مقاله رایگان درباره صنعت خودرو، سهم بازار، بهبود کیفیت، مدیریت نوآوری

دانلود پایان نامه ارشد

25).
جدول ‏28: سه کشور عمده مبدا واردات خودرو طی دوازده ماهه سال 1391
ردیف
کشور طرف معامله
تعداد
وزن (تن)
ارزش (هزار دلار)
سهم از کل صادرات خودرو

تعداد
ارزش
1
عراق
25.972
43.029
715.741
57.59
65.11
2
آذربایجان
12.484
19.694
229.955
27.68
20.92
3
اوکراین
1.829
3.112
40.163
4.06
3.65
سایر کشورها
4.814
7.430
113.385
10.67
10.31
جمع
45.099
73.264
1.099.245
100
100

چالش های صنعت خودرو سازی درصادرات
فعالیت در عرصهی بین المللی برای هر صنعتی با چالشهایی همراه بوده که طبیعتا صنعت خودرو نیز از این چالشها مستثنی نیست و سرمایهگذاران در این صنعت و تولیدکنندگان و صادرکنندگان بایستی به این چالشها توجه داشته و برای مواجهه با آنها و استفاده از فرصتها و دفع تهدیدها آمادگی داشته باشند و برنامهریزی کنند. در ادامه برخی از این چالشها را ذکر میکنیم:
جهانی سازی
ایجاد طرحی مشترک، کم هزینه، توجه به نیازها، ذائقه مشتری، جذابیت و خارق العاده بودن، از اهداف خودروسازان می باشد اما شمار نمونه های موفق دربازار انبوه سازی از تعداد انگشتان دست تجاوز نمیکند. ازموفق ترین شرکت های فعال در این زمینه میتوان به مرسدس، بی ام و و پورشه اشاره کرد که به جای مخالفت، مطابق درخواست مشتریان هر منطقه عمل می کنند و خودرو سازان در تلاش برای اصلاح مفهوم جهانی کردن خودرو می باشند (کریمیکاشانی و سیداصفهانی، 1383: 31).
تمایز محصول
تولیدکنندگان برای افزایش سهم بازار باید محصولات متنوعی عرضه کنند که مستلزم بهرهبرداری موثر از تکنولوژی در جهت کاهش هزینه، بهبود کیفیت و تطبیق سریع برای فرآیندهای تکنولوژیکی است (گینگولد و جانسون134، 1993: 13).
ساخت محصول
پیدا کردن راه حلی برای کاهش زمان، هزینه ساخت، سود بیشتر و عکسالعمل بهتر در برابر تحولات بازار ضروری به نظر میرسد.
بازسازی زنجیره فروش
الف: حصول اطمینان از برخورداری قطعات خریداری شده در سطح استاندارد جهانی و کاهش هزینههای ثابت در مورد اموال و نیروها.
ب: تفویض برخی از وظایف جاری خود در زمینه خرید، برنامه ریزی تولید ومدیریت نوآوری به دیگر تامین کنندگان جهت کاهش هزینههای مربوط به اموال وهزینههای عملکرد.
بازاریابی وتوزیع
رقابت بر سر مشتری و هزینههای مربوط به ایجاد تنوع در محصولات، بنگاهها را بر آن داشته است که جهت دستیابی به ارزشها آیندهنگر باشند و به ارزش مشتری توجه کنند (کریستوفر135، 1996: 56).
دورنمای صنعت خودرو درجهان
گزارش پژوهشي دورنماي صنعت خودرو تا سال ۲۰۲۵؛ عنوان تازه ترين گزارشی است که مؤسسه مشورتی رولند برگر136 درسال ۲۰۱۱ منتشر نمود. در اين گزارش، آخرين يافتههاي مرتبط با دورنماي صنعت خودروي جهان، گردآوري شده است. مؤسسه ياد شده براي تهيه اين گزارش و بررسي دورنماي وضعيت صنعت خودروي جهان درسال ۲۰۲۵، يك سال متوالي حدود ۳۹ دفتر مؤسسه در سراسر جهان را به كارگرفته و طي آن، ديدگاههاي افزون بر ۶۰ تن از كارشناسان عمده در بخشها و كشورهاي مختلف، كارشناسان ارشد فعال در شركتهاي خودروساز و قطعهساز و نمايندگان اتاقهاي فكر سازمانهاي دولتي و ديگر سازمانهاي مرتبط با صنعت خودروسازي را گردآوري و تجزيه و تحليل كرده است. باتوجه به اهميت اين گزارش، ابتدا خلاصهاي از روندهاي كلان پنجگانه و سپس تأثيرات و نتايج برآمده از آن، به ترتيب زير ارائه ميشود:
تغييرات جغرافيايي
آسيا، همچنان با رشدي قويتر به پيش خواهد رفت، منطقهگرايي افزايش يافته و قوانين و مقررات نيز از منافع جغرافيايي پشتيباني خواهند كرد. به باور بسياري، جهان بار ديگر چند قطبي شده است و در آن، ۴ الگوي متفاوت اجتماعي و اقتصادي وجود دارد كه عبارتند از: الگوي آمريكايي، الگوي اروپايي، مدل عرب- مسلمان و الگوي چين- آسيايی. از لحاظ قدرت برابري خريد (PPP)، چين تا سال ۲۰۲۵ دومين اقتصاد برتر خواهد بود. آمريكا همچنان جايگاه نخست را دارد و هندوستان در رده سوم قرار خواهد داشت. از لحاظ رشد اقتصادي، چين با پيشبيني رشد ۸ درصدي، سريعترين كشور بين كشورهاي BRIC و كشورهاي سه گانه خواهد بود.
از سوي ديگر، گرايش منطقهگرايی در حال رشد بوده و انتظار ميرود كه روابط تجاري دو جانبه نيز رشد يابند. همچنين، نهادهاي سياسي، مناطق تجارت آزاد و سازمانهاي توسعهاي در سطح منطقهاي، با رشد روبه رو ميشوند. رشد اين گرايش، عملا قدرت و مشروعيت نهادهاي بينالمللي نظير سازمان ملل و صندوق بينالمللي پول را تحت تأثير قرارخواهد داد و دولتها به طوري فزاينده از طريق مكانيسمهايي نظير: وام، مشوقها و محركهايي خاص، در تلاش براي نفوذ بر صنعت اشتغال زايی خودرو خواهند بود.
تغييرات جمعيت شناختي
انتظار ميرود كه رشد جمعيت جهان افزایش یافته و با افزایش 1/1 ميليارد نفر تا سال ۲۰۲۵، به ۸ ميليارد نفر برسد. اين رشد، عمدتاً مربوط به اقتصادهاي در حال گذار است كه انتظار ميرود رشد جمعيتي آنان ۸ برابر بيشتر از كشورهاي صنعتي باشد. درسال ۲۰۲۵ بيش از ۸۴ درصد از جمعيت جهان، در بازارهاي نو ظهور خواهند بود.
جمعيت جهان بر اثر افزايش متوسط اميد به زندگي، درحال پير شدن است. افزون بر نيمي از مردم بازارهاي توسعهيافته، بيش از ۴۰ سال دارند و اين يعني بالاتر از متوسط سن ۲۹ سال جهاني. در اين ميان، ژاپنيها با متوسط سن ۴۵ سال بالاترين كشور بين كشورهاي صنعتي و امريكا با متوسط سن ۳۷ سال، پايينترين آنها هستند. انتظار ميرود كه روند جهاني مسن شدن جمعيت، همچنان ادامه يابد. طي سالهاي آتي جمعيت بيشتری در شهرها سكونت خواهند داشت. تا سال ۲۰۲۵، سهم جمعيت شهرنشين در تمامي مناطق جهان، افزايش خواهديافت. متوسط جهاني اين رقم درسال ۲۰۲۵ رقمي معادل ۵۷ درصد و در كشورهاي صنعتي ۸۰، درصد خواهد بود. این خود گرایش به سمت خودرو و علایق مردم را تحت تاثیر قرار میدهد و بازار خودرو را با تغییرات بنیادی مواجه خواهد ساخت.
محیط زیست
آگاهي زيست محيطي درحال رشد موضوع توسعه پايدار و تغيير درشرايط آب و هوايي، به طوري فزاينده به گفتماني عمومي تبديل شده است. مردم، بيش از گذشته نسبت به ملاحظات زيست محيطي آگاه شده و اين موضوع بر فضاي كسب و كار نيز تأثير خواهد داشت. انتظار ميرود كه طي دهه آينده همچنان CO2 خروجي آلاينده افزايش يافته و در اين ميان، چين تا سال ۲۰۲۰ به كشور شماره ۱ در زمينه اين آلاينده تبديل شده و از آمريكاي شمالي پيشي ميگيرد. درسال ۲۰۲۵، نفت همانند امروز همچنان منبع شماره ۱ تأمين انرژي جهان خواهد بود. پس از آن، زغالسنگ و گاز قرار خواهند داشت. حدود ۸۰ درصد از تقاضاي انرژي، همچنان از سوي سوختهاي فسيلي تأمين خواهد شد. طي اين دوره، چين به بزرگترين مصرفكننده واردات نفت و گاز تبديل خواهدشد. این وضعیت ازجهت مصرف سوخت و آلودگیهای ناشی از آن میتواند تولید و صادرات را در بازار خودرو به شدت تحت تاثیر قرار دهد.
تغییرگرایش مشتریان
مشتریان روز به روز به فکر رفاه بیشتر و زحمت کمتر خواهند بود. مثال جالب در اين قضيه، معرفي خودروي لوگان درسال ۲۰۰۴ است كه داراي ويژگيهايي نظير سادگي، مهندسي مطمئن بدون نياز به قطعات متعدد الكترونيكي، توليد ارزان و تعمير آسان است. اين خودرو پس از سه سال توليد، توانست 6/2 درصد از سهم بازار آمريكاي جنوبي را به دست آورد. خودروهاي كوچكتر از لحاظ بدنه و موتور، سهمي قابل ملاحظه را در فروش به دست خواهند آورد. طي ۵ سال گذشته، فروش خودروهاي كلاس A/B بسيار بهتر از ديگر بخشها بوده و انتظار ميرود كه اين روند تا سال ۲۰۲۵ ادامه يابد.
رشد تکنولوژی
تكنولوژيها به طوري فزاينده در حال پيچيده و همچنين تركيب شدن هستند و احتمالاً، آميزههايي متنوع ظهور خواهند كرد. سوخت خودروهاي توليدي نيز تغيير خواهد كرد. اين امر حاكي از پيشرفتهاي تازه در تكنولوژي نيرو محركه خودرو است. البته پيشبيني دقيق در اين زمينه امكانپذير نيست، اما پيش بينيهاي زير تا سال ۲۰۲۵ قابل توجه است:
سوختهاي بنزيني/ ديزلي با سهم ۸۵ تا ۶۵ درصد، داراي اهميت خواهند بود. هرچند كه ميزان آن از بالاي ۹۰ درصدي كنوني كاهش خواهد يافت.
درخصوص سوخت گاز، اين نكته قابل بيان است كه با وجود مزيت ۱۵ تا ۲۵ درصدي گاز نسبت به بنزين در زمينه آلاینده CO2، اين بخش با پيشرفتي عمده روبه رو خواهد بود.
انتظار ميرود كه مصرف سوختهاي دوگانه از اهميت فزاينده برخوردار شود.
ازسوي ديگر، استفاده از خودروهاي برقي نيز از رشدي بالا برخوردار شده و از وضعيت كنوني در سال ۲۰۲۵ بيش از ۳ تا ۱۲ درصد افزايش مييابد.
در زمينه كلاس خودرو نيز تاسال ۲۰۲۵، رشد درآمدي به ميزان ۲۵۰ ميليارد يورو را تجربه خواهد كرد كه بيشترين ميزان آن مربوط به بخشهاي خودروهاي پرتيراژ و غيرلوكس137 خواهد بود.
يكي از مهمترين روندهاي تكنولوژيكی طي سالهاي اخير، مربوط به ظهور سريع اينترنت است. طي ۲۰ سال گذشته، اينترنت محركي قدرتمند در ايجاد دنيايي جهاني شده و متصل به هم بوده است- بسيار قويتر از شاخصهايي نظير سرمايهگذاري مستقيم خارجي، صادرات، سفرهاي هوایی و رشد GDP- و انتظار میرود اين روند همچنان ادامه يابد. اينترنت، محركي عمده براي افزايش سهم قطعات الكترونيكي در خودرو خواهد بود (ماهنامه صنعت خودرو،1390: 16-22).
مجله اكونوميست بتازگي در گزارشي، چشمانداز صنعت خودروي جهان در سال 2013 را بررسي كرده است. این مجله می گوید سال 2013 براي صنعت خودرو سالي آرام خواهد بود. خودروسازاني مانند فولكس واگن كه گستره بازار فروش مناسبي در مناطق مختلف دنيا دارند، در سال ميلادي آينده(2013) وضعيت مناسبي خواهند داشت، اما شركتهايي مانند پژو/ سيتروئن كه بر بازار اروپا متمركز شدهاند، با چالش روبهرو خواهند بود. اين خودروسازان براي مقابله با چالش فروش و همچنين بازاريابي خود، بايد توليد و فروش را از بازارهاي دچار ركود فعلي از جمله اروپا، به ساير مناطق منتقل كنند. اگر بحران مالي اروپا تشديد نشود و اگر دولتها در ساير مناطق دنيا، سياستهاي محدود كردن واردات را تشديد نكنند، اين خودروسازان شانس خوبي براي خروج از بحران خواهند داشت. اكونوميست، پيشبيني كرده است كه در سال 2013، در مجموع 60 كشور جهان به طور متوسط شاهد رشد تقاضا براي خودرو به میزان 1/5 درصد خواهند بود. گر چه اين رشد تقاضا نسبت به سال 2012 كمتر است، اما بايد، توجه كرد كه اين رشد بر خلاف سال 2012 به طور هموارتري بين كشورهاي مختلف توزيع شده است.
سال 2013 گر چه سالي آرام براي بازار خودرو خواهد بود، اما بر اساس پيشبيني اكونوميست، سهم اروپا از بازار خودرو باز هم كاهش خواهد يافت. 5 سال پيش، سهم اين منطقه از جهان از كل تقاضاي خودرو در جهان، حدود 25 درصد بود، اما اكونوميست پيشبيني كرده است كه اين سهم در سال 2013 به 17 درصد برسد كه نشانگر روند نزولي اهميت بازار اروپا براي خودروسازان است. بر عكس، بازار آسيا رونق بيشتري خواهد داشت، به طوري كه پيشبيني شده است، سهم اين بازار از 30 درصد در سال 2008 به حدود 43 درصد در سال 2013 برسد.
چين به تنهايي حدود يك چهارم فروش خودرو در دنيا را تقاضا خواهد كرد. بسياري از خودروسازان معروف مانند فيات، فورد و پژو/سيتروئن، در حال كاهش ظرفيت توليد خود براي بازار اروپا هستند. با اين حال، كاهش دستمزدهاي حقيقي در قاره اروپا ميتواند محركي سودآور براي حفظ واحدهاي توليد خودرو در اين قاره باشد. مثلا، كاهش دستمزدها باعث شد تا نيسان در مورد ايجاد واحدي در بريتانيا تصميمگيري كند. همچنين، رنو تمايل پيدا كرد تا در اسپانيا سرمايهگذاري جديدي انجام دهد. با اين حال، به طور كلي تخمين زده ميشود كه تقاضا براي خودرو در قاره اروپا حدود 9 ميليون واحد در سال، كمتر از عرضه آن است و اين موضوع در نهايت باعث خواهد شد تا روند كلي توليد خودرو به زيان اين قاره باشد.
صنعت خودروسازي در آمريكا وضعيت بهتري از اروپا خواهد داشت. در عوض، خودروسازان معروف امريكايي مانند جنرال موتور، فورد و كرايسلر، در حال كاهش فعاليت در بازار اروپا هستند. با اين حال، اين خودروسازان با مشكلات ناشي از كاهش رشد تقاضاي داخلي چين

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره تحقیق و توسعه، خودروسازی، صنعت خودرو، ایالات متحده Next Entries مقاله رایگان درباره تامین مالی، استقراض، منابع مالی، امکان‌سنجی