مقاله رایگان درباره صنعت خودرو، بازاریابی، توسعه صادرات، انتخاب بازار

دانلود پایان نامه ارشد

ورود كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي مورد نياز براي توليدات صادراتي؛ برقراري جوايز صادراتي؛ كاهش يا حذف تشريفات دست و پاگير اداري؛ معافيت درآمد صادراتي از ماليات، و تسهيل سرمايه گذاري خارجي.

حسینی (1388)

(تجربیات منتخبی از کشورهای موفق در توسعه صادرات)
19

كاهش هزينه توليدات صنعتي صادراتي
اعطاي انواع اعتبارات با نرخ بهره ترجيحي، اعطاي وام ارزي، معافيت واردات ماشين آلات در فرايند توليدات صادراتي، بازپرداخت حق ثبت سفارش مواد و قطعات وارداتي توليدات صنعتي صادراتي، اعطاي يارانه به نهاده هاي مورد مصرف در توليد كالاهاي صادراتي، تخفيف در مورد هزينه هاي عمومي صادرات، ايجاد ناوگان حمل و نقل با كيفيت، و تقبل بخشي از هزينه هاي بازاريابي كالاهاي صادراتي توسط دولت

20

ارتقاي قابليت رقابت بين المللي

از جمله اجباري كردن رعايت استانداردهاي بين المللي در توليدات صادراتي و اعمال كنترل هاي كيفي، حذف ممنوعيت هاي غيرتعرفه اي واردات، شناخت دقيق بازارهاي صادراتي و رعايت تطابق كيفيت كالاي صادراتي با نيازهاي خاص بازارجهاني، تنوع بخشيدن به كالاها و بازارهاي صادراتي، ايجاد اتحاديه هاي صادراتي، اعطاي وام و اعتبارات كم هزينه به صادركنندگان، تعديل نرخ ارز جهت حفظ قدرت رقابتي صادرات، تلاش براي استفاده از مزاياي اعطايي از جانب كشورها، ترتيبات منطقه اي و چندجانبه، و ايجاد نهادهاي توسعه صادرات بويژه در حوزه تحقيقاتي، آموزشي و بازاريابي و بانك هاي اطلاعاتي

21

ايجاد محيط امن براي فعاليت هاي صادراتي
از جمله ايجاد صندوق تضمين صادرات، برقراري ثبات و هماهنگي در سياست هاي صنعتي، ارزي، تجاري و گمركي، كاهش تعدد مراكز تصميم گيري، ايجاد بازار سلف ارز، و ايجاد مناطق آزاد تجاري يا پردازش توليدات صادراتي.

22
دسترسی به بازار و اطلاعات بازار
میزانی که شرکت می تواند به راحتی به اطلاعات مورد نیاز خود دربازار های دیگر دست یابد.

سلامی (1388)

(طراحی فرآیندی برای بین المللی سازی صنعت حمل ونقل)
23

سطح ریسک سیاسی

به عنوان یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر انتخاب روش بین المللی سازي شرکتها می باشد. محیط سیاسی به نهادهاي عمومی (مانند: دولت، آژانس هاي دولتی و کسب وکارهاي تحت تملک دولت) و نهادهاي غیرعمومی (مانند: گروههاي مدافع محیط زیست و یا هر گروه با تمایلات خاص) برمیگردد.

24
انتقال دانش فنی و فناوري
میتواند تمام فرایندها، مکانیزم ها، تجهیزات سخت افزاري و روشهاي انجام کار باشد که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد.

25
دانش تجربی
به دانشی اطلاق میشود که از طریق فعالیت هاي پیشین شرکت حاصل شده باشد.

26
سرمایه لازم

به مقدار اعتباري اطلاق می شود که جهت ورود به بازار باید هزینه شود. در مدلهاي مختلف بینالمللی سازي و مکانیزمهاي انتقال فناوري، میزان سرمایه لازم متفاوت میباشد.

27
مالکیت

میزان کنترلی است که شرکت بر دارایی هاي خود دارد. عامل حمایت و پشتیبانی دولت نیز بسیار اهمیت دارد.

28
حمایت و پشتیبانی دولت

دولت می تواند با وضع قوانین و ایجاد زیرساختهاي لازم بر فعالیت شرکتها تأثیر داشته باشد. کنترل مدیریتی نیز به عوامل مدیریتی مانند کنترل هزینه ها، نظارت و ارزیابی فعالیت ها اشاره دارد.

29
کنترل مدیریتی

شدت کنترل مدیریتی در انتخاب نحوه ورود شرکتها به عرصه بین الملل بسیار مؤثر می باشد.

30
آموزش نیروی انسانی
نیروي انسانی به عنوان یکی از مهمترین منابع یک شرکت به حساب می آید.

31
بازاریابی خدمات
همان کارهایی که برای بازاریابی کالا صورت می گیرد باید برای خدمات شرکت های خدماتی نیز صورت گیرد.

32
محیط فرهنگی داخلی و اختلافات فرهنگی با کشورمیزبان
محیط فرهنگی داخلی و اختلافات آن با کشور میزبان به عنوان عوامل مؤثر در بین المللی سازي و بر اساس اهمیت فاصله روانی در مدلهاي بین المللی سازي انتخاب شده است.

33
شدت رقابت و عملكرد در بازار بين المللي
ارزيابي كلي عملكرد صادراتي، سود دهي، رشد فروش، رشد فروش در مقايسه با رقبا، سهم بازار.

شهریار عزیزی (1390)

(مدل عملکرد صادراتی با رویکرد توانمندی های بازاریابی درصنعت نرم افزار ایران)
34
قابليت برنامه ريزي بازاريابي و عملكرد در بازار بين المللي
مهارتهاي برنامهريزي بازاريابي، تبيين اهداف بازاريابي روشن، تدوين استراتژي هاي بازاريابي نوآورانه، جامعيت فرايندهاي برنامهريزي صادراتي.

35
قابليت اجراي بازاريابي و عملكرد در بازار بين المللي

اجراي مناسب استراتژي هاي بازاريابي صادراتي، تخصيص منابع كافي جهت اجراي استراتژيها، نظارت مناسب بر اجراي استراتژهاي بازاريابي، سازماندهي مناسبي جهت اجراي كارآمد استراتژي هاي بازاريابي.

36
رقيب گرايي و عملكرد در بازار بين المللي

آگاهي از علت تداوم خريد مشتريان از رقبا، نظارت بر خريد مشتريان از رقبا، آگاهي از علت تغيير فروشنده توسط رقبا، آگاهي از چگونگي جذب مشتريان توسط رقبا، آگاهي از محصولات ارايه شده توسط رقبا.

37
مشتري گرايي وعملكرد در بازار بين المللي
گردآوري اطلاعات درباره نيازهاي مشتري، ارايه خدمات مشاوره اي به مشتريان، رسيدگي به شكايات مشتريان، شريك دانستن مشتريان.

38
هماهنگي درون سازماني و عملكرد در بازار بين المللي
هماهنگسازي تماس با مشتريان در ميان بخش هاي سازمان، همكاري بخش هاي مختلف در برآورده ساختن نيازهاي مشتريان، ميل همكاري بين بخش هاي مختلف سازمان.

39
شدت رقابت و رقيب گرايي
ميزان رقابت ادراك شده، وجود جنگ هاي تبليغاتي، وجود رقابت قيمتي، تداوم تحركات رقابتي.

40
شدت رقابت و مشتريگرايي
به دليل افزايش قدرت انتخاب مشتريان و مشتري گرايي رقبا، مشتري گرايي به عنوان ابزار كسب و حفظ مزيت رقابتي به شمار مي رود. مشتري گرايي از روش هاي مختلفي مانند: توسعه محصولات جديد، تأكيد بر رضايت مشتري، تمركز بر نيازهاي مشتري فعلي و همچنين تمركز بر نيازهاي مشتريان بالقوه قابل اجرا است.

41
شدت رقابت و هماهنگي درون سازماني

هر كدام از بخ شهاي سازمان به دليل تخصص خاص خود نقش ويژه اي در برآورده ساختن نيازهاي مشتريان و پاسخ گويي به شرايط رقابتي ايفا مي كنند، بنابراين ايجاد هماهنگي بين بخش هاي مختلف سازمان به بهبود جايگاه ر قابتي شركت منجر مي شود.

42
شدت رقابت و قابليت برنامه ريزي بازاريابي

قابليت برنامه ريزي بازاريابي در بازارهاي صادراتي عبارتند از ، مهارت هاي برنامه ريزي بازاريابي صادرات، وجود اهداف روشن در زمينه ي بازاريابي صادرات، طراحي استراتژيهاي خلاقانه بازاريابي صادرات و جامعيت فرآيند برنامه ريزي صادرات.

43
شدت رقابت و قابليت اجراي بازاريابي
قابليت اجراي بازاريابي در بازارهاي صادراتي عبارتند از، تبديل كارآمد استراتژ يهاي برنامه ريز ي شده بازاريابي صادرات به عمل، تخصيص منابع مناسب براي اجراي استراتژ ي ها ي بازاريابي صادرات، نظارت بر عملكرد استراتژ يهاي بازاريابي صادرات، سازماندهي جهت اجراي كارآمد استراتژي هاي بازاريابي صادراتي برنامه ريزي شده است.

44
سطح دانش تجربی
سطحی از یادگیری که شرکت در طول فرایند کاری خود به آن دست یافته است.
وایت لوک (2002)
(ارائه ی مدلی برای ورود به بازارهای بین المللی)
45
هزینه ی معاملاتی
آنچه بایستی در فرآیند تجارت صرف کرد تا به هدف مورد نظر محقق شود.

46
تصمیم گیری مدیران
نوع تصمیمات مدیران در شرایط مختلف می تواند در روند تجارت اثرگذار باشد.

47
ویژگیهای جمعیتشناختی و رفتارهای مشتریان در بازار هدف
عوامل جمعیت شناختی مانند سن، جنس، سطح طبقاتی و… می تواند موجب بروز رفتارهای متفاوت در بین مشتریان گردد که بایستی در نظر گرفته شوند.
گراقتی و تورِس (2009)
(مطالعه و تقسیم بندی بازار نوشیدنی در ایرلند)
48
قابلیت پاسخگویی شرکت در مقابل تقاضای مشتری
مدت زمانی که طول میکشد تا شرکت، تقاضای مشتری را پاسخ دهد و نیازش را تامین کند.
جرج و کریستوفر تانگ (2012)، (شرایط بهینه برای بخش بندی بازار و سیاستهای شرکت)

جدول ‏210: متغیرهای استخراج شده در زمینه انتخاب بازارهدف برای صنعت خودرو
ردیف
نام متغیر
تعریف متغیر
منبع
1
محیط اقتصادی
شامل محیط کلان وخرد
فیروزیان وهمکاران (1389)

ارايه مدلي جهت ارزيابي و انتخاب بازارهاي خارجي در صنعت خودروسازي
2
محیط عمومی
شامل سیاست داخلی، سیاست بین الملل ووضعیت عمومی کشور

3
محیط قانونی
شامل تعرفه ها، استانداردها وسیستم های قانونی

4
محیط رقابتی
شامل رقبای داخلی، رقبای جهانی، مزیت رقابتی وتنوع محصولات

5
محیط فرهنگی، جمعیتی و جغرافیایی
شامل تشابهات فرهنگی، ساختارجمعیتی وفاصله جغرافیایی

6
توانایی شرکت
شامل تجربیات وسطح علمی

7
فضای رقابت ملی
ساختار مالکیت، خطرپذیری سرمایه، سیاست های حمایتی وتعرفه ها، رقابت وانحصار، صنایع پشتیبان
گلستان و خدادادحسینی
(1385)

(طراحی الگوي استراتژیک ورود به بازار جهانی:صنعت
خودروي ایران)
8
روابط بین المللی
دسترسی به بازار، شهرت واعتبار، دسترسی به تکنولوژی ودانش فنی، توزیع خطرپذیری عملیات، دسترسی به منابع مالی وفیزیکی

9
ساختارصنعت داخلی
هم افزایی روابط افقی، هم افزایی روابط عمودی پیشرو

10
ویژگی های مشترک
ساختاروسیستم، اندازه و ظرفیت تولید، سبک مدیریت، تجربه بین المللی، توانایی کارکنان، تکنولوژی ودانش فنی، دارایی های مشهود ونامشهود

11
وقفه های تولید ناشی از بحرانها
وقفه های احتمالی در تولید که منجر به ازدست دادن اعتبار ومشتریان بین المللی می شود.مانند وقفه های ناشی از جنگ و تحریم

کریمیکاشانی و سیداصفهانی
(1383)

(طراحی و تبیین الگوی تکنولوژی صنعت خودرو در ایران با تاکید بر استراتژی توسعه صادرات)
12
برنامه ریزی صحیح

13
سرمایه گذاری دولت در امر صادرات
بها دادن دولت به امر صادرات وحمایت مالی واداری از صادر کنندگان

14
مسائل ومشکلات نیروی انسانی
بزرگترین سرمایه ی هر سازمان ، نیروی انسانی دانشی وعلمی آنست

15
سیستم پولی(ارزی) ومالی کشور
نظام حاکم بر سیستم بانکی و پولی ومالی کشور

16
جاذبه های بازار داخلی
میزان جذاب بودن بازار داخلی بر حجم صادرات تاثیر دارد

17
شناخت بازارهای مصرف خارجی
شناسایی بازارهای هدف مصرفی واولویت بندی و ارجحیت آنها

18
بازاریابی وتبلیغات
شناساندن محصول به مشتریان ومصرف کنندگان بالقوه

19
قیمت کالاهای صادراتی
ارزش پول وارد کننده درمقابل ارزش پول صادرکننده وقدرت خرید آن، قیمت نسبت به رقبا وقیمتی که مصرف کننده حاضر است بپردازد

20
مسائل قانونی ومقررات
قوانین تجاری حاکم برکشور هدف

21
ضعف امکانات حمل ونقل، انبار و…
دسترسی زمینی،هوایی،دریایی وغیره به بازارها

22
ضعف بسته بندی
ارائه ی کالا با ظاهر مشتری پسند

جدول ‏211: متغیرهای استخراج شده درزمینه انتخاب بازارهدف برای صنعت خودرو درسطح بین المللی
ردیف
نام متغیر
تعریف متغیر
منبع
1
بکارگیری استراتژیهای جدید
مانندتغییرمکان کارخانه به منظور کاهش هزینه، روی آردن به تکنولوژی های جدیدازقبیل ماشین های الکترونیکی، سوخت های طبیعی وماشین های هیدروژنی
(روبرت کوپمن، 2013)
“UNITED STATES INTERNATIONAL TRADE COMMISSION”
2
همکاری وسرمایه گذاری مشترک
همکاری بین شرکت ها در ساخت وراه اندازی کارخانه وخودرو وصادرات آنها
http://www.bls.gov/iag/tgs/iagauto.htm#emp_national
3
ایجاد کارایی درمحصول
برای مثال تولید مبتنی بر(JIT ) به منظور کاهش موجودی انبار وکاهش هزینه انبار
(اسپیر و باون ، 1999)
“Decoding the DNA of the Toyota Production System”
4
اختصاص بخش بزرگی از بودجه به تحقیق و توسعه
تحقیقات وپژوهش های برون سازمانی به منظور شناخت بهتر شرایط محیطی ورقابتی

Toyota’s FY 2012 went from April

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره تامین مالی، استقراض، منابع مالی، امکان‌سنجی Next Entries مقاله رایگان درباره پژوهش علمی، روش شناسی، تامین مالی، روش تحقیق