مقاله رایگان درباره شنوایی، شاهد،،

دانلود پایان نامه ارشد

د تغییر منظم تر و شیب نزولی بیشتری نسبت به گروه شاهد (بدون تحریک شنوایی ) که دارای نوسان و شیب کمتری است، دارد بطوری که در گروه مداخله قبل و بعد از تحریک شنوایی ، میانگین متوسط فشار خون شریانی کاهش بیشتری در هر سه روز داشته ولی در گروه شاهد، تغییر مشاهده شده در قبل و بعد از تحریک شنوایی بصورت خطی و دارای اختلاف کمی می باشد .

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره انحراف معیار Next Entries مقاله رایگان درباره کیفیت زندگی، زنان یائسه، معنای زندگی