مقاله رایگان درباره قولنامه، شرط ضمن عقد، ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

ادله عدم الزام آور بودن تعهد به ازدواج ………………………………………………………………………………….77
2-1-3-2-2-1- شمول ماده 1035 ق.م. ……………………………………………………………………………………………………………….77
2-1-3-2-2-2- عدم استناد به اصل آزادي قراردادها …………………………………………………………………………………………….80
2-2- قولنامه و تعهد يک طرفي آن ……………………………………………………………………………………………………………………….82
2-2-1- مفهوم لغوي قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………..83
2-2-2- مفهوم اصطلاحي ……………………………………………………………………………………………………………………………………83
2-2-3- تميز قولنامه به معناي عام از قرارداد تشکيل بيع ………………………………………………………………………………………….87
2-2-4- تميز قولنامه از مبايعه نامه ………………………………………………………………………………………………………………………..88
2-2-5- مذاکرات ابتدايي …………………………………………………………………………………………………………………………………….90
2-2-6- سير تاريخي قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………..91
2-2-7- توصيف قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………92
2-2-8- ماهيت حقوقي قولنامه …………………………………………………………………………………………………………………………….94
2-2-9- مقايسه قولنامه با نهاد هاي مشابه ………………………………………………………………………………………………………………95
2-2-9-1- قولنامه و عقد بيع ………………………………………………………………………………………………………………………………95
2-2-9-2- قولنامه و تعهد به بيع …………………………………………………………………………………………………………………………..99
2-2-9-3- قولنامه و شرط ابتدايي ………………………………………………………………………………………………………………………101
2-2-9-4- قولنامه و بيعانه …………………………………………………………………………………………………………………………………102
2-2-10- انواع قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………103
2-2-10-1- از نظر زمان انجام تعهد …………………………………………………………………………………………………………………..103
2-2-10-2- از نظر نوع تعهد ……………………………………………………………………………………………………………………………104
2-2-10-3- از جهت مال مورد تعهد ………………………………………………………………………………………………………………….105
2-2-10-3-1- در مورد اموال غير منقول ……………………………………………………………………………………………………………105
2-2-10-3-2- در مورد اموال منقول ………………………………………………………………………………………………………………….105
2-2-11- اعتبار قولنامه در صور مختلف ……………………………………………………………………………………………………………..106
2-2-11-1- در قالب شرط ضمن عقد ………………………………………………………………………………………………………………..106
2-2-11-2- در قالب مبايعه نامه ……………………………………………………………………………………………………………………….108
2-2-11-3- در قالب تعهد متقابل ………………………………………………………………………………………………………………………109
2-2-12- ديدگاه فقهاء در خصوص قولنامه ………………………………………………………………………………………………………….110
2-3- تعهد يک طرفي بيع ………………………………………………………………………………………………………………………………….113
2-3-1- ماهيت حقوقي اين تعهد ……………………………………………………………………………………………………………………….113
2-3-2- تعهد يک طرفي بيع و بيعانه …………………………………………………………………………………………………………………..116
2-4- بررسي تاثير اراده يک جانبه ……………………………………………………………………………………………………………………….117
2-4-1- ديدگاه هاي حقوقي موافق و مخالف ………………………………………………………………………………………………………118
2-4-1-1- دلايل طرفداران تاثير اراده يک جانبه …………………………………………………………………………………………………..119
2-4-1-1-1- عدم امکان ايجاد توافق به معناي واقعي …………………………………………………………………………………………..119
2-4-1-1-2- حاکميت اراده ……………………………………………………………………………………………………………………………..119
2-4-1-1-3- اثر اعلام اراده موجب ……………………………………………………………………………………………………………………121
2-4-1-1-4- رافع مشکلات حقوقي بودن …………………………………………………………………………………………………………..122
2-4-1-1-5- وسيله مفيد و ضروري از ديدگاه اجتماعي ……………………………………………………………………………………….122
2-4-1-2- دلايل مخالفين تاثير اراده يک طرفه …………………………………………………………………………………………………….122
2-4-1-2-1- ترجيح اراده شخصي بر ديگري ……………………………………………………………………………………………………..122
2-4-1-2-2- تعارض با حاکميت اراده ……………………………………………………………………………………………………………….123
2-4-1-2-3- بناي نظريه بر امري غير واقعي ……………………………………………………………………………………………………….124
2-4-1-2-4- سکوت قانونگذار …………………………………………………………………………………………………………………………124
2-4-1-2-5- عدم قابليت اثبات تعهد …………………………………………………………………………………………………………………125
2-4-1-2-6- مضر بودن اين نظريه براي متعهد ……………………………………………………………………………………………………125
2-4-1-2-7- وجود جايگزين هاي مناسب تر ……………………………………………………………………………………………………..126
2-4-2- مصاديق ايقاع تعهد آور …………………………………………………………………………………………………………………………127
2-4-2-1- جعاله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..127
2-4-2-2- ايجاب همراه الزام …………………………………………………………………………………………………………………………….129
2-4-2-3- شرط به نفع شخص ثالث ………………………………………………………………………………………………………………….131
نتيجه گيري و پيشنهاد ……………………………………………………………………………………………………………………132
منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………….135
چکيده انگليسي ………………………………………………………………………………………………………………………..142

چکيده :
ماهيت تعهدات ابتدايي به معناي اخص، چيزي جز تعهدات يک طرفه نمي باشد و در واقع مسامحه در تعبير است که به شروط ابتدايي که داراي عنصر تراضي و دو طرف است، تعهدات ابتدايي يا بدوي مي گويند. که البته در صحت و الزام آور بودن شروط ابتدايي و مصاديق آن مانند قولنامه، با وجود ماده 10 قانون مدني که عقود نامعين را به شرط مغاير نبودن با قانون صحيح دانسته، ترديد نبايد کرد و از نظر فقهي هم دلايل کافي براي صحت و اعتبار آن وجود دارد. بنابراين نبايد تعهدات ابتدايي را با شروط ابتدايي اشتباه گرفت. اما درخصوص تاثير اراده يک طرف(ايقاع) يا همان تعهدات ابتدايي به معناي اخص، دلايل و مستندات کافي براي الزام آور و تعهد آور بودن آن به عنوان قاعده عمومي وجود ندارد و نمي توان آن را به عنوان منبع مستقل ايجاد تعهد ذکر نمود و مصاديقي از آن که در قانون تعهد آور دانسته شده، مانند جعاله و ايجاب همراه الزام و…..يا در ايقاع بودن آن شک و ترديد وجود دارد و يا اين که در واقع، تعهد يک طرفه با يک توافق ضمني همراه است، که اين راه را براي الزام آور و تعهد آو

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع مشهد مقدس Next Entries مقاله رایگان درباره ضمن عقد، شرط ضمن عقد، منابع محدود