مقاله رایگان درباره فناوری اطلاعات، مدیریت شهری، دانشگاه تهران، موانع توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

شركتهاي كوچك و متوسط در ايجاد اشتغال و فراهم كردن بستر مناسب براي نوآوري و افزايش صادرات نقش مهمي دارند. امروزه نقش اين شركتها در اقتصاد كشورها بسيار شفاف و روشن مي‌باشد، به‌طوري‌كه عملكرد موفق اين شركت‌ها تأثير مستقيمي بر روي سلامت اقتصادي كشورها دارد. يكي از ملزومات عملكرد موفق شركتهاي كوچك و متوسط در دنياي رقابتي امروز داشتن نوآوري و ايجاد روحيه يادگيري سازماني است. شركتها براي اين‌كه بتوانند نوآوري را در درون خود پرورش دهند، نياز به دانش و يادگيري دارند و وجود دانش در سازمانها از پيش نيازهاي ايجاد نوآوري در آن‌هاست. شبكههاي بين‌ِشركتي و روابط اعتمادمحور بين شركتها از عواملي است كه ميتواند به رشد و انتشار دانش در آن شركتها و در نتيجه به رشد نوآوري كمك كند. اين مقاله بر اين است كه با استفاده از روش معادلات ساختاري به بررسي مدل رابطه‌اي بين متغيرهاي ارتباطات و يادگيري بين سازماني و نوآوري در سازمان‌ها بپردازد و روابط بين اين متغيرها را بررسي نمايد. نتايج به‌دست آمده از تجزيه و تحليل دادهها نشان ميدهد كه اعتماد بين‌ِسازماني به عنوان مهم‌ترين عامل شكل گيري ارتباطات بين‌ِسازماني از طريق اكتساب و انتشار دانش بر فرايند يادگيري بين‌ِسازماني و نوآوري تأثير معنا‌داري دارد و در نهايت نتايج كلي تحقيق نشان ‌دهنده اهميت بالاي ارتباطات بين سازماني در فرايند نوآوري سازماني است (قربانیزاده و همکاران:1389: 27).
عبدالرحمانی (1390) پژوهشی با عنوان تبیین مسئله ترافیک براساس ارتباطات بین سازمانی: ارائه الگویی در ارتباطات بین سازمانی را بررسی نمود. با توجه به شواهد مختلفي که در پژوهش نيز آمده، نابساماني ترافيک از جمله مهمترين مشکلات مردم تهران و يکي از اصلي ترين دغدغه‌هاي مسئولان و سياستگذاران کشور مي‌باشد، بنابراين پژوهش حاضر تلاش کرده با بررسي علل پيدايي آن، الگويي براي کاهش وضعيت موجود ارائه دهد. هدف اصلي پژوهشگر آن است که با بررسي ارتباطات بين سازماني سازمان‌هاي عهده‌دار اداره ترافيک شهر تهران (شوراي عالي هماهنگي ترافيک کشور)؛ يکي از علل نابساماني ترافيک را (ناکارآمدي ارتباطات ميان اعضاي اين شورا) بررسي کند (عبدالرحمانی،1390: 3).
محبوبی منش (1390) پژوهشی با عنوان تبیین ارتباطات علمی بین سازمانی و تولید دانش (مطالعه موردی: سازمان نیروی انتظامی) را بررسی نمود. موضوع اصلي اين پژوهش” توليد دانش” و مسئله اساسي آن بررسي رابطه “ارتباطات علمي بين سازماني” با “توليد دانش” است و جامعه مورد مطالعه تحقيق حاضر نيز سازمان نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ناجا) ميباشد. هدف اصلي اين تحقيق بررسي کارکرد ارتباطات علمي رسمي بين سازماني ناجا در رابطه با توليد دانش انتظامي است. چارچوب نظري تحقيق، نظريه كنشگر- شبكه لاتوراست كه جهت تنظيم فكر از چارچوب اجيل پارسونز، نيز به عنوان يك وسيله تحليلي جهت نيل به تركيب نظري بهره گيري شده است. فرضيه اساسي تحقيق حاضر عبارت است از: ميان ارتباطات علمي رسمي بين سازماني ناجا با توليد دانش انتظامي رابطه مستقيم و معني داري وجود دارد (محبوبی منش،1390: 3).

قلیپور و رسولی (1390) پژوهشی با عنوان اثر فناوری اطلاعات بر رفتار سازمانی: تأثیرپست الکترونیکی بر ارزیابی استادان از دانشجویان را بررسی نمودند. این پژوهش درصدد کشف آن است که استفاده از پست الکترونیکی، در ارزیابی عملکرد چه تأثیری دارد. بدین منظور، از روش آمیخته استفاده شده است به این صورت که در ابتدا از روش کیفی و پس از آن از روش پیمایش استفاده شده است. نمونه پژوهش، شامل 15 نفر از استادان و دانشجویان مقطع دکترا برای پژوهش کیفی و 180 نفر برای پژوهش کمی است. روش نمونهگیری در پژوهش کیفی و برای پیمایش تصادفی ساده بوده است. دادههای پژوهش کیفی،8 مقوله اصلی را نشان میدهد و همچنین تحلیل دادههای کمی، با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، بیانگر 64درصد واریانس است. نتایج پژوهش، نشان میدهد که ارزیابی عملکرد، تحت تأثیر فناوری اطلاعات قرار میگیرد و کم و کیف آن از منظر تکنولوژی، تفسیر میشود. نبود ارتباطات غیر کلامی و زبان بدن باعث میشود؛ ارزیابی دچار نوساناتی بشود، ضمن اینکه سوء تعابیر زیادی نیز شکل میگیرد. ایده اصلی این مقاله آن است که فناوری اطلاعات به خصوص پست الکترونیکی که امروزه کاربرد زیادی در دانشگاهها پیدا کرده است، یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر ارزیابی دانشجویان از جنبههای مختلف بوده در حالی که این مسئله برای اکثر استادان مهم نبوده و اغلب به آن توجه زیادی نمیشود (قلیپور و رسولی، 1390: 115).

صفری و همکاران (1391) پژوهشی با عنوان ساختار مدیریت کیفیت با پشتیبانی فناوری اطلاعات را مورد مطالعه قرار دادند. در پژوهش حاضر تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت کیفیت در بیمه مرکزی ایران بررسی میشود. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعهی آماری پژوهش کارکنان واحدهای طرح و توسعه، فنی و امور رایانه، حسابداری و امور مالی و همچنین واحد منابع انسانی بیمه مرکزی ایران هستند؛ زیرا فعالیت این واحدها وابستگی زیادی به فناوری اطلاعات دارد. از مجموعهی بالا تعداد83 نفر به عنوان نمونهی آماری انتخاب و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. تجزیه و تحلیل دادهها نشان دهنده آن است که ابعاد مدیریت کیفیت در سازمانها، تحت تأثیر فناوری اطلاعات قرار می گیرد؛ زیرا عملکرد سازمانها تا حد زیادی وابسته به جریانات اطلاعاتی است. نتایج یافتهها تأییدکنندهی فرضیه اصلی است و نشان میدهد، فناوری اطلاعات بیشترین تأثیر را بر رضایت مشتری داشته است. برای مدیران اجرایی بیمه مرکزی ایران، این یافته نکات قابل توجهی در بردارد؛ زیرا با تسهیل جریانات اطلاعاتی، رضایت بیشتر مشتریان حاصل و کمبودهایی را که در سازمانهایی از این نوع به وجود میآید، برطرف میشود (صفری و همکاران، 1391: 113).
ايوار و همکاران (1391)پژوهشی به عنوان رابطه بين ارتباطات سازماني و مديريت بحران در سازمان هاي دولتي را بررسی نمودند. تعداد اندكي از سازمان ها به لزوم آماده ساختن خود براي روياروئي با بحران‌هاي احتمالي پي بردهاند. به همين ترتيب، براي مقابله با خطرات احتمالي، ساز وكارهاي لازم را پيش بيني نكردهاند. اين عدم توجه، باعث از بين رفتن سازمانهاي بسياري شده است. بنابراين لازم است سازمانها همواره خود را براي مواجهه با خطرات احتمالي آماده نمايند. بهترين اقدام بكارگيري مديريت بحران است. وجود ارتباطات موثر در سازمان، يكي از اجزاي مهم در توفيق مديريت به شمار ميآيد. مديريت بحران داراي جنبههاي زيادي است و مسائلي از قبيل فرهنگ سازماني، ارتباطات، ساختار، آموزش، تكنولوژي و… را در بر ميگيرد. هدف تحقيق حاضر بررسي رابطه بين ارتباطات سازماني و مديريت بحران در سازمانهاي دولتي شهر كرمان است. جامعه آماري تحقيق را، 1729 نفر ازكاركنان سازمانهاي دولتي شهر كرمان تشكيل داد. روش نمونهگيري مورد استفاده در اين تحقيق، روش نمونه گيري تصادفي طبقهاي است. نمونه بدست آمده در اين پژوهش 204 نفر انتخاب و پرسشنامههاي مربوط به طور تصادفي بين آنها توزيع گرديد. پس از تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده نتايج زير حاصل گرديد: 1- بين ارتباطات سازماني در سازمانهاي دولتي شهر كرمان با مديريت بحران رابطه وجود دارد.-2 بين ارائه اطلاعات بهنگام و مديريت بحران رابطه وجود دارد. -3 بين ارائه اطلاعات مناسب و مديريت بحران رابطه وجود دارد. -4 بين ارائه اطلاعات صحيح و مديريت بحران رابطه وجود دارد.-5 بين ارائه اطلاعات كامل و مديريت بحران رابطه وجود دارد. -6 بين ارائه سريع اطلاعات و مديريت بحران رابطه وجود دارد (ایوار و همکاران،1391: 1).
محمدی و همکاران (1392) پژوهشی با عنوان تحلیلی بر سنجش فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در تحقق مشارکت اجتماعی و توانمندسازی مدیریت شهری: مطالعه موردی منطقه 6 شهر اصفهان را بررسی نمودند. در این مقاله بیان شده که امروزه یکی از تئوریهای جدید شهری مورد توجه سیاستمداران علوم شهری استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح شهرها میباشد. پژوهش حاضر با هدف تحلیلی بر سنجش فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در تحقق مشارکت اجتماعی و توانمندسازی مدیریت شهری است، نوع تحقیق کاربردی-توسعهای و روش مطالعه اسنادی و پیمایشی است. که جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار اس پی اس اس استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش جهت سنجش فاوا از ساکنان منطقه6شهر اصفهان، با استفاده از فرمول کوکران322نفر برآورد گردید و نهایتاً حدود400پرسشنامه از شهروندان و سازمان ها تهیه شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد. بین سواد اطلاعاتی و پذیرش مظاهر فناوری اطلاعات و ارتباطات با عنایت به سطح معناداری 001/0رابطه معناداری وجود دارد. دسترسی به امکانات فاوا در محل کار در سطحی مناسب ولی در محل سکونت چندان مطلوب نیست و شهروندان برای انجام امور روزمره بیشتر با مراجعات حضوری انجام می‌دهند. هرچه میزان رضایت شهروندان از خدمات رسانی مدیران شهری بیشتر باشد میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری افزایش مییابد، با عنایت به سطح معناداری001/0 بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و سطح مشارکت شهروندان در مدیریت شهری رابطه معناداری وجود دارد. بین میزان مشارکت اجتماعی و توانمندسازی مدیریت شهری رابطه وجود دارد، که در خاتمه پیشنهاداتی برای توسعه این فناوری در جوامع شهری ارایه شده است (محمدی و همکاران،1392: 223).
محجوب عشرت آبادی و همکاران (1392) پژوهشی با عنوان بررسی موانع توسعهی فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاههای جامع دولتی و ارائهی راهکارهای مناسب: پیمایشی پیرامون دانشگاه تهران را مورد مطالعه قرار دادند. در این پژوهش موانع توسعهی فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه تهران بررسی شده است. پس از بررسی ادبیات و کسب نظرات صاحب نظران، پنج مؤلفه به صورت نهایی شناسایی و مبنای طراحی سؤالهای پرسشنامه قرار گرفت. جامعهی آماری مورد مطالعهی این پژوهش را کلیهی کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات (متخصصان، مهندسان و افراد مسئول در بخش فناوری اطلاعات) تمامی دانشکدهها، مؤسسهها، مراکز و ادارههای دانشگاه تهران، در نیم سال دوم سال تحصیلی88‌-1387تشکیل دادهاند که از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. روش پژوهش حاضر از دید هدف کاربردی و روش گردآوری دادهها، توصیفی-پیمایشی است. برای تجزیه و تحلیل سؤال های پژوهش از روش آماری توصیفی و آزمون خی دو استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که موانع توسعهی فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه تهران، به ترتیب عبارتند از: موانع آموزشی، موانع فنی-تکنولوژی، موانع بودجه ای و موانع قانونی. در پایان به منظور برطرف کردن این موانع، پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است (عشرتآبادی و همکاران،1392: 139).
مقیمی و حسین زاده (1392) پژوهشی با عنوان ارائه مدلی برای بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمانی با رویکرد فرایندگرا (مطالعه در صنایع استان فارس) مورد مطالعه قرار دادند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر بهرهوری و شناخت سازوکارهای آن براساس رویکرد فرایندگرا است. برای این امر، پس از بررسی پژوهشهای گذشته، تهیهی فهرست ابتدایی از مجموعهی تأثیرات فناوری اطلاعات بر فرایندهای سازمانی در دستور کار قرار گرفت. در ادامه با استفاده از نظر متخصصان و خبرگان، هشت مؤلفهی نهایی استخراج و در قالب مدل مفهومی ارائه شد. سپس اقدام به گردآوری دادههای میدانی از148شرکت تولیدی و صنعتی در استان فارس با استفاده از پرسشنامه شده است. نتایج تحلیل این دادهها نشان میدهد فناوری اطلاعات از طریق رهگیری، ارتباط، بهبودپذیری، خودکارسازی، انعطافپذیری، تحلیلپذیری، هماهنگ سازی و پایش پذیری فرایندها، می تواند بر بهره وری تأثیرگذار باشد. در پایان برای بهبود تأثیرگذاری فناوری اطلاعات بر بهرهوری سازمانی، پیشنهادهایی ارائه

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره فناوری اطلاعات، تکنولوژی اطلاعات، سازمانهای دولتی، عوامل موفقیت Next Entries مقاله رایگان درباره فناوری اطلاعات، ارتباطات بین سازمانی، کسب و کار، کسب و کار الکترونیک