مقاله رایگان درباره ولی قهری، محدودیت ها، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

یید پزشک)
عدم شکستگی جمجمه یا خونریزی و جراحی در ناحیه گیجگاهی(تایید با مطالعات تصویری و تایید پزشک)
عدم شکستگی یا فلج همه اندام ها (با توجه به پرونده)
6-3 شرایط خروج از مطالعه :
در پژوهش حاضر در صورت بروز شرایط زیر واحد های مورد پژوهش از مطالعه خارج گردیدند :
فوت یا ترخیص بیمار قبل از روز سوم
تغییر علائم همودینامیک حین مداخله
افزایش یا کاهش ناگهانی سیستول و دیاستول بیش از mmhg 20 نسبت به مبنا
افزایش یا کاهش ناگهانی ضربان قلب بیش از 20 ضربه نسبت به مبنا
افزایش تعداد تنفس بیش از 25 و کاهش آن بیش از 8 بار در دقیقه نسبت به مبنا
7-3 محیط پژوهش :
محیط پژوهش این مطالعه شامل بخش های مراقبت ویژه مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت اعم از بخش های تروما ، ICU جراحی و ICU جراحی اعصاب بود. علت این انتخاب سهولت دستیابی به واحد های مورد پژوهش بود.
8-3 روش و ابزار گردآوری داده ها :
در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از روش مشاهده و اندازه گیری شاخص های فیزیولوژیک از دستگاه مانیتورینگ و جهت جمع آوری داده ها از فرم 4 قسمتی زیر استفاده شد :
فرم مشخصات بیمار ( ضمیمه شماره 1 ) : این فرم شامل 4 آیتم سن ، جنس ، وضعیت تاهل و میزان تحصیلات می باشد که به همراه اطلاعات مربوط به سوابق گذشته بیماری در معیارهای ورود به مطالعه از طریق مصاحبه با یکی از اعضای خانواده جمع آوری می شود.
فرم بررسی وضعیت بالینی نمونه ها (ضمیمه شماره 2 ) : این فرم شامل اطلاعات مربوط به علت کما ، وضعیت بیمار از نظر جراحی جهت تخلیه هماتوم ، وضعیت خونریزی در سی تی اسکن مغزی ، مدت زمان کما ، نحوه ی تهویه بیمار و داروهای مصرفی بیمار می باشد که از طریق مشاهده و اطلاعات موجود در پرونده بیمار تکمیل شد.
فرم ثبت علائم همودینامیک ( ضمیمه شماره 3 ) : این فرم شامل داده های مربوط به فشار خون ، فشار متوسط شریانی ، تعداد نبض ، تعداد تنفس و درجه حرارت می باشد و داده های مربوط به آن از طریق بیوفیزیکی جمع آوری گردیده است.
فرم ثبت مقیاس کمای گلاسکو ( ضمیمه شماره 4 ) : جهت جمع آوری داده های مربوط به این فرم ، پاسخ کلامی ، چشمی و حرکتی بیمار کمایی مشاهده و ثبت گردید.
9-3 روش تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار گردآوری داده ها :
ابزار محقق ساخته شامل فرم های مشاهده ای مشخصات دموگرافیک، فرم بررسی وضعیت بالینی بیمار و ثبت شاخص های همودینامیک می باشد که با استفاده از مطالعه کتب و مقالات معتبر و جدید تهیه گردیده است به 10 نفر از اساتید پرستاری و پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان داده شد تا نظرات اصلاحی و پیشنهادی خود را ارائه نمایند. در نهایت نظرات اصلاحی با تایید اساتید محترم راهنما و مشاور اعمال گردید. همچنین برای بررسی سطح هوشیاری از ابزار استاندارد مقیاس کمای گلاسکو که روایی و پایایی آن قبلا بدست آمده استفاده شد.
اعتبار و پایایی دستگاه مانیتورینگ برای ثبت علائم همودینامیک با استناد به کارخانه و مارک معتبر و کالیبره بودن دستگاه تعیین شد. بر همین اساس فشار خون همه ی بیماران به روش غیر تهاجمی و در حالت 30 درجه و از دست راست ثبت شده است و همچنین تعداد تنفس بیماران، ضربان قلب و متوسط فشار خون شریانی (MAP) از دستگاه مانیتورینگ ثبت و دمای بدن نیز از طریق دماسنج جیوه ای از روش زیر بغلی در تمام بیماران ثبت و ارزیابی گردیده است.
10-3 ملاحظات اخلاقی :
اخذ تائید کتبی جهت انجام تحقیق از کمیته اخلاق معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با کد 2930162909 تیرماه 93
اخذ معرفی نامه از مسئولین دانشگاه و دانشکده جهت ارائه به مسئولین ذیربط محیط پژوهش پس از ثبت در IRCT با کد IRCT2014051517693N1
توضیح در مورد اهداف و اهمیت پژوهش به مسئولین ذیربط
توضیح در مورد هدف انجام پژوهش به پدر یا ولی قهری بیمار
اخذ رضایت نامه کتبی از پدر یا ولی قهری واحد پژوهش
اطمینان دادن به پدر یا ولی قهری واحد های مورد پژوهش که هر زمان تمایل داشتند ، می توانند واحد مورد پژوهش را از مطالعه خارج نمایند.
رعایت محرمانه بودن اطلاعات فردی در طول تحقیق
در صورت بروز تغییر علائم همودینامیک حین مداخله(افزایش یا کاهش سیستول و دیاستول بیش از 20 میلی متر جیوه نسبت به مبنا، افزایش یا کاهش ضربان قلب بیش از 20 ضربه نسبت به مبنا، افزایش تعداد تنفس بیش از 25 و کاهش آن بیش از 8 بار در دقیقه نسبت به مبنا) قطع مداخله و اطلاع به پرستاران و پزشکان
ارائه خلاصه ای از یافته های پژوهش به مسئولین ذیربط مرکز آموزشی درمانی مورد بررسی
11-3 روش و نوع مداخله :
مطالعه حاضر پس از تائید توسط کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی گیلان با کد 2930162909 در مرکز کارآزمایی بالینی ایران با کد IRCT2014051517693N1 ثبت کارآزمایی بالینی شد. واحد های مورد پژوهش که بیماران کمایی بستری در بخش های مراقبت ویژه ( تروما ، ICU جنرال و ICU جراحی اعصاب) مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت بودند ، چنانچه کلیه معیارهای ورود به مطالعه را دارا بودند با کسب رضایت آگاهانه از پدر یا ولی قهری به مطالعه وارد می شدند. واحد های مورد پژوهش در دو گروه مداخله و کنترل مطالعه شدند. علیرغم نمونه گیری در دسترس ، تخصیص نمونه ها در گروهها بصورت تصادفی و با روش تصادفی بلوکه116 صورت گرفت. بدین منظور ابتدا 15 بلوک 4 نفره برای دو گروه مداخله و شاهد طراحی و چیدمان داخل بلوک ها انجام و بلوک ها شماره گذاری و سپس با توجه به جدول اعداد تصادفی شماره بلوک انتخاب شده و نمونه ها بر اساس چیدمان بلوک در گروه مداخله یا شاهد قرار گرفته و وارد مطالعه شدند. در مجموع هر بیمار دارای شرایط ورود به مطالعه ، از زمان بستری تا تثبیت علائم همودینامیک (فشار خون، فشار متوسط شریانی، تعداد تنفس ، سرعت ضربان قلب و درجه حرارت) تحت نظر قرار می گرفت و زمانی که حداقل از 24 ساعت قبل در محدوده ی 72 ساعت اول بستری علائم همودینامیک ثابت باقی می ماند ( در معیارهای خروج از مطالعه شرح داده شده است) مطالعه بر روی وی انجام می شد. در گروه مداخله در مصاحبه با خانواده بیماران ، فرد مورد علاقه بیمار شناسایی می شد و آموزش شفاهی و کتبی جهت ضبط پیام به وی داده می شد و سپس قبل از شروع مداخله و در همان 24 ساعت اول بستری بیمار (زمان تثبیت علائم همودینامیک ) ، پیام صوتی در اتاق ملاقات بخش های مراقبت ویژه (قبل از شروع ساعت ملاقات) با دستگاه ضبط صدای خبرنگاری Lander مدل LD 73 در حضور محقق، ضبط می شد. طول مدت پیام صوتی برای تمام شرکت کنندگان گروه مداخله 10 دقیقه بود. محتوای پیام و زمان بندی پیام بدین گونه بود که ابتدا در طی 30 ثانیه فرد خود را معرفی و بیمار را به زمان و مکان آگاه کند،در طی 30 ثانیه به بیمار بطور مختصر توضیح بدهد که چه اتفاقی برایش افتاده است، در ادامه از خاطرات شیرین مشترک و امیدوارکننده بمدت 4 دقیقه صحبت کند و در خاتمه نیز جملات خوشبینانه و دلگرم کننده از بهبود یافتن بیمار، برگشت وی به خانواده و برنامه هایی که در آینده خواهند داشت در طی 5 دقیقه به عهده فرد گذاشته می شود.
پس از تهیه پیام صوتی و کنترل محتوای پیام توسط محقق، تحریک شنوایی برای گروه مداخله بمدت 3 روز متوالی و هر روز یک نوبت پس از تثبیت علائم همودینامیک در 24 ساعت اول بررسی ، با دستگاه ضبط صدای خبرنگاری Lander مدل LD 73 انجام شد. با توجه به شلوغی بخش مراقبت ویژه و انجام ویزیت توسط پزشکان ، تحریک شنوایی در نوبت عصر از ساعت 14:30 و قبل از ساعت ملاقات برای مددجو انجام شده و در طول مداخله از هرگونه دستکاری و لمس بیمار اجتناب می شد. جهت ارزیابی سطح هوشیاری از ابزار GCS بفاصله 5 دقیقه قبل از شروع تحریک شنوایی و 5 دقیقه پس از تحریک شنوایی در هر جلسه استفاده شد. علائم همودینامیک نیز 2 دقیقه قبل از شروع تحریک شنوایی و 2 دقیقه بعد از اجرای مداخله(تحریک شنوایی) ثبت می شد تا علاوه بر تاثیر مداخله بر علائم همودینامیک ، در صورت ناپایداری همودینامیک ( بر اساس معیار خروج ) مداخله قطع گردد. زمان بندی مداخله بدینگونه می باشد که در 14:30 مداخله با ثبت GCS شروع و در ساعت 14:33 علائم همودینامیک ثبت می شد؛ تحریک شنوایی در ساعت 14:35 دقیقه شروع و در ساعت 14:45 دقیقه خاتمه می یافت و در 14:47 دقیقه علائم همودینامیک پس از مداخله ثبت و در خاتمه نیز در 14:50 دقیقه GCS پس از تحریک شنوایی ثبت می شد. کل مدت زمان مداخله 20 دقیقه بود. لازم به ذکر است که تمام مراحل کار توسط محقق انجام گردید.
همچنین در گروه کنترل بدون تحریک شنوایی با صدای آشنا در واحد های مورد پژوهش مطابق با شمای فوق و فواصل زمانی مشابه با بیماران در گروه مداخله یعنی از ساعت 14:30 GCS ثبت و در 14:33 علائم همودینامیک ثبت می شد. در طی 10 دقیقه یعنی از ساعت 14:35 تا 14:45مددجو تحت نظر قرار گرفته و مجدد در 14:47 علائم همودینامیک و در 14:50 GCS ثبت و این فرایند در طی سه روز متوالی ثبت می شد. و تنها تفاوت بین دو گروه در انجام امور بالینی و سایر امور “تحریک شنوایی با صدای آشنا” بود.
12-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها :
یافته های این پژوهش بر حسب نوع داده ها کمی پیوسته ( مانند ، مدت زمان آسیب مغزی ، طول مدت کما ، فشار خون سیستول،فشارخون دیاستول، فشار متوسط شریانی و درجه حرارت ) و کمی گسسته ( سن ، سطح هوشیاری ، سرعت ضربان قلب، تعداد تنفس) و همچنین داده های کیفی( اسمی شامل وضعیت تاهل ، نوع صدمه،نوع ضایعه مغزی،انجام عمل جراحی تخلیه هماتوم، نوع راه هوایی، نوع داروهای مصرفی و همچنین رتبه ای شامل میزان تحصیلات ) بود.
بر اساس تعداد گروهها و متغیر ها، مطالعه دو گروهی و شامل گروههای مداخله و شاهد بود.
متغیر مستقل در این مطالعه تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا و متغیر وابسته سطح هوشیاری و وضعیت همودینامیک واحد های مورد پژوهش بود.
پس از استخراج اطلاعات ، از آمار توصیفی و استنباطی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. از آمار توصیفی بصورت جداول توزیع فراوانی مطلق و نسبی ، میانگین و انحراف معیار استفاده شده است.
پس از بررسی نتایج از آزمون های استنباطی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. در بخش آمار استنباطی از آزمونهای K.S117 دو نمونه ای ، تی زوجی ، مجذور کای و آنالیز واریانس داده های تکراری استفاده شد. برای نشان دادن یکسان بودن دو توزیع برای سن ، مدت زمان آسیب ، مدت زمان کما و سطح هوشیاری هنگام پذیرش از آزمون K.S دو نمونه ای استفاده شد . از آزمون تی زوجی جهت مقایسه میانگین سطح هوشیاری و میانگین شاخصهای همودینامیک قبل و بعد از مطالعه در هر یک از گروهها برای هر روز و آزمون آنالیز واریانس داده های تکراری جهت بررسی روند تغییرات سطح هوشیاری و وضعیت همودینامیک در طی سه روز استفاده شد.
13-3 محدودیت های پژوهش :
از جمله محدودیت های پژوهش می توان به مشخص نبودن فرد مورد علاقه بیمار از نظر خود بیمار اشاره نمود.
آستانه تحریک حسی واحد های مورد پژوهش یکی از ویژگی های منحصر به فرد آنها بود که بدلیل عدم کنترل آن، از محدودیت های مطالعه حاضر می باشد.
محدودیت دیگر تاثیرات عوامل محیطی از جمله ساعات و تعداد ملاقات و سایر محرکات حسی بر شرایط مددجو در طی ساعاتی غیر از زمان بررسی و مطالعه بر بیماران در دو گروه می باشد که کنترل آن از عهده محقق خارج بود.
با توجه به اینکه شناسایی مددجو ، ضبط و کنترل پیام توسط محقق انجام شده و ارزیابی دقیق سطح هوشیاری بیماران نیاز به مهارت پیشرفته داشت و یافتن شخصی با این توانایی با وجود آموزش برای ارزیابی سطح هوشیاری و حضور مداوم در فرایند تحقیق ممکن نشد لذا کل فرایند تحقیق ، توسط محقق انجام گردید.

فصل چهارم

نتایج تحقیق
1-4 : یافته های پژوهش

در این فصل یافته های

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره گروه کنترل، فیزیولوژی، موسیقی ملایم Next Entries مقاله رایگان درباره توزیع فراوانی، انحراف معیار