مقاله رایگان درباره ناسازگاری، بازار هدف، عملکرد صادرات، اطلاعات بازار

دانلود پایان نامه ارشد

نشده
ابرماتریس موزون یا وزندهیشده171
ابرماتریس وزندهی شده از حاصلضرب تمامی عناصر در یک مؤلفه از ابرماتریس وزندهی نشده در وزن خوشهی متناظر به دست میآید. قسمتهایی از جدول ابرماتریس وزندهی نشده مسئله تحقیق به صورت زیر است:

شکل ‏45: ابرماتریس وزندهی شده (موزون)
ابرماتریس حدی یا محدود172
ابرماتریس محدود از به توان رسیدن چندین بار ابرماتریس وزندهی شده به دست میآید تا اینکه اعداد همه سطرها یکسان شود، در این حالت فرایند ضرب متوقف شده وابرماتریس محدود به دست میآید که جواب نهائی مسئله در این ابرماتریس موجود میباشد. جداول زیر قسمت هایی از ابرماتریس محدود مسئله تحقیق میباشد:
بخش هایی از ابرماتریس حدی (اعداد موجود در این ابرماتریس، اوزان نهایی معیارها میباشد که در ستون LIMITING در شکل مربوط به اولویت های بدست آمده نیز موجود میباشد).

شکل ‏46: ابرماتریس حدی (محدود)

اولویتهای بدست آمده برای زیر معیارهای درون خوشهها:

شکل ‏47: اولویتهای بدست آمده برای زیر معیارهای درون خوشهها

جدول ‏49: اعداد حاصل از رتبههای بدست آمده برای زیر معیارهای درون خوشههای مسئله تصمیم
Name
Normalized By Cluster
Limiting
1G- اولويت بندي عوامل مؤثر بر انتخاب بازار هدف خودرو
0.00000
0.000000
1-1C- دانش تجربي و سطح علمي
0.25337
0.075854
1-2C- عملکرد صادراتي
0.14236
0.042621
1-3C- توليد بر مبناي استانداردهاي بين المللي
0.16018
0.047955
1-4C- توان مالي شرکت
0.17471
0.052304
1-5C- سهم بازار
0.15284
0.045758
1-6C- تجربه سرمايه گذاري با شرکت هاي خارجي
0.11654
0.034891
2-1C- دسترسي به بازار جهاني
0.23927
0.045311
2-2C- شهرت و اعتبار بين المللي
0.23357
0.044233
2-3C- شناخت بازار مصرف خارجي
0.27050
0.051226
2-4C- دسترسي زميني، دريايي و هوايي به بازار هدف
0.25666
0.048605
3-1C- اندازه بازار
0.21286
0.053584
3-2C- ثبات اقتصادي
0.19734
0.049677
3-3C- دورنماي اقتصادي
0.19954
0.050233
3-4C- بيکاري
0.17363
0.043710
3-5C- تورم
0.21663
0.054535
4-1C- مزيت رقابتي
0.24044
0.013877
4-2C- رقباي داخلي
0.10507
0.006064
4-3C- رقباي جهاني
0.27531
0.015890
4-4C- دسترسي به اطلاعات بازارها در کشور هدف
0.37918
0.021885
5-1C- معافيت هاي مالياتي
0.15946
0.024137
5-2C- تسهيل سرمايه گذاري خارجي
0.22624
0.034246
5-3C- روابط سياسي دو کشور
0.22010
0.033316
5-4C- قوانين تجاري
0.19801
0.029972
5-5C- سازمان هاي بين المللي که کشور هدف در آن عضو است
0.19619
0.029696
6-1C- نگرش به کالاي خارجي
0.28649
0.014445
6-2C- الگوهاي سبک زندگي
0.33891
0.017088
6-3C- عوامل جمعيت شناختي
0.37461
0.018888

با توجه به جدول فوق بنابر وزنهای بدست آمده، در این قسمت میتوان مهمترین معیارها را در میان کل معیارهای مورد بررسی و نیز از بین عناصر درون هر خوشه مشاهده کرد و نیز میتوان اولویت معیارها را بر اساس وزن موجود در ستون Limiting مشخص نمود.
اوزان هریک از خوشهها با زیرمعیارهایش به شرح زیر میباشد:
1. وزن حدی مربوط به زیر معیارهای درون خوشه توانایی بنگاه
جدول ‏410: وزن حدی مربوط به زیر معیارهای درون خوشه توانایی بنگاه
زیرمعیار های درون خوشه توانایی بنگاه
وزن نرمال شده خوشه
وزن حدی مربوط به هر معیار
1-1C- دانش تجربي و سطح علمي
0.25337
0.075854
1-2C- عملکرد صادراتي
0.14236
0.042621
1-3C- توليد بر مبناي استانداردهاي بين المللي
0.16018
0.047955
1-4C- توان مالي شرکت
0.17471
0.052304
1-5C- سهم بازار
0.15284
0.045758
1-6C- تجربه سرمايه گذاري با شرکت هاي خارجي
0.11654
0.034891
مجموع اوزان تخصیص یافته به خوشه
0.299383
همانگونه که مشخص است در خوشهی توانایی بنگاه، اولویت شاخص ها به شرح ذیل می باشد:
دانش تجربی و سطح علمی
توان مالی شرکت
تولید بر مبنای استانداردهای بین المللی
سهم بازار
عملکرد صادراتی
تجربهی سرمایه گذاری با شرکت های خارجی

2. وزن حدی مربوط به زیرمعیار های درون خوشه شرایط و جایگاه بین المللی بنگاه
جدول ‏411 : وزن حدی مربوط به زیرمعیار های درون خوشه شرایط و جایگاه بین المللی بنگاه
زیرمعیار های درون خوشه شرایط و جایگاه بین المللی بنگاه
وزن نرمال شده خوشه
وزن حدی مربوط به هر معیار
2-1C- دسترسي به بازار جهاني
0.23927
0.045311
2-2C- شهرت و اعتبار بين المللي
0.23357
0.044233
2-3C- شناخت بازار مصرف خارجي
0.27050
0.051226
2-4C- دسترسي زميني، دريايي و هوايي به بازار هدف
0.25666
0.048605
مجموع اوزان تخصیص یافته به خوشه
0.189375
همانگونه که مشخص است در خوشهی شرایط و جایگاه بین المللی بنگاه، اولویت شاخص ها به شرح ذیل می باشد:
شناخت بازار مصرف خارجی
دسترسی زمینی، دریایی و هوایی به بازار هدف
دسترسی به بازار جهانی
شهرت و اعتبار بین المللی
3. وزن حدی مربوط به زیر معیارهای درون خوشه محیط اقتصادی
جدول ‏412 : وزن حدی مربوط به زیر معیارهای درون خوشه محیط اقتصادی
زیرمعیار های درون خوشه محیط اقتصادی
وزن نرمال شده خوشه
وزن حدی مربوط به هر معیار
3-1C- اندازه بازار
0.21286
0.053584
3-2C- ثبات اقتصادي
0.19734
0.049677
3-3C- دورنماي اقتصادي
0.19954
0.050233
3-4C- بيکاري
0.17363
0.043710
3-5C- تورم
0.21663
0.054535
مجموع اوزان تخصیص یافته به خوشه
0.251739
همانگونه که مشخص است در خوشه ی محیط اقتصادی، اولویت شاخص ها به شرح ذیل می باشد:
تورم
اندازه بازار
دورنمای اقتصادی
ثبات اقتصادی
بیکاری
وزن حدی مربوط به زیر معیارهای درون خوشه محیط رقابتی
جدول ‏413: وزن حدی مربوط به زیر معیارهای درون خوشه محیط رقابتی
زیرمعیار های درون خوشه محیط رقابتی
وزن نرمال شده خوشه
وزن حدی مربوط به هر معیار
4-1C- مزيت رقابتي
0.24044
0.013877
4-2C- رقباي داخلي
0.10507
0.006064
4-3C- رقباي جهاني
0.27531
0.015890
4-4C- دسترسي به اطلاعات بازارها در کشور هدف
0.37918
0.021885
مجموع اوزان تخصیص یافته به خوشه
0.057716

همانگونه که مشخص است در خوشه ی محیط رقابتی، اولویت شاخص ها به شرح ذیل می باشد:
دسترسی به اطلاعات بازارها در کشور هدف
رقبای جهانی
مزیت رقابتی
رقبای داخلی
وزن حدی مربوط به زیرمعیارهای درون خوشه محیط سیاسی و قانونی
جدول ‏414: وزن حدی مربوط به زیرمعیارهای درون خوشه محیط سیاسی – قانونی
زیرمعیار های درون خوشه محیط سیاسی- قانونی
وزن نرمال شده خوشه
وزن حدی مربوط به هر معیار
5-1C- معافيت هاي مالياتي
0.15946
0.024137
5-2C- تسهيل سرمايه گذاري خارجي
0.22624
0.034246
5-3C- روابط سياسي دو کشور
0.22010
0.033316
5-4C- قوانين تجاري
0.19801
0.029972
5-5C- سازمان هاي بين المللي که کشور هدف در آن عضو است
0.19619
0.029696
مجموع اوزان تخصیص یافته به خوشه
0.151367
همانگونه که مشخص است در خوشه ی محیط سیاسی – قانونی، اولویت شاخص ها به شرح ذیل می باشد:
تسهیل سرمایه گذاری خارجی
روابط سیاسی دو کشور
قوانین تجاری
سازمان هاي بين المللي که کشور هدف در آن عضو است.
معافیت های مالیاتی
وزن حدی مربوط به زیر معیارهای درون خوشه فرهنگی– اجتماعی
جدول ‏415: وزن حدی مربوط به زیر معیارهای درون خوشه فرهنگی– اجتماعی
زیرمعیار های درون خوشه محیط فرهنگی- اجتماعی
وزن نرمال شده خوشه
وزن حدی مربوط به هر معیار
6-1C- نگرش به کالاي خارجي
0.28649
0.014445
6-2C- الگوهاي سبک زندگي
0.33891
0.017088
6-3C- عوامل جمعيت شناختي
0.37461
0.018888
مجموع اوزان تخصیص یافته به خوشه
0.050421
همانگونه که مشخص است در خوشه ی محیط فرهنگی – اجتماعی، اولویت شاخص ها به شرح ذیل می باشد:
عوامل جمعیت شناختی از قبیل سن، جنسیت، تحصیلات، درآمد و…
الگوهای سبک زندگی
نگرش به کالای خارجی
نرخ سازگاری در اعتبارسنجی پاسخهای خبرگان
بر خلاف تکنیک AHP که برای خوشه ها فقط یک نرخ ناسازگاری را میدهد، تکنیک ANP بخاطر وجود روابط بیرونی برای مقایسه هر زیر معیار با هر خوشه ، یک نرخ ناسازگاری مجاز را محاسبه می کند. لذا ذکر تکتک نرخ ها به بیش از 100 رقم می رسد و در اینجا فقط به ذکر چند نرخ سازگاری بسنده می کنیم. نرخ ناسازگاری قابل قبول برای مقایسات زوجی بایستی کمتر از 1/. باشد؛ که در پرسشنامهی ما میزان نرخ ناسازگاری برای همهی مقایسات زوجی کمتر از 0.1 بوده است. از جمله اینکه: نرخ ناسازگاری تسهیل سرمایهگذاری خارجی نسبت به محیط اقتصادی کشور هدف، 0.08، روابط سیاسی دو کشور نسبت به محیط اقتصادی کشور هدف، 0.079، سازمان های بین المللی که کشور هدف عضو آن است، نسبت به خوشه توانایی بنگاه، 0.074، مقایسات مربوط به معیار دسترسی به بازار جهانی نسبت به خوشه توانایی بنگاه، 0.054، و نرخ ناسازگاری شناخت بازار مصرف خارجی نسبت به توانایی بنگاه، 0.077 میباشد. همچنین میانگین مجموع نرخ ناسازگاریها نیز از 1/. کوچکتر بوده و به این دلیل، نرخ سازگاری پرسشنامه، قابل قبول میباشد.
جمعبندی
در این فصل پس از طراحی شبکه ANP، دادههای حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرمافزار Super Disision تحلیل شده و نتایج به دست آمده که بیان کننده وزن و اهمیت عوامل مربوط به معیارهای تصمیم گیری بهینه در انتخاب بازارهای هدف خودرو میباشد آورده شدند.
در مرحله نهایی از تحقیق، پرسشنامهی ANP به منظور اولویتبندی شاخصها طراحی گردید و در بین کارشناسان خودروسازی در بخشهای فروش و صادرات، توزیع، تکمیل و جمعآوری گردید. به منظور طراحی پرسشنامه ANP بایستی ابتدا ماتریس همبستگی به منظور تعیین اثرگذاری متغیرها بر یکدیگر توزیع، تکمیل و جمع آوری گردد. بدین منظور پرسشنامه ماتریس همبستگی به 20 نفر از کارشناسان و مدیران بخش های فروش، بازاریابی و صادرات ایران خودرو داده شد و اثرگذاری متغیرها بر همدیگر تعیین گردید. پرسشنامه ماتریس همبستگی در قسمت ضمائم موجود می باشد. از آنجا که تعداد اعضای جامعه آماری در صنعت خودرو بیش از صد نفر بوده و به دلیل اینکه تعداد 10 کارشناس برای تکنیک ANP کافی است، پرسشنامه به 20 کارشناس و مدیر در بخشهای گفته شده داده شد و 15 پرسشنامه از آنها تکمیل و به موقع تحویل اینجانب شد. لازم به ذکر است که تلفیق سوپر ماتریس همبستگی و نتایج دیماتل به عنوان مبنای تحلیل شبکه قرار گرفته است.

5
نتیجهگیری و پیشنهادات

مقدمه
شاید یکی از مهمترین بخشهای تحقیق، فصل نتایج و پیشنهادهای پژوهش باشد. بیشتر کوششهایی که در فرایند تحقیق صورت میگیرد در واقع برای دستیابی به نتایج و پیشنهادهای تحقیق میباشد چرا که هدف از انجام تحقیق، پیدا کردن راههایی برای روشن ساختن معضلاتی است که مانع اهداف سازمانها است. به عبارت دیگر چون مشکلاتی وجود دارد که موجب کاهش توان سازمان میشود از طریق تحقیق میتوان مشکلات را شناسایی و در جهت رفع آن اقدام کرد.
در این فصل تلاش می‌شود روش‌ تحقیقی که در فصول قبل مورد استفاده قرار گرفت و نتایج بدست آمده از تحلیل داده‌های تحقیق مختصرا بیان ‌گردد. همچنین محدودیت‌هایی که محقق در انجام تحقیق با آنها مواجه بود نیز بیان می‌شود. قسمتی از این فصل به پیشنهادها و توصیه‌های محقق اختصاص می‌یابد. مخاطب این پیشنهادها در واقع پژوهشگرانی هستند که ممکن است به قلمرو موضوعی پایان‌نامه علاقمند باشند. این پیشنهادات و توصیه‌ها بیانگر دریافت و شناختی است که نگارنده پایان‌نامه در طی فرایند تحقیق بدست آورده و خود به نوعی دستاورد تحقیق محسوب می‌شود. توجه به این پیشنهادها می‌تواند مزایای زیر را در برداشته باشد:
آشنایی با موضوع‌هایی برای تحقیق
ایجاد زنجیره تکاملی بین تحقیقات دانشگاهی
پرهیز از دوباره‌کاری
تحدید موضوع و مساله تحقیق
خلاصه تحقیق
در این تحقیق در مرحله اول با استفاده از

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره تامین مالی، تحلیل شبکه، شبکه روابط، شرکت ایران خودرو Next Entries مقاله رایگان درباره تامین مالی، شرکت ایران خودرو، بازار هدف، اولویت بندی