مقاله رایگان درباره پردازش اطلاعات، تحت درمان، افراد مبتلا

دانلود پایان نامه ارشد

ص تاکيد نداشته است. دومين دليل اهميت پژوهش اين است كه كليه تحقيقاتي كه در حوزه علم و دانش صورت مي‌گيرد هر چند جزيي، باز گره‌گشاي بسياري از تنگناها و مشكلاتند و مي‌توانند راه را براي تحقيقات بيشتر و نتايج بهتر بگشايند. يافته‌هاي حاصل از اين تحقيق‌ها مي‌توانند سنگ بنايي براي علاقمندكردن دانش‌پژوهان به خصوص گروه‌هايي نظير روان‌شناسي باشد. از نظر علمي يافتن پاسخ براي پرسش‌ها حايز اهميت است چرا كه چنين يافته‌هايي مي‌تواند راهبردهايي را به منظور شناخت و درمان در اين زمينه پيشنهاد كند و در جهت‌گيري‌هاي درماني، به خصوص بعد از بررسي‌هاي شناختي و تشخيصي مثمرثمر واقع گردد. به علت آن‌كه نه در داخل و نه در خارج از كشور تحقيق حاضر تا‌كنون صورت نگرفته است، تحقيق حاضر مي‌تواند راه را براي ساير متخصصين هموار نمايد. به عبارت ديگر نتايج اين پژوهش ميتواند از يكسو پايه‌اي براي پژوهشهاي بعدي شده و از سوي ديگر در امر درمان افراد مبتلا به افسردگي مورد استفاده قرار گيرد.

4-1) اهداف پژوهش
اهداف كلي:
1. شناسايي اثرات روش درمان مبتني بر پردازش اطلاعات در کاهش علايم افسردگي
2. ارايه توصيه?هاي درماني مبتني بر رويکرد پردازش اطلاعات جهت درمان بيماران افسرده

5-1) فرضيه پژوهش
* روش درمان مبتني بر پردازش اطلاعات منجر به کاهش علايم افسردگي در بيماران مبتلا به افسردگي اساسي مي‌شود.

6-1) تعاريف متغيرها

* تعاريف نظري:

درمان مبتني بر رويکرد پردازش اطلاعات: مدل درماني جديدي است که سازمان شناختي و توانايي آن براي پردازش موازي اجازه مي?دهد تا نظام ارزيابي چند لايه?اي به وجود آيد تا محرک?ها در سطوح مختلف و مناسب ارزيابي شوند (ايورت55 و فلگويس56،2002).
افسردگي: فرد بخش عمده‌اي از روز و تقريبا هر روز حداقل به مدت دو هفته به طور مشخص علاقه خود را به فعاليت‌هاي لذت‌بخش از دست داده و احساس غم و اندوه فراوان کند و ممكن است کاهش قابل ملاحظه?اي در وزن (بدون آن که رژيم غذايي گرفته باشد) و يا افزايش وزن، بي‌خوابي يا خواب‌زدگي، بي‌قراري يا کندي رواني -حرکتي، خستگي يا نداشتن انرژي، احساس بي‌ارزشي يا گناه بيش از حد يا نامناسب، کاهش توانايي در فکر يا تمرکزکردن يا دودلي، افکار مرگ يا خودکشي و يا انديشه‌پردازي بدون برنامه با خودکشي و يا اقدام به آن را تقريبا هر روز تجربه کند (باچر، 2007؛ سيدمحمدي،1388،ص.12).

* تعاريف عملياتي:
درمان مبتني بر پردازش اطلاعات: درماني که با کمک بسته درماني طراحي شده بر اساس رويکرد پردازش اطلاعات با تمرکز بر حافظه بر روي مراجعان در گروه آزمايشي به کار گرفته خواهد شد.
گروه آزمايشي: زنان 20-35 سال با سطح تحصيلات ديپلم به بالا و تشخيص افسردگي اساسي که تحت درمان دارويي قرار دارند و در معرض 20 جلسه 1.5 ساعته تحت درمان مبتني بر پردازش اطلاعات قرار خواهند گرفت.
گروه کنترل: زنان 20-35 سال با سطح تحصيلات ديپلم به بالا و تشخيص افسردگي اساسي که تحت درمان دارويي قرار دارند و تحت هيچ‌گونه درمان قرار نمي?گيرند.
گروه پلاسيبو: زنان 20-35 سال با سطح تحصيلات ديپلم به بالا و تشخيص افسردگي اساسي که تحت درمان دارويي قرار دارند و در معرض 30 ساعت آموزش مهارت ارتباط موثر قرار خواهند گرفت.
علايم افسردگي: در اين پژوهش منظور از افسردگي نمره افراد شرکت?کننده در آزمون افسردگي بک (ويرايش دوم) است که در مقياس?هاي غمگيني، شکست گذشته، احساس گناه، دوست?نداشتن خويش، افکار خودکشي، بي?قراري، بدبيني، لذت نبردن، احساس تنبيه، خودانتقادي، گريه?کردن، از دست‌دادن علاقه، بي?تصميمي، ازدست?دادن انرژي، تحريک?پذيري، اشکال در تمرکز، بي?ارزشي، ازدست?دادن علاقه جنسي، تغيير در الگوي خواب، تغيير در الگوي اشتها، خستگي يا کسالت مورد بررسي قرار مي?گيرد و در هر مورد و در مجموع بالاترين نمره را بگيرند.
* متغيرها:
متغير مستقل: درمان مبتني بر پردازش اطلاعات (بسته درماني)
متغير وابسته: علايم افسردگي اساسي
متغير کنترل‌: سن، جنس، تحصيلات
در اين پژوهش زنان 20-35 سال با سطح تحصيلات ديپلم به بالا که در يک محدوده شهري از سطح شهر (منطقه 14) تهران زندگي مي?کنند، مورد آزمون قرار گرفتند.

فصل دوم
مروري بر مباني نظري
و پيشينه پژوهش

1-2) مقدمه
چه تعداد و چه نوع افرادي دچار بيماري افسردگي مي?گردند اين خود سئوال مهمي است اما به نظر مي?رسد از آن مهمتر عواملي باشند که سبب ايجاد اين بيماري و پيامدهاي آن مي?شوند. تاکنون درمان?هاي بي?شماري جهت بهبود و جلوگيري از عود بيماري افسردگي پديد آمده است اما معمولا پس از هر نوع درمان تعدادي از مراجعان علي?رغم بهبودي نسبي هنوز علايمي از خلق پايين را نشان مي?دهند و به طور کامل بهبودي حاصل نمي?شود و معمولا شاهد عود مجدد افسردگي هستيم. مطالعات فراواني در خصوص انواع درمان?ها و تاثيرات آن‌ها بر روي بيماران افسرده صورت گرفته که در اين‌جا نياز به طرح آن‌ها نيست اما در مجموع پايه و اساس تمام اين مطالعات و پژوهش?ها نظريه?هاي متعدد اجتماعي و روان‌شناسي بوده است که ابعاد مختلف شخصيت فردي و اجتماعي انسان را مد نظر قرار مي‌دهند.
در رويکردهاي نوين همچون شناختي و طرحواره?درماني روان‌شناسان معتقدند که نوع تفسير بيمار افسرده از رويدادها سبب بروز خلق منفي و حالت غمگيني در آن‌ها مي?شود. در رويکرد درماني پردازش اطلاعات درمانگران معتقدند که نحوه پردازش اطلاعات در بازيابي و شناخت تاثير بسزايي دارد. سازمان شناختي و توانايي جهت پردازش موازي به فرد اجازه مي?دهد تا نظام ارزيابي چند لايه?اي به وجود آيد و محرک?هاي ارائه شده در سطوح مختلف ارزشيابي و تعبير و تفسير شوند (ايورت57 و فلگويس58، 2002).
اطلاعات از دنياي برون به صورت محرک?هاي شيميايي يا فيزيکي از طريق حواس به حافظه منتقل مي?شود. اولين مرحله پردازش اطلاعات تغيير داده?هاي به حس درآمده به گونه?اي است که بتوانيم در حافظه جاي دهيم يعني آن‌ها را رمزگذاري نماييم. معمولا اطلاعاتي که مورد توجه قرار گرفتند وارد سيستم پردازش و ذخيره?سازي مي?شوند. اطلاعات مدت اندکي در حافظه کوتاه?مدت باقي خواهد ماند و در صورت لزوم توسط راهبردهاي حافظه مورد توجه قرار گرفته و از طريق مجري مرکزي بخشي که اطلاعات در آن‌جا مورد توجه قرار مي?گيرد به حافظه بلندمدت منتقل مي?شود. راهبردهاي حافظه فعاليت?هاي ذهني عمدي هستند که احتمال يادآوري ما را افزايش مي?دهند. پردازش خودکار جهت افزايش ظرفيت محدود حافظه کوتاه?مدت به ما اين امکان را مي?دهد تا به طور همزمان قادر به تمرکز روي اطلاعات ديگر در اطراف خود باشيم و اطلاعات ذخيره شده کمتر با تحريف?هاي شناختي همراه گردد. زماني که اطلاعات را رمزگذاري مي?کنيم آن‌ها را به چارچوب?هاي رواني مي?فرستيم تا قادر به بازيابي آن‌ها به صورت ذهني باشيم (ابوالمعالي و همکاران، 1389).
اطلاعات ثبت?شده در حافظه بلندمدت، همان طرحواره?ها از نظر يانگ هستندکه فرد بر اساس آن شناخت?هاي خود از وقايع برون را شکل مي?دهد (بيابانگرد، 1389) و همان‌گونه که اليس مطرح مي?کند تفسير ما از وقايع، هيجانات و رفتار ما را شکل مي?دهد(شفيع?آبادي و همکاران، 1388).
در اين فصل با استفاده از مدل?هاي حافظه?، نحوه پردازش افراد افسرده و علت شکل?گيري خلق منفي آن‌ها به واسطه اطلاعات رمزگذاري?شده در حافظه بلندمدت مورد بررسي قرار مي?گيرد و مطرح مي?شود که چگونه مي?توان از طريق پردازش مجدد اطلاعات با کمک راهبردهاي حافظه به بازسازي معنايي و رمزگذاري مجدد خاطرات پرداخته شود و با تغيير خاطرات بيماران افسرده و نوع تعبير و تفسير آن‌ها از وقايع پيرامون?شان، شاهد کاهش علايم افسردگي باشيم.

2-2) تاريخچه
يکي از مهمترين برنامه?هاي جوامع امروزي ارتقاي عاطفه مثبت و سلامت روان به همراه کاهش عواطف منفي و افسردگي است که کشف ارتباط بين شناخت و عاطفه مبتني بر درک ارتباط بين منطق و هيجان در انسان است (فورگاس59،2005، راجزي، 1387). بقراط اولين بار نظريه علت شناختي افسردگي را با عنوان عارضه سودا مطرح کرد و فرضيه?هاي متعددي درباره مبناي افسردگي مطرح شد و کوشش?هاي فراواني براي درمان اين بيماري آغاز شد. ماليخوليا در زبان يوناني به معني افسردگي بکار گرفته مي?شود و تاکنون نيز در فرهنگ ما و در خلال قرون با اين مفهوم باقي مانده است. در قرن نوزدهم آغاز دسته?بندي اختلال?ها و طبقه?بندي افسردگي در دسته هذيان?ها بود که بعدها از اختلالات هذياني مجزا شده و در سطح اختلالات خلقي دسته?بندي شد (دادستان، 1382). افسردگي احساس مشخص غمگيني، تنهايي و بدبيني است که با کاهش انرژي و علاقه، احساس گناه، اشکال در تمرکز، بي?اشتهايي و افکار مرگ و خودکشي همراه است. با توجه به شيوع روزافزون اين اختلال براي درمان آن از روش?هاي نوين دارويي و غيردارويي استفاده مي?شود. در اين پژوهش ابتدا به تعاريف متغيرهاي مورد نظر در پژوهش پرداخته مي?شود و سپس توضيح تئوري?هاي مرتبط و راهکارهاي درماني آن که در تبيين پژوهش اثرگذار است، مدنظر قرار مي?گيرد؛ در پي آن ميزان شيوع افسردگي و پيشينه پژوهشي اين بيماري مورد بررسي قرار مي?گيرد.

3-2)تعاريف
* افسردگي
در معناي محدود پزشکي افسردگي به منزله يک بيماري خلق و خو يا کنش خلق و خو است. در سطح معمول باليني افسردگي نشانگاني است که تحت سلطه خلق افسرده است و بر اساس بيان لفظي و غيرلفظي به صورت عواطف غمگين، اضطرابي و يا حالت?هاي برانگيختگي نشان داده مي?شود. در معناي ديگر افت گذرا يا دوام?دار تنود عصبي- رواني که به صورت يک مولفه بدني (سردردها، خستگي?پذيري، بي?اشتهايي، بي?خوابي، يبوست، کاهش فشار خون و جز آن) و يک مولفه رواني (احساس به پايان رسيدن نيرو، کهتري، ناتوانمندي، غمگيني و جز آن) نمايان مي?شود. حالت رواني ناخوش که با دل‌زدگي، ياس و خستگي?پذيري مشخص مي?شود و در بيشتر مواقع با اضطرابي کم و بيش شديد همراه است. در يک جمع?بندي کلي مفهوم افسردگي در سه گونه متفاوت معنا يافته است: به منظور مشخص کردن احساس?هاي بهنجار غمگيني، ياس، نااميدي و جز آن و بروز آن‌ها به عنوان نشانه يک اختلال. به منظور توصيف اختصاري يک نشانگان که شامل نشانه?هاي عاطفي، شناختي، حرکتي، فيزيولوژيکي و غدد مترشحه است. براي مشخص کردن اختلال?هاي افسرده?وار در چهارچوب اختلال?هاي رواني که داراي پاره?اي از علل و گونه?اي از تحول هستند و به پاره?اي از درمانگرها پاسخ مي?دهند (دادستان،1382؛ ص:271).
* رويکرد پردازش اطلاعات
رويکردي است که ذهن انسان را به?صورت يک سيستم دستکاري?کننده نماد درنظر مي?گيرد که اطلاعات از طريق آن جريان مي?يابد، معمولا براي نشان?دادن مراحلي که افراد براي حل?کردن مسايل و کامل کردن تکاليف طي مي?کنند از نمودارهاي گردشي استفاده ?مي?کنند و رشد شناختي را فرايندي پيوسته مي?داند (برک،2007؛ سيدمحمدي، 1387 ص:488).
* حافظه با تاکيد بر مجري مرکزي
کليه اطلاعات از دنياي بيرون و محيط توسط گيرنده هاي حسي ما دريافت مي?شود و در بخشي از ذهن ما به عنوان حافظه پس از ورود رمزگذاري،ذخيره و بازيابي مي?شود. بخشي از حافظه مجري مرکزي است که مانند توجه عمل کرده و اطلاعات را به گونه خاص دريافت و پردازش مي?کند(ابوالمعالي، زيرچاپ).

4-2) مباني نظري
در اين قسمت به بررسي نظريه?هاي مرتبط با پژوهش پرداخته مي?شود. از آن‌جا که نظريه?ها جهت درمان بکارگرفته مي?شوند علاوه به بررسي نظريه?ها راهبردهاي درماني توام با آن?ها مطرح مي?شود. قبلا رويکردهاي روانکاوي و تحليلي همچنين رفتاري را جهت درمان افسردگي بکار مي?گرفتند اما به مرور درمان?هاي شناختي پا به عرصه درمان گذاشتند. شايد مهمترين خدمت رويکردهاي روان?پويشي به افسردگي، اشاره آن‌ها به اهميت فقدان(واقعي و نمادي يا خيالي) براي شروع افسردگي و اشاره به شباهت نشانه?هاي سوگواري با نشانه?هاي افسردگي باشد(باچر60 و همکاران،2007؛ سيدمحمدي،1388). با توجه به

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره پردازش اطلاعات، انتقال اطلاعات، شناخت انسان Next Entries مقاله رایگان درباره پردازش اطلاعات، افکار خودکار، عشق و محبت