مقاله رایگان درباره شرکت ایران خودرو، صنعت خودرو، چند شاخصه، تامین مالی

دانلود پایان نامه ارشد

واقعی و مسایل عملی معطوف است و در شرایط غیر آزمایشگاهی و در رویارویی با واقعیات سیاسی، اجتماعی و … انجام میشود (سرمد، 1392: 126).
با توجه به این که نتایج این تحقیق، در قالب ارائه الگویی برای تصمیمگیری دربارهی تامین مالی پروژههای سرمایهگذاری بخصوص در زمینه صنعت خودرو، میتواند به عنوان یک راهنما در جهت آگاهی بخشی و کمک به تصمیمگیری تامینکنندگان مالی بخصوص شرکت سرمایهگذاری خارجی ایران (ایفیک)، عمل کند؛ میتواند الگویی برای دیگر صنایع و سازمانهای تامین مالی باشد. علاوه بر این، صنعت خودرو نیز میتواند بر مبنای نتایج به دست آمده و اولویتهای شرکت سرمایهگذاری خارجی ایران (ایفیک) برای تامین مالی و اظهارات کارشناسی کارشناسان جامعه آماری تحقیق که مدیران و کارشناسان بخشهای فروش و صادرات میباشند، به اصلاح روشهای خود پرداخته و خود را حائز شرایط کسب کمک مالی در زمینه صادرات نماید. بنابراین تحقیق حاضر به عنوان تحقیقی کاربردی هم برای صنعت خودروسازی هم برای شرکت سرمایهگذاری خارجی ایران (ایفیک) و هم برای دیگر صنایع و سازمانهای تامین مالی، تلقی میگردد.
از نظر روش
این تحقیق از نظر روش از نوع میدانی- کاوشی است. در مطالعات و تحقیقات کاوشی (اکتشافی) که یکی از انواع تحقیقات میدانی است پژوهشگر در پی یافتن، کشف و آشکارسازي روابط موجود به جاي پیشبینی آنهاست (خاکی، 1390: 217).
ابزار گردآوري دادهها
1) روش کتابخانهاي: استفاده از مباحث نظري پایاننامهها، کتب تخصصی، مقالات، مجلات، نشریات حرفه اي و تخصصی.
2) روش پیمایشی: از نوع پرسشنامهاي با بهرهگیري از نظرات مدیران و کارشناسان صنایع خودروسازی ایران در شرکت ایران خودرو و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران (ایفیک) میباشد.
ابزار سنجش تحقیق
ابزار مورد استفاده در این تحقیق، پرسشنامه میباشد که در آن براي سنجش و اندازهگیري نظرات و عقاید اعضاي جامعه آماري از مقایسه زوجی و از طیف لیکرت استفاده شده است (این ابزار در مسائل تصمیمگیري چند شاخصه به عنوان ابزاري براي کمی کردن دادههاي کیفی استفاده میشود).
در این تحقیق، سه پرسشنامهی مجزا برای تکنیکهای دلفی، دیماتل و فرایند تحلیل شبکه (ANP) بر مبنای استانداردهای هر روش طراحی شده و قبل از توزیع، برای بررسی به تعدادی از خبرگان (شامل اساتید بازرگانی در دانشگاه، مدیران صنعت خودروسازی و شرکت سرمایهگذاری خارجی ایران(ایفیک)) ارائه شد و اصلاحات لازم صورت گرفت.
جامعهی آماری تحقیق
جامعه تحقیق، بخشهای فروش و صادرات شرکت ایران خودرو و همچنین شرکت سرمایهگذاری خارجی ایران (ایفیک)، را شامل میشود. اعضاي جامعه نیز شامل مدیران و کارشناسان دو شرکت فوق میباشد. به طور معمول، در تصمیم گیری گروهی که با استفاده از نظر خبرگان انجام میگیرد، جامعهی آماری قابل قبول، بین 10 تا 12 نفر میباشد(اصغرپور، 1388: 128)
تعداد کل اعضاي جامعه در شرکت سرمایهگذاری خارجی ایران (ایفیک)، 32 نفر مدیر و کارشناس میباشد که برای پرسشنامه دلفی، 20 نفر از کارشناسان و مدیران و برای پرسشنامه دیماتل نیز 20 نفر از جامعه انتخاب شدند. جامعهی تحقیق برای شرکت ایران خودرو، بخشهای فروش و صادرات این شرکت میباشد که برای پرسشنامه دلفی 25 نفر از کارشناسان، برای پرسشنامه دیماتل 20 نفر از کارشناسان و برای پرسشنامه تحلیل شبکهای (ANP)، 15 نفر از کارشناسان و مدیران این شرکت، انتخاب شدند.
روش تحلیل دادهها
در این تحقیق جهت تعیین اثرگذاری متغیرها بر یکدیگر و تعیین وزن خوشهها، از روش دیماتل که یکی از روشهای تصمیمگیری چندشاخصه میباشد استفادهگردید (152MADM). پرسشنامه دیماتل طراحی و به کارشناسان و مدیران شرکت سرمایهگذاری خارجی ایران (ایفیک) و کارشناسان بخش فروش و صادرات شرکت ایران خودرو داده شد. پرسشنامه توسط 20 کارشناس و مدیر در شرکت سرمایهگذاری خارجی ایران (ایفیک) و 20 کارشناس در بخشهای فروش و صادرات شرکت ایران خودرو تکمیل گردید. توضیحاتی در مورد روش دیماتل در ادامه بیان میشود و نتایج حاصل از تحلیل دادههای جمع آوری شده به طور مفصل در فصل بعدی آورده خواهد شد. به منظور اولویتبندی شاخصها از تکنیک ANP که یکی از روشها در تصمیمگیری چند شاخصه (MADM) است استفاده شد. پرسشنامه ANP به 20 نفر از کارشناسان و مدیران بخش فروش و بازاریابی شرکت ایران خودرو داده شد و تعداد 15 پرسشنامه از آنها تکمیل و به موقع برگردانده شد. پس از جمعآوري اطلاعات از طریق پرسشنامه، با استفاده از روش تصمیمگیري چند شاخصه ANP، بر مبنای وزنهای به دست آمده از روش دیماتل، شاخصها اولویتبندی شدند. در ادامهی این فصل به تشریح تکنیکهای به کار گرفته شده برای تحلیل دادهها پرداخته شده و در فصل بعدی چگونگی رسیدن به مرحله تجزیه و تحلیل و نتایج این مرحله، به طور مفصل بیان خواهد شد.
لازم به ذکر است که استفاده از تکنیکهای دلفی و دیماتل به طور مشترک در هر دو سازمان و استفاده از تکنیک ANP فقط در صنعت خودرو به این دلیل بوده است که: در تکنیک دلفی و دیماتل در مورد شاخصها و خوشهها بصورت کلی بحث میشود. مثلا در مورد 6 حوزه موجود، کارشناسان به صورت کلی اظهار نظر مینمایند و شناخت بیشتری در این حوزهها دارند؛ از این رو هر چند شاخصها راجع به انتخاب بازار هدف خودرو میباشد، باز هم کارشناسان شرکت سرمایهگذاری خارجی ایران (ایفیک) میتوانند راجع به اهمیت 6 حوزه موجود اظهار نظر کارشناسی کنند. اما راجع به ANP اینگونه نیست و بایستی کارشناس با تکتک شاخصها بصورت کاربردی آشنایی داشته باشد. با این حال فقط کارشناسان صنعت خودرو و خصوصا کارشناسان بخش فروش و صادرات میتوانند به طور تخصصی به پرسشنامهی تجزیه و تحلیل شبکه پاسخ دهند.
تکنیک دلفی153
این روش وقتی به کار میرود که اعضاي گروه قادر به تشکیل جلسه رو در رو نیستند. در این روش، یک سري پرسش بین اعضاي گروه تصمیمگیرنده پخش میشود و آنها اولین پاسخ خود را ارائه میدهند. هماهنگ کننده تصمیمگیري، راهحلهاي ارائه شده را خلاصه میکند و آن را همراه با سوال بعدي براي اعضاي گروه ارسال میکند و این فرآیند ادامه مییابد تا وقتی که یک همرأیی به دست آید و تصمیمی شفاف اتخاذ گردد (اس چرمهوم154، 1997: 189).
تعریف دلفی
دلفی رویکرد یا روشی سیستماتیک در تحقیق برای استخراج نظرات از یک گروه متخصصان در مورد یک موضوع یا یک سؤال است و یا رسیدن به اجماع گروهی از طریق یک سری از راندهای پرسشنامهای با حفظ گمنامی پاسخ دهندگان، و بازخورد نظرات به اعضای پانل است. روش دلفی از طریق جمعآوری نظرات کارشناسان و متخصصان و با استفاده از پرسشنامه و ارسال چند مرتبهای آن انجام میپذیرد. ایده اصلی در طراحی فرآیند روش دلفی این است که پاسخ دهندگان بتوانند بدون آنکه تحت تاثیر افراد معتبر و مشهور و افرادی که قدرت سخنوری خوبی در جلسات دارند قرار بگیرند، دیدگاههایشان را بیان کنند. در این روش، با حذف تاثیر توان سخنوری افراد، همه نظرات و عقاید جمع آوری و پس از تحلیل به اعضای پرسش شونده برگردانده میشود. بدین ترتیب، گمنامی و بازخورد نظرات دو عنصر ضروری در روش دلفی میباشند. روش دلفی بر اساس رویکرد تحقیق دیالکتیکی یعنی: تز (ایجاد عقیده یا نظر)، آنتیتز (نظر و عقیده مخالف) و نهایتا سنتز (توافق و اجماع جدید) شکل گرفته است که سنتز خود تبدیل به تز جدیدی میشود. به اعتقاد هلمر155، دلفی، ابزار ارتباطی سودمندی بین گروهی از خبرگان است که فرموله کردن آراء اعضای گروه را تسهیل میکند و یکی از موارد مهم استفادهی آن، به وجود آوردن اجماع بر روی مسائل مهم است که در این پژوهش از این خصوصیت استفاده شده و در ادامه به آن پرداخته شده است (کوثری، 1390: 10).
اجماع
منظور از اجماع، رسیدن به اتفاق نظر در مورد یک ایده و گاه تلاش برای مشخص ساختن تفاوتها است. اجماع به معنی یافتن پاسخ صحیح نیست، بلکه صرفا توافق شرکتکنندگان در یک سطح خاص در موضوع است. البته دستیابی به توافق، صد در صد امکان پذیر نیست، چرا که زمینه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و علمی افراد متفاوت است. همچنین این روش جایگزینی برای مرور علمی گزارشات یا مقالات منتشر شده نیست. معیارهای نشاندهنده اجماع درصد آیتمها (رایج ترین)، ثبات پاسخها و تفسیر بر مبنای نظر متخصصین است. اکثریت مقالات، جنس و نوع معیار مورد استفاده در تعریف و تعیین اجماع را بر اساس تفسیر نمونهها میدانند و اساسا زمانی در مورد اجماع تصمیمگیری شده که درصد مشخصی از آراء درون سطح خاصی قرار گیرد.
فواید و نقاط قوت روش دلفی
• ایجاد سریع وفاق
• عدم محدودیت جغرافیایی برای شرکت کنندگان
• قابلیت پوشش دادن طیفی وسیع از کارشناسان
• جلوگیری از غلبهی تفکر گروهگرایانه یا گروهاندیشی156
• قدرت پیشبینی موضوعات تک بعدی پیچیده.
خروجیهای روش دلفی
خروجیهای روش دلفی چیزی جز یک نظریه نیست. این نظریه به همان اندازه از اعتبار برخوردار است که نظرات افراد شرکت کننده معتبر میباشد. دیدگاهها و نظرات شرکتکنندگان بر اساس روابط آماری و نه بر اساس آراء اکثریت و اقلیت خلاصه میشود.
مراحل انجام روش دلفی
فاول157 برای انجام روش دلفی مراحل زیر را پیشنهاد کرده است:
1. تشکیل تیم اجرا و نظارت بر انجام دلفی
2. انتخاب یک یا چند هیأت (پنل) جهت شرکت در فعالیتها. اعضای این هیأتها معمولا متخصصان و خبرگان حوزه تحقیق هستند.
3. راهاندازی فعالیتهای تنظیم پرسشنامه برای دور اول
4. بررسی پرسشنامه از نظر نوشتاری (رفع ابهامات استنباطی و…)
5. ارسال اولین پرسشنامه به اعضای هیأتها
6. تجزیه و تحلیل پاسخ های رسیده در دور اول
7. آماده کردن پرسشنامه دور دوم (با بازنگریهای مورد نیاز)
8. ارسال پرسشنامه دور دوم برای اعضای هیأتها
9. تجزیه و تحلیل پاسخهای رسیده در دور دوم (مراحل 7 الی 9 تا حصول پایداری پاسخها ادامه مییابد)
10 . آماده سازی گزارش توسط تیم تحلیلگر (کوثری، 1390: 7).
مهمترین نکته در این فرآیند، درک هدفهای بکارگیری روش دلفی از طرف شرکتکنندگان است. در صورت عدم درک صحیح، با پاسخهایی نامرتبط از سوی شرکتکنندگان مواجه خواهیم بود. پاسخ دهندگان باید از معلومات کافی در حوزه مربوطه برخوردار بوده و با ادبیات موضوعی مقوله مورد بحث آشنایی داشته باشند. ولی در عین حال شاید لزوما به تخصص بسیار بالا در زمینه مورد نظر نیازی نباشد. همانگونه که در بخش قبل گفته شد، حداقل تعداد اعضای پنلها برای حصول به نتیجه قابل اتکاء بستگی به طراحی تحقیق دارد. بنا بر نظر برکهوف158 در شرایط آرمانی حتی گروههای چهار نفره هم میتوانند عملکرد مناسبی داشته باشند (کوثری، 1390: 10).
تعداد متخصصین
هیچ قانون قوی و صریحی در مورد نحوه انتخاب و تعداد متخصصین وجود ندارد و تعداد آنها وابسته به فاکتورهای: هدف دلفی یا وسعت مشکل، کیفیت تصمیم، توانایی تیم تحقیق در ادارهی مطالعه، اعتبار داخلی و خارجی، زمان جمعآوری دادهها و منابع در دسترس، دامنهی مسأله و پذیرش پاسخ است. تعداد شرکتکنندگان معمولا کمتر از 50 نفر و اکثرا 15 تا 20 نفر بوده است. هرچند در مقالات تعداد 10 نفر گزارش شده است. در دلفی معمولا از نمونههای همگن برای به دست آوردن طیف گسترده نظرات، پاسخهای با کیفیت و راهحلهای قابل پذیرش استفاده میشود. این نمونهگیری موجب افزایش حجم نمونه، مشکلات جمعآوری دادهها و در نهایت، پیچیدگی رسیدن به اجماع، اجرای آنالیز و بازبینی نتایج میشود، هر چند که با حجم نمونه بزرگتر تعداد قضاوتها افزایش و ترکیب آنها اعتماد را افزایش میدهد. بعضی محققین متذکر میشوند معمولا 20 نفر برای ارائه اطلاعات کافی است و با افزایش آنها پاسخها تکراری شده و اطلاعات جدیدی اضافه نمیشود، اما بعضی دیگر مینویسند شواهد تجربی کمی در مورد اثر تعداد شرکتکنندگان بر اعتبار و اعتماد فرایند اجماع در دسترس است.
پرسشنامه
پرسشنامه عملا مصاحبه ایست که بصورت نوشته تهیه میشود و بدون حضور مصاحبهکننده تکمیل میگردد. در واقع پرسشنامه، روشی غیر حضوری و جمعی برای گردآوری نظرات کارشناسان محسوب میشود.
مدلهای تصمیمگیری چند شاخصه
این گونه فنون برای

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره پژوهش علمی، روش شناسی، تامین مالی، روش تحقیق Next Entries مقاله رایگان درباره سلسله مراتب، مقایسات زوجی، سلسله مراتبی، تحلیل شبکه