مقاله رایگان درباره قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

علاوه بر انجام امور تبصره 1 با صداي بلند و رسا به راننده وسيله نقليه ايست داده و راننده به اخطار ايست توجهي ننموده باشد.”
و تبصره 3 ماده 3 قانون بکارگيري سلاح مقرر داشته”مامورين مسلح در کليه موارد مندرج در اين قانون در صورتي مجازند از سلاح استفاده نمايند که اولاً چاره اي جز بکارگيري سلاح نداشته باشند. ثانياً در صورت امکان مراتب: الف) تير هوايي ب) تيراندازي کمر به پايين ج) تيراندازي کمر به بالا را رعايت نمايند” و موارد مزبور از جمله تيراندازي هوايي نيز هشداري براي آگاهي فرد از حضور مامور و خواسته او در جهت توقف مي باشد که در صورت عدم توجه به دستور و اخطار(تير هوايي) اقدام بعدي تيراندازي به طرف او از کمر به پايين و باز هم در صورت عدم توجه به اقدام مامور تيراندازي از کمر به بالا صورت خواهد گرفت.
3-اصل تناسب در تيراندازي درحين انجام وظيفه
در هنگام تيراندازي مامورين بايد تناسب بين تيراندازي و فرد مهاجم يا وسيله نقليه و يا زنداني فراري و يا مرتکب جرم را رعايت نمايند در تبصره 3 ماده 3 قانون بکارگيري سلاح تاکيد شده که ماموران در صورت امکان مراتب بايد ابتداء تير هوايي،تيراندازي کمر به پايين و تيراندازي کمر به بالا را رعايت نمايند.البته همان گونه که مقرر گرديده در صورت امکان،رعايت اين موارد براي مامور لازم دانسته شده، ولي گاهي اوقات رعايت اين موارد غير ممکن است.مثلاً برابر بند 8 ماده 3 قانون بکارگيري سلاح يکي از مواردي که مامور حق بکارگيري سلاح را دارد حفظ اماکن طبقه بندي شده بويژه اماکن حياتي و حساس در مقابل هر گونه هجوم و حمله جهت ترور، تخريب و آتش سوزي،غارت اسناد و اموال، گروگان گيري و اشغال مي باشد آيا در صورتي که گروهي از اشرار مسلح که قصد حمله به يک پاسگاه در استان هاي مرزي را به منظور ترور و گروگان گيري مامورين داشته و با يک هجوم ناگهاني با انواع سلاح هاي سبک و نيمه سبک از قبيل تفنگ و تيربار و آرپي جي و موشک انداز و خمپاره انداز و … به آنان حمله نمايند آيا باز هم مامورين بايد رعايت موارد مذکور در تبصره 3ماده 3 قانون بکارگيري سلاح را کرده و همانند توقيف يک بازداشتي و يا توقيف يک خودرو عمل نمايند يا اينکه از همه ساز و برگ جنگي که در اختيار دارند بايد استفاده کنند بديهي است که اصل تناسب در تيراندازي و اصل تناسب دفاع با تجاوز ايجاب مي نمايد تا مامورين با استفاده از همه ساز و برگي که در اختيار دارند بدون رعايت موارد مذکور در تبصره 3 ماده 3 بمنظور جلوگيري ازهجوم اشرار مسلح مي بايست در مقابل آنان دفاع نموده و حمله آنان را دفع نمايند و الا تلفات سنگيني را متحمل خواهند شد.

فصل دوم:مباحث و ويژگي هاي مربوط به سلاح و مامورين تيرانداز
لازمه شناخت مسئوليت مأمورين تيرانداز شناخت مباحث و ويژگي هاي مربوط به سلاح و مأمورين تيرانداز مي باشد و علم و اطلاع از سلاحي كه مأمور در اجراي مأموريت خود بايد استفاده كند كمك موثر و شاياني را در جهت اجراي بهتر مأموريت مي نمايد.
مبحث اول:انواع سلاح،ويژگي و شرايط استفاده از آن
هر مامور متناسب با نوع ماموريتي که دارد مي بايست سلاح مناسب را دريافت دارد و ويژگي و شرايط استفاده از آن را بداند.لذا به بررسي انواع سلاح و ويژگي و شرايط استفاده ازآن مي پردازيم.
گفتار اول:انواع سلاح
1-سلاح گرم: سلاحي است که به کمک نيروي حاصله از احتراق باروت، گلوله را به طرف هدف پرتاب مي کند مثل سلاح هايي که نيروهاي مسلح در اختيار دارند و به انواع زير تقسيم مي شوند.27
1-1.سلاح گرم سبک:سلاحي است که کاليبر(قطر دهانه لوله سلاح گرم) آن 20 ميلي متر و يا کمتر باشد.اسلحه هاي سازماني نيروي انتظامي از قبيل کلت، زيگزانو P225 و P226 و رولورها از مصاديق بارز سلاح هاي سبک مي باشد.
1-2.سلاح هاي گرم نيمه سنگين: سلاح هايي هستند که کاليبر آنها بين 20 تا 30 ميلي متر باشد.
1-3.سلاح گرم سنگين: سلاح هايي هستند که از لحاظ فيزيکي کاملاً متمايز از سلاح هاي سبک و نيمه سنگين مي باشند و از خصوصيات ويژه اي بر خوردارند.به نحوي که ساختار اينگونه سلاح ها در هنگام جابجايي نيازمند وسايل و تجهيزات خاص است.
2-سلاح سرد (سلاح غير آتشين): سلاحي است که از لحاظ فيزيکي داراي ساختار فيزيکي خاص بوده و معمولاً اين گونه سلاح ها برنده يا سوراخ کننده و يا له کننده مي باشند.
تبصره بند 3 ماده 651 ق.م.ا الحاقي 1387 مصاديق سلاح را به شرح ذيل دانسته است.
1- انواع اسلحه گرم از قبيل تفنگ و نارنجک.
2- انواع اسلحه سرد از قبيل: قمه،شمشير، کارد، چاقو و پنجه بوکس.
3- انواع اسلحه سرد جنگي: مشتمل بر کاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران يا مشابه انها و يا سرنيزه هاي قابل نصب بر روي تفنگ.
4- انواع اسلحه شکاري شامل: تفنگ هاي ساچمه زني، تفنگ هاي مخصوص بي هوش کردن جانداران و تفنگ هاي ويژه شکار حيوانات آبزي(الحاقي 22/8/87)
وزارت دفاع پشتيباني نيروهاي مسلح در اجراي تبصره 2 ماده 1 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 1350 فهرست انواع اسلحه سرد جنگي و شکاري را به شرح ذيل اعلام داشته است.28
1-سلاح سرد جنگي
1-1.انواع سرنيزه قابل نصب بر روي اسلحه هاي جنگي و انواع کاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح يا مشابه آنها.
1-2.افشانه هاي اشک آور گازي در انواع مختلف که منجر به اختلال تنفسي و يا بينايي کوتاه و بلند مدت مي گردد.
1-3.افشانه هاي گازي تهوع آور، خواب آور،بي هوش کننده.
1-4.شوکرهاي الکتريکي در انواع مختلف که منجربه اخلال عصبي مي گردد.
1-5.انواع مختلف تفنگ و کلت بادي و يا گازي شبه سلاح (اسلحه بادي شبيه سلاح جنگي).
1-6. انواع پرتاب کننده سوزن هاي آلوده به سموم بيولوژي.
2-سلاح شکاري
1-2.تفنگ هاي شکاري ساچمه زن و گلوله زن در انواع مختلف.
2-2.انواع اسلحه هاي بي هوش کننده جانداران و مخصوص شکار حيوانات آبزي .
2-3.انواع تفنگ و تپانچه خفيف با کاليبر22/0 الي 38/0 اينچ (6/5 الي 6/9 م.م).
2-4.انواع تفنگ ورزشي اهداف پروازي و ثابت، ساچمه زن با کاليبر12 م.م
ماده 2 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غير مجاز مصوب 1390 .
انواع سلاح را به شرح ذيل بر شمرده است
1-سلاح گرم: شامل سلاح گرم سبک غير خودکار و سلاح گرم سبك خودكار و سلاح گرم نيمه سنگين و سنگين و سلاح ليزري.
2-سلاح سرد جنگي.
3-سلاح شکاري : اعم از گلوله زني و غير گلوله زني و آموزشي و بي هوش کننده مي باشد.
ماده 2 اين قانون مقر مي دارد”مقصود از سلاح و مهمات در اين قانون انواع سلاح هاي گرم و سرد جنگي و شکاري اعم از گلوله زني و غيره گلوله زني و مهمات مربوط به آنها است”.
تبصره:اسلحه ليزري و آندسته از شبه اسلحه هايي که بدليل مشابهت و کاربرد قابليت جايگزيني سلاح را دارند از حيث احکام مندرج در اين قانون حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار مي گيرند و سلاح هاي آموزشي و بي هوش کننده تابع احکام سلاح شکاري مي باشند.
ماده 5: هر کسي مرتکب قاچاق سلاح گرم يا سرد جنگي يا سلاح شکاري با قطعات موثر يا مهمات آنها شود يا نسبت به ساخت ،مونتاژ، فروش يا توزيع هر يک از آنها اقدام کند به ترتيب زير به حبس تعزيري محکوم مي شود.
الف) سلاح سرد جنگي به سلاح شکاري يا مهمات آن به …
ب )سلاح گرم سبک غير خودکار، مهمات يا قطعات موثر آن به…
ج)سلاح گرم سبک خودکار، مهمات يا قطعات موثر آن به …
د)سلاح گرم نيمه سنگين يا نيمه سنگين، مهمات يا قطعات موثر آن به …
البته در يک تقسيم بندي ديگر سلاح ها را به سلاح بالطبع و سلاح بالقصد نيز طبقه بندي کرده اند.

1-سلاح بالطبع: مانند تفنگ ، شمشير و غيره که هدف اوليه از ساختن آن اين است که در نظر عرف به عنوان اسلحه بکار مي رود.سلاح هايي که در اختيار پليس مي باشد به دليل اينکه هدف اوليه از ساختن آنها، استقرارنظم و امنيت و دفاع از جان،مال و ناموس مردم بوده، جزء اين نوع سلاح ها محسوب مي شوند.
2-سلاح بالقصد: مانند تيغ ژيلت و چکش و يا تکه آهن که انسان آنرا در مواردي به طور استثناء به جاي سلاح معمولي و متعارف بکار مي برد.29
گفتار دوم :حق يا تکليف بودن استفاده از سلاح
1-بيان مقررات قانوني
قانون بکارگيري سلاح شرايط و صلاحيت و مواردي را که مامور حق استفاده از سلاح در موارد ضروري را دارد احصاء نموده و او را مجاز دانسته تا در محدوده مقررات قانوني اقدام به تيراندازي نمايند. با توجه به قانون بکارگيري سلاح کلمه”مجاز” در مواد 1 تبصره 2و3 ماده 3 و مواد 5و6 و کلمه حق در مواد 3 و 4 به شرح زير بکار رفته است.
ماده 1. مامورين مسلح موضوع اين قانون که به منظور استقرار نظم و امنيت و جلوگيري از فرار متهم و مجرم و يا در مقام ضابط قوه قضاييه به تفتيش، تحقيق و کشف جرايم و اجراي احکام قضايي و يا ساير ماموريت هاي محوله مجاز به حمل و بکارگيري سلاح مي باشند، موظفند در موارد ضروري کليه ضوابط و مقررات اين قانون را رعايت نمايند.
ماده3.مامورين انتظامي در موارد ذيل حق بکارگيري سلاح را دارند:
برابرتبصره 2 ماده3 نيروهاي مسلح در مواردي که در چار چوب بندهاي مذکور ماموريت داشته باشند، مجاز به استفاده از سلاح مي باشند.
تبصره 3 ماده 3.مامورين مسلح در کليه موارد مندرج در اين قانون در صورتي مجازند از سلاح استفاده نمايند که اولاً چاره اي جز بکارگيري سلاح نداشته باشند. ثانياً در صورت امکان مراتب:
الف )تير هوايي ب)تيراندازي کمر به پايين ج) تيراندازي کمر به بالا را رعايت نمايد.
ماده 4.مامورين انتظامي براي اعاده نظم و کنترل راه پيمايي هاي غير قانوني ،فرو نشاندن شورش و بلوا و ناآرامي هايي که بدون بکارگيري سلاح مهار آنها امکان پذير نباشد،حق بکارگيري سلاح را به دستور فرمانده عمليات در صورت تحقق شرايط زير دارند.
الف) قبلاً از وسايل ديگري مطابق مقررات استفاده شده و موثر واقع نشده باشد.
ب)قبل از بکارگيري سلاح با اخلال گران و شورشيان نسبت به بکارگيري سلاح اتمام حجت شده باشد.
ماده 5. مامورين نظامي و انتظامي براي اعاده نظم و امنيت در راهپيمايي هاي غير قانوني مسلحانه و ناآرامي ها و شورش هاي مسلحانه مجازند از سلاح استفاده نمايند. مامورين مذکور موظفند به دستور فرمانده عمليات و بدون تعلل نسبت به برقراري نظم و امنيت و خلع سلاح و جمع آوري مهمات و دستگيري افراد و معرفي آنان به مراجع قضايي اقدام نمايند.
ماده 6. تيراندازي به سوي وسايل نقليه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مامورين موضوع اين قانون در موارد ذيل مجاز است…
2-حق يا تکليف بودن موضوع
سوالي که مطرح مي گردد اين است که آيا منظور از مجاز و حق، تکليف به تيراندازي است يا مخيربودن به آن مي باشد؟
با توجه به مقررات قانوني مربوط به قانون بکارگيري سلاح که ذکر شد کلمه حق و مجاز به معناي اجازه است و تکليف نمي باشدولي در بعضي از شرايط و موقعيت ها آميزه اي از حق و تکليف است.
در مواردي مانند حفظ اماکن انتظامي يا اماکن طبقه بندي شده، بويژه اماکن حياتي و حساس در مقابل هر گونه هجوم، حمله، آتش سوزي، غارت اسناد و اموال و گروگان گيري که مامور وظيفه قانوني براي حفظ و مراقبت از آنها را بر عهده دارد با رعايت ساير مقررات مربوط به قانون بکارگيري سلاح، تيراندازي يک تکليف قانوني براي وي محسوب مي شود و در مواردي مانند دفاع از خود در برابر حمله و هجوم، حق، و در مواردي مانند دفاع از سلاح تحويلي در قلمرو نگهباني هم حق و هم تکليف است.30
گفتار سوم-شرايط لازم جهت بکارگيري سلاح
اولين و مهمترين موضوعي که در استفاده از سلاح توسط مامورين بايد در نظر گرفته شود،احراز شرايط و صلاحيت آنها جهت بکارگيري سلاح مي باشد. در دست گرفتن سلاح مستلزم داشتن سلامت جسماني و رواني و آموزش لازم و آشنايي به قوانين مربوطه مي باشد و بدون در نظر گرفتن اين موارد و عدم داشتن تسلط لازم بر اسلحه نمي توان آنرا به مامور سپرد. و در صورت عدم

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره قانون مجازات، جبران خسارت، مواد مخدر Next Entries مقاله رایگان درباره اعمال مجرمانه، سلامت روان