مقاله رایگان درباره فناوری اطلاعات، ارتباطات بین سازمانی، مدیریت شهری، میزان آشنایی

دانلود پایان نامه ارشد

مرکزی ایران، این یافته نکات قابل توجهی در بردارد؛ زیرا با تسهیل جریانات اطلاعاتی، رضایت بیشتر مشتریان حاصل و کمبودهایی را که در سازمانهایی از این نوع به وجود میآید، برطرف میشود.
15
مجيد ايوار و همکاران
(1391)
رابطه بين ارتباطات سازماني و مديريت بحران در سازمانهاي دولتي
نتايج حاصل شده: 1- بين ارتباطات سازماني در سازمان هاي دولتي شهر كرمان با مديريت بحران رابطه وجود دارد.2- بين ارائه اطلاعات بهنگام و مديريت بحران رابطه وجود دارد. 3- بين ارائه اطلاعات مناسب و مديريت بحران رابطه وجود دارد. 4- بين ارائه اطلاعات صحيح و مديريت بحران رابطه وجود دارد.5- بين ارائه اطلاعات كامل و مديريت بحران رابطه وجود دارد. 6- بين ارائه سريع اطلاعات و مديريت بحران رابطه وجود دارد.
16
محمدی و همکاران
(1392)
تحلیلی بر سنجش فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در تحقق مشارکت اجتماعی و توانمندسازی مدیریت شهری: مطالعه موردی منطقه 6 شهر اصفهان
نتایج بدست آمده نشان میدهد. بین سواد اطلاعاتی و پذیرش مظاهر فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداری وجود دارد. دسترسی به امکانات فاوا در محل کار در سطحی مناسب ولی در محل سکونت چندان مطلوب نیست و شهروندان برای انجام امور روزمره بیشتر با مراجعات حضوری انجام میدهند. هرچه میزان رضایت شهروندان از خدمات رسانی مدیران شهری بیشتر باشد میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری افزایش مییابد، بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و سطح مشارکت شهروندان در مدیریت شهری رابطه معناداری وجود دارد. بین میزان مشارکت اجتماعی و توانمندسازی مدیریت شهری رابطه وجود دارد.
17
محجوب عشرتآبادی و همکاران
(1392)
بررسی موانع توسعهی فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاههای جامع دولتی و ارائه ی راهکارهای مناسب: پیمایشی پیرامون دانشگاه تهران
نتایج حاکی از آن است که موانع توسعهی فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه تهران، به ترتیب عبارتند از: موانع آموزشی، موانع فنی-تکنولوژی، موانع بودجهای و موانع قانونی.

18
مقیمی و حسین زاده
(1392)
ارائه مدلی برای بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر بهرهوری سازمانیبارویکرد فرایندگرا
(مطالعهدرصنایع استان فارس)
نتایج تحلیل این دادهها نشان میدهد فناوری اطلاعات از طریق رهگیری، ارتباط، بهبودپذیری، خودکارسازی، انعطافپذیری، تحلیلپذیری، هماهنگسازی و پایش‌پذیری فرایندها، میتواند بر بهرهوری تأثیرگذار باشد.
19
محمدی و امیری (1392)

شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر پذیرش نوآوری فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی با رویکرد مدلیابی معادلات ساختاری
یافتههای پژوهش نشان میدهد که شاخصهایی چون مزیت نسبی و قابلیت نوآوری، امنیت و قابلیت اعتماد، فرهنگ سازمانی، حمایت مدیریت، وضعیت اقتصادی-اجتماعی و همکاری و هماهنگی بین بخشهای سازمان، نقش مهمی در پذیرش نوآوری فناوری اطلاعات ایفا میکنند.

ادامه جدول2-4

ردیف
نام محقق و سال
عنوان تحقیق
نتیجهگیری
20
مانیان و همکاران
(1392)
ارزیابی بلوغ سازمانی برای همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار
نتایج نشان داد که این شرکتها از نظر بعد مشارکت و ارتباطات وضعیت مناسبی دارند؛ ولی از لحاظ نحوهی ادارهی امور، وضعیت چندان مناسب نیست. همچنین سطح بلوغ شرکتهای برید، کاسپین و سپهر، به ترتیب برابر سطح سوم، دوم و دوم ارزیابی شد.

21
پیران نژاد و همکاران
(1392)
تبیین تأثیرات گسترش نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه اجتماعی
یافتههای پژوهش حاکی از آن است که گسترش و نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در جوامع از طریق تأثیرگذاری بر سطح انتظارات عمومی و یاری رساندن به شهروندان برای کسب شایستگی و تسهیل در ایجاد تغییر و تحول در نظام اجتماعی جوامع، بر فرآیند توسعه اجتماعی جوامع تأثیرگذار است.

22
مددی و همکاران
(1393)
بررسی عوامل مؤثر بر آشنایی و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در انجام وظایف سازمانی کارشناسان و اعضای هیئت علمی
نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که میزان آشنایی و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای رابطهی مثبت و معنادار با مدرک تحصیلی و مرتبهی علمی است. نتایج مقایسهی میانگین حاکی از تفاوت معنادار میزان آشنایی و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین گروه زنان و مردان بود. نتایج تجزیهی واریانس نشان داد که میزان آشنایی و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین گروههای مختلف تحصیلی، رتبههای مختلف علمی و انواع مختلف استخدام، دارای تفاوت معناداری است.
23
دوستار و همکاران
(1393)
بررسی اثرات کیفیت خدمات دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی بر رضایت مندی مشتریان
نتایج به دست آمده رتبههای ابعاد کیفیت خدمات را به ترتیب: قابلیت اطمینان، همدلی، تضمین، پاسخگویی و عوامل فیزیکی نشان داد. همچنین رتبههای ابعاد رضایتمندی عبارتند از: رضایت از کارکنان، رضایت کلی، رضایت از خدمات.
24
رضائي اقدم و فارضان
(1393)
ميزان تاثير پذيري ارتباطات سازماني از منابع قدرت مديران
نتايج تحقيق نشان داد كه بين منابع قدرت تخصص، مرجعيت، پاداش و قانون با اثربخشي ارتباطات سازماني رابطه مستقيم و معنادار و بين منبع قدرت اجبار با اثربخشي ارتباطات سازماني رابطه معكوس و معنادار وجود دارد.

ادامه جدول2-4

جدول 2-5: خلاصه تحقیقات خارجی
ردیف
نام محقق و سال
عنوان
نتیجهگیری
1
اسنو و همکاران
(1992)
روابط بین سازمانی و برون سپاری
تغییرات محیطی، برون سپاری را به شرطی ضروری برای رقابت اثربخش بدل نموده است. سازمانها باید بر روی تواناییهای اصلی خود تمرکز کنند و فعالیتهای غیر اصلی را به دیگر سازمانها واگذار نمایند. نویسندگان مقاله به این نتیجه رسیدند که شبکههای ایستا به برون سپاری جزئی و شبکه های پویا به برون سپاری گسترده اقدام می ورزند.
2
میتچل و سینگ
(1996)
ارتباطات بین سازمانی را از زوایه منشأ شکلگیری آن
در این زمینه، شش پارادایم اصلی تئوریک، که عبارتند از: هزینههای اقتصادی مبادله، تئوری وابستگی منابع، تئوری اتحاد استراتژیک، تئوری ذینفعان، تئوری یادگیری و تئوری نهادینه شدن مطرح کردند.
3
جونس و همکاران
(1997)

اشکالمختلف ارتباطاتبین سازمانی
انواع مختلفی از این ارتباطات را تشریح کرده است. این اشکال، قالبهایی هستند که ارتباطات بین سازمانی در بستر آن ظاهر میشوند و معروفترین آن ها عبارتند از: اشکال ارتباطات بین سازمانی با پیوند شدید که شامل: سرمایه گذاری مشترک، شبکه، کنسرسیوم و اشکال ارتباطات بین سازمانی با پیوند ضعیف شامل: اتحاد، اتحادیه تجاری، هیأت مدیره مشترک میباشند.
4
دابهلکار و نیلی
(1998)

تحلیلارتباطاتبین سازمانی
در تحلیل دینامیک، ترکیب سازمانهای درگیر ارتباطات بین سازمانی و دینامیک ارتباطات بین آنها بررسی میگردد و لذا این تحلیل به دو دسته تفکیک میشود: دینامیک سازمانها و دینامیک ارتباطات. از نظر دیگر ارتباطات بین سازمانها، همان وابستگی متقابل سازمانها به یکدیگر تلقی شده، در تحلیل آن به سه بعد زمان، هدف گذاری و تعادل قدرت توجه می‌شود. شاخص دیگر ساختار است که درآن، انتخاب یک نوع ساختار خاص برای ارتباطات بین سازمانی، به دلایل ایجاد آن بستگی دارد. در این زمینه چهار نوع ساختارشامل: ساختار ستارهای، ساختار زنجیرهای، ساختار ارتباطات کامل، ساختار شبه بازار شناسایی گردیده است.
5
بیرلینو همکارانش
(2003)
الگویی یكپارچه از اصول بنیادین همكاری بین سازمانی
پژوهشی مربوط به همكاریهای بین سازمانی ارائه کردند. درپژوهش حاضر، با مرور مستند ادبیات موضوعی ضمن بیان مختصر تعاریف، ضرورت و اهمیت موضوع، پیشینه موضوع، بیان مسئله، الگویی یكپارچه از اصول بنیادین همكاری بین سازمانی ارائه شده است تا بعنوان مبنایی برای بهبود اثربخشی روابط بین سازمانی در میان سازمانها باشد.

6
جونسو توماس
(2007)

همکاری و مشارکت بین سازمانیدر بهداشت، درمان و مراقبت اجتماعی، نقش نرم افزار اجتماعی
این مقاله به بررسی پتانسیل همکاریهای شبکهای، شامل فناوری اطلاعات برای تسهیل همکاری بین سازمانی، با اشاره خاص به خدمات مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی پرداخته است. همکاری شبکهای را میتوان با استفاده از نرم افزارهای اجتماعی مانند وبلاگ ها،گروههای بحث آنلاین، که به منظور ارتباط و همکاری طراحی شدهاند اجرا کرد. امکاناتی که کنفرانسهای مشترک مجازی ارائه می‌دهد دسترسی آزاد به اطلاعات اشتراک گذاشته شده در خدمات بهداشتی و اجتماعی میباشد، و یک مکان برای فعالیت های مشترک و ابزاری برای بحث و گفتگو است. تحولات جاری که نرم افزار اجتماعی می تواند انجام دهد تسهیل و امکان مشارکت لازم در بهداشت، درمان و مراقبت اجتماعی برای حرکت به جلو از طریق کاهش برخی موانع اصلی برای ارتباطات بین مدیران در سراسر مرزهای سازمانی است.

ادامه جدول2-5
ردیف
نام محقق و سال
عنوان
نتیجهگیری
7
سندرس (2007)
تاثیرکسبو کار الکترونیکی در همکاری سازمانی و عملکرد
یافته ها نشان میدهد که استفاده از کسب و کار الکترونیک اثرات مستقیم و غیر مستقیم در عملکرد و همکاری سازمانی دارد. همکاری درون سازمانی نیز تاثیر مستقیم بر عملکرد سازمانی دارند. این یافتهها پیچیدگی همکاری سازمانی، بر اهمیت برای شرکتها در ترویج همکاری داخلی، و سرمایهگذاری در فنآوری اطلاعات را تسهیل می‌کنند.
8
آیدمولهی (2009)

شناسایی تأثیر پذیرش فناوریاطلاعاتو ارتباطات برکاراییسازمانها در کشور تونس
نتایج نشان میدهد که بین پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات و کارایی سازمانها یک رابطه قوی وجود دارد. او همچنین بر اهمیت سرمایهی انسانی سازمانها بر میزان تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهرهوری سازمانها تأکید میکند.
9
اسچولتزو رایوپ
(2010)
ساختار اجتماعی از بحران های ارتباطات در شرکتها و سازمانهای دولتی: تجزیه و تحلیل بین سازمانی و بین سیستمیک
نظریه بحران ارتباطات را در سه مرحله بیان میکند: ابتدا از دیدگاه فعالیتهای سیاسی و اقتصادی آن را بیان میکند. در مرحله دوم با چگونگی تجزیه و تحلیل نسبت مسئولیت آنها و تعریف راه حل ها و عواقب، که در نهایت منجربه اقدامات و فرآیندهای سازمانی میشود؛ سوم در سطح خرد (فردی)، در سطح مزو (سازمانی) و سطح کلان (اجتماعی) مورد بررسی قرار میگیرد.
10
یانگ و ماکسول
(2011)
اشتراکگذاری اطلاعات در سازمانهای دولتی
اشتراکگذاری اطلاعات یک کار پیچیده است. و نیاز به شناسایی عوامل مهم برای اشتراکگذاری اطلاعات میباشد. در این مقاله ادبیات بین فردی عوامل موفقیت درون سازمانی، و بین سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله وسیلهای برای کشف فرصتهای تحقیقات آینده، و یک روش سیستماتیک برای شناسایی عوامل کلیدی در به اشتراکگذاری اطلاعات میباشد.

11
میسنرو دوهرتی
(2013)
آشنایی فرآیندها و نتایج روابطبینسازمانیدر سازمانهایغیرانتفاعی ورزشی
نتایج نشان داد که فرآیندهای کلیدی روابط شامل: اعتماد، ثبات، تعادل و تعامل و همچنین مهارت های خاص مدیریتی میباشد. این یافته ها همچنین نشان داد که روابط بین سازمانها باعث بهبود برنامه کیفیت/خدمات و عملیات، و بهبود سازمانها میگرد.
12

تالی و اکدنیز (2014)

اثر مدت زمان بر روی فرایندهای اعتماد سازی در روابط بین سازمانی
این مطالعه بیان میکند که اعتماد به عنوان وسیلهای قابل دوام برای عملکرد بهتر روابط بین سازمانی میباشد که به عنوان نتایج مثبت در نظرگرفته میشود. علاوه بر بیان عوامل مستقیم از اعتماد که شامل: تداوم، تبادل اطلاعات، اختصاصی بودن داراییها و عدم اطمینان رفتاری، مکانیزمهای نظارت به عنوان یک عامل میانی در ایجاد اعتماد در روابط بین سازمانی در نظر گرفته شده است.

2-6- چارچوب نظری پژوهش

چارچوب نظری یک الگوی مفهومی است مبنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی که در مورد مسأله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شدهاند. این نظریه با بررسی سوابق پژوهشی در قلمرو مسأله به گونهای منطقی جریان

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره فناوری اطلاعات، ارتباطات بین سازمانی، سازمانهای دولتی، تکنولوژی اطلاعات Next Entries مقاله رایگان درباره ارتباطات بین سازمانی، فناوری اطلاعات، جامعه آماری، مدل مفهومی