو فنير آمين مالئات.

براي ارزيابي مدلهاي ساخته شد? فوق، نمونههاي مصنوعي مثل محلولهاي فوق تهيه گرديد. براي تهي? محلولهاي مجهول، ده قرص توسط آسياب در هاون پودر شدند و سپس معادل وزن يک قرص (592/0 گرم) در 50 ميليليتر از مخلوط آب- متانول (1:1، v/v) حل شد. بعد از 30 دقيقه مخلوط کردن و 15 دقيقه نگهداري در فضاي تاريک محلول فوق فيلتر شد و در نهايت يک ميليليتر از اين محلول در بالن 25 ميليليتر تا خط نشانه توسط مخلوط آب- متانول (1:1، v/v) رقيق گرديد. سپس طيفهاي جذبي محلولها توسط طيفسنج UV-Vis در دماي اتاق ثبت و اين دادههاي طيفي توسط نرمافزار MVC1 تجزيه و تحليل شدند تا غلظت مواد در قرص ترکيبي تعيين گردند.

جدول 8-3- غلظت مواد دارويي پاراستامول (PAR)، فنيل افرين هيدروکلريد (PHE) و کلرو فنير آمين مالئات (CLP) در مجموع? درجهبندي براساس طرح CCD.

شماره نمونه
PAR
PHE
CLP
نمونه 1 (الف)
0/15
0/15
0/15
نمونه 2
0/15
0/15
0/1
نمونه 3
0/15
0/1
0/15
نمونه 4
0/1
0/15
0/15
نمونه 5
0/1
0/1
0/15
نمونه 6
0/1
0/15
0/1
نمونه 7
0/15
0/1
0/1
نمونه 8
0/1
0/1
0/1
نمونه 9
0/8
0/8
0/8
نمونه 10
0/8
0/8
0/1
نمونه 11
0/15
0/8
0/8
نمونه 12
0/8
0/15
0/8
نمونه 13
0/8
0/1
0/8
نمونه 14
0/1
0/8
0/8
نمونه 15
0/8
0/8
0/15
(الف) هم? غلظتها در جدول با واحد ميليگرم بر ليتر (ppm) ميباشند.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد مکان مرکزی، توسعه روستا، توسعه روستایی Next Entries منابع پایان نامه درمورد شهرستان رشت، بنیاد مسکن، استان گیلان