مقاله رایگان درباره پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، خودکارآمدی

دانلود پایان نامه ارشد

آن می تواند با به كار گیری مهارت های خود، كاری را در شرایط خاص انجام دهد )اسنایدر و لوپز، 2007). اصل زیربنایی نظریه ی خودكارآمدی این است كه افراد احتمالاً بیشتر در فعالیت هایی درگیر می شوند كه نسبت به آن فعالیت ها خودكارآمدی بالایی دارند و از درگیر شدن در فعالیت هایی كه خودكارآمدی پایینی نسبت به آن دارند پرهیز می كنند )واندر بیل و شورتریج بگت20، 2002).
لازمه اصلی پیشرفت جامعه و تمدن، پیشرفت فرزندان آن جامعه در امور تحصیلی و آموزشی می باشد. لذا با توجه به مطالب ارائه شده می توان بیان کرد که بررسی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان جهت تعیین عوامل تأثیرگذار بر آن دارای اهمیت فراوان می باشد. بنابراین، در این تحقیق سعی شد مهمترین عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی بر اساس تحقیقات گذشته تعیین شود (که عبارت بودند از درگیری والدین در امور تحصیلی، شادکامی و خودکارآمدی) و سپس تعیین شود که کدام یک از متغیرهای عنوان شده نقش بیشتری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارند؟ پس محقق در این پژوهش به دنبال دستیابی به این سوال کلی می باشد: آیا متغیر های خودکارآمدی، شادکامی ودرگیری والدین در امور تحصیلی می تواند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان را پیش بینی کنند؟ در صورت پیش بینی، کدام یک از متغیرها توان پیش بینی بالاتری دارند؟
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:
پیشرفت تحصیلی و شادکامی یکی از مهمترین و عینی‎ترین معیارها برای بررسی و ارزیابی کارایی نظام‌های تربیتی است. از طرفی دانش‎آموزان بزرگترین سرمایه‌های انسانی در هر جامعه به حساب می‎آیند؛ زیرا می‎توانند با هم در آمیختن نیروی جوانی و علم و مهارت آموخته شده چرخ های پیشرفت و توسعه را به حرکت در آورند.
– پیشرفت تحصیلی از جمله متغیرهای مهمی می باشد که در چند سال اخیر بیشتر تحقیقات علوم تربیتی را به خود اختصاص داده است. بنابراین، اگر در این تحقیق بتوان پیشرفت تحصیلی را بر اساس متغیر های ذکر شده تبیین و پیش بینی نمود می توان گفت که کمک شایانی به علم صورت پذیرفته و بنابراین این تحقیق می تواند دارای اهمیت فزاینده ای باشد.
– پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از جمله متغیرهایی می باشد که برای نوجوانان مخصوصاً در دوره ی دبیرستان دارای اهمیت فراوان می باشد؛ زیرا زمینه ساز شغل آن ها در آینده می باشد. بنابراین، پیش بینی عملکرد وپیشرفت تحصیلی می تواند به دانش آموزان در جهت پیش بینی آینده ای مطمئن تر می تواند دارای اهمیت فراوان باشد.
– خودکارآمدی و شادکامی دانش‎آموزان و بررسی عوامل تأثیر‎گذار بر پیشرفت تحصیلی آنان، موضوع مهمی است که بخش عمده‎ای از پژوهش‎های علوم تربیتی و روان شناسی را به خود اختصاص داده است. به طوری که پیشرفت تحصیلی بالا، نقش مهمی در کسب فرصت‌های شغلی و ساختن زندگی آینده‌ی دانش‌آموزان دارد بنابراین پرداختن به موضوع خودکارآمدی و شادکامی دانش آموزان که از عوامل موثر در عملکرد تحصیلی مناسب دانش آموزان است دارای اهمیت فراوان می باشد.
– باورهای خودکارآمدی را دانش آموزان بیشتر در محیط مدرسه در ارتباط با معلمان و مربیان و همسالان پرورش می دهند لذا برای ایجاد خودکارامدی مثبت در دانش آموزان می توان از نتایج این تحقیق جهت آموزش به معلمان و مربیان در حیطه تربیت دانش آموزان اقدام نمود.
– عملکرد تحصیلی مثبت در مدارس برای دانش آموزان خودکارامدی مثبت را به ارمغان می آورد لذا با توجه به نظریه واقعیت درمانی در ارتباط با مدارس بدون شکست، می توان با ایجاد موقعیت های مناسب تر برای غلبه بر مشکلات، به جایگزین کردن باورهای خودکارامدی مثبت به جای منفی در دانش آموزان اقدام کرد که این هم به نوبه ی خود بر اهمیت این تحقیق می افزاید.
– درگیری والدین در امور تحصیلی به معنای مشارکت و همکاری آن ها در امور تحصیلی همانند معلمان و مربیان تربیتی می باشد و هرچه این ارتباط بیشتر باشد به احتمال بیشتر تربیت و پیشرفت بهتری در دانش آموزان حاصل شود. بنابراین، اهمیت و ضرورت تحقیق در مورد این متغیر نمایان می شود.
1-4 اهداف پژوهش :
1-4-1 هدف کلی:
بررسی نقش خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی به عنوان پیش بینی کننده های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر بندرعباس.
1-4-2 اهداف جزئی:
1- تعیین رابطه بین خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر بندرعباس
2-تعیین رابطه بین شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر بندرعباس
3-تعیین رابطه بین درگیری والدین در امور تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر بندرعباس
4- تعیین رابطه بین خود کارآمدی ، درگیری والدین در امور تحصیلی وشادکامی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر بندرعباس
5-پیش بینی پیشرفت تحصیلی براساس متغیرهای خود کارآمدی ، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر بندرعباس
1-5 سؤال های تحقیق:
1- آیا بین خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر بندرعباس رابطه وجود دارد؟
2- آیابین شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر بندرعباس رابطه وجود دارد؟
3-آیا بین درگیری والدین در امور تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر بندرعباس رابطه وجود دارد؟
4-آیا بین خود کارآمدی ، درگیری والدین در امور تحصیلی وشادکامی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر بندرعباس رابطه وجود دارد؟
5- آیا متغیرهای خود کارآمدی ، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی ، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر بندرعباس را پیش بینی می کنند؟
1-6 فرضیه های پژوهش:
1- بین خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهبندرعباس رابطه وجود دارد.
2- بین شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر بندرعباس رابطه وجود دارد.
3- بین درگیری والدین در امور تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر بندرعباس رابطه وجود دارد.
4- بین خود کارآمدی ، درگیری والدین در امور تحصیلی وشادکامی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر بندرعباس رابطه وجود دارد.
5- خود کارآمدی ، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی ، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر بندرعباس را پیش بینی می کنند.
1-7 تعریف واژه ها و اصطلاحات:
1-7-1 تعاریف مفهومی
– خودکارآمدی:
خودکارآمدی به باورهای فرد درباره ی توانایی های خود برای یادگیری یا انجام رفتارها در سطحی قابل قبول اطلاق می شود )بندورا، 2006)، بر اساس این تعریف، باورهای خودکارآمدی تحصیلی به احساس شایستگی و قابلیت دانش آموز در عملکرد تحصیلی اشاره دارد.
– شادکامی:
عبارت است از مقدار ارزش مثبتی که یک فرد برای خود قائل است. که دارای دوجنبه است، یکی عوامل عاطفی که نمایانگر تجربه هیجانی شادی، سرخوشی، خوشنودی و سایر هیجان های مثبت هستند. دیگری ارزیابی شناختی رضایت از قلمروهای مختلف زندگی بیانگر شادکامی و بهزیستی روانی است(رئیسی، 1392).
– درگیری والدین در امور تحصیلی :
درگیری والدین در امور تحصیلی به پیگیری مستمر والدین و مراجعات مکرر آن ها به منظور وارسی وضعیت تحصیلی فرزندان در خانه و مدرسه گفته می شود(شکاری،1392).
– پیشرفت تحصیلی:
منظور از پیشرفت تحصیلی، پیشرفت دانش آموز در دروس سال گذشته و افزایش نمرات و معدل در طول سال تحصیلی 94-1393 می باشد.
1-7-2 تعاریف عملیاتی
– خودکارآمدی:
نمره ای است که شرکت کنندگان در این پژوهش از طریق پاسخگویی به پرسشنامه نظامي، شوارتزر21 و جروسلم (1996)، خودکارآمدی به دست می آورند.
– شادکامی:
نمره ای است که شرکت کنندگان از طریق پاسخگویی به پرسشنامه شادکامی آکسفورد(علی پور و نوربالا،1387)، به دست می آورند.
– درگیری والدین در امور تحصیلی:
درگیری والدین در امور تحصیلی در پژوهش حاضر از طریق نمره کسب شده دانش آموزان از پاسخ گویی به پرسشنامه شکاری(1392)، به دست آمده است.
– پیشرفت تحصیلی:
در این پژوهش معدل دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان در امتحانات پایانی سال گذشته به عنوان شاخصی از پیشرفت تحصیلی آنان مدنظر قرار گرفت.

فصل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده(ادبیات و مستندات ، چارچوب ها و مبانی ، سابقه و پیشینه تحقیق)

2-1 مقدمه:
فصل حاضر در دو قسمت مورد بررسی قرار می گیرد:
در قسمت اول که گستره نظری مسأله مورد پژوهش را در بر گرفت، پژوهشگر سعی داشت پیشینه نظری مسأله مورد پژوهش را مطرح نماید. ابتدا به توضیحاتی درباره متغیرهای خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی پرداخته شد و در ادامه اهمیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفته است. سپس درقسمت دوم به بررسی پیشینه مطالعاتی پژوهش حاضر پرداخته شده است.
2-2 گستره نظری مسأله مورد پژوهش
2-2-1 باورهای خودکارآمدی
2-2-1-1 مفهوم باورهای خودكارآمدي
خودکارآمدی22، درجه ای از احساس تسلط فرد در مورد توانایی اش برای انجام فعالیت های خاص می باشد. تئوری خودکارامدی بندورا به نقش اعنماد و اطمینان و عزت نفس فرد نسبت به توانایی هایش در انجام رفتار خواسته شده از وی تأکید دارد(بندورا و آدامس23،2002). به عبارت دیگر، خودکارآمدی اطمینانی است که شخص، رفتار خاص را با موقعیت به اجرا می گذارد و انتظار نتایج به دست آمده را دارد(بندورا و اسحانک24،2004). در واقع خودكارآمدي به قضاوت فرد در بارة آنچه فرد فكر می کند، می تواند انجام دهد، نه آنچه انجام داده است، گفته مي شود (احمدي، 1386).
خودكارآمدي يكي ازمفاهیم مهم و مؤثر و مكانيسم اساسي در نظريه شناختي اجتماعي بندورا است. بندورا( 1977)، خودكارآمدي را توجه به باورها يا قضاوت فرد نسبت به توانا يي هاي خودش در انجام وظايف و مسؤوليت ها مي داند. اين نظريه خودشناسي را اساس تصميم گيري مي داند و همچنين ويژگي هاي انسان را مورد توجه قرار مي دهد. هم چنین در این دیدگاه رفتار آدمی نه تنها در کنترل عوامل بیرونی و محیطی نیست بلکه فرآیندهای شناختی نقش تعیین کننده در رفتار دارند. فرآیندهای شناختی به عنوان بخشی از آسیب شناسی روانی موجب انتظارات و ادراکات نادرستی می گردد که فرد از کارآمدی خود دارد و این انتظارات می تواند به اضطراب و اجتناب های دفاعی از موقعیت های تهدید کننده منجر شوند(پاجاریس25، 2002).
در نظام بندورا، منظور از “خودکارآمدی” احساس شایستگی، کفایت و قابلیت در کنار آمدن با زندگی است. برآورده نمودن و حفظ معیارهای عملکرد، خودکارآمدی را افزایش می دهد، ناکامی در برآوردن و حفظ آن معیارها، ان را کاهش می دهد. را ه دیگری که بندورا خودکارآمدی را شرح داده، برحسب ادراک ما از درجه کنترلی که بر زندگی خود داریم، می باشد. افراد می کوشند بر رویدادهایی که زندگی آنان را تحت تأثیر قرار می دهند، اعمال کنترل نمایند. با اعمال نفوذ در موقعیت هایی که آنان می توانند مقداری کنترل داشته باشند، بهتر می توانند آینده مطلوب را تحقق بخشیده و از نتایج نامطلوب ممانعت به عمل آوردند. تلاش برای اعمال کنترل بر شرایط زندگی، تقریبا بر هر فردی حکمفرماست، زیرا این کار می تواند منافع شخصی و اجتماعی بی شماری را برای آنان تأمین نماید. توانایی تأثیرگذاری بر پیامدها، آنان را قابل پیش بینی می سازد. قابل پیش بینی بودن، آمادگی سازش یافتگی را پرورش می دهد. ناامیدی در اعمال نفوذ بر اموری که به صورت نامطلوب بر زندگی فرد تأثیر می گذارند، نگرانی، دلسردی و ناامیدی را پرورش می دهد(بندورا،1995).
در چارچوب نظریه ی بندورا، افراد با باورهای خودکارآمدی قوی نسبت به افرادی که باورهای ضعیفی دارند در انجام تکالیف کوشش و پافشاری بیشتری از خود نشان می دهند و در نتیجه عملکرد آنان در انجام تکلیف بهت

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی Next Entries پایان نامه ارشد درباره شهر سبزوار، استان خراسان