مقاله رایگان درباره نقطه مرکز

دانلود پایان نامه ارشد

مورد اندازهگيري در نمونه i و غلظت تخمين زده شده گونه در نمونه i و n تعداد نمونههاي بهکار رفته در مجموع? درجهبندي ميباشد [305]. اگر تعداد فاکتورها بيشتر از اين مقدار انتخاب شود، PRESS زياد ميشود که به معناي پيشبيني ضعيفتر ميباشد. چون نوف? موجود در ماتريس جذب نيز در مدلسازي شرکت ميکند [269،306،307].
يک معيار بهتر براي انتخاب تعداد بهين? فاکتورها، مقايسه PRESS با مدلهاي داراي فاکتورهاي کمتر است که تست آماري F براي اين منظور بهکار ميرود. توماس222 و همکاران [270] مشخص کردند که اگر نسبت F ها (F تجربي به F بحراني) 75/0 باشد، انتخاب خوبي است. تعداد نصف استانداردها بهعلاوه يک، بهعنوان بيشترين مقدار فاکتورهاي اوليه و بهترين تعداد فاکتورهاي محاسبه شده براي اولين مقدار PRESS بهکار ميرود [308،309].

8-1-3- کميتهاي آماري براي ارزيابي توانايي پيشبيني مدل
1- خطاي نسبي پيشبيني223 ((REP: برابر جذر مجموع مربع خطاها در پيشبيني براي هر جزء ميباشد و بهصورت درصد ميانگين غلظتهاي واقعي به شکل معادله 8-11 بيان ميشود. در اين معادله غلظت واقعي و غلظت تخمينزده شده گون? مورد اندازهگيري در نمونه i، ميانگين غلظتهاي واقعي در مجموع? آزمايشي و n مجموع کل نمونههاي بهکار رفته در اين مجموعه ميباشد [310،311].
(8-11)
2- جذر ميانگين فاصله مربعات224 (RMSD): نشان دهند? خطاي ميانگين در تجزيه براي هر جزء است و تخميني از خطاي مطلق مجموع? پيشبيني براي هر جزء ميباشد که بهصورت معادله 8-12 بيان ميشود و پارامتـرهاي فرمـول زير همانند معادله 8-11 ميباشند.
(8-12)
3- ضريب همبستگي (r ): نشان دهنده بخشي از واريانس کل است که توسط مدل توصيف ميشود و يک شاخص کيفي در قرار گرفتن هم? دادهها بر روي يک خط راست ميباشد. مربع ضريب همبستگي (r2) توسط معادل? زير محاسبه ميشود که پارامتـرهاي فرمـول زير همانند معادله 8-13 ميباشند.
(8-13)
4- خطاي استاندارد نسبي225 ((RSE: براي ارزيابي توانايي پيشبيني روش براي هر جزء بهکار ميرود که بهصورت زير بيان ميشود که در اين معادله غلظت واقعي گون? مورد اندازهگيري در نمونه i و غلظت تخمين زده شده در نمونهi ميباشد [272].
(8-14)

8-1-4- ارقام شايسته تجزيهاي
اندازهگيري ارقـام شايسته تجزيـهاي226 (AFM) بهعنـوان يک شاخص مـهم در ارزيابي روشهاي درجهبندي چندمتغيره ميباشد. پارامترهاي AFM نظير حساسيت227 (SEN)، گزينشپذيري228 (SEL)، حساسيت تجزيهاي229 (?) و حد تشخيص230 (LOD) براي برآورد و مقايسه روشهاي تجزيهاي بهکار ميروند. هنگام محاسبه عبارات AFM براي روشهاي درجهبندي چندمتغيره، قسمتي از علامت که مرتبط با ماد? مورد تجزيه است در مقايسه با کل علامت حائز اهميت ميباشد. اين علامت بهصورت علامت خالص ماد? مورد تجزيه (NAS) بيان ميشود و بهصورت قسمتي از علامت که با علامتهاي حاضر در نمونه اورتوگونال هستند ميباشد [285].
گزينشپذيري در گستر? صفر تا يک مـيباشد. اين مورد دلالت بر قسمتي از کل علامت ميکند که بهخاطر همپوشاني طيفي از دست نميرود و ميتواند در مفاهيم درجهبندي چندمتغيره توسط رابطه 8-15 توصيف گردد. در اين معادله علامت ?? ?? به معناي معيار اقليدسي231 بردار و sk طيف حاوي ماد? مورد تجزيه k در واحد غلظت مورد استفاده و sk* مربوط به علامت خالص ماد? مورد تجزيه (NAS) در طيف ميباشد [69،285]:
(8-15)
عبارت حساسيت به تغيير در پاسخ بهعنوان تابعي از غلظت ماد? مورد تجزيه ويژه تعريف ميشود که توسط معادل? زير بيان ميگردد [285]:
(8-16)
عبارت حساسيت تجزيهاي همانند درجهبندي تکمتغيره بهعنوان يک شاخص مهم ميباشد که در درجهبندي چندمتغيره بهصورت نسبت ميان SEN و نوف? دستگاهي (?) توسط معادله 8-17 بيان ميشود [312]. مقدار نوف? دستگاهي از انحراف استاندارد NAS از چندين محلول شاهد برآورد ميگردد. عبارت (??1)، امکان اندازهگيري کمترين تفاوت غلظتي قابل تشخيص توسط روش تجزيهاي را در غياب خطاهاي تجربي نشان ميدهد.
(8-17)
مقدار حد تشخيص نيز توسط رابط? زير بيان ميشود [313].
(8-18)
ويتامينها گروهي از ترکيبات هستند که براي رشد نرمال سلولهاي بدن مورد نياز و ضروري هستند. اين ترکيبات به دو زيرمجموع? محلول در آب و محلول در چربي تقسيمبندي ميشوند که ويتامينهاي دسته B در زيرمجموع? اول قرار دارند. برخي بيماريها بهخاطر کمبود ويتامينهاست، لذا اندازهگيري کمي آنها در نمونههاي پيچيده در زمينههاي مختلف نظير علوم دارويي و تغذيه مفيد ميباشد [314]. سيانوکوبال آمين (ويتامين B12) بهعنوان کوآنزيم در واکنشهاي سنتز زيستـي232 شرکت ميکند. همچنين ثابت شده که شکلهاي کاهش يافته آنها شامل انتقال متيل و هيبريد در سيستمهاي زيستي ميباشد [315]. اندازهگيري ويتامين B12 براساس روش طيف نورسنجي UV?Vis در يک کتاب مرجع دارويي انگليسي گزارش شده است [316]. همچنين اين ويتامين را ميتوان با روش ولتامتري اندازهگيري کمي نمود [317]. اندازهگيري ويتامين B12 در قرص کمپلکس B حاوي ويتامينهاي B1، B6 و B12 با استفاده از روش HPLC گزارش شده است [318]. مطالعات ديگر در زمين? اندازهگيري ويتامين B12 و مشتقاتش توسط فنون متفاوت نظير XRD، 1H NMR، 13C NMR و تجزي? شيميايي انجام شده است [324?319].
مخلوط پاراستامول (PAR)، فنيل افرين هيدروکلريد (PHE) و کلرو فنير آمين مالئات (CLP) بهطور گستردهاي در درمان بيماريهايي نظير سرفه، تب، سردرد و سرماخوردگي بهکار ميروند [218]. اندازهگيري مستقيم يک دارو در حضور داروهاي ديگر با استفاده از روشهاي طيفسنجي بهدليل همپوشاني طيفي آنها و همچنين حضور مواد مزاحم مشکل است و نياز به روشهاي جداسازي دارد. بهعنوان مثال اخيراً يک داروي ترکيبي با نام بايولنول کولد فورت233 که شامل 500 ميليگرم PAR، 5 ميليگرم PHE، 2 ميليگرم CLP و 15 ميليگرم دکسترومتورفان ميباشد بهعنوان داروي ضد درد، ضد تب، و مهار کننده سرفه تجويز ميگردد. پالابيک234 و همکاران [228] از روش HPLC براي جداسازي و اندازهگيري مخلوط اين داروها استفاده کردند. همچنين بويارلي235 و همکاران [229] از روش کروماتوگرافي لوله مويين الکتروسينتيکي مايسلي236 (MEKC) براي اندازهگيري اين داروها استفاده نمودند. يک روش HPLC با شويش تک تواني237 نيز براي اندازهگيري PAR، PHE، CLP و مواد همراه معطر پرتقالي و ساخارين گزارش شده است [230]. همچنين مارين238 و همکاران [325] از يک روش HPLC فاز معکـوس و الکتروفورز لــولـه مـويين منطقهاي239 (CZE) براي اندازهگيري همزمان PAR، PHE، CLP در يک کپسول حاوي اين داروها استفاده کردند.
با توجـه به جستجوهاي بهعمـل آمده تاکنون از روش طيفسنجي UV-Vis بههمـراه درجهبندي چندمتغيره براي اندازهگيري همزمان مخلوط ويتامين B12 (VB12)، متيلکوبال آمين (MCA) و کوآنزيم B12 (B12Co) استفاده نشده است. لذا در بخش اول، طيفهاي UV-Vis نمونههاي استاندارد VB12، MCA، B12Co و همچنين نمونههاي شامل هر سه ترکيب مذکور ثبت شدند. سپس دادههاي طيفي حاصل با استفاده از روش درجهبندي چنـدمـتغيره-1 (نظير مدلهاي PLS1، OSC/PLS، PCR و HLA) براي اندازهگيري همزمان اين ويتامينها بهکار گرفته شدند.
همچنين تاکنون از روش طيفسنجي UV-Vis به کمک روشهاي درجهبندي چندمـتغيره براي اندازهگيري همزمان داروهاي PAR، PHE، CLP در حضور مواد همراه استفاده نشده بود. لذا در قسمت دوم، با استفاده از دادههاي حاصل از طيفهاي UV-Vis مخـلوط داروها و روش درجهبندي چندمتغيره-1 (نظير مدلهاي PLS1، PCR و HLA)، اندازهگيري همزمان اين داروها انجام شد.

8-2- بخش تجربي
8-2-1- مواد مورد استفاده و روش تهي? محلولها
مواد مورد استفاده در اين بخش در جدول 8-1 آمده است. همچنين ساختار شيميايي ويتامينها در شکل 8-1 و فرمول شيميايي گسترد? داروها در شکل 7-1 نشان داده شد. محلول مادر ppm 5000 از ويتامينها با حل کردن 250 ميليگرم از هر ماده در بالن 50 ميليليتري توسط آب بدون يون تهيه شد. غلظت مولار سيانو کوبال آمين240 يا ويتامين B12 (VB12)، متيل کوبال آمين241 (MCA) و کوآنزيم B12242 (B12Co) در محلول مـادر بهترتيـب 3?10× 69/3، 3?10× 55/3 و 3?10× 16/3 ميباشد. سپس محلولهـاي ثانويه با حل کردن حجـم مشخصي از محـلولهاي مـادر اوليـه در بالن 2 ميليليتري توسط آب بدون يون تهيه شد.

جدول 8-1- مواد مورد استفاده براي اندازهگيري همزمان ويتامين B12، متيل کوبال آمين و کوآنزيم B12 و اندازهگيري همزمان پاراستامول، فنيل افرين هيدروکلريد و کلرو فنير آمين مالئات.

رديف
نام ترکيب
فرمول ماده
وزن فرمولي
شرکت
1
ويتامين B12 (VB12)
C63H88CoN14O14P
00/1355
سيگما
2
متيل کوبال آمين (MCA)
C63H91CoN13O14P
41/1344
سيگما
3
کوآنزيم B12 (B12Co)
C72H100CoN18O17P
00/1579
سيگما
4
پاراستامول (استامينوفن) (PAR)
C8H9NO2
16/151
سيگما- آلدريچ
5
فنيل افرين هيدروکلريد (PHE)
C8H9NO2
67/203
سيگما- آلدريچ
6
کلرو فنير آمين مالئات (CLP)
C8H9NO2 .C4O4H4
78/390
سيگما- آلدريچ
7
متانول مرتبه HPLC 99/99 %
CH3OH
00/32
فلوکا

شکل 8-1- ساختار شيميايي ويتامينها: (الف) ويتامين B12، (ب) متيل کوبال آمين و (پ) کوآنزيم B12.
محلول مادر ppm 5000 از داروها با حل کردن 250 ميلي گرم از هر ماده در بالن 50 ميليليتري توسط مخلوط آب- متانول با نسبت حجمي برابر (1:1، v/v) تهيه شد. غلظت پاراستامول، فنيل افرين هيـدروکلريـد و کلرو فنير آمـين مـالئات در مـحلول مـادر بهتـرتيـب 2?10× 307/3، 2?10× 664/4 و 2?10× 279/1 مولار بود. سپس محلولهاي ثانويه با حل کردن حجم مشخـصي از محلولهاي مـادر اوليه در بالن 5 ميليليتري توسط مخلوط آب- متانول با نسبت حجمي (1:1، v/v) تهيه شدند.

8-2-2- دستگاه و نرمافزارهاي مورد استفاده
ثبت طيفهاي UV-Vis ويتامينها توسط دستگاه سسيل مدل 5000243 در دماي اتاق با استفاده از يک جفت سل کوارتزي با طول مسير cm 5/0 انجام شد و طيفهاي UV-Vis داروها توسط دستگاه PG مدل T90+244 با استفاده از يک جفت سل کوارتزي با طول مسير cm 0/1 ثبت گرديد. پردازش دادههاي طيفي حاصله توسط نرمافزار متلب245 (نسخه 3/7) با استفاده از برنام? درجهبندي چندمتغيره-1 (MVC1) شامل مدلهاي PLS1، OSC/PLS، PCR و HLA که توسط گويکواچي246 و همکاران [70] نوشته شد، انجام گرديد.

8-2-3- مراحل آزمايش براي اندازهگيري همزمان ويتامينها
براي يافتن گستر? غلظتي هر مـاده، مقادير متفاوتي از هر محلول مادر بهطور جداگانه در بالن 2 ميليليتري توسط آب بدون يون رقيق شد و طيف جذبي هر ماده در گستره nm 600-190 ثبت گرديد. شکل 8-2 طيـف جذبي سه ماده ويتامين B12 (VB12)، متيلکوبال آمين (MCA) و کوآنزيم B12 (B12Co) با غلظت ppm 50 را نشـان ميدهد. همانطوريکه در اين شکل مشاهده ميشود، جذب ماکزيمم براي VB12،MCA و B12Co بهترتيـب در طول موجهاي 363، 355 و 357 نانومـتر مشـاهده ميشود. مقادير جذب براي هر ماده در غلظتهاي متفاوتي از آن ماده در طول موج ماکزيمم مربوطه ثبت گرديد و نمودار جذب برحسب غلظت ترسيم گرديد. گستر? غلظتي براي VB12، MCA و B12Co بهترتيب (ppm 0/150-0/10)، (ppm 5/214-6/16) و (ppm 1/344-4/15) انتخاب گرديد.

شکل 8-2- طيفهاي جذبي UV-Vis ويتامينهاي مورد اندازهگيري با غلظت 50 ميليگرم بر ليتر (ppm 50): (الف) ويتامين B12، (ب) متيلکوبال آمين و (پ) کوآنزيم B12.

مجموع? درجهبندي براساس طراحي مختلط مرکزي247 (CCD) (32 + (2×3) + 1) انجام گرديد که سه آزمايش در دو سطح در هشت گوش? مکعب، شش آزمايش در شش وجه مکعب و يک آزمايش در نقطه مرکزي مکعب ميباشد. غلظت ويتامينها در مجموع? درجهبندي در جدول 8-2 آمـده است. غلظت ويتامينهاي VB12 و MCA در اين مجموعه در محدوده (ppm 80-10) و غلظت B12Co در محدوده (ppm 130-20) ميباشد که علت اين تفاوت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد رشد جمعیت، شهرستان رشت، صنایع دستی Next Entries منابع پایان نامه درمورد مکان مرکزی، توسعه روستا، توسعه روستایی