مقاله رایگان درباره سلامت روان، سطح معنادار، زنان یائسه

دانلود پایان نامه ارشد

می‌شود که مقدار ضریب تعیین (R Squared) برابر با 131/0 است. همچنین مقدار تعدیل شده این ضریب برابر با 094/0 می‌باشد و نشان می‌دهد که دو متغیر وضعیت یائسگی و سطوح مختلف تحصیلی به طور مشترک توانسته‌اند 094/0 درصد از واریانس متغیر وابسته نمره سلامت روان را تبیین کننند و بنابراین، سایر واریانس‌ها (906/0) نمره سلامتروان زنان مورد مطالعه در این تحقیق تحت تأثیر عوامل و متغیرهایی است که در این تحقیق مورد بررسی قرار نگرفته‌اند. لذا مشاهده می‌شود که بخش بسیار زیادی ازواریانس متغیروابسته توسط متغیر یا متغیرهایی خارج از این دو متغیر تبیین می‌شود.
همانگونه که از روی جدول زیر مشخص می‌باشد، میزان سطح معناداری زنان تمام سطوح تحصیلات بیشتر از 05/0 است. به عبارتی میزان اختلاف بین سلامت روان در زنان یائسه و زنان غیریائسه در تمام سطوح تحصیلات معنی‌دار نبوده و بین آنها تفاوتی وجود ندارد. این نتایج به نوعی در نمودار 4-4 نیز نشان داده شده است.
جدول (4-27) جدول تفاوت بین میانگین‌های در آزمون بونفرونی
ميزان تحصيلات
(I) وضعيت يائسگي
(J) وضعيت يائسگي
تفاوت میانگین (I-J)
خطای انحراف معیار
سطح معناداری
ابتدايي
غيريائسه
يائسه
48/2
17/4
555/0
سيکل-ديپلم
غيريائسه
يائسه
73/5
91/2
056/0
دانشگاهي
غيريائسه
يائسه
52/1-
87/2
600/0

نمودار (4-4) توزیع میانگین نمره سلامت روان زنان یائسه و غیریائسه بر حسب تحصیلات

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره تصویر بدنی، سلامت روان، سطح معنادار Next Entries تحقیق رایگان درمورد نمایشنامه، تحلیل روایت، روان درمانی