مقاله رایگان درباره ضریب همبستگی، سبک زندگی، سطح معنی داری

دانلود پایان نامه ارشد

برابر72/است .ضریب پایایی حاصل از تصنیف نیز براساس هردو روش اسپیرمن،براون وگاتمن محاسبه شده است که مقدار 73/و75/ به دست آمد، که نشان دهنده پایایی مناسب این پرسشنامه است همچنین همبستگی بین دو نیمه آزمون به دست آمد که قابل قبول ونشان دهنده پایایی مطلوب آزمون است.
وجهت میزان اعتبار (روایی )از یک آزمون معتبر دیگر بنام آزمون تصور از خدا استفاده شده است که نتایج ذیل بدست آمد :

جدول3-2 اعتبار آزمون تصور ازخدا
آزمونها
میانگین
انحراف از معیار
ضریب همبستگی
سطح معنی داری
ادراک از خدا
53/177
7/41
61/
000/0
تصور از خدا
23/71
69/4

همانگونه که در جدول فوق نشان داده شده است بین این دو گروه از نمرات ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده است مقدار (61/)به دست آمد، این مقدار در سطح (000/0-p) معنی دار است، بنابراین نتایج جدول فوق مي‌ توان گفت آزمون ادراک از خدا از اعتبار وروایی برخوردار است .

3-7- روش تحلیل آماری :
در این مطالعه از آمار توصیفی برای تبیین فراوانی متغییر‌هاي جمعیت شناختی استفاده شده است.ودر ادامه با توجه به هدف پژوهش و مقیاس بکار رفته از آمار استنباطی از جمله آزمون tبرای مقایسه میانگین ها و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
برای سنجش رابطه متغیرهای تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. این آزمون با ضریب اطمینان 95 درصد و سطح خطای 5 درصد انجام شده است. برای سنجش تفاوت بین متغیرها از آزمونهای مقایسه میانگین استفاده میشود. آزمون مناسب برای مقایسه دادهها و متغیرها آزمون t است. ضمنا به دلیل اینکه متغیرهای تحقیق از نوع فاصله ای وترتیبی بوده اند از ضریب همبستگی پیرسون وتجزیه وتحلیل داده‌ها استفاده شده است .

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه
دراین بخش داده‌هاي تحقیق با استفاده از روش علمي‌ مورد ارزیابی قرار میگیرند،تجزیه وتحلیل یافته ها در دوبخش انجام شد: بخش اول توصیف داده‌هاي تحقیق ودر بخش دوم داده ها تحلیل مي‌ شوند این تحلیل به وسیله نرم افزار (spss)انجام گرفته است وبا توجه به هدف تحقیق ومقیاس بکار رفته از آزمون tوضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .

4-2- تجزيه و تحليل يافته‌ها
داده‌هاي جمع‌آوري شده در جامعه‌آماري با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته‌اند.

4-3- توصیف دادهها
جدول 4-1 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب تحصیلات
درصد فراواني تجمعي
درصد توزيع فراواني
فراواني
وضعیت تاهل
0/5
0/5
6
زیر دیپلم
7/21
7/16
20
دیپلم
0/40
3/18
22
فوق دیپلم
2/92
2/54
65
لیسانس
0/100
8/5
7
فوق لیسانس

0/100
120
جمع
ارقام اين جدول نشان میدهد از تعداد 120 نفر پاسخگو، 0/5 درصد زیر دیپلم، 7/16 درصد دیپلم، 3/18 درصد فوق دیپلم، 2/54 درصد لیسانس و 8/5 درصد فوق لیسانس بوده‌اند.

نمودار 4-1 توزيع فراواني پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات

جدول 4-2 میانگین و انحراف معیار سن پاسخگويان
تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
120
15
68
83/29
08/8

ارقام اين جدول نشان میدهد از بین 120 نفر پاسخگو کم سن ترین آن ها 15 و مسن ترین 68 ساله بوده است. میانگین سنی پاسخگویان 83/29 سال با انحراف معیار 08/8 بوده است.

جدول 4-3 میانگین و انحراف معیارمولفه‌هاي سبک زندگی
مولفه
تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
سلامت جسمانی
120
43/1
0/4
96/2
48/0
ورزش و تندرستی
120
86/1
0/4
12/3
39/0
کنترل وزن و تغذیه
120
43/1
0/4
08/3
48/0
پیشگیری از بیماری
120
43/1
0/4
06/3
47/0
سلامت روانشناختی
120
43/1
0/4
19/3
42/0
معنویت
120
50/1
83/3
03/3
37/0
سلامت اجتماعی
120
29/1
43/3
69/2
38/0
اجتناب از داروها و مواد مخدر
120
40/1
0/4
87/2
49/0
پیشگیری از حوادث
120
0/2
0/4
34/3
38/0
سلامت محیطی
120
0/1
0/4
03/3
46/0

بیماری 06/3، سلامت روانشناختی 19/3، معنویت 03/3، سلامت اجتماعی 68/2، اجتناب از داروها و مواد مخدر 87/2، پیشگیری از حوادث 34/3 و حداقل مقدار هر کدام از مولفه ها باید 1 و حداکثر آن 4 باشد. طبق ارقام این جدول در بین 120 نفر پاسخگو میانگین مولفه سلامت جسمانی 96/2، ورزش و تندرستی 12/3، کنترل وزن و تغذیه 08/3، پیشگیری از سلامت محیطی 03/3 است. بیشترین میانگین متعلق به مولفه پیشگیری از حوادث و کمترین آن مربوط به سلامت اجتماعی است.

نمودار 4-2 میانگین مولفه‌هاي سبک زندگی پاسخگویان

جدول 4-4 میانگین و انحراف متغیرهای تحقیق
مولفه
تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
سبک زندگی
120
59/1
91/3
11/3
33/0
هویت

120
45/1
0/4
34/3
41/0
ادراک از خدا
120
89/1
44/3
57/2
22/0

طبق ارقام این جدول در بین 120 نفر پاسخگو میانگین متغیر سبک زندگی 11/3، هویت 34/3 و ادراک از خدا برابر 57/2 است. بیشترین میانگین متعلق به متغیر هویت و کمترین آن مربوط به ادراک از خدا است.

نمودار 4-3 میانگین متغیرهای تحقیق

4-4- سنجش رابطه متغیرهای تحقیق
برای سنجش رابطه متغیرهای تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. این آزمون با ضریب اطمینان 95 درصد و سطح خطای 5 درصد انجام شده است. و نشان میدهد که آیا بین دو متغیر مورد آزمون رابطه خطی معنادار وجود دارد یا نه؟
چنانچه سطح معنیداری مشاهده شده از 05/0 کوچکتر باشد میتوان گفت رابطه خطی معنادار بین دو وجود دارد. در غیر اینصورت رابطه معنا دار نیست.

4-5- فرضیات تحقیق:
بین سبک زندگی ،هویت و ادراک از خدا رابطه وجود دارد.

جدول 4-5 ضریب همبستگی متغیر سبک زندگی با هویت و ادراک از خدا
متغیر
سبک زندگی
هویت
ادراک از خدا
سبک زندگی
ضریب همبستگی
1
.318**
.070

سطح معنی داری

.000
.449

تعداد
120
120
120
هویت
ضریب همبستگی
.318**
1
.207*

سطح معنی داری
.000

.023

تعداد
120
120
120
ادراک از خدا
ضریب همبستگی
.070
.207*
1

سطح معنی داری
.449
.023

تعداد
120
120
120

با توجه به نتایج درج شده در جدول فوق، با 95 درصد اطمینان میتوان گفت متغیر سبک زندگی و هویت دارای رابطه خطی معنادار و مثبت هستند در حالی رابطه خطی متغیرهای سبک زندگی و ادراک از خدا از نظر آماری معنادار نیست.

نمودار 4-4-پراکنش داده‌هاي سبک زندگی ،هویت وادراک از خدا

بین مولفه‌هاي مختلف سبک زندگی و سبک‌هاي هویت و ادراک از خدا رابطه وجود دارد (فرضیات 3 تا 12)
جدول 4-6 ضریب همبستگی مولفه‌هاي مختلف سبک زندگی و هویت
متغیر
سلامت جسمانی
ورزش و تندرستی
کنترل وزن و تغذیه
پیشگیری از بیماری
سلامت روانشناختی
معنویت
سلامت اجتماعی
اجتناب از داروها و مواد مخدر
پیشگیری از حوادث
سلامت محیطی
هویت
سلامت جسمانی
ضریب همبستگی
1
.489**
.443**
.595**
.551**
.484**
.582**
.621**
.421**
.623**
.239**

سطح معنی داری

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.009

تعداد
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
ورزش و تندرستی
ضریب همبستگی
.489**
1
.449**
.591**
.521**
.520**
.533**
.584**
.568**
.605**
.248**

سطح معنی داری
.000

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.006

تعداد
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
کنترل وزن و تغذیه
ضریب همبستگی
.443**
.449**
1
.549**
.578**
.490**
.491**
.490**
.506**
.506**
.244**

سطح معنی داری
.000
.000

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.007

تعداد
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
پیشگیری از بیماری
ضریب همبستگی
.595**
.591**
.549**
1
.588**
.475**
.547**
.658**
.539**
.587**
.320**

سطح معنی داری
.000
.000
.000

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

تعداد
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
سلامت روانشناختی
ضریب همبستگی
.551**
.521**
.578**
.588**
1
.528**
.701**
.483**
.457**
.534**
.321**

سطح معنی داری
.000
.000
.000
.000

.000
.000
.000
.000
.000
.000

تعداد
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
معنویت
ضریب همبستگی
.484**
.520**
.490**
.475**
.528**
1
.571**
.525**
.525**
.531**
.271**

سطح معنی داری
.000
.000
.000
.000
.000

.000
.000
.000
.000
.003

تعداد
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
سلامت اجتماعی
ضریب همبستگی
.582**
.533**
.491**
.547**
.701**
.571**
1
.494**
.426**
.624**
.279**

سطح معنی داری
.000
.000
.000
.000
.000
.000

.000
.000
.000
.002

تعداد
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
اجتناب از داروها و مواد مخدر
ضریب همبستگی
.621**
.584**
.490**
.658**
.483**
.525**
.494**
1
.469**
.603**
.245**

سطح معنی داری
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

.000
.000
.007

تعداد
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
پیشگیری از حوادث
ضریب همبستگی
.421**
.568**
.506**
.539**
.457**
.525**
.426**
.469**
1
.432**
.176

سطح معنی داری
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

.000
.054

تعداد
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
سلامت محیطی
ضریب همبستگی
.623**
.605**
.506**
.587**
.534**
.531**
.624**
.603**
.432**
1
.186*

سطح معنی داری
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

.042

تعداد
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
هویت
ضریب همبستگی
.239**
.248**
.244**
.320**
.321**
.271**
.279**
.245**
.176
.186*
1

سطح معنی داری
.009
.006
.007
.000
.000
.003
.002
.007
.054
.042

تعداد
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

با توجه به نتایج درج شده در جدول فوق، در همه مولفه ها غیر از مولفه پیشگیری از حوادث سطح معنیداری مشاهده شده از 05/0 کوچکتر است و با 95 درصد اطمینان میتوان گفت که این مولفهها از متغیر سبک زندگی با متغیر هویت رابطه خطی معنادار و مثبت دارند. به این معنا که با افزایش نمره هویت فرد نمره سبک زندگی او در سطح مولفههای فوق افزایش مییابد.در بین این مولفهها بیشترین همبستگی مشاهده شده مربوط به سلامت روانشناختی و کمترین آن مربوط به سلامت محیطی است. به عبارتی مي‌ توان گفت شدت رابطه خطی بین سلامت روانشناختی و هویت از همه مولفه ها بیشتر و بین سلامت اجتماعی و هویت از همه مولفهها کمتر است. مولفه پیشگیری از حوادث با متغیر هویت رابطه خطی معنادار ندارد.

نمودار 4-5 پراکنش مولفههای سبک زندگی و هویت

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره سبک زندگی، سبک هویت، سلامت روان Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره سبک زندگی، هویت اجتماعی، ضریب همبستگی