مقاله رایگان درباره پژوهش علمی، روش شناسی، تامین مالی، روش تحقیق

دانلود پایان نامه ارشد

2011 to March 2012
5
تولیدات بسیار سریع(انبوه سازی)
یک نوع استراتژی تهاجمی به بازار برای تصرف بخش بیشتری از آن با غلبه روانی بر محیط ومشتری(نمونه آن تولید انبوه کشور چین)
OICA, World Motor Vehicle Production by Country and Type 2007–11
6
ارتباطات وتعاملات سازنده بین کشورها
روابط دولت ها وروابط دیپلماتیک کشورها نقش بسزایی در تجارت بین کشورها دارد
(مک آلیندن، 2012)
“The Effects a U.S. Free Trade Agreement with Japan would have on the U.S. Automotive Industry”
7

تمرکزمنطقهای
کشورهای تولید کننده دربازارهای منطقه ای مختلف درسرتاسرجهان فعالیت می کنند. هزینه های حمل ونقل، ریسک های نوسان پول وموانع تجاری مواردی هستند که دراین نوع تصمیم گیری باید به آنها توجه شود.

(روبرت کوپمن ، 2013)
“UNITED STATES INTERNATIONAL TRADE COMMISSION”
8
فاصله جغرافیایی
کاهش مسافت بین عرضه کنندگان وکارخانهها
(جارولزکی و دهوف، 2010)
“Global Innovation 1000”
9
تولیداستاندارد

تولید اتومبیل هایی است که نیاز به اصلاحکمی برای بازارهای بین المللی مختلف داشتهباشند
Ford Motor Company, 2009 Annual Report, 2 (accessed March 12, 2013).

10
تولید منعطف
این نوع تولید این توانایی را به تولید کننده می دهد تا براساس تقاضای مشتری تولید کرده و سود خود را افزایش دهد
(سوزانیز، 2011)
“Manufacturing’s New Necessity “
11
اعتمادسازی برای مشتریان
دربازارهای بین المللی ووجود ابهام در روابط بین خریدارو فروشنده، ایجاداعتماد بسیارمشکل وبسیار سودآوراست
(پلاچ، 2012)
“Feeling Uncertain about July Car Sales?”
12
قیمت
به عنوان پیچیده ترین ومهمترین عامل رقابتی در سطح داخلی وبین المللی که به صورت کاهش قیمت، تخفیفات، جوایز وکالاهای اضافی، اشانتیون و…صورت میگیرد.
(روبرت کوپمن، 2013)
“UNITED STATES INTERNATIONAL TRADE COMMISSION”
13
مصرف سوخت
ماشین های با مصرف سوخت پایین تر ازدیدگاه مشتریان دراولویت قرار دارند.

14
اعتبارجهانی
شامل برند و شهرت شرکت دربازار ودر بین رقبا

15
تکنولوژی
استفاده از تکنولوژی های جدید موجب به روز ماندن شرکت ها می شود.

16
شکل ظاهری و تیپ خودرو
مشتریان معمولا ماشینهایی را می پسندند که شکل زیبایی داشته باشند.

17
ویژگی های کاربردی
مانند فضای بار،دوگانه سوز بودن و…

18
امنیت خودرو
امنیتی که سلامت حداقلی سرنشینان را درهنگام حادثه حفظ کند.

19
توانایی مالی شرکت
حضوردر بازار بین المللی نیازمند پشتوانه ی مالی مستحکمی برای شرکت هاست.

شپاردسون (2012)

“South Korea to Get More Fords”

20
سابقه فعالیت شرکت در بازارهای بین المللی
(اعتبارشرکت)
اعتبارشرکت عاملی برای خرید بیشتر و اعتماد در خرید برای مشتریان است

جدول ‏212: شاخص های مورد نظر ایفیک برای حمایت از پروژه های صادراتی
1
تشریح ساختارمالکیت شرکت و ارائه جزئیات راجع به شرکای آن

وب سایت تخصصی ایفیک

www.ific.org.ir/fa/news/231

2
تشریح پروژه واهداف آن

3
مطالعات بازار به وجود آمده

4
ارائه ی اطلاعات مالی راجع به پروژه ومهندسی تامین مالی آن

5
ارائه ی گزارشات امکان سنجی معتبر

6
تضمین بانکی ریالی و ارزی

7
تخصیص نرخ سود تسهیلات بر مبنای وضعیت مالی،سوابق ونوع شرکت

8
نسبت های مالی بنگاه

9
حضور بنگاه در بورس

حمایت های ایفیک از پروژه های صادراتی

1
سرمایه گذاری درقالب همکاری مشترک با اشخاص حقیقی وحقوقی در خارج از کشور

وب سایت تخصصی ایفیک

www.ific.org.ir/fa/news/231

2
اعطای تسهیلات بصورت وام

3
کاهش ریسک سرمایه گذاری

4
شناسایی پروژه های سودآور

5
فراهم کردن حمایت های سیاسی

6
فراهم کردن حمایت های حقوقی

7
سهولت دست یابی به خط اعتباری کشورها

دستهبندی شاخصها در دستههای 6 گانه
از بین بیش از صد شاخص فوق با انتخاب 6 دسته شامل: توانایی بنگاه، شرایط بین المللی بنگاه، محیط اقتصادی، محیط رقابتی، محیط سیاسی – قانونی و محیط فرهنگی – اجتماعی، 97 شاخص در این 6 دسته قرار گرفت. منطق انتخاب این 6 دسته و قراردادن شاخص ها در آنها مبتنی بر دو اصل بوده است. اول مدلهای موجود در متن ادبیات که در بیشتر مدلها، این متغیرها سنجیده شدهاند و دارای اهمیت می باشند؛ دلیل دوم نیز اهمیت این 6 دسته متغیر از دیدگاه اساتید و خبرگان بوده است. در فصل چهارم به تفصیل در این مورد سخن گفته شده است.
جدول ‏213: جمعبندی و تعریف متغیرها
متغیر
ردیف
توانایی بنگاه
شرایط بین المللی
بنگاه
محیط اقتصادی
محیط
رقابتی
محیط
سیاسی- قانونی
محیط
فرهنگی- اجتماعی
1
ایجاد امکانات و انگیزه برای صادرات
شناخت بازار مصرف خارجی
اندازه بازار
وضعیت وشدت رقابت دربازارداخلی وخارجی
ساختارسیاسی و نوع نظام حکومتی
سابقه تاریخی
2
سرمایه گذاری درصنعت
شهرتواعتباربین المللی
رشدبالقوه بازار
رقبای داخلی
سازمان های بین المللی عضو
ارزش های بارز
3
تنوع بخشیدن به کالای صادراتی
دسترسی به بازارجهانی
دسترسی به بازار
رقبای جهانی
سطح کنترل دولت در تجارت
الگوهای سبک زندگی
4
دانش تجربی وسطح علمی
دسترسی به تکنولوژی ودانش فنی
ثبات اقتصادی
مزیت رقابتی
ثبات سیاسی
زبان رسمی درتجارت
5
مالکیت
دسترسی زمینی، هوایی ودریایی
جذابیت تقاضا
تطابقکیفیتکالای صادراتیبا استاندارد جهانی
شرایطوضوابط کاری تجارت
مذهب
6
حمایت وپشتیبانی دولت
روابط وارتباطات الکترونیکی
جذابیت دسترسی
دسترسی به اطلاعات
قوانین تجاری
فرهنگ مصرف کالا
7
توانایی نیروی انسانی
تعاملوارتباطسازندهبین کشورها
جذابیت رقابت
هزینه معاملاتی
تعرفه ها
نگرش به کالای خارجی
8
عملکردصادراتی
تمرکز منطقه ای یا جهانی شرکت
سیستم توزیع
رقابت کامل وانحصار
استانداردها
سطح آموزشی
9
سوددهی
فاصله جغرافیایی
توزیع درآمد
اعتماد سازی برای مشتریان
سیستم های قانونی
جمعیت ونرخ رشد
10
رشد فروش
سرمایهگذاری مشترک در عرصه بین المللی
نرخ تورم

روابط سیاسی
عوامل جمعیت شناختی (سن،جنس،درآمد و…)
11
سهم بازار
ذخائرخارجی
وضعیت زیرساخت ها

محدودیت غیرتعرفه ای(اداری)
تشابهات فرهنگی
12
رقیب گرایی وعملکرد بازاربین المللی
دسترسی به دلار وارز
سیاست های پولی ومالی ومالیاتی

محدودیتهای قیمت گذاری

13
مشتری گرایی وعملکردبازاربین المللی

موافقت نامه های اقتصادی-تجاری

برقراری جوایز صادراتی

14
هماهنگی درون سازمانی

مناطق آزادتجاری

معافیتهای مالیاتی

15
تصمیم گیری مدیریت

وضعیتصادرات وواردات

تسهیل سرمایه گذاری خارجی

16
قابلیت پاسخگویی

تولید ناخالص ملی

17
ظرفیت تولید

دورنمای اقتصادی

18
بازاریابی وتبلیغات

بیکاری

19
سرمایه گذاری مشترک

سیستم بانکی

20
سرعت ودقت در تولید وصادرات

21
اهمیت دادن به بخش تحقیق وتوسعه

22
تولید استاندارد

23
تولید منعطف

24
ویژگی های محصول

25
سابقه فعالیت

26
عرضه کنندگان محلی

27
توان مالی شرکت

28
نسبت های مالی بنگاه

29
حضور بنگاه در بورس

خلاصه
در این فصل بتدا تجارت بینالملل وتئوریهای آن مطرح گردید، سپس بازاریابی و سطوح آن در سطح بین المللی بیان شد. در ادامه تصمیمات عمده در ورود به بازارهای بینالمللی در بخشهای بررسی محیط بازاریابی بینالمللی، تصمیمگیری در خصوص حضور در این بازارها و تصمیمگیری در خصوص انتخاب بازار هدف را توضیح دادیم. سپس مهمترین شاخصهای انتخاب بازار هدف به صورت عام برای کل صنایع و بصورت خاص برای صنعت خودروسازی تشریح شد و پس از آن صنعت خودروسازی ایران در بخش های تولید و صادرات مورد بررسی قرار گرفت. در بخش پایانی ادبیات به بررسی سازمانهای تامین مالی کننده و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران(ایفیک)، پرداخته شد. در نهایت در بخش پیشینه تحقیق، پژوهشهای داخلی و خارجی در زمینهی تامین مالی پروژهها بیان شد و جدول جمع بندی مهمترین شاخص های جمع آوری شده در پایان فصل ارائه گردید.

3
روش تحقیق

مقدمه
جهت رسيدن به هدف و مقصدي، دانستن راه رسيدن و چگونگي رسيدن به آن هدف از مهمترين مراحل کار پيرامون آن هدف ميباشد. به عبارت ديگر، يكي از مشخصه‌هايي كه تعيينكننده اعتبار و ارزش يك كار تحقيقاتي ميباشد، روش و ابزاري است كه محقق در انجام پژوهش خود در پيش گرفته است. اتخاذ روش تحقيق مناسب علاوه بر اينكه محقق را در رسيدن به نتيجه‌اي محكم‌تر و قابل اتكاتر ياري ميدهد، روند پيشرفت تحقيق را بسيار تسهيل مي‌نمايد. اصل اساسي در روش تحقيق، رعايت ترتيب و نظم فرايند کلي و خرده فرايندهاي هر مرحله است تا تحقق علميات در کوتاهترين زمان ممکن و با کمترين آسيبها در زمينه کشف مجهول و راه حل عملی مسئله ممکن گردد. اين فرايند به طور کلي شامل 5 مرحله پيوسته است که شامل 1- انتخاب و تعيين مسئله تحقيق، 2- گزينش طراحي و گردآوري اطلاعات و دادهها، 3- طبقهبندي، 4- تجزيه و تحليل دادهها، و 5- تدوين گزارش تحقيق، مي باشد (گوهرپاد، 1390: 90)
هدف تمامی علوم، شناخت و درك محیط پیرامون ما میباشد. به منظور آگاهی از مسائل و مشکلات دنیاي اجتماعی، روشهاي علمی تغییرات قابل ملاحظهاي پیدا کردهاند. این روندها و حرکتها باعث شدهاند که براي بررسی رشتههاي مختلف بشري از روشهاي علمی استفاده شود (ایران نژاد، 1382 :9).
در قلمرو مدیریت و علوم رفتاري نمیتوان به تحقیقی پرداخت که صد در صد علمی باشد. علت این امر در وهله نخست، مشکلاتی است که در هنگام اندازهگیري و گردآوري دادهها در زمینه ذهنی همچون احساسات، عواطف، نگرشها و برداشتها پدید میآید. این مشکلات زمانی ظاهر میشود که بخواهیم رفتار انسانی را به صورت کمی در آوریم. همچنین ممکن است در دستیابی به گروه نمونه مناسب با دشواري مواجه شویم که در نتیجه تعمیم پذیري یافتهها محدود میشود؛ لذا همیشه نمیتوان تمام ویژگیهاي علم را به طور کامل در آنها یافت (سکاران، 1381: 20).
با این وجود امروزه پژوهش علمی تأثیر چشمگیري بر رشد و گسترش علوم و دانش بشري گذاشته است. هر چند که حصول توافق میان دانشمندان و پژوهشگران درباره تعریف پژوهش علمی چندان ساده نیست، اما یک تعریف قابل قبول در مورد آن، چنین است: پژوهش علمی عبارت است از مطالعه نظامدار، کنترل شده، تجربی و انتقادي یک یا چند قضیه فرضی در مورد روابط احتمالی میان پدیده هاي طبیعی. پژوهش، فرایندي است که از طریق آن میتوان دربارهی ناشناختهها به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. در این فرآیند از چگونگی گردآوري شواهد و تبدیل آنها به یافتهها تحت عنوان «روش شناسی» یاد میشود. روش علمی یا روش پژوهش علمی فرآیند، جستجوي منظم براي مشخص کردن یک موقعیت نامعین است (مقیمی، 1385: 17).
براي انجام هر پژوهشی، روش تحقیق نقش اصلی و اساسی داشته و به منظور انجام یک تحقیق، با عنایت به اهداف و موضوع و نیز دامنه آن، بایستی روش تحقیق خاصی را انتخاب کنیم. این فصل از پژوهش، اختصاص به تشریح روش انجام تحقیق دارد. در ابتدا روش شناسی تحقیق (از نظر هدف و روش) توصیف شده و در ادامه ابزارهاي گردآوري دادهها و جامعهی تحقیق تشریح میگردد. در پایان نیز روش تحلیل دادهها که شامل تکنیکهای دلفی، دیماتل و فرایند تحلیل شبکهای میباشد به تفصیل بیان خواهد شد.
روش شناسی تحقیق
از نظر هدف
این تحقیق به لحاظ هدف، جزء تحقیقات کاربردي محسوب میشود. هر نوع کاوش اصیل به منظور کسب دانش علمی و فنی جدید که براي آن، کاربرد ویژهاي در نظر گرفته شود؛ تحقیق کاربردي محسوب میگردد. در تحقیق کاربردي، محقق، یافتههاي تحقیق بنیادي را در عمل میآزماید. بنابراین تحقیق کاربردي بر خلاف تحقیق بنیادي که جنبه نظري دارد، بیشتر به سمت پدیدههاي

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره صنعت خودرو، بازاریابی، توسعه صادرات، انتخاب بازار Next Entries مقاله رایگان درباره شرکت ایران خودرو، صنعت خودرو، چند شاخصه، تامین مالی