مقاله رایگان درباره مجلس شورای اسلامی، اجتماعی و سیاسی، رهیافتهای نظری

دانلود پایان نامه ارشد

مفروضه زمان پرورده و مکان پرورده بودن رفتار انتخاباتی در جامعه ایرانی به تحلیل رفتار انتخاباتی شهروندان در جمهوری اسلامی ایران اقدام ورزید. (دارابي، 1388، فصلنامه سیاست خارجی)
• نتایج پایان نامه مریم بایی لاشکی در سال 1388 در دانشگاه تهران تحت عنوان «تحلیل رفتار انتخاباتی ایرانیان مورد مطالعه حوزه انتخابیه نوشهر و چالوس در انتخابات دوره 8 مجلس شورای اسلامی» بدین شرح است: در بررسي رفتار انتخاباتي مردم در حوزه انتخابيه نوشهر و چالوس در دوره هشتم مجلس شورا با استفاده از مطالعه ميداني و نيز با بررسي نتيجه انتخابات در هر دو مرحله نتايج نشان می دهد که عواملي چون سوابق تحصيلي و كاري كانديدا، ميزان و نوع تبليغات كانديدا، حمايت شخصيتهاي سياسي و اجتماعي از برخي كانديداها و مهمتر از همه بومي بودن كانديداها در تعيين نوع رفتارانتخاباتي مردم بسيار موثر بوده است و در مقابل برخي از فرضيات مانند نقش احزاب در رفتار انتخاباتي مردم رد مي شود زيرا نشان مي دهد احزاب نقش چنداني در شكل دهي رفتار مردم نداشته است. كانديداها نيز در جريان تبليغات انتخاباتي خود كمتر بر وابستگي حزبي خود تاكيد داشتند و بيشتر به سوابق كاري و تحصيلاتي و تواناييهاي خود اشاره مي كردند. بنابراين رفتار انتخاباتي مردم اين حوزه بيشتر تحت تاثير شرايط سياسي اجتماعي و فرهنگي حاكم بر اين منطقه است (بايي لاشكي ،1388).
• در پایان نامه ای كه مصطفي كاوئي در سال 1383 در دانشگاه دانشگاه تهران تحت عنوان «بررسي جغرافياي انتخابات رياست جمهوري دوره هشتم مطالعه موردي استان اصفهان» انجام داد به تحليل و ارزيابي رفتار انتخاباتي مردم اصفهان و عواملي كه برآن تأثير دارند، پرداخت. نتايج اين تحقيق نشان داد كه تصميم گيريهاي مردم در سطح استان در فرآيند انتخابات رياست جمهوري از معيارهاي خاص خود پيروي مي كند و عليرغم آنكه احزاب در فرآيند انتخابات نقش بسيار مؤثري دارند؛ اما در تصميم گيري هاي مردم در اين استان احزاب نقش بسيار كمي دارند. همين طور نوع اشتغال به نوبه خود مي تواند در جريان انتخابات و مشاركت سياسي آنها تأثيرگذار باشد. در نهايت به طور قطع به اين نتيجه رسيدند كه گرايش ساكنان اين استان در تمام شهرستان ها رفتاري ثابت است(كاوئي، 1383).
• مراد كاوياني راد در سال 1386 مقاله ای كه تحت عنوان «جغرافياي انتخابات» انجام داد نشان دادكه پيش نياز انتخابات و تعيين نمايندگان مردم، تقسيم سرزمين به حوزه هاي انتخاباتي ویژگي هاي جغرافيايي، پذيرش عمومي و قوانين انتخاباتي است. اين محدوده هاي جغرافيايي در مقام بستري براي انتخاب نمايندگان در سطوح مختلف محلي، ناحيه اي و ملي، تأثير قطعي بر تركيب و كاركرد نهاد هاي سياسي حكومت دارد. از اين رو، ناحيه بندي سرزمين به حوزه هاي انتخاباتي، بر ايه شماري از شناسه هاي جمعيتي، فرهنگي، سرزميني و بهره گيري از سامانه اطلاعات جغرافيايي، كانون توجه جغرافياي انتخابات است. (كاوياني راد،1386، فصلنامه مطالعات راهبردی)
• در پایان نامه ای كه توسط علي شهيدي نيا در سال 1379 در دانشگاه شهید بهشتی تحت عنوان«عوامل مؤثر بر رفتار انتخاباتي، ترجيحات رأي دهي رأي دهندگان استان كرمانشاه طي دوره اول تا پنجم مجلس شوراي اسلامي از ديدگاه كارشناسان استان كرمانشاه» انجام داد، اين نتايج به دست آمد: مهمترين متغير مؤثر بر ترجيحات رأي دهي عموم رأي دهندگان استان كرمانشاه، وابستگي ايلي، طايفه اي و گروه گرايي محلي بوده است كه خود ناشي از ويژگي بارز فرهنگ سياسي رأي دهندگان مي باشد. متغير دوم تأثيرگذار بر ترجيحات رأي دهي، سواد و ميزان تحصيلات نامزدها و رأي دهندگان است. هر چه ميزان سواد و تحصيلات بالاتر باشد، رأي افراد رأي دهنده و ارائه ديدگاههاي نامزدها از آگاهي و شناخت بالاتري برخوردار بوده و انتخابات جنبه آگاهانه و شناختي بيشتري به خود مي گيرد. سومين متغير مؤثر بر ترجيحات رأي دهي رأي دهندگان استان كرمانشاه، احترام به پايگاه و منزلت اجتماعي افراد و اعتماد به آنان است. از آنجا كه احترام و اعتماد به افرادي كه داراي پايگاه و منزلت اجتماعي معنوي و اعتباري مي باشند بخشي از عدات و ارزش هاي دروني شده افراد بوده، در نتيجه افراد مذكور يا نامزدهاي مورد تأييد آنها شانس موفقيت بيشتري دارند. چهارمين متغير تأثيرگذار بر ترجيحات رأي دهي، وعده هاي اقتصادي و رفاهي نامزدهاست. اين امر باتوجه به محروميت استان از بعد توسعه(با توجه به قابليت هاي توسعه) و بالا بودن درصد بيكاري قابل توضيح بوده و بخشي از رأي دهندگان جهت رفع مشكلات مذكور به وعده هاي نامزدها در اين زمينه توجه نشان مي دهند. پنجمين متغير تأثيرگذار بر ترجيحات رأي دهي رأي دهندگان، بافت شهر(اصلي يا حاشيه اي) مي باشد. متغير مذكور مشتمل بر ميزان جمعيت تشكيل دهنده، گرايشها و باورهاي هر بافت مي باشد. بافت حاشيه اي با توجه به خلقيات، گرايشها، باورها و جمعيت زياد نسبت به بافت اصلي، تأثير تعيين كننده اي بر نتيجه انتخابات و نوع گزينش نامزدها دارد. ششمين متغير تأثيرگذار بر ترجيحات رأي دهي، كه تبيين كننده بخشي از آراء رأي دهندگان بوده، گرايش هاي سياسي نامزدها و رأي دهندگان مي باشد. با توجه به اينكه براساس يافته هاي تحقيق عموم مردم از گرايش هاي سياسي اطلاعات دقيق و كاملي ندارند، تكيه بر عامل گرايش سياسي به تنهائي براي پيروز شدن در انتخابات كافي نبوده و شانس موفقيت بسيار كم است. (شهيدي نيا، 1379).
• در پژوهشی كه حسين مسعود نيا در سال 1388 تحت عنوان«تأثير آگاهي سياسي دانشجويان بر تغيير نگرش آنها نسبت به مشروعيت نظام سياسي بر اساس نظريه وبر مورد مطالعه دانشگاه اصفهان» انجام داد به اين موارد اشاره نمود: بين دو سازه آگاهي سياسي و مشروعيت نظام سياسي كشور ارتباط معناداري وجود دارد. اما اين معناداري در جامعه مورد مطالعه بدين صورت است كه آگاهي سياسي با مشروعيت سياسي در دو بعد عقلايي و كاريزماتيكي آن رابطه معناداري دارد. اين معناداري در جامعه ايران از يك سو با نظريه وبر مبني بر دگرگوني در تلقي از مشروعيت سنتي به عقلاني بر اثر افزايش آگاهي سياسي مطابقت دارد و از سوي ديگر در تضاد است. چراكه براساس يافته هاي تحقيق به رغم حركت جامعه ايران به سمت عقلانيت بر اثر نوسازي و افزايش آگاهي سياسي دانشجويان، هم زمان با دگرگوني در تلقي تعداد زيادي از آنها از مشروعيت سنتي به عقلاني در خصوص نظام سياسي، موارد زيادي نيز مشاهده مي شود كه از بعد سنتي به بعد كاريزمايي تحول يافته است. لذا شايد بتوان اين گونه ادعا كرد كه نظريه وبر در خصوص مشروعيت سياسي از بعد سنتي به عقلاني در يك جامعه بر اثر افزايش آگاهي سياسي تا حدودي با تحولات نظام سياسي ايران انطباق دارد. (مسعودنيا، 1388، پژوهشنامه علوم سیاسی).
• پایان نامه ای كه جواد مهربان نيا در سال 1384 در دانشگاه تهران تحت عنوان «جغرافياي انتخابات رياست جمهوري در ايران مطالعه موردي استان كردستــان» انجام داد، در اين تحقيق، از منظر جغرافيايي به هشت دوره انتخابات رياست جمهوري در استان كردستان نگاه شده است. پس ‌از بيان ميزان مشاركت انتخاباتي حوزه‌هاي استان و گرايش ساكنين اين حوزه ها به كانديداهاي رقيب، به ارتباط ميان سهم فعالين اقتصادي و با سوادان حوزه‌هاي استان، مقايسه ميان جمعيت روستانشين و شهرنشين حوزه ها و شهرهاي دانشگاهي و غير دانشگاهي به لحاظ ميزان گرايش اين حوزه ها به كانديداي جناح چپ و راست طي هشت دوره انتخابات رياست جمهوري توجه شده است(مهربان نيا، 1384).
• زهرا پيشگاهي فرد و محمد جواد شوشتري در سال 1387 در مقاله ای با عنوان «مبانی جغرافيايی خاستگاه آراء مردم در هشتمين دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی» به اين موارد اشاره نموده اند: انتخابات در ایران زمینه مشارکت مدنی شهروندان در امور سیاسی را فراهم کرده و مشارکت شهروندان در انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیانگر حضور ایدئولوژیکی و رویکرد قومی- قبیله‌ای ناشی از حس خاص مکانی شهروندان می‌باشد. الگوی رفتاری جغرافیای انتخابات کشور در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی نشان می دهد، حافظه تاریخی جامعه ایران در حال دگرگونی است و خرد جمعی متناسب با مسائل جدید، مسائل مبتلا به گذشته را به یاد آورده و در انتخاب آن را دخالت می دهد. با بررسی ساختار جغرافیایی آرای اخذ شده، باید به این نکته مهم اشاره نمود که کلاً فضای انتخاباتی مجلس هشتم در کشور متأثر از پیروزی اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری بود و همین موضوع کفه انتخابات را به نفع اصولگرایان سنگین می کرد. لذا پراکندگی آراء در کشور بیش از آنکه تابع وضعیت بومی، اقلیمی و منطقه ای باشد، بیشتر تابع تلاش سیاسی جناح اصولگرا برای چینش ساختاری یکدست و هماهنگ با گرایش سیاسی حاکم بر دولت در قوه مقننه بود و نتایج بیانگر حضور تعداد حداکثری از جناح اصولگرا در مجلس بود. (پيشگاهي فرد، 1387)
اما تحقیق حاضر برآن نظر است کهفرهنگ عمومی و فرهنگ سیاسی و اجتماعی تحت تاثیر مبانی خویشاوندی، امنیت یابی، احساس بیگانگی نسبت به بیرون از قوم است. فرهنگ حذف رقبا، علاقه به افراد بی کفایت برای واگذاری سمت های کلیدی، روش سرکوب برای حل و فصل اختلاف و تضاد، فقدان رقابت و انتخاب بر اساس اهلیت است و هنگامی که حس تعلق به قوم قوی باشد این تعهدات در مقابل قوم ایفا می شود. لذا هرگاه فردی از قومی به موقعیت اجتماعی و سیاسی بارزی برسد، نقش ها و خدمات و مشاغل متعددی را به اعضای همان قوم واگذار می کند. از این طریق شخصی که صاحب منصبی شده است به پشتوانه های محکمی دسترسی پیدا می کند.
بنابراین علت حضور اقوام در مشارکت های سیاسی می تواند به علل زیر باشد:
1. قدرت نمایی قومی و اینکه وزن و اقتدار خود را به دیگران نشان دهند.
2. رسیدن به اهداف مادی و به دست آوردن مناصب سیاسی و اجتماعی.
3. ترس از به قدرت رسیدن اقوام مقابل.
از این رو تحقیق حاضر به کنکاش در این زمینه می پردازد

فصل دوم
رهیافتهای نظری تحقیق

2-1- مقدمه
چگونگی اداره جامعه از جمله دغدغه‎های دیرین بشر است. دغدغه‎ای كه ریشه در نیاز‎های طبیعی و اجتماعی دارد. واقعیتهای زندگی انسانها نشان می‎دهد كه زندگی آنان در تنهایی و انزوا هم ناممكن و هم ناپسند است، بر این اساس چگونگی تنظیم روابط اجتماعی و اداره اجتماعات، از همان آغاز همواره از مسایل مهم و حیاتی گروههای انسانی بوده است. امروزه پس از میلیونها سال تجربه حیات اجتماعی، روشهای اداره جوامع – به لحاظ شكل و محتوا – یك روند رو به كمال را طی كرده است. محوری‎ترین تفاوت این روشها را اصل اساسی مشاركت تعیین می‎كند. میزان و چگونگی مشاركت آحاد مردم در هر اجتماع سیاسی در زمینه جهت دهی و اداره آن جامعه تعیین كننده شكل و محتوای حكومت آن جامعه است، براین اساس ویژگی حكومتهای مستبد و دموكراتیك با انحاء گوناگون شكل می‎گیرند. ادعای اینكه شكل جمهوری مبتنی بر روشهای دموكراتیك در عصر حاضر در مقایسه با سایر روشها كاملترین سیستمی است كه جوامع بشری برای اداره خود مدنظر قرار داده‎اند، بیهوده نیست. مقبولیت و جذابیت دموكراسی تا حدی است كه حتی مخالفان آن هم، علنی و صریح با آن مخالفت ندارند. در نظام مبتنی بر دموكراسی كه مفهوم كلیدی آن مشاركت است (كوهن، 1973 : 27) براساس پذیرش اصل اكثریت، اجتماع، معمولا دسته جات و گروههایی با شكل و محتوای متفاوت، وجود دارند كه اقلیت نامیده می‎شوند. اینكه یك سیستم سیاسی چگونه با این اقلیتها رفتار كند كه ماهیت دموكراتیك آن خدشه دارنشود از موضوعات مهمی است كه نظریات متفاوتی در مورد آن وجود دارد. از این رو در این فصل از پایان نامه ابتدا دیدگاهها و نظرات رایج درخصوص انتخابات را مطرح و سپس چالشهای پیرامون اقلیت قومی در ایران و چگونگی مشاركت آنان در سیستم سیاسی كشور را بررسی خواهیم نمود.
2-2- مفهوم قدرت ملی
انسان به عنوان يكي از دو عنصر اصلي ژئوپليتيك(جغرافيا و انسان) است و جمعيت با دو بعد كمي و كيفي ويژگيهاي مختلفي دارد که به عنوا

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع عزت نفس، ازدواج موفق، جنس مخالف Next Entries مقاله رایگان درباره سرچشمه ها، عوامل اقتصادی، توسعه سیاسی