مقاله رایگان درباره شرکت ایران خودرو، تامین مالی، بازار هدف، سهم بازار

دانلود پایان نامه ارشد

ضمائم، بصورت یکجا و در یک پرسشنامه، قابل مشاهده می باشد).
پس از سه بار توزیع و جمع آوری پرسشنامه دلفی، نتایج زیر به دست آمد که مبنای کار تحقیقی قرار گرفتند. در پرسشنامه طراحی شده، از 95شاخص موجود، 29 شاخص در دستهی اول، یعنی توانایی بنگاه قرار گرفتند. 15 شاخص از شاخصهای این گروه، از نظرکارشناسان دو سازمان، قابل قبول نبوده و اهمیتی برای سنجش در مدل نداشتند. از 14 شاخص باقیمانده، تعداد 8 شاخص دارای درجه اهمیت کم و متوسط (شامل: سود دهی، اهمیت دادن به بخش تحقیق و توسعه، رقیبگرایی و عملکرد بازار بینالمللی، ویژگیهای محصول، حمایت و پشتیبانی دولت، عرضهکنندگان محلی، حضور بنگاه در بورس، نسبتهای مالی) برای سنجش بودند و 6 شاخص دیگر دارای درجه بالای اهمیت برای سنجش تشخیص داده شدند که به شرح ذیل میباشند.
دانش تجربی و سطح علمی
عملکرد صادراتی
سهم بازار
تولید بر مبنای استانداردهای بین المللی
تجربه سرمایه گذاری با شرکت های خارجی
توان مالی شرکت
دردسته دوم متغیرها یعنی شرایط و جایگاه بینالمللی بنگاه، 12 شاخص قرار گرفت که از این تعداد، 5 شاخص، غیرقابل قبول، 3 شاخص دارای اهمیت سنجش کم و متوسط (شامل: دسترسی به دانش فنی و تکنولوژی، زیر ساختهای الکترونیک در کشور هدف و تمرکز منطقهای یا جهانی شرکت) و 4 شاخص دارای اهمیت زیاد برای سنجش تشخیص داده شدند که عبارتند از:
شهرت و اعتبار بین المللی بنگاه
دسترسی زمینی و دریایی و هوایی به بازار هدف
شناخت بازار مصرف خارجی
دسترسی به بازار جهانی.
گروه محیط اقتصادی شامل 19 معیار بوده که از این تعداد، 8 معیار غیرقابل قبول، 6 معیار دارای درجه اهمیت کم و متوسط برای سنجش (شامل: رشد بالقوه بازار، جذابیت تقاضا، وضعیت زیرساختها، تولید ناخالص ملی، سیستم بانکی، سیاست های پولی و مالی و مالیاتی) و 5 معیار دیگر دارای اهمیت زیاد تشخیص داده شدند که به شرح ذیل می باشند:
اندازه ی بازار
ثبات اقتصادی
دورنمای اقتصادی
نرخ تورم
بیکاری.
کارشناسان از بین 9 شاخص موجود در گروه محیط رقابتی، 4 شاخص را غیر قابل قبول، یک شاخص را دارای درجه اهمیت متوسط (رقابتی یا انحصاری بودن بازار هدف) و 4 شاخص دیگر را به عنوان شاخصهای دارای درجه اهمیت بالا برای سنجش، تشخیص دادند. این شاخصها عبارتند از:
مزیت رقابتی
رقبای داخلی
رقبای جهانی
دسترسی به اطلاعات بازارها در کشور هدف.
در گروه پنجم از شاخصها یعنی گروه شاخصهای محیط سیاسی – قانونی، 15 شاخص قرار گرفته که از این تعداد از نظر کارشناسان، 6 شاخص قابل قبول نبوده و 4 شاخص (شامل: سطح کنترل دولت در تجارت، ساختار سیاسی و نوع نظام حکومتی، ثبات سیاسی و محدودیتهای قیمتگذاری) دارای اهمیت کم و متوسط بوده و 5 شاخص باقیمانده دارای اهمیت زیاد برای سنجش می باشند. این شاخصها عبارتند از:
قوانین تجاری
سازمانهای بین المللی که کشور هدف در آن عضو است
معافیت های مالیاتی
تسهیل سرمایه گذاری خارجی
روابط سیاسی.
درنهایت کارشناسان از 11 شاخص موجود در گروه ششم یعنی محیط فرهنگی – اجتماعی، 3 شاخص را غیر قابل قبول، 5 شاخص را دارای درجه اهمیت کم و متوسط برای سنجش(شامل: فرهنگ مصرف کالا، ارزش های بارز، جمعیت و نرخ رشد آن، دین و زبان رسمی در تجارت) و 3 شاخص دیگر را دارای اهمیت زیاد دانستند که عبارتند از:
نگرش به کالای خارجی
الگوهای سبک زندگی
عوامل جمعیت شناختی(سن، جنسیت، درآمد، تحصیلات و…).
همانگونه که مشخص است، تعداد 27 شاخص از 95 شاخص اولیه از دیدگاه کارشناسان دارای اهمیت بالا برای سنجش، معرفی شدند. ازدیدگاه مدیران و کارشناسان شرکت سرمایهگذاری خارجی ایران (ایفیک) و صنعت خودرو سازی، این 27 شاخص، مهمترین شاخصهایی هستند که برای تامین مالی پروژه های صادراتی و انتخاب بازار هدف به منظور حضور در بازارهای بینالمللی باید به آنها توجه کرد. این 6 دسته از متغیرها که مبنای روش تحقیق و طراحی پرسشنامه دیماتل و تحلیل شبکه میباشند را در جدول 4-1 مشاهده می نمائید:
جدول ‏41: متغیرهای اساسی پژوهش که مورد سنجش قرار گرفته اند
متغیر
ردیف
توانایی بنگاه
شرایط
بینالمللی بنگاه
محیط اقتصادی
محیط رقابتی
محیط
سیاسی- قانونی
محیط
فرهنگی- اجتماعی
1
دانش تجربی وسطح علمی
دسترسی به بازارجهانی
اندازه بازار
مزیت رقابتی
معافیت های مالیاتی
نگرش به کالای خارجی
2
عملکرد صادراتی
شهرت و اعتبار
بینالمللی
ثبات اقتصادی
رقبای داخلی
تسهیل سرمایه گذاری خارجی
الگوهای سبک زندگی
3
تولید برمبنای استانداردهای بین المللی
شناخت بازار مصرف خارجی
دورنمای اقتصادی
رقبای جهانی
روابط سیاسی
عواملجمعیت شناختی (سن، جنس، درآمد، تحصیلات و…)
4
توان مالی شرکت
دسترسی زمینی، هوایی و دریایی به بازار هدف
بیکاری
دسترسی به اطلاعات بازار در کشور هدف
قوانین تجاری

5

سهم بازار

تورم

سازمانهای بین المللی که کشور هدف در آنها عضو است.

6
تجربه سرمایه گذاری با شرکت های خارجی

تعریف کاربردی متغیرها
توانایی بنگاه:
توانایی بنگاه به تجربيات و بار علمي منابع انساني و روشمند بودن فعاليتهاي صادراتي، رايزنهاي اقتصادي كشور مبدأ در كشور مقصد، شناخت از اوضاع كشور مقصد و ميزان مهارت بخش بازاريابي بينالملل بنگاه ميپردازد (فیروزیان وهمکاران، 1389: 118). تحقیقات و مدلهای پیشین با تشریح ابعاد مختلف در این زمینه به بررسی توانایی بنگاه برای ورود به بازارهای خارجی پرداخته اند. از جمله شاخص هایی که در این حوزه مطرح است و مورد تایید کارشناسان شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران(ایفیک) و شرکت ایران خودرو می باشد عبارتند از: دانش تجربی و سطح علمی، عملکردصادراتی، تولید برمبنای استانداردهای بین المللی، توان مالی شرکت، سهم بازار، تجربه سرمایه گذاری با شرکت های خارجی و … .
شرایط و جایگاه بین المللی بنگاه
جهانی شدن بنگاه و ورود به بازار جهانی بر اساس استدلال پورتر به مفهوم پراکنده سازي زنجیره ارزشی بنگاه در سطح جهان است (پورتر، 1986). به بیان دیگر، جایگاه بین المللی بنگاه به میزان شناختی که بازارهای بینالمللی و رقبای شرکت در سایر کشورها از شرکت داشته و کالای آن را میپذیرند، اطلاق می گردد(گلستان و خداداد حسینی، 1385).
از جمله شاخصهایی که در این زمینه مطرح است و مورد تایید کارشناسان شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران(ایفیک) و شرکت ایران خودرو میباشد عبارتند از: دسترسی بنگاه به بازارهای جهانی، شهرت و اعتبار بین المللی بنگاه، شناخت بازار مصرف خارجی و … .
محیط اقتصادی کشور هدف
شامل معيارهايي است كه وضعيت اقتصادي و روند آن را در دو سطح خرد و كلان اندازهگيري ميكنند. اين محيط، نشانهي توانايي پرداخت قيمت محصول است ،كه بسته به نوع كالا (سرمايهاي، مصرفي با دوام، مصرفي كمدوام) و خريدار(سازمان يا فرد ) مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرد(فیروزیان وهمکاران، 1389، 117). از جمله شاخص های موجود در این حوزه که به تایید کارشناسان شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران(ایفیک) و شرکت ایران خودرو رسیده اند عبارتند از: اندازه بازار، ثبات اقتصادی، دورنمای اقتصادی، تورم، بیکاری و … .
محیط سیاسی – قانونی کشور هدف
به مبناي پايه ريزي وچگونگي قدر ت اجرايي و شفافيت قوانين و مقررات جاري وحاكم بركشورهاي خارجي مي پردازد كه اكثرا از نظامهاي برقراري تعرفه و ماليات متفاوتي برخوردارند. استاندارهايي كه بايد از سوي توليدكنندگان رعايت شود و بوروكراسي حاكم بر واردات در كشور مقصد، بررسي اين محيط را ضروري مينمايد(فیروزیان و همکاران، 1389، 117). همچنین محیط سیاسی – قانونی شامل قوانین صادرات و واردات محصولات صنعتی و مصرفی، استانداردهای سلامتی و ایمنی، قوانین مرتبط با بستهبندی، علامتگذاری، تبلیغات و سیاستهای ترفیعی و تشویقی که همگی در سیاستها و برنامههای آمیخته بازاریابی موثر هستند میباشد (زریباف و حسینیکیا، 1382: 78). از جمله شاخص های موجود در این حوزه که به تایید کارشناسان شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران(ایفیک) و شرکت ایران خودرو رسیده اند عبارتند از: معافیت های مالیاتی، تسهیل سرمایهگذاری خارجی، روابط سیاسی، قوانین تجاری، سازمانهای بین المللی که کشور هدف در آن عضو است و … .
محیط فرهنگی – اجتماعی در کشور هدف
به تلفيق اشتراكات ديني، زباني ، رفتاري ، تركيبات جمعيتي و فاصله جغرافيايي پرداخته و حاصل تلفيق اين سه محيط است كه علت كم اهميتتر بودن اين سه محيط، نسبت به ديگر محيطها را بهوجود ميآورد. برخي بنگاهها با اتكا به همين محيط است كه بحث ارايه محصولات خود را مطرح کرده و مورد حمايت سازمانهاي منطقهاي قرار ميگيرند؛ مانند موفقيت سايپا در بازار سوريه،كه حاصل توجه به محيط فرهنگي است(فیروزیان وهمکاران، 1389، 118). از جمله شاخصهای موجود در این حوزه که به تایید کارشناسان شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران(ایفیک) و شرکت ایران خودرو رسیده اند عبارتند از: نگرش به کالای خارجی، الگوهای سبک زندگی، عوامل جمعیت شناختی و … .
محیط رقابتی
برخی پژوهشگران به نوع و ميزان فروش محصولات، سهم بازار، رهبران و استراتژيهاي محلي و جهاني ميپردازند در حاليكه ديگر پژوهشگران به اين محيط اشارهاي ندارند، اما بررسي اين محيط براي تمام كالاها وخدمات، بسيار ضروري است. در محيط رقابت، رقباي داخلي و خارجي از مزايايي مانند هزينه حمل، حس ملي گرايي، برند شناخته شده و … برخوردارند كه نياز به بررسي دارند. تركيب و نوع محصولات موجود در كشور مقصد نيز، نشانهي خوبي براي برآورد تقاضاي محصول مورد نظر است. هر چقدر جذابیت رقابت، در کشور مقصد بیشتر باشد و بنگاه وضعیت قویتری در کشور مقصد داشته باشد، جذابیت رقابت در آن کشور برای بنگاه بالاتر است( خورشیدی و آذر، 1384، 134). از جمله شاخصهای موجود در این حوزه که به تایید کارشناسان شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران(ایفیک) و شرکت ایران خودرو رسیده اند عبارتند از: مزیت رقابتی، رقبای داخلی، رقبای خارجی، دسترسی به اطلاعات بازار در کشور هدف و … .
تجزیه و تحلیل دیماتل (علی و معلولی) بین شاخصهای موثر بر تصمیمگیری در مورد تامین مالی پروژههای صادراتی
در پژوهش حاضر، پس از استخراج مهمترین شاخصها با استفاده از تکنیک دلفی، به منظور تعیین میزان اهمیت و تاثیرگذاری هر یک از متغیرهای 6 گانه تحقیق شامل: توانایی بنگاه، شرایط (جایگاه) بینالمللی بنگاه، محیط اقتصادی، محیط رقابتی، محیط سیاسی- قانونی و محیط فرهنگی- اجتماعی، از تکنیک دیماتل استفاده شده و این پرسشنامه در شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران (ایفیک) و بخش فروش و بازاریابی شرکت ایران خودرو توزیع شد تا از دید کارشناسان این دو شرکت، مهمترین و اثرگذارترین متغیرهایی که صنعت خودروسازی بایستی برای کسب اعتبار مالی به منظور ورود به بازارهای بینالمللی داشته باشد، مشخص گردد. تعداد کل کارشناسان و مدیران در شرکت سرمایهگذاری خارجی ایران (ایفیک)، 32 نفر میباشد، پرسشنامه به 20 نفر از آنها داده شد و خوشبختانه همه اعضاء، پرسشنامه را تکمیل نموده و تحویل دادند. در شرکت ایران خودرو نیز 20 نفر از کارشناسان به پرسشنامه دیماتل جواب دادند. پس از جمعآوری پرسشنامهها برای هر خانه از جدول، میانگین ساده گرفته شده و عدد به دست آمده در آن خانه جاگذاری شد. پس از تکمیل پرسشنامه نهایی، بر مبنای این پرسشنامه، تجزیه و تحلیل دیماتل به صورت زیر انجام گرفت:
ابتدا عوامل اصلی و مهم موثر بر تصمیم گیری در مورد تامین مالی پروژه های صادراتی و سپس روابط میان این عوامل شناسایی شد. به این منظور از ماتریس علی و معلولی دیماتل استفاده گردید. در واقع پرسشنامه این مرحله در قالب یک ماتریس علی و معلولی طراحی شده که عوامل اصلی شناسایی شده موثر بر تصمیمگیری در مورد تامین مالی پروژه های صادراتی در آن قرار گرفته و در مورد وجود رابطه میان آن ها از خبرگان سؤال شد. از آنجاکه از تکنیک دیماتل برای تشخیص میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری میان دو عامل استفاده میشود، به این ترتیب

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره سلسله مراتب، مقایسات زوجی، سلسله مراتبی، تحلیل شبکه Next Entries مقاله رایگان درباره ناسازگاری، بازار هدف، عملکرد صادرات، اطلاعات بازار