مقاله رایگان درباره فناوری اطلاعات، ارتباطات بین سازمانی، سازمانهای دولتی، تکنولوژی اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

برای شرکتها در ترویج همکاری داخلی، و سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات را تسهیل می‌کنند (سندرس،2007: 1332).
آیدمولهی (2009) به شناسایی تأثیر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارایی سازمانها در کشور تونس پرداخت و به این نتیجه رسید که بین پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات و کارایی سازمانها یک رابطه قوی وجود دارد. او همچنین بر اهمیت سرمایهی انسانی سازمانها بر میزان تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهرهوری سازمانها تأکید میکند (آیدمولهی،2009: 961).
اسچولتز و رایوپ (2010) پژوهشی با عنوان ساختار اجتماعی از بحرانهای ارتباطات در شرکتها و سازمانهای دولتی: تجزیه و تحلیل بین سازمانی و بین سیستمیک را بررسی نمودند. دراین مقاله بحران ارتباطات بین شرکتها و سازمانهای دولتی مورد تجزیه و تحلیل مورد بررسی قرار گرفت و این ممکن است به تغییرات بنیادی در بحران مالی منجر شود. نظریه بحران ارتباطات را در سه مرحله بیان میکند: ابتدا از دیدگاه فعالیتهای سیاسی و اقتصادی آن را بیان میکند. در مرحله دوم با چگونگی تجزیه و تحلیل نسبت مسئولیت آنها و تعریف راه حل ها و عواقب، که در نهایت منجربه اقدامات و فرآیندهای سازمانی میشود؛ سوم در سطح خرد (فردی)،‌در سطح مزو (سازمانی) و سطح کلان (اجتماعی) مورد بررسی قرار میگیرد (اسچواتز و رایوپ،2010: 112).
یانگ و ماکسول (2011) پژوهشی با عنوان اشتراکگذاری اطلاعات در سازمانهای دولتی: بررسی ادبیات بین فردی، عوامل موفقیت درون سازمانی و بین سازمانی را مورد بررسی قرار دادند. به اشتراکگذاری اطلاعات یک روش مهم برای افزایش بهرهوری سازمانی و عملکرد در نظر گرفته شده است. با پیشرفت در فناوری اطلاعات و ارتباطات، به اشتراکگذاری اطلاعات در سراسر سازمان بیشتر امکان پذیر است. سازمانهای دولتی نیز از اهمیت به اشتراکگذاری اطلاعات برای پرداختن به مسائل مربوط به سیاست مانند مبارزه با تروریسم و بهداشت عمومی آگاه هستند. با این حال، به اشتراکگذاری اطلاعات یک کار پیچیده است. و نیاز به شناسایی عوامل مهم برای اشتراکگذاری اطلاعات میباشد. در این مقاله ادبیات بین فردی عوامل موفقیت درون سازمانی، و بین سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله وسیلهای برای کشف فرصتهای تحقیقات آینده، و یک روش سیستماتیک برای شناسایی عوامل کلیدی در به اشتراکگذاری اطلاعات میباشد (یانگ و ماکسول،2011: 164).
میسنر و دوهرتی (2013) پژوهشی با عنوان آشنایی فرآیندها و نتایج روابط بین سازمانی در سازمانهای غیر انتفاعی ورزشی را مورد بررسی قرار دادند. سازمانهای غیرانتفاعی برای به دست آوردن منابع مورد نیاز، دانش، و دیگر مزایای اجتماعی و دستیابی به اهداف عمومی و انسجام با دیگر سازمانها در ارتباط میباشند. این مطالعه به بررسی فرآیندها و نتایج روابط بین سازمانی در سازمان های ورزشی از طریق مصاحبه با 20 تا از رؤسای سازمانها انجام شد. که نشان داد فرآیندهای کلیدی روابط شامل: اعتماد، ثبات، تعادل و تعامل و همچنین مهارت های خاص مدیریتی میباشد. این یافتهها همچنین نشان داد که روابط بین سازمانها باعث بهبود برنامه کیفیت/ خدمات و عملیات، و بهبود سازمانها میگردد (میستر و دوهرتی،2013: 135).
تالی و اکدنیز (2014) پژوهشی با عنوان اثر مدت زمان بر روی فرایندهای اعتماد سازی در روابط بین سازمانی را مورد بررسی قرار دادند. این مطالعه بیان میکند که اعتماد به عنوان وسیله ای قابل دوام برای عملکرد بهتر روابط بین سازمانی میباشد که به عنوان نتایج مثبت در نظرگرفته میشود. در این تحقیق یک مدل مفهومی جدید از اثر زمان بر اعتماد و تعهد در روابط بین سازمانی بیان میشود. در این مدل علاوه بر بیان عوامل مستقیم از اعتماد که شامل: تداوم، تبادل اطلاعات، اختصاصی بودن داراییها و عدم اطمینان رفتاری، مکانیزم های نظارت به عنوان یک عامل میانی در ایجاد اعتماد در روابط بین سازمانی در نظر گرفته شده است. مکانیزمهای نظارت در روابط بین سازمانی به منظور پرورش اعتماد ضروری است. اعتماد به عنوان یک منبع مهم مزیت رقابتی در زمینه روابط بین سازمانی باعث کاهش هزینههای معامله، تسهیل سرمایه‌گذاری در داراییهای رابطه، و منجر به اشتراکگذاری اطلاعات برتر میشود (تالی و اکدنیز،2014: 77).

جدول 2-4: خلاصه تحقیقات داخلی
ردیف
نام محقق و سال
عنوان تحقیق
نتیجهگیری
1
اوتارخانی
(1380)
تأثیر فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی بر ارتباطات سازمانی
فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی موجب تسهیل برقراری ارتباطات، افزایش حجم اطلاعات مبادله شده و کاهش ارتباطات غیررسمی شده است.
2
مشایخیو همکاران (1384)

بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر کاربرد فناوریاطلاعاتدرسازمانهای دولتی ایران

در مجموع37 عامل را در موفقیت و شکست کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی ایران کلیدی تشخیص دادهاند. که 20 عامل از این عوامل در پژوهشها و مطالعات پیشین در بخش دولتی اشاره شده است و 17 عامل دیگر را ارائه کردهاند.
3
آذرو همکاران
(1384)
ارائه روشی برای شبیهسازی ارتباطات بین سازمانی دستگاههای دولت
در این پژوهش به ارائه یک متدولوژی جهت بررسی و تحلیل ارتباطات بین سازمانی در بخش دولت پرداخته، با توجه به ابعاد مختلف مترتب بر آن در تحلیل از رویکرد شبیه سازی کامپیوتری استفاده شده است. بستر اجرای این متدولوژی، شبکه الکترونیکی دولت است. به کمک این شبکه، ارتباطات بین سازمانی با نگرش فرایندی شناسایی، مستندسازی و تحلیل می گردد.
4
آذرو همکاران
(1386)

طراحی مدلی مبتنی برشبیه سازی جهت بررسی و تحلیل ارتباطات بین سازمانی
در این مدل، ارتباطات بین سازمانی با نگرش فرایندی، شناسایی و مستندسازی شده و از لحاظ حجم، زمان، نیروی انسانی درگیر، شبکه وابستگی متقابل و تصمیم گیریها مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرند و براساس نتایج حاصل، اقدام به طراحی مجدد یا بهبود فرایندهای مربوط می شود. این مدل در دفتر امور صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اجرا شده است.
5
بهروز و عظیم زارعی (1386)

پارادایم های تئوریک تبیین کننده شکلگیری ارتباطات بین سازمانی
در این پژوهش پارادایمها تشریح و نقاط قوت و ضعف هر یک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مطالعات حاکی از آن است که هیچ یک از تئوری ها در تبیین کلیه اشکال ارتباطات بین سازمانی موفق نمی باشد بلکه تلفیق آنها تطابق بیشتری با واقعیت دارد.
6
تیموریو همکاران
(1388)
مدل سازی روابط بین سازمانی: ارتباط عوامل رابطه ای با یکدیگر و تأثیر آنها را روی چگونگی شکلگیری ساختار مشارکتی
یافتههای پژوهش نشان داد قدرت نامتوازن روی ظهور ادراک خطرپذیری رابطهای تأثیر مثبت دارد. ادراک خطرپذیری رابطه ای نیز یک پیش بینی کننده مثبت برای کنترل محافظ کننده و یک پیش بینی کننده منفی برای اعتماد به التزام طرف مقابل (التزام مبنا) می‌باشد. از طرف دیگر،کنترل محافظ کننده یک پیش بینی کننده منفی برای ساختار مشارکتی است، در حال که اعتماد التزام مبنا یک پیش بینی کننده مثبت برای اینگونه از ساختارها است.
7
آقاجانیو همکاران
(1388)

تعامل بین هماهنگی بین سازمانی با تکنولوژی اطلاعات وارتباطات
چارچوب مفهومی مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل سه دیدگاه میباشد که عبارتند از: ساختارهای هماهنگی بین سازمانی، تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و جوانب مربوط به کالاها و خدمات که برای ایجاد هماهنگی باید در نظر گرفته شوند. بر این اساس ضمن تعریف ساختارهای هماهنگی بین سازمانی، اثر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات بر آن نشان داده شده و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک نیروی سوق دهنده در جهت ایجاد هماهنگی بین سازمانی در نظرگرفته شده است.
8

صالحی و
نوریان (1388)

چگونگی تعامل دافوس دانشگاه علوم انتظامی با مراکز علمی پژوهشی و ارائه راهکارهای بهینه
راهکار محوری پژوهش این است که باید با ایجاد فضای مساعد؛ فرهنگ سازی مناسب جهت ارتقاء سطح تعامل به خصوص در زمینه های علمی آموزشی و پژوهشی و استفاده از تئوریهای مختلف مدیریتی و سایر ساز وکار تعاملی به سمت رشد و تعالی سازمانی و فردی حرکت نماییم و دافوس دانشگاه علوم انتظامی را به وضعیت مطلوب خود که یک سازمان یادگیرنده می باشد، رهنمون سازیم.

ادامه جدول2-4
ردیف
نام محقق و سال
عنوان تحقیق
نتیجهگیری
9

رجبی (1389)

محیط و روابط بین سازمانی

در اینجا موضوع زیست محیطی، تئوری وابستگی به منابع و شبکههای همکاری که میتوانند روند تغییرات در نگرش نسبت به محیط و روابط بین سازمانی را به تصویر بکشند، بیان میشوند. بررسی این نگرشها این امکان را به وجود می آورد تا بتوانیم دیدگاههای مختلف سازمانها نسبت به محیط و به ویژه باورها و تصمیمات آنها درباره همکاری با دیگر سازمانها را بهتر درک کنیم. در این پژوهش برای برقراری چارچوبی جهت ارائه مطالب به شیوهای منظم تر سعی میشود تا با در نظر گرفتن مباحث سیستم زیست محیطی، شبکه روابط و همکاری های متقابل و تئوری وابستگی منابع به بحث درباره ی محیط و روابط بین سازمانی پرداخته شود.
10
قرباني‌زاده و همکاران
(1389)
نقش روابط بين‌ِشركتي در يادگيري و نوآوري سازماني
نتايج به‌دست آمده از تجزيه و تحليل دادهها نشان ميدهد كه اعتماد بين‌ِسازماني به عنوان مهم‌ترين عامل شكل گيري ارتباطات بين‌ِسازماني از طريق اكتساب و انتشار دانش بر فرايند يادگيري بين‌ِسازماني و نوآوري تأثير معنا‌داري دارد و در نهايت نتايج كلي تحقيق نشان ‌دهنده اهميت بالاي ارتباطات بين سازماني در فرايند نوآوري سازماني است.

11
عبدالرحمانی
(1390)
تبیین مسئله ترافیک براساس ارتباطات بین سازمانی: ارائه الگویی در ارتباطات بین سازمانی
با توجه به شواهد مختلفي که در پژوهش نيز آمده، نابساماني ترافيک از جمله مهم‌ترين مشکلات مردم تهران و يکي از اصلي ترين دغدغه‌هاي مسئولان و سياست گذاران کشور مي‌باشد، بنابراين پژوهش حاضر تلاش کرده با بررسي علل پيدايي آن، الگويي براي کاهش وضعيت موجود ارائه دهد. هدف اصلي پژوهشگر آن است که با بررسي ارتباطات بين سازماني سازمان‌هاي عهده‌دار اداره ترافيک شهر تهران (شوراي عالي هماهنگي ترافيک کشور)؛ يکي از علل نابساماني ترافيک را (ناکارآمدي ارتباطات ميان اعضاي اين شورا) بررسي کند.
12
محبوبی منش
(1390)
تبیین ارتباطات علمی بین سازمانی و تولید دانش (مطالعه موردی:‌سازماننیروی انتظامی)
هدف اصلي اين تحقيق بررسي کارکرد ارتباطات علمي رسمي بين سازماني ناجا در رابطه با توليد دانش انتظامي است. چارچوب نظري تحقيق، نظريه كنشگر- شبكه لاتوراست كه جهت تنظيم فكر از چارچوب اجيل پارسونز، نيز به عنوان يك وسيله تحليلي جهت نيل به تركيب نظري بهره گيري شده است. فرضيه اساسي تحقيق حاضر عبارت است از: ميان ارتباطات علمي رسمي بين سازماني ناجا با توليد دانش انتظامي رابطه مستقيم و معني داري وجود دارد.
13
قلیپور و رسولی
(1390)
اثر فناوری اطلاعات بر رفتار سازمانی:تأثیرپست الکترونیکی بر ‌‌ارزیابیاستادان از دانشجویان
نتایج پژوهش، نشان میدهد که ارزیابی عملکرد، تحت تأثیر فناوری اطلاعات قرار می گیرد و کم و کیف آن از منظر تکنولوژی، تفسیر میشود. نبود ارتباطات غیرکلامی و زبان بدن باعث می شود؛ ارزیابی دچار نوساناتی بشود، ضمن اینکه سوء تعابیر زیادی نیز شکل می گیرد. ایده اصلی این مقاله آن است که فناوری اطلاعات به خصوص پست الکترونیکی که امروزه کاربرد زیادی در دانشگاهها پیدا کرده است، یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر ارزیابی دانشجویان از جنبههای مختلف بوده در حالی که این مسئله برای اکثر استادان مهم نبوده و اغلب به آن توجه زیادی نمیشود.

ردیف
نام محقق و سال
عنوان تحقیق
نتیجهگیری
14
صفری و همکاران
(1391)
ساختار مدیریت کیفیت با پشتیبانی فناوری اطلاعات در بیمه مرکزی ایران
نتایج یافتهها تأییدکنندهی فرضیه اصلی است و نشان میدهد، فناوری اطلاعات بیشترین تأثیر را بر رضایت مشتری داشته است. برای مدیران اجرایی بیمه

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره فناوری اطلاعات، مدیریت شهری، دانشگاه تهران، موانع توسعه Next Entries مقاله رایگان درباره فناوری اطلاعات، ارتباطات بین سازمانی، مدیریت شهری، میزان آشنایی