مقاله رایگان درباره صنعت خودرو، خودروسازی، صنعت خودروسازی، بازاریابی

دانلود پایان نامه ارشد

(محدودیت های قانونی، محدودیت های هزینه ای، شاخص های سیاسی)
جذابیت تطبیق (شاخص های ساختاری، آمیخته بازاریابی، منابع وفرایندهای بازاریابی، فاصله فرهنگی)
جذابیت رقابت (ساختاررقابت، جایگاه بنگاه، سیاست های داخل بخش).

پرمه و همکاران (1388)، متغیرهاي تاثیرگذار بازارهاي هدف تحت عنوان «خلاصه خصوصیات و متغیرهاي شناخت بازارهاي هدف» را به صورت زیر خلاصه نمودند.
جمعیتی: از جمله اندازه جمعیت و نرخ رشد آن، سطح آموزش و درصد بیکاري.
اقتصادي: تولید ناخالص ملی، نرخ رشد و سرانه آن، ساختار اقتصاد، دورنماي اقتصادي و چالشهاي فرارو، توزیع درآمد، نسبت سرمایه گذاري به تولید ناخالص ملی، نرخ تورم سالیانه، ذخیره ارزي، ثبات نرخ ارز، گرایشهاي اقتصادي، جریان موجود تجارت و ترکیب صادرات آن، پتانسیل صادراتی، وضعیت زیرساختها، سیاستهاي اقتصادي پولی، مالی و مالیاتی، سرمایهگذاري، تجاري، اعتباري و مناطق آزاد تجاري موافقتنامههاي اقتصادي- تجاري مهم فی مابین.
سیاسی- قانونی: وجود قوانین حمایت از مالکیت فکري، ساختار سیاسی و نوع نظام حکومتی، سازمانهاي بینالمللی عضو، نقش و سطح کنترل دولت در تجارت، محدودیتهاي قیمتگذاري، ثبات سیاسی در کشور، گرایشها و روابط سیاسی با ایران، ضوابط و شرایط کاري تجارت، قوانین تجاري، ساعات کاري.
شیوههاي تولید و فن آوری: مقررات فنی تجارت (TBT)، مقررات بهداشتی و بهداشت نباتی (SPS)، شیوه هاي فنآوري تولید موجود و فنآوري مصرف موجود.
اجتماعی- فرهنگی: سابقه تاریخی، ارزشهاي بارز، الگوهاي سبک زندگی، زبانهاي مختلف، مسائل فرهنگی، مسائل دینی، نگرش به کالاهاي خارجی، زبان رسمی در تجارت و تفاوتهاي فرهنگی.
سیستم توزیع: بررسی وضعیت کانالهاي توزیع در کشور هدف.
فضاي کسب و کار و محیط رقابتی: وضعیت تولید و تجارت (واردات و صادرات) کالاي مورد نظر، وضعیت رقابت در بازار و درجه شدت آن، موانع دسترسی به بازار (تعرفهها و موانع غیر تعرفهاي)، اتحادیهها، نمایشگاههاي تجاري، رسانهها و ابزارهاي تبلیغاتی.
حسینی (1388) در تحقیقش با عنوان «تجربیات منتخبی از کشورهای موفق در توسعه صادرات»، بیان میکند که بخش خارجي اقتصاد ايران به طور عام و صادرات غيرنفتي ايران به طور خاص از مجموعه عقب ماندگيهاي اساسي رنج ميبرد. از جمله واقعيات بخش خارجي و به خصوص صادرات غيرنفتي كشور عبارت است از: صادرات كالايي نازل و شكاف روبه افزايش آن، اقتصاد تك محصولي، بي ثباتي شديد در بخش خارجي اقتصاد ايران، و تمركز جغرافيايي شديد در صادرات و واردات. با درك اين واقعيات، ضرورت تحول توسعهاي در صادرات كالاهاي غير نفتي ايران كاملا احساس ميشود. براي دستيابي به تحولات توسعهاي پايدار در صادرات كالايي ايران بايستي دست كم برنامه جامع توسعه صادرات تعريف و به اجرا در آيد. توسعه تجارت به خصوص توسعه صادرات صنعتي مستلزم تحقق چهار ركن است كه اگر به هر دليلي يكي از چهار ركن فعال نباشد، تحقق اهداف صادراتي را با شكست مواجه ميسازد؛ اين چهار حوزه عبارت است از:
الف- ايجاد امكانات و انگيزه براي صادرات؛
ب- كاهش هزينه توليدات صنعتي صادراتي؛
ج- ارتقاي قابليت رقابت بين المللي؛
د- ايجاد محيط امن براي فعاليت هاي صادراتي.
سلامی (1388) در تحقیقی به منظور طراحی فرآیندی برای بینالمللی سازی صنعت حمل و نقل، شاخصهای ذیل را برای بینالمللی سازی محصول و عرضه آن به بازار جهانی را مطرح میکند:
دسترسی به بازار و اطلاعات بازار
سطح ریسک سیاسی
انتقال دانش فنی و فناوري
دانش تجربی
سرمایه لازم
مالکیت
حمایت و پشتیبانی دولت
کنترل مدیریتی
آموزش نیروی انسانی
بازاریابی خدمات
محیط فرهنگی داخلی
اختلافات فرهنگی با کشورمیزبان
شاکری (1383) درتحقیقی با عنوان «عوامل تعیینکننده صادرات غیر نفتی» به عوامل مهم برای صادرات پرداخته و در دو زمینه عوامل قیمتی و غیر قیمتی، این عوامل را توضیح می دهد. وی عوامل قیمتی را در قالب شاخص هایی چون نرخ ارز، تورم، سیاست های ارزی، سیاست های پولی و قیمت ها و عوامل غیر قیمتی را در قالب شاخص هایی چون بهره وری، رقابت پذیری، مدیریت سازمان، کار و تولید و عنصر کیفیت شرح می دهد.
شهریار عزیزی (1390) در تحقیقی با عنوان «مدل عملکرد صادراتی با رویکرد توانمندیهای بازاریابی درصنعت نرم افزار ایران»، یازده شاخص را برای این مدل بیان داشته است که به شرح ذیل میباشند.

شدت رقابت و عملكرد در بازار بين المللي
قابليت برنامه ريزي بازاريابي و عملكرد در بازار بين المللي
قابليت اجراي بازاريابي و عملكرد در بازار بين المللي
رقيب گرايي و عملكرد در بازار بين المللي
مشتري گرايي و عملكرد در بازار بين المللي
هماهنگي درون سازماني و عملكرد در بازار بين المللي
شدت رقابت و رقيب گرايي
شدت رقابت و مشتري گرايي
شدت رقابت و هماهنگي درون سازماني
شدت رقابت و قابليت برنامه ريزي بازاريابي
شدت رقابت و قابليت اجراي بازاريابي.
عوامل موثر بر شناسایی بازار هدف صادراتی صنعت خودرو
در ادامه به بررسی شاخصها در برخی مطالعات داخلی انجام شده در زمینهی صنعت خودروسازی پرداخته شده است.
فیروزیان و همکاران (1389) شاخصهای زیر را به عنوان شاخصهای مهم در انتخاب موفق بازار خارجی در صنعت خودرو معرفی مینمایند: آنچه در مدل ارائه شده توسط فیروزیان نمایان است، کلیگویی و دید کلان در رابطه با موضوع میباشد.
محیط اقتصادی، شامل محیط کلان وخرد
محیط عمومی، شامل سیاست داخلی، سیاست بین الملل ووضعیت عمومی کشور
محیط قانونی، شامل تعرفه ها، استانداردها وسیستم های قانونی
محیط رقابتی، شامل رقبای داخلی، رقبای جهانی، مزیت رقابتی وتنوع محصولات
محیط فرهنگی، جمعیتی وجغرافیایی، شامل تشابهات فرهنگی، ساختار جمعیتی وفاصله جغرافیایی
توانایی شرکت، شامل تجربیات وسطح علمی

شکل ‏22: شاخصهای مهم در انتخاب موفق بازار خارجی در صنعت خودرو (فیروزیان و همکاران، 1389)
گلستان و خدادادحسيني (1385) در پژوهشی دیگر به منظور طراحی مدلی برای استراتژی ورود به بازارهای جهانی برشاخصهای متفاوتی برای صنعت خودرو تاکید شده که ابتدا به تواناییهای بنگاه و سپس به حضور آن در بازارهای جهانی میپردازد و در نهایت مدلی به منظور ایجاد توان استراتژیک در ورود به بازارهای جهانی ارائه میدهد.
بنابراین بر اساس مطالعه انجام شده در این تحقیق میتوان به این استنتاج دست یافت که شرط لازم براي ورود به بازار جهانی وجود یک بنگاه آماده و شایسته و شرط یا شروط کافی براي این امر، وجود یک ساختار صنعتی سازگار، بستر ملی متناسب و حمایت کننده و روابط بینالمللی تسهیلکننده با بازیگران بینالمللی است.
به این ترتیب سیاستگذاري براي جهانی شدن بنگاههاي فعال در کشورهاي در حال توسعهاي مثل ایران مستلزم وجود یک استراتژي چند سطحی، سازگار و مکمل در سطح بنگاه، صنعت داخلی، فضاي رقابتی ملی کشور و روابط بینالمللی با بازیگران جهانی صنعت میباشد و با توجه به تفاوت در نهادهاي متولی در هر یک از این سطوح تحقق این عزم ملی مستلزم وجود یک هماهنگی ملی در سطوح بنگاه، صنعت داخلی، فضاي رقابتی ملی کشور و روابط بینالمللی بنگاههاي کشور میباشد و در راستاي تحقق این هدف ملی، هر یک از نهادهاي متولی باید با اتخاذ سیاستهاي مناسب نقش خود را در انسجام کامل با سایر سطوح ایفا کنند.
این شاخصها به تفکیک عبارتند از:
1. فضای رقابت ملی (ساختار مالکیت، خطرپذیری سرمایه، سیاستهای حمایتی و تعرفهها، رقابت و انحصار، صنایع پشتیبان)
2. روابط بینالمللی (دسترسی به بازار، شهرت و اعتبار، دسترسی به تکنولوژی و دانش فنی، توزیع خطرپذیری عملیات، دسترسی به منابع مالی و فیزیکی)
3. ساختار صنعت داخلی (همافزایی روابط افقی، همافزایی روابط عمودی پیشرو)
4. ویژگیهای مشترک (ساختار و سیستم، اندازه و ظرفیت تولید، سبک مدیریت، تجربه بینالمللی، توانایی کارکنان، تکنولوژی و دانش فنی، داراییهای مشهود و نامشهود).

شکل ‏23: مدل استراتژی ورود به بازارهای جهانی برای صنعت خودرو – گلستان و خدادادحسینی (1385).
کریمیکاشانی و سیداصفهانی (1384) در تحقیقی دیگر با عنوان «طراحی و تبیین الگوی تکنولوژی صنعت خودرو در ایران با تاکید بر استراتژی توسعه صادرات» به بررسی وضعیت خودروسازی در ایران پرداخته شده و سپس با کشور کره مقایسه گردیده است. جامعه آماری این تحقیق شامل خبرگان و مدیران با سابقه صنعت میباشد که از طریق پرسشنامه و مصاحبه، اطلاعات مربوط به آن جمعآوری گردیده است. در این تحقیق، برخی از عواملی که باعث میشوند تا صادرات غیرنفتی از جمله خودرو رشد مناسبی نداشته باشند به صورت ذیل آورده شده است:
وقفههای تولید ناشی از بحرانها
عدم برنامهریزی صحیح
عدم سرمایهگذاری دولت در امر صادرات
مسائل و مشکلات نیروی انسانی
سیستم پولی (ارزی) و مالی کشور
جاذبههای بازار داخلی
عدم شناخت بازارهای مصرف خارجی
بازاریابی و تبلیغات
بالا بودن قیمت کالاهای صادراتی
مسائل قانونی و مقررات
ضعف امکانات حمل و نقل، انبار و…
ضعف بستهبندی
خودرو سازان وصادر کنندگان برترجهان
تولید جهانی خودرو از تعداد 58 میلیون دستگاه در سال 2000 به 80 میلیون دستگاه در سال 2011 رسیده است. آلمان، ژاپن و ایالات متحده به ترتیب بزرگترین صادرکنندگان خودرو در جهان میباشند. این درحالی است که بزرگترین تولید کنندگان خودرو به ترتیب چین، آمریکا و ژاپن میباشند (رینکون107، 2012).

شکل ‏24: سه صادرکننده اصلی خودرو در جهان (میلیون دلار آمریکا)

شکل ‏25: سه تولیدکننده بزرگ خودرو در جهان (میلیون دستگاه در سال)
چگونه میشود که این کشورها در صنعت خودروسازی پیشرو میشوند و بیشترین تولید و صادرات را در این زمینه دارند؟ در ادامه به بررسی بازارهای برخی از این کشورها، بزرگترین شرکتهای آنها، تولید و صادرات سالانه و استراتژیهای صادراتی و چگونگی حضورشان در عرصهی جهانی و بازارهای هدف بینالمللی پرداخته شده است.
آمریکا
ایالات متحده آمریکا دومین تولیدکننده و سومین صادرکننده بزرگ جهان در صنعت خودرو است که در سال 2012 بیش از 14 میلیون وسیله نقلیه را روانه بازار نموده است. با وجود شرایط رکودی و افزایش هزینه حاملهای انرژی در سالهای پس از 2006، که به رکود شدید اقتصادی منجر شد، با انجام بعضی تغییرات و بکارگیری استراتژیهای جدید از قبیل تغییر مکان بسیاری از کارخانجات از کانادا، اروپا، ژاپن و آمریکای لاتین به مکزیک به منظور کاهش هزینهها، روی آوردن به تکنولوژیهای جدید از قبیل ماشینهای الکترونیکی، سوختهای طبیعی و ماشینهای هیدروژنی توانست بازار خود را حفظ کرده و حتی توسعه دهد. صنعت خودروسازی مهمترین صنعت در ایالات متحده است. کارکنان صنعت خودروسازی در آمریکا نزدیک به 800000 نفر میباشند که بین سالهای 2007 تا 2012 بیش از 40 میلیون وسیله نقلیه را ساخته اند108 (کوپمن109، 2013). صنعت خودروسازی در آمریکا شامل 13 کارخانه اصلی میشود. «فورد» و «جیام» دو تولیدکننده از 5 تولیدکننده بزرگ دنیا در 2012 هستند. 5 بازار بزرگ صادراتی آمریکا در سال 2011 را کشورهای کانادا، مکزیک، آلمان، چین و عربستان سعودی تشکیل میدهند. عربستان دومین بازار بزرگ صادراتی آمریکاست که در سال 2011 بیش از 130000 دستگاه وسیله نقلیه را به این کشور صادر کرده است. هدف قرار دادن کشورهای مصرفی و کشورهای با جمعیت بالا از استراتژیهای شرکتهای آمریکایی است. تولید در نقاط مختلف جهان به منظورکاهش هزینه ها و افزایش بهرهوری و سوددهی از دیگر استراتژی های خودروسازان آمریکایی است. برای مثال جنرال موتورز که در 30 کشور، محصول تولید میکند در سال 2011 با فروشی نزدیک به 10 میلیون دستگاه درسطح جهان، سهم بازار خود را به 12 درصد افزایش داد. چین بزرگترین بازار صادراتی برای جنرال موتورز است و این شرکت، بیشتر خودروهای خود را از کانادا صادر میکند.

ژاپن
ژاپن، سومین تولیدکننده و دومین صادرکننده بزرگ وسایل نقلیه در دنیاست. بسیاری از بزرگترین تولیدکنندگان خودروی جهان

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره انتخاب بازار، بازار هدف، بازاریابی، سازمان ملل Next Entries مقاله رایگان درباره تحقیق و توسعه، خودروسازی، صنعت خودرو، ایالات متحده