مقاله رایگان درباره پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دانلود پایان نامه ارشد

د. هم چنین در پژوهش حاضر، برای محاسبه ی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برابر با 84/0 به دست آمد.

3-6-4. شیوه نمره گذاری پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHQ)
پرسشنامه شادکامی آکسفورد تجدید نظر شده آرگیل، شامل 29 گویه در 5 حیطه است. حیطه اول: رضایت از زندگی(شامل 8گویه)، حیطه دوم: حرمت خود(شامل 7گویه)، حیطه سوم: بهزیستی(شامل 5گویه)، حیطه چهارم: رضایت خاطر(4گویه)، حیطه پنجم: خلق مثبت(3گویه) می باشد. هر گویه به ترتیب از 0تا3 نمره گذاری می شوند و جمع نمره های گویه های 29 گانه، نمره کل مقیاس را تشکیل می دهند که دامنه ن ها از صفر تا 8 است.
3-7 پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی
3-7-1. معرفی کلی آزمون
پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی، توسط شکاری(1392)، در پژوهشی با نمونه ای متشکل از 280 نفر از دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی ساخته شد که در این پژوهش روایی پرسشنامه توسط پنج تن از اساتید دانشگاه مورد تأیید قرار گرفت و جهت بررسی پایایی پرسشنامه بر روی 100 نفر از دانش آموزان اجرا شد و آلفای کرونباخ برابر86/. برای کل آزمون به دست آمد . هم چنین در پژوهش حاضر، برای محاسبه ی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برابر با 82/0 به دست آمد.
این پرسشنامه به صورت لیکرت پنج درجه ای که به صورت موافقم(5)، کمی موافقم(4)، نظری ندارم(3)، کمی مخالفم(2) و مخالفم(1) نمره گذاری می شود. کسب نمره بالاتر از میانگین در این پرسشنامه نشان دهنده درگیری مثبت والدین در امور تحصیلی فرزندانشان است و کسب نمره پایین تر از میانگین نشان دهنده عدم توجه و درگیری والدین در مور تحصیلی فرزندانشان می باشد.

3-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
با توجه به این که در تحقیق حاضر از خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی به عنوان متغیر پیش بین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یاد می شود می توان از روش‌های آماری تحلیل رگرسیون همزمان استفاده کرد. زیرا خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی به عنوان متغیر پیش بین و پیشرفت تحصیلی به عنوان متغیر ملاک می باشند به علاوه، برای بررسی رایطه ساده بین متغیرهای ذکر شده از ضریب همبستگی پیرسون استفاده به عمل آمد.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل و بیان نتایج حاصل از تحقیق

4-1 مقدمه
در این فصل به تجزیه و تحلیل آماری داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی پرداخته شده است. ابتدا در سطح توصیفی به توزیع فراوانی، درصد، درصد تجمعی پرداخته شد که هرکدام به طور جداگانه در یک جدول و نمودار مجزا توصیف شده اند. هم‌چنین در مبحث تحلیل استنباطی از رگرسیون هم زمان و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
4-2. یافته های توصیفی پژوهش
4-2-1. وضعیت اقتصادی خانواده ها
جدول4-1. توزیع فراوانی درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب وضعیت اقتصادی
گروه ها
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
درآمد پایین
113
85/41
85/41
درآمد متوسط
101
40/37
25/79
درآمد بالا
56
75/20
100
کل
270
100/.

جدول 4-1، نشان داد که درآمد خانواده های شرکت کننده در پژوهش حاضر، بیشترین فراوانی در سطح درآمد پایین برابر با 113 نفر است و سطح درآمد متوسط و بالا با 101 و 56 نفر فراوانی به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.

نمودار 4-1. نمودار ستونی توزیع درصد درآمد خانواده در پژوهش حاضر
نمودار 4-1. میزان درآمد خانواده را بر حسب درصد نشان داد. همان طور که ملاحظه شد خانواده با درآمد پایین برابر 85/41 درصد، درآمد متوسط برابر40/37 درصد و درآمد بالا برابر 75/20 درصد به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند.
4-2-2. نوع مدرسه
جدول4-2. جدول توافقی فراوانی و درصد نوع مدارس در پژوهش حاضر
نوع مدرسه
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
دولتی
152
30/56
30/56
غیردولتی
118
70/43
0/100
جمع
270
100.0

جدول4-2، توزیع فراوانی دانش‎آموزان در مدارس را برای نمونه پژوهش نشان داد. همان‎طور که از جدول فوق مشخص است 152 نفر معادل 30/56 درصد از مجموع 270 نفر از افراد شرکت کننده در پژوهش را دانش‎آموزان مدارس دولتی تشکیل داده‎اند و 118 نفر معادل 70/43 درصد از مجموع 270 نفر از افراد شرکت کننده در پژوهش را دانش‎آموزان مدارس غیر دولتی(غیرانتفاعی) تشکیل می دادند. ستون آخر جدول بالا درصد تجمعی را نشان داد.

نمودار4-2. نمودار ستونی توزیع درصد مدارس در پژوهش حاضر

نمودار 4-2. نوع مدارس در پژوهش را بر حسب درصد نشان داد. همان طور که مشاهده شد مدارس دولتی با میزان 30/56 درصد نسبت به مدارس غیر دولتی با میزان 70/43 درصد در رتبه اول قرار گرفت.

4-2-3. تحصیلات پدر دانش آموزان
جدول 4-3. جدول فراوانی، درصد و درصد تجمعی تحصیلات پدر دانش‎آموزان شرکت کننده در پژوهش
تحصیلات والدین
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
بیسواد
21
78/7
78/7
زیردیپلم
58
48/21
26/29
دیپلم
86
85/31
11/61
فوق دیپلم
47
41/17
52/78
لیسانس
39
44/14
96/92
فوق لیسانس و بالاتر
19
04/7
100
کل
270
0/100

همان طور که در جدول 4-3، مشاهده شد، فراوانی، درصد و درصد تجمعی تحصیلات والدین دانش‎آموزان در پژوهش، مشخص شده است. از بین دانش‎آموزان شرکت‎کننده در پژوهش تعداد 86 نفر معادل 85/31درصد، پدر آنان دیپلم که بیش‎ترین درصد از حجم نمونه را به خود اختصاص داده است ،58 نفر معادل 48/21 درصد از آنان زیر دیپلم و 21 نفر معادل 78/7 درصد بیسواد، 47 نفر معادل41/17درصد فوق دیپلم، 39 نفر معادل44/14درصد لیسانس، 19 نفر معادل04/7 درصد فوق لیسانس و بالاتر از حجم نمونه پژوهشی را به خود اختصاص داده‎اند.

نمودار4-3. نمودار ستونی توزیع درصد تحصیلات پدر دانش‎آموزان در پژوهش حاضر
نمودار 4-3. میزان تحصیلات پدر نمونه های پژوهش را بر حسب درصد نشان داد. همان طور که ملاحظه شد پدران بیسواد با میزان 78/7 درصد در پایین ترین مرتبه و پدران با تحصیلات دیپلم برابر 85/31 درصد در بالاترین مرتبه نسبت به سایر تحصیلات قرار گرفته است.
4-2-4. شغل پدر
جدول 4-4. جدول فراوانی، درصد و درصد شغل پدر دانش‎آموزان شرکت کننده در پژوهش
شغل پدر
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
بیکار
34
59/12
59.12
کارگر
64
70/23
29/36
آزاد
45
67/16
96/52
کارمند
47
40/17
36/70
نظامی
54
00/20
36/90
بازنشسته
26
64/9
100%
کل
270
100.0

جدول 4-4، نسبت فراوانی و درصد شغل والدین دانش‎آموزان شرکت کننده در پژوهش را نشان داد. والدین که بیکاربودند با فراوانی 34 معادل 59/12 درصد، والدینی که شغل آن‎ها کارگر بود با فراوانی 64 معادل70/23 درصد از کل حجم نمونه جامعه را تشکیل دادند. والدینی که شغل آن‎ها آزاد بود با فراوانی 45معادل67/16درصد از کل حجم نمونه جامعه را تشکیل دادند. والدینی که شغل آن‎ها کارمند بود با فراوانی 47 معادل 40/17درصد از کل حجم نمونه جامعه را تشکیل دادند. والدینی که شغل آن‎ها نظامی بود با فراوانی 54 معادل 20 درصد از کل حجم نمونه جامعه را تشکیل دادند. والدینی که بازنشسته بودند با فراوانی 26 معادل64/9درصد کمترین حجم از کل حجم نمونه را تشکیل دادند.

نمودار 4-4. نمودار ستونی توزیع درصد شغل پدر دانش‎آموزان در پژوهش حاضر
نمودار4-4. شغل پدر نمونه های پژوهش را بر حسب درصد نشان داد. همان طور که مشاهده شد شغل کارگر با میزان 70/23 درصد در بالاترین رتبه و شغل بازنشسته با میزان 64/9 در پایین ترین مرتبه نسبت به سایر شغل ها قرار گرفت.
4-3. یافته های استنباطی پژوهش
4-3-1. فرضیه اول: بینخودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر بندرعباس رابطه وجود دارد.
جدول4-5. ضرایب همبستگی ساده بین خودکارامدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
متغیر ها
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
تعداد

ضریب همبستگی
سطح معناداری
N
خودکارآمدی
20/.
001/.
270
در جدول4-5، ضرایب همبستگی ساده بین خودکارامدی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارائه شده است. همان طور که ملاحظه می کنید ضریب همبستگی بین خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی 20/. بوده است که در سطح 001/.p معنادار است. بدین معنا که خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس رابطه مثبت دارد. به عبارت دیگر که با افزایش خودکارامدی دانش آموزان، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس نیز افزایش می یابد.
4-3-2. فرضیه دوم: بین شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر بندرعباس رابطه وجود دارد.
جدول4-6. ضرایب همبستگی ساده بین شادکامی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
متغیر ها
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
تعداد

ضریب همبستگی
سطح معناداری
N
شادکامی
14/.
01/.
270
در جدول4-6، ضرایب همبستگی ساده بین شادکامی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارائه شده است. همان طور که ملاحظه می کنید ضریب همبستگی بین شادکامی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 14/. بوده است که در سطح 001/.p معنادار است. بدین معنا که شادکامی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس رابطه مثبت دارد. به عبارت دیگر با افزایش شادکامی، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس نیز افزایش می یابد.
4-3-3. فرضیه سوم: بین درگیری والدین در امور تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر بندرعباس رابطه وجود دارد.
جدول4-7. ضرایب همبستگی ساده بین درگیری والدین در امور تحصیلی و پیشرفت تحصیلی
متغیر
پیشرفت تحصیلی تحصیلی
تعداد

ضریب همبستگی
سطح معناداری
N
درگیری والدین در امور تحصیلی
29/.
001/.
270
همان طور که در جدول 4-7، مشاهده می کنید رابطه بین درگیری والدین در امور تحصیلی با پیشرفت تحصیلی ارائه شده است. همان طور که مشاهده شد رابطه بین درگیری والدین در امور تحصیلی و پیشرفت تحصیلی برابر 29/. می باشد که در سطح 001/.P معنادار بوده است. لازم به ذکر است که این رابطه مثبت می باشد بدین معنا که هرچه درگیری والدین در امور تحصیلی دانش آموزان بیشتر باشد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آن ها نیز بیشتر می شود.
4-3-4. فرضیه چهارم: بین خودکارآمدی، درگیری والدین در امور تحصیلی و شادکامی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر بندرعباس رابطه وجود دارد.
جدول4-8. ضرایب همبستگی ساده بین خود کارآمدی ، درگیری والدین در امور تحصیلی با شادکامی دانش آموزان
متغیر ها
شادکامی
تعداد

ضریب همبستگی
سطح معناداری
N
خودکارامدی
82/.
001/.
270
درگیری والدین در امور تحصیلی
15/.
01/.

همان طور که در جدول 4-8، مشاهده گردید رابطه ی بین خودکارآمدی و درگیری والدین در امور تحصیلی با شادکامی دانش آموزان ارائه شده است. از بین این دو متغیر خودکارآمدی با ضریب همبستگی 82/.r= در سطح 001/.P معنادار شد و رابطه قوی تری نسبت به متغیر درگیری والدین در امور تحصیلی با شادکامی دارد و درگیری والدین در امور تحصیلی با ضریب 15/.r= در سطح 01/.P معنادار شد و همبستگی مثبتی با شادکامی دانش آموزان دارد.
4-3-5. فرضیه پنجم: خود کارآمدی ، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر بندرعباس را پیش بینی می کنند.
جدول 4-9 . جدول خلاصه مدل رگرسیون همزمان جهت پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس متغیرهای خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی
متغیرهای پیش بین
ضریب همبستگی
(R)
ضریب تعیین
(R2)
ضریب تعیین تعدیل شده
خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی
41/.
17/.
16/.

براساس مشاهدات جدول 4-9 ، مشخص گردید که همبستگی چندگانه بین متغیرهای ورودی به معادله رگرسیونی و پیشرفت تحصیلی برابر با 41/0 است و ضریب تعیین تعدیل شده آن برابر 16/0 می‎باشد. به عبارت دیگر 16

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره خودکارآمدی، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی Next Entries مقاله رایگان درباره یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی