مقاله رایگان درباره پردازش اطلاعات، تحت درمان، افراد مبتلا

دانلود پایان نامه ارشد

(هيترتون307، مکرا308، کلي309،ديباييان، 1385).
کستنر310 و اونگرلايدر311 در خصوص توجه انتخابي يه محرک?هاي درکي بصري وجود شبکه‌هايي را اثبات کردند که شامل نواحي قشري پيشاني و آهيانه?اي فوقاني است. با توجه به اين نکته تغيير توجه فضايي هم در طي تمرين ذهني بر روي بازنمايي?هاي حافظه فعال و هم در ادراک صحنه?هاي بصري رخ مي?دهد مي?توان نتيجه گرفت که نواحي شناسايي شده توسط آن‌ها در حافظه فعال دخالت دارند (جونيدز، ليسي، اوان ني،2005، گلديان، 1385).
با توجه به اطلاعات به دست آمده از تصويربرداري عصبي نتايج نشان مي?دهد که منشا توجه فضايي در حافظه فعال و درک يکي است. اين سازوکار توجه اثرات خود را در قشر خارج ناحيه مخطط اعمال مي?کند که احتمالا همان جايي است که اطلاعات فضايي ذخيره مي?شوند (جونيدز، ليسي، اوان ني2005، گلديان 1385).
بروس مک اوين و رابرت ساپولسکي312 کشف کردند که افزايش گلوکوکورتيکوئيدها به دنبال جدايي طولاني مثلا جدايي کودکان از مادران اثرات گوناگوني بر هيپوکامپ دارد. افزايش گلوکوکورتيکوئيدها در عرض چند هفته باعث از بين رفتن نورون?هاي هيپوکامپ مي?شود که در صورت عدم تداوم تنش و افزايش نيافتن گلوکوکورتيکوئيدها برگشت?پذير است. وقتي اين تنش به شکل دايمي باشد موجب از بين رفتن نورون?هاي هيپوکامپ مي?شود. همان گونه که از نقش کليدي هيپوکامپ در حافظه آشکار مي?توان پيش?بيني کرد تحليل رفتگي برگشت?پذير و آسيب دايمي به تضعيف حافظه مي?انجامد. مرور بر تاثير زيست شناختي آسيب و نتايج احتمالي آن براي رشد اختلال پس از ضربه يافته?هاي مطالعات پيشين را تاييد مي?کند. دانيل شکتر و گروه تحقيقاتي او دريافتند که حافظه ما به صورت وحشتناکي دچار خطا مي?شوند. ما مواردي را به ياد آورديم که هرگز اتفاق نيفتاده?اند و اتفاقاتي را که واقعا وجود داشته?اند فراموش مي?کنيم. همچنين تاثير ناخوداگاه تجارب پيشين را بر موقعيت?هايي که در آن افراد آگاهانه تجاربي را که اتفاق افتاده?اند به ياد آورده و مورد بررسي قرار مي?دهند. آن‌ها دريافتند که القاي يادوري?هاي ساختگي در سطح سيناپسي امکان‌پذير است. يک روش براي القاي ايجاد خاطرات ساختگي فرايندي است که در آن فرد مکررا درباره يک واقعه درگذشته فکر کند. اين پژوهش نشان داد که خاطرات پيچيده شفاف و توام با جزييات ساختگي از طريق ساخت?يابي انتظارات اوليه افراد بوجود مي‌يايند و سپس آن‌ها را به دستيابي به خاطراتي که با انتظارات?شان همخوان هستند برمي انگيزند. پژوهش?گران اين نتايج را در افراد مورد مطالعه هيپنوتيزم شده و نشده نشان دادند(گروشن313، ديباييان، 1385).

7-2) جمع‌بندي مطالب
با توجه به گستردگي مطالب نظري و پيشينه‌هاي پژوهش، در انتها به جمع‌بندي مطالب و ارائه مدل مفهومي و ذکر ضرورت و جنبه‌هاي نوآوري پژوهش پرداخته شد. جدول زير خلاصه‌اي از تعاريف و مولفه‌هاي مورد تاکيد و ابعاد مورد نظر را نشان مي‌دهد.
متغير
سال
خلاصه مطلب
محقق
افسردگي
1967
در اين تئوري افسردگي خشمي است که بر خود شخص برمي‌گردد. طبق مدل شناختي افسردگي بک برخي تجارب اوليه مي?توانند به تشکيل فرض?هاي کژکار منجر شود و اگر بعدها در زندگي وقايع مهم و عوامل استرس?زا اين فرض?ها را فعال سازد، فرد را نسبت به افسردگي آسيب?پذير مي?سازد.
آلفورد بک
رويکرد پردازش اطلاعات
اوايل دهه 1970
رويکردي که در آن ذهن انسان به صورت منبع پردازشگر و سيستم دستکاري‌کننده اطلاعات درنظر گرفته مي‌شود و بدين ترتيب اطلاعات در آن ذخيره و بازيابي مي‌گردد.

حافظه و فراحافظه
دهه هشتاد تا کنون

براي توضيح اين که چگونه برخي اطلاعات در حافظه ثبت و نگهداري و برخي فورا از دست مي?روند و اين که اطلاعات گاهي کوتاه?مدت و گاهي مادالمعمر ثبت مي?شوند الگويي ارايه کردند. آن‌ها از حافظه الگويي ارايه کردند که سه مرحله را معرفي مي?کند و مشخص مي?سازد اطلاعات براي چه مدت در حافظه باقي مي?مانند و به سه بخش حافظه حسي، حافظه کوتاه?مدت، حافظه بلندمدت تقسيم کردند.
اتکينسون
و شيفرين

در مدل خود نوع رمزگذاري را بر حسب دو مسير ديداري و شنيداري مطرح مي?کنند. بر آن اساس حافظه تصويري حرکت در مسير ديداري را آسان مي?سازد. حافظه پژواکي بازنمايي ذهني اصوات از محرک?هاي شنيداري است.
بدلي و هيچ

1983
مدل کامپيوتري را با نام ACT معرفي کرد. در اين مدل وي بين دانش توضيحي314 و دانش روشي315 تمايز قايل شد. دانش توضيحي را مي?توان اين گونه معرفي کرد که اين اطلاعات از فردي به فرد ديگر قابل انتقال و بازيابي از آگاهي هوشيار است. يک نظام توليدي316 را معرفي مي?کند و براي توضيح نحوه تغييرات دانش از طريق تمرين و شيوه?اي که مي?تواند مهارت کسب شود مفيد است. در اين نظام در اصطلاح يک محصول ارتباط بين دو مجموعه از شرايط است که تحت عنوان قواعد اگر……. در نتيجه317………. بيان مي?شود. اين‌ها زوج?هاي عمل- شرط318 ناميده مي?شوند که طي آن مطرح مي?شود اگر بعضي شرايط خاص موجود باشد درنتيجه عملي بکار?گرفته خواهد شد و در همين جا پاي حافظه و بازيابي به ميان کشيده مي?شود.
اندرسون
جدول شماره:1

همچنين در جدول زير سابقه تحقيقات همسو با پژوهش حاضر در داخل و خارج از ايران نشان داده شده است.
محقق
سال
هدف
نتايج پژوهش
رويز، کالبرو، گانزالز
1997
بررسي سوگيري حافظه در دانشجويان افسرده و عادي
حافظه افراد افسرده متناسب با خلق آن‌ها در مقايسه با افراد عادي سوگيري معناداري دارد
بانوس، مدينا،پاسکال
2001
بررسي حافظه افراد مبتلا به اختلال افسردگي و سراسيمگي
يادآوري کلمات داراي بار هيجاني منفي به شکل معناداري بيشتر از يادآوري کلمات با بار هيجاني خنثي و مثبت است
گيلبوا- شکتمان
ويز- جستمايند
2002
بررسي حافظه ضمني افراد افسرده
حافظه افراد افسرده به طور معناداري بر مسائل مرتبط با خلق افراد متمرکز است.
لي و شافران
2004
بررسي سوگيري حافظه در اختلالات افسردگي و اضطراب
سوگيري پردازش اطلاعات در حوزه حافظه و توجه اين افراد معنادار است
آيزنک و کين
2005
بررسي حافظه ضمني در افراد عادي و افسرده
ميزان بازشناسي و پردازش کلمات هماهنگ با خلق افراد افسرده در مقايسه با افراد عادي معنادار است
تقوي و راستي
1385
بررسي بازشناسي لغات در افراد مبتلا به افسردگي اساسي و افراد مبتلا به اضطراب
هر دو گروه نسبت به گروه بهنجار لغات هيجاني منفي بيشتري را به ياد آوردند و سوگيري در حافظه ضمني اين بيماران معنادار است
زارع و همکاران
1388
بررسي حافظه بازشناسي واژگان در افراد افسرده و عادي
سوگيري حافظه نسبت به واژگان داراي بار منفي در افراد افسرده در مقايسه با افراد عادي معنادار است
جدول شماره:2
با توجه به پژوهش‌هاي فوق که در زمينه حافظه و سوگيري متناسب با خلق در افراد افسرده صورت گرفته است، پژوهش حاضر که در زمينه درمان مبتني بر رويکرد پردازش اطلاعات در کاهش علايم افسردگي صورت گرفته است، پژوهشي نو و جديد است که تاکنون مشابه آن تحقيقي صورت نگرفته است و به نظر مي‌رسد اين خلاء در پژوهش‌ها وجود دارد. از اين رو پژوهش اخير به تاثير رويکرد مبتني بر پردازش اطلاعات در کاهش علايم افسردگي با تمرکز بر روي حافظه و مسيرهاي رمزگرداني و بازسازي حافظه مي‌پردازد.

فصل سوم

روش‌شناسي پژوهش

1-3) مقدمه
در اين فصل روش پژوهش، جامعه آماري، نمونه و روش‌نمونه گيري، روش برآورد حجم نمونه، ابزار اندازه‌گيري، روش اجرا و روش توصيف و تجزيه و تحليل داده‌هاي آماري توضيح داده شده است.

2-3) روش پژوهش
روش اين پژوهش نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است که در آن 45 نفر به تصادف در سه گروه پلاسيبو، کنترل و آزمايشي جايگزين شدند. افراد گروه نمونه در هر سه گروه علاوه بر دريافت درمان دارويي جهت رعايت اصول حرفه‌اي و اخلاقي در درمان مورد پيش?آزمون و پس?آزمون قرار گرفتند.
* گروه آزمايشي: زنان 20-35 سال با سطح تحصيلات ديپلم به بالا و تشخيص افسردگي اساسي که تحت درمان دارويي قرار داشتند و در معرض 20 جلسه 1.5 ساعته تحت درمان مبتني بر پردازش اطلاعات قرار گرفتند.

* گروه کنترل: زنان 20-35 سال با سطح تحصيلات ديپلم به بالا و تشخيص افسردگي اساسي که تحت درمان دارويي قرار داشتند و تحت هيچ‌گونه درمان قرار نگرفتند.

* گروه پلاسيبو: زنان 20-35 سال با سطح تحصيلات ديپلم به بالا و تشخيص افسردگي اساسي که تحت درمان دارويي قرار داشتند و در معرض 30 ساعت آموزش مهارت ارتباط موثر قرار گرفتند.

فاز اول

فاز دوم

نمودار طرح به شکل زير است: T2 X T1 E
45 : R P T1 X’ T2 نفر
C T1 – T2
مطابق نمودار فوق ابتدا از بين مراجعين به مراکز درماني 45 فرد واجد شرايط انتخاب شدند و آنگاه به تصادف در سه گروه آزمايشي، پلاسيبو و کنترل جايگزين شدند. قبل از ارائه متغير مستقل پيش آزمون در هر سه گروه اجرا شد. گروه آزمايشي تحت درمان مبتني بر رويکرد پردازش اطلاعات قرار گرفت. گروه پلاسيبو آموزش مهارت هاي ارتباطي را دريافت کرد و گروه کنترل هيچ گونه کاربندي را دريافت نکرد. در پايان پس آزمون روي هر سه گروه اجرا شد.

3-3) جامعه آماري، نمونه و روش نمونه‌گيري
جامعه آماري اين پژوهش متشکل از كليه زنان افسرده بود که در دامنه سني 20-35 سال با تحصيلات حداقل ديپلم قرار داشتند و در سال 1389 به مراكز درماني شهر تهران (منطقه 14) مراجعه کرده بودند. از بين مراجعه‌کنندگان به مراکز فوق که حايز شرايط تشخيص افسردگي اساسي و درمان دارويي مي‌شدند 45 نفر به تصادف انتخاب و در گروه‌هاي آزمايش، پلاسيبو و کنترل جايگزين شدند. به منظور برآورد حجم نمونه طبق جدول کوهن با سطح معناداري 05/0 و حجم اثر 5/0 و توان آزمون 84/0 در هر گروه 15 نفر انتخاب شد (حجازي و سرمد و بازرگان،1383).
ملاک‌هاي شمول
در اين پژوهش بر اساس جنس (زنان) و سن (سنين بين 20-35) و سطح تحصيلات (حداقل ديپلم) به صورت گروهي معادل شدند.
ملاک‌هاي عدم شمول
مراجعيني که به دلايل مختلف همچون بستري در بيمارستان و يا دريافت روان درماني به شيوه ديگر واجد شرايط شرکت در اين پژوهش نبودند و همچنين امکان شرکت در اين جلسات را نداشتند، کنار گذاشته شدند.
4-3) ابزار اندازه‌گيري
1. پرسش?نامه اطلاعات جمعيت شناختي
اين پرسشنامه به منظور جمع‌آوري مشخصات فردي واطلاعات جمعيت?شناختي شركت كنندگان همچون سن، جنس و ميزان تحصيلات به کار گرفته شد.

2. پرسشنامه افسردگي بک319
پرسشنامه افسردگي بک-ويرايش دوم (BDI-II320) يک ابزار خودگزارشي براي اندازه?گيري شدت افسردگي در بزرگ?سالان و جوانان بالاتر از 13 سال است. ويرايش دوم پرسشنامه 21 ماده است که براي ارزيابي علايم افسردگي مطرح شده در DSM-IV321 طراحي شده اند. اين ويرايش پس از 35 سال تجربه و پژوهش بر روي پرسشنامه افزوده شده افسردگي بک (BDI-A) بک، راش، شا و امري؛ به نقل از بک و استير، 1993) منتشر شد. BDI-A نيز جايگزين ابزار اوليه (BDI) که توسط بک، وارد، مندلسون، ماک و ارباف(1961؛ به نقل از همان منبع) ساخته شد. اين پرسشنامه در پيوست 3 آورده شده است.
BDI-II براي ارزيابي افسردگي در بيماراني که تشخيص روان?پزشکي دارند به کار مي?رود. بايد توجه داشت که اين پرسشنامه مي?تواند وجود علايم افسردگي را بر اساسDSM-IV و شدت آن?ها را مشخص مي?کند ولي به عنوان ابزاري براي مشخص کردن تشخيص باليني کارايي ندارد و صرفا علايم افسردگي را به خوبي نشان مي‌دهد. گرچه اجراي اين پرسشنامه بسيار آسان

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره حافظه فعال، پردازش اطلاعات، افراد مبتلا Next Entries مقاله رایگان درباره پردازش اطلاعات، گروه کنترل، حافظه فعال