مقاله رایگان درباره پردازش اطلاعات، گروه کنترل، حافظه فعال

دانلود پایان نامه ارشد

است و مي?تواند توسط افراد غيرمتخصص نيز صورت گيرد اما از آن?جا که علايم افسردگي را مي?سنجد نه اختلال افسردگي را بايست توسط متخصص که آموزش و تجربه باليني خاص دارد انجام شود.
زمان اجراي پرسشنامه بين 5-10 دقيقه طول مي?کشد که براي بيماران افسرده يا وسواسي با شدت بالا ممکن است اين زمان طولاني?تر شود. نمره?گذاري شامل جمع کردن نمراتي است که براي هر يک از 21 ماده اختصاص داده شده است. هر آيتم بر روي يک مقياس 4 نقطه?اي که از 0 تا 3 را شامل مي?شود، نمره مي?گيرد. نقطه برش در اين آزمون بر اساس ملاحظات باليني اجراي آن تنظيم شد. براي مشخص?کردن نقطه برش ارزيابي شدت افسردگي در بيماران دچار اختلال افسردگي طي مراحلي براي 4 دسته (افسردگي خفيف، افسردگي متوسط، افسردگي شديد و غير افسرده) نقاط برش مناسب استخراج و ارائه شد.
پايايي و اعتبار و ساخت عاملي اين پرسشنامه در حد مطلوبي بوده و جانشين خوبي براي نسخه اول پرسشنامه افسردگي بک محسوب مي?شود. مشخصات روان?سنجي اين پرسشنامه در يک نمونه 94 نفري در ايران به شرح ذيل بوده است: ضريب 91/0، ضريب همبستگي ميان دو نيمه 89/0، ضريب بازآزمايي به فاصله يک هفته94/0 و همبستگي آن با پرسشنامه افسردگي بک ويرايش اول 93/0 بود( فتي، بيرشک، عاطف وحيد و دابسون322 1384).
لازم به ذکر است که روايي بسته درماني با توجه به مربوط بودن محتواي آن با هدف پژوهش، سادگي و روان بودن، وضوح ، مقبوليت علمي، مرتبط و مناسب بودن طي يک پرسشنامه با درجه‌بندي ليکرت توسط ده تن از اساتيد متخصص در حوزه روان‌شناسي که تجربه کار باليني داشتند، از نظر همساني نظر متخصصين معادل 0.93 آلفاي کرونباخ به دست آمد. اين پرسشنامه در پيوست شماره4 آورده شده است.

5-3) مراحل اجرا
به منظور جلب همكاري و ايجاد اطمينان از بابت محرمانه?ماندن اطلاعات‌، فرم رضايت‌نامه محقق ساخته‌اي توسط داوطلبان شركت در پژوهش تكميل شد. اين فرم در پيوست 1 آورده شده است. افراد گروه نمونه، در سه گروه آزمايشي، پلاسيبو و کنترل به طور تصادفي جايگزين شدند. هر گروه توسط پرسشنامه افسردگي بک مورد پيش?آزمون قرار گرفتند. گروه آزمايشي دو هفته پس از پايان جلسات درماني( 20 جلسه 1.5 ساعته درمان طي 20 هفته، 5 ماه هر هفته يک جلسه) مجددا مورد پس?آزمون قرار گرفت. گروه کنترل نيز با فاصله 20 هفته (5 ماه) بدون آن‌که کاربندي خاص بدان?ها ارائه شود و فقط تحت درمان دارويي قرار داشتند، طي تماس تلفني از آن‌ها دعوت و مورد پس?آزمون قرار گرفتند. گروه پلاسيبو پس از آن‌که در معرض 30 ساعت جلسات آموزشي مهارت ارتباط موثر طي 20 هفته (5 ماه هر هفته يک جلسه1.5 ساعته) قرار گرفتن، مجددا ارزيابي شدند. افراد هر گروه به طور فردي و توسط پژوهشگر مورد آزمون قرار گرفتند.
براي نظم‌دهي به جلسات درماني از ساختار و فرايند جلسات CBT استفاده شد. منظور از ساختار جلسات (تعيين دستور جلسه، بررسي خلق بيمار، مرور مختصر مشکل کنوني و روزآمد کردن آن، مشخص کردن مشکل و تعيين اهداف، آموزش بيمار در زمينه درمان، شناسايي انتظارات وي از درمان، تعيين تکليف خانگي، خلاصه‌سازي و ارائه بازخورد) است. در اين راستا از فرم‌ها و بوروشورهاي مرتبط استفاده شد که به پيوست در ضميمه 6-12 ارائه شده است. منظور از فرايند، استفاده از سئوالات سقراطي، اکتشاف هدايت‌شده و تجربه‌گري مشاهده‌اي است. لازم به ذکر است محتواي جلسات درمان مبتني بر رويکرد پردازش اطلاعات با تمرکز بر حافظه تدوين شده است. همچنين روايي اين بسته درماني توسط ده تن از اساتيد مجرب مورد ارزيابي قرار گرفته است که در ضميمه 4 وجود دارد. همچنين جهت بررسي اثرگذاري درمان، فرم گزارشِ جلسه قبل و بعد از درمان همراه با برگه ارزيابي خلق در هر جلسه به مراجع داده شد که در پيوست 13 آمده است. چگونگي اجراي متغير مستقل با توجه به عنوان هر جلسه، اهداف و فرآيند آن در جدول شماره 1شرح داده شده است.

جدول شماره 1 بسته درمانيّ به تفکيک جلسات
فرايند
اهداف
عنوان
جلسه
همدلي با مراجع، استفاده پيام?هاي کلامي و غير کلامي، انعکاس و سئوالات اکتشافي، همچنين از مراجع مي?خواهيم تا شرح مختصري از مشکل خود و تاريخچه بيماري خود بدهد.
ارتباط ميان مراجع و درمانگر و ارزيابي مشکل مراجع جهت هدايت موثر درمان
ايجاد رابطه ، دريافت تاريخچه مشکل
1
فرمول?بندي مشکل بيمار در قالب رويکرد شناختي ارائه مي?شود و به نقش چرخه افکار خودايند منفي در شکل?گيري هيجانات و نقش ذخيره?سازي اين اطلاعات در ذهن اشاره کوتاهي مي?شود. نحوه کار درمان و رويکرد موردنظر با مراجع در ميان گذاشته مي?شود و درخصوص تعهد به اجراي تمرين?ها و تکاليف خانگي جهت اثرگذاري درمان تاکيد مي?شود. همچنين جهت حضور مراجع تا پايان درمان در کار پژوهش با حفظ رازداري درخصوص اطلاعات شخصي وي نيز توضيحاتي ارائه مي?شود و قراردادي در صورت رضايت مراجع جهت ادامه درمان تنظيم مي?گردد
آشنا?سازي مراجع با مقررات و شيوه?هاي درمان، همچنين توافق درخصوص شرايط و تکاليف موجود در جلسه درمان

آموزش رويکرد درماني و انعقاد قرارداد درمان
2
مدل شناختي و چرخه خودايند افکار منفي براي مراجع توضيح داده مي?شود و شيوه تفکيک افکار و هيجانات از يکديگر به وي آموزش داده مي?شود و ارتباط آن با افسردگي براي مراجع توضيح داده مي?شود. از مراجع مي?خواهيم يکي از تجاربش را در قالب فرايند شناختي و تفکيک احساسات و افکارش قرار دهد. ارائه بوروشور در زمينه فرايند برآورد افکار بر اساس نظر اليس.
آشناسازي مراجع با افکار و احساسات اثرگذار در ايجاد خلق منفي در وي
توضيح مدل شناختي و ثبت افکار روزانه بر اساس برگه اليس

3
مفاهيم برگرفته از رويکرد پردازش اطلاعات همچون شکل?گيري حافظه، کنش حافظه، رمزگذاري و رمزگشايي اطلاعات، نحوه ذخيره?سازي اطلاعات در حافظه و نوع بازيابي آن با توجه به نوع ذخيره?سازي اطلاعات و نوع شکل?گيري باورها در حافظه? براي مراجع با توجه به مشکل بيمار توضيح داده مي?شود. همچنين نحوه پردازش?ها و بازياداوري خاطرات منفي و اثرگذاري هيجان مرتبط با آن‌ها در ايجاد خلق منفي با توجه به نحوه ثبت در حافظه مراجع با وي بررسي شده و نحوه تفکيک اين مراحل به وي آموزش داده مي?شود و از مراجع خواسته مي?شود تا به بازياداوري خاطرات تلخ و منفي خود که سبب پايين آمدن خلق در وي شده بپردازد و در مورد آن داستاني با ضمير سوم شخص بگويد و در آن تعمق کرده و به جوانب ديگر آن توجه نمايد. همچنين بوروشوري در زمينه حافظه به وي ارائه مي‌شود.

آشناسازي مراجع با مفاهيم برگرفته از رويکرد پردازش اطلاعات جهت شناسايي نقاط مشکل?ساز در روان خود
بازيابي اطلاعات از حافظه بلند?مدت به حافظه کوتاه?مدت جهت بازسازي حافظه و نوشتن داستان در مورد واقعه دردناک رخ داده

4
چرخه افکار خودايند منفي که نوعي توجه آگاهانه بر بازياداوري خاطرات بر اساس تصاوير است با تمرکز بر مجري مرکزي و شيوه?هاي پردازش اطلاعات براي مراجع توضيح داده مي?شود. بر اساس داستان نوشته شده و بازياداوري مجدد خاطره در جلسه درمان از طريق مسير ديداري و تصويرسازي مجدد به مراجع کمک مي?کنيم تا با مانور روي خاطره خود به با توجه آگاهانه و جهت?دهي به مجري مرکزي در بازياداوري هيجانات خوشايند و ناخوشايند خاطره خود بپردازد و آن‌ها را روي کاغذ ثبت کند. از وي خواسته مي?شود که به تجسم ذهني و فعال?سازي خاطرات مربوط به محرکات ديداري موجود در تجارب قبلي به عنوان تکليف خانگي با تمرکز آگاهانه بر خاطره خود به ثبت هيجانات خود بپردازد.
آشناسازي مراجع با چگونگي شکل?گيري افکار خودايند منفي جهت بکارگيري شيوه?هاي موثر در جهت ابطال و خنثي?سازي اين افکار و تغيير خلق خود

جستجوي هيجان?هاي خوشايند و ناخوشايند در پي ثبت افکار خودايند منفي و بازسازي حافظه بر اساس مسير فضايي-ديداري

5-6
مسير پردازش فنولوژيکي و نوع ذخيره?سازي اطلاعات در حافظه بدين شيوه براي مراجع توضيح داده مي?شود. از مراجع خواسته مي?شود که وقايع دردناک را با جزييات کامل بيان کند و از طريق مرور ذهني و طرح آن‌ها با صداي بلند از طريق مسير فنولوژيکي مجدد به پردازش اطلاعات و بازسازي درون‌دادهاي خود با کمک گوش دروني و صداي دروني خود بپردازد. همچنين با وي تمرين مي?شود که آن‌ها را بنويسد و بارها با صداي بلند آن واقعه را بخواند. پردازش از طريق مسير فنولوژيکي به بازسازي مجدد صداي دروني و گفتار دروني مراجع کمک مي?کند.
بازياداوري خاطرات گذشته و بررسي ردهاي اثرگذار وقايع دردناک بر ذهن و روان مي?تواند باورهاي شکل گرفته طي دوران گذشته را براي مراجع برملا ساخته و وي را قادر به بازسازي مجدد نقاط رنج اور خاطرات خود کند.
مرور خاطرات ناراحت?کننده از طريق داستان?گويي و بازسازي حافظه بر اساس مسير فنولوژيکي(صدا و گوش دروني)

7
براي مراجع مدل پردازش بسطي و معنايي و مدت ماندگاري اطلاعات بدين شيوه ذخيره?سازي در حافظه و رابطه پردازش معنايي منفي با افکار خودايند منفي و بازياداوري خاطرات رنج?آور توضيح داده مي?شود. در جلسه به تمرين روي يکي از خاطرات و بازسازي معناي جديد براي آن خاطره و بازسازي معنايي جديد براي آن مي?پردازيم. درمانگر به مراجع کمک مي?کند تا معاني متعدد ثبت شده در حافظه خود را براي واقعه رخ داده بيابد و در جستجوي معاني جديد براي آن‌ها باشد.

آشناسازي مراجع با مرور معناهاي متعددي که به شکل درست يا نادرست طي سال?ها باورهاي فرد را شکل داده جهت تغيير باور و در پي آن تغيير در خلق مراجع
آموزش تداعي معنايي، ثبت آن‌ها از طريق نوشتن خاطرات با جزييات و بازسازي حافظه بر اساس تداعي معنايي

8-9
به مراجع کمک مي?شود تا معاني جديد براي حالات هيجاني قبلي خود جستجو کند و از طريق مرور ذهني نگهدارنده و بسطي پردازش?هاي جديد را در حافظه خود ذخيره سازد.
آشناسازي مراجع با وقايع و پردازش?هاي خودکاري که سبب تغيير خلق در وي مي?شود و ترغيب وي به بازشناسي اين پردازش?ها و خنثي?سازي يا لغو آنها

شناسايي پردازش?هاي خودکار، تاثير بر حالات هيجاني و راهبردهاي حافظه جهت ثبت و پردازش اطلاعات در حافظه بلندمدت
10-11
شيوه و نحوه پردازش اطلاعات با توجه به زوج?هاي شرط و عمل که در حافظه ساخته مي?شود و شکل مي?گيرد براي مراجع توضيح داده مي?شود و از وي خواسته مي?شود تا در جلسه به بازشناسي اين زوج?هاي عمل- شرط بپردازد. طي اين جلسه درمانگر به روياروسازي فرد به طور کامل با باورهاي غلط خود و ارايه کامل ادله جهت باطل?سازي باورهاي ناصحيح توسط خود مراجع که در پي آن پذيرش و جايگزيني کامل باورهاي واقعي صورت خواهد گرفت.

مرور خاطرات بسياري از لحظات شکل?دهنده باورها را براي مراجع برملا مي?سازد و باورهاي زمينه?اي فرد شناسايي مي?شود. مواجه?سازي مراجع با باورهاي ناسازگار و بازيابي اطلاعات از انبار حافظه و ورود آن‌ها به حافظه فعال

کار بر روي باورهاي مراجع توام با مرور خاطرات و زوج?هاي عمل- شرط

12
سيستم جذب و انطباق اطلاعات در حافظه براي مراجع توضيح داده مي?شود و از جذب افراطي يا انطباق افراطي که رفتار ناسازگار را موجب مي?شود براي مراجع گفته مي?شود و به وي براي تحليل و مواجهه با باورهاي ناسازگارش که مرتبط با خاطرات رنج?اور وي هستند مهارت?هايي آموزش داده مي?شود.

طي اين راهکارها که با کمک خود مراجع تنظيم مي?شود فرد قادر به بازسازي باورهاي جديد و واقع?گرايانه?تر خواهد شد
ارايه راهکار براي تغيير باورها و تغيير در ميزان جذب و انطباق به شکل مطلوب

13
در اين جلسه به آموزش در خصوص نوشتن و گفتن مکرر باورهاي مراجع مي?پردازيم. نحوه پردازش اطلاعات در ذهن را بر اساس نوشتن و خواندن به طور مکرر براي مراجع توضيح مي?دهيم و مطرح مي?سازيم که به اين شيوه باورها فعال مي?شوند،بازشناسي و کار روي اصلاح آن‌ها آسانتر مي?گردد.

توانمندسازي مراجع جهت بازنگري، بررسي و جستجوي ادله واقع?گرايانه، منطقي و مثبت در خاطرات خود
مرور، خواندن و نوشتن باورها

14-15
به مراجع فهرستي از

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره پردازش اطلاعات، تحت درمان، افراد مبتلا Next Entries مقاله رایگان درباره پردازش اطلاعات، دختران نوجوان، سلسله مراتب