مقاله رایگان درباره سلامت روان، آموزش و پرورش، اخلاق کار، عملکرد کارکنان

دانلود پایان نامه ارشد

پیشرفت حرفه ای علاقه مند باشد، ولی در همان حال از برنامه مرخصی خودش در همان سازمان ناراضی باشد. نظریه های مختلفی درباره رضایت شغلی وجود دارد که مهم ترین آنها نظریه های برابری، گروه مرجع و انگیزشی بهداشتی هرزبرگ است.
نظریه برابری: احساسات و عکس العمل های کارکنان را به سیستم پاداشی سازمان ربط می دهد. بر طبق این نظریه کارکنان علاقه دارند که دریافت های خودشان را در برابر کارهایی که برای سازمان انجام داده اند. با دریافت ها و فعالیت هایی که دیگر همکارانشان در سازمان انجام داده اند. بر اساس عدالت و انصاف داوری کنند(لاتام62،2007).
نظریه گروه مرجع: این نظریه به جای در نظر گرفتن خواستها، علائق و نیازهای افراد، دیدگاه ها و علایق گروه را مدنظر قرار می دهد(کورمن63،1381).
گروه مرجع دید و نگرش شخص را از دنیا و نیز از چگونگی ارزشیابی او از پدیده های گوناگون در محیط تعیین می کند. بنابراین نظریه می توان پیش بینی کرد که اگر شغلی علایق، خواستها و شرایط گروه مرجع را بر آورده سازد شخص از آن خوشحال شده، آن را دوست خواهد داشت و اگر چنین نکند به آن علاقه ای ندارد (احمدی،1387).
نظریه انگیزش هرزبرگ: این نظریه تحت نظریه های روابط انسانی است که نقش رضایت شغلی را در تعیین انگیزه افراد برجسته و روشن می سازد. در نظریه دو عاملی هرزبرگ دو دسته عوامل وجود دارند: یک دسته مربوط به احساس شادی در کار، نگرش در کار و نگرش خوب در کارکنان می شود که این عوامل به طور کامل به کار مربوط است و دسته ای دیگر مشوق های اولیه است که زمانی که احساس عدم شادی وجود داشته باشد، ظاهر می شود و به شرایط و موقعیت های بیرونی کار مربوط است. عوامل دسته اول(درونی) : شناخت، موفقیت، امکان رشد، پیشرفت، مسئوولیت و نفس کار است. عوامل دسته دوم (بیرونی):ارتباط با سرپرست، ارتباط با زیردست، ارتباط با همکار، سرپرستی، مدیریت و سیاست های سازمان، شرایط کاری و عوامل زندگی شخصی است( تتیجن64، میرف65،1998)

2-2 تحقیقات داخلی
سراج (1390) تحقیقی تحت عنوان ارزيابي اخلاق کار و ارتباط آن با عملکرد کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان فيروزکوه ارائه نموده است که بعضی یافته ها عبارتند از اینکه: امروزه ، محققان توسعه براين باورند که از ميان سرمايه هاي فيزيکي ، تکنولوژيک و انساني؛ متغير اصلي ، سرمايه انساني و بهره وري صحيح از آن است . توسعه و تکامل اقتصادي ، از طريق رشد فرهنگي عوامل کار در محيط کار و سازمان هاي کار محقق مي گردد. اين چنين است که اخلاق کار و فرهنگ کار جامعه تحقق يافته و متضمن توسعه و پيشرفت است .اين پژو هش با هدف ارزيابي اخلاق کار و ارتباط آن با عملکرد کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان فيروزکوه انجام شده و در اين راستا از پرسشنامه اي‎50 سوالي با آلفاي کرونباخ %‎88 استفاده گرديد. همچنين از اسناد و مدارک سازمان جهت ارزيابي عملکرد کارکنان استفاد ه گرديد. اين پژوهش از نوع تحقيق توصيفي ، پيمايشي و همبستگي است. جامعه آماري اين تحقيق شامل کارکنان اداره اموزش و پرورش شهرستان فيروزکوه به تعداد ‎35 نفر بود که پرسشنامه تکميل شده ‎32 نفر اين افراد جهت تجزيه و تحليل ها استفاده گرديد. همچنين با استفاده از نرم افزار EXELL وSPSS ابتدا از نظر جامعه شناختي و توصيفي و سپس به کمک آزمون binomial جهت بررسي ميزان قابل قبول بودن هريک از متغيرها و ضريب همبستگي اسپيرمن جهت تعيين رابطه بين متغيرها و آزمون فريدمن براي رتبه بندي هر يک از متغيرهاي تحقيق استفاده شد، نتايج حاصل در مورد سوال اصلي تحقيق حاکي از آن است که وضعيت اخلاق کار در اداره آموزش و پرورش شهرستان فيروزکوه مطلوب مي باشد علاوه براين ميان عملکرد کارکنان و مولفه هاي دلبستگي و علاقه به کار ، پشتکار و جديت در کار، روابط انساني در کار و روح جمعي و مشارکت رابطه معني دار ي وجود دارد.
بهاگیر(1390) هدف از اين پژوهش بررسي رابطه بين اخلاق حرفه‌اي مديران با تعهد سازماني معلمان در مدارس متوسطه ناحيه 3 استان البرز بوده است. روش گردآوري داده‌ها روشي توصيفي و ابزار گردآوري پرسشنامه مي‌باشد. پرسشنامه اخلاق حرفه‌اي محقق ساخته و پرسشنامه تعهد سازماني آلن و مي‌ير. آلفاي کرونباخ پرسشنامه حدود941/0 بوده و پرسشنامه شامل 56 گويه با طيف اندازه‌گيري 5 درجه‌اي ليکرت مي‌باشد. نتايج تجزيه و تحليل آماري داده‌ها نشان داد که بين اخلاق حرفه‌اي مديران با تعهد سازماني معلمان ارتباط معناداري به ميزان(r=0/605 ) وجود دارد.همچنين ارتباط معناداري بين اخلاق فايده‌محور با تعهد سازماني (r=0.574)، بين اخلاق فردمحور با تعهد سازماني (r=0/524)، بين اخلاق وظيفه‌محور با تعهد سازماني (r=0/591) و … جود دارد .
کاظمی (1390) پژوهش در سال تحصيلي 90-1389 با عنوان بررسي رابطه بين مؤلفه‌هاي اخلاق حرفه‌اي و احساس موفقيت در عملکرد مديران آموزشي در دبيرستان‌هاي شهر تهران انجام شده و جامعه آماري پژوهش مديران آموزشي دبيرستان‌هاي شهر تهران بوده که به وسيله نمونه‌گيري تصادفي ساده انتخاب شده‌اند.. ابزار گردآوري اطلاعات شامل استفاده از دو نوع پرسش‌نامه مي‌باشد که يکي مؤلفه‌هاي اخلاق حرفه‌اي و ديگري احساس موفقيت در عملکرد را مورد سنجش قرار مي‌دهد. روايي و پايايي ابزار توسط متخصصان (روايي محتوا) و در نهايت با استفاده از برنامه SPSS مقدار آلفاي کرونباخ آن محاسبه شده که از پايايي لازم برخوردار بوده است. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از نرم‌افزارSPSS و آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است.
برهانی (1389) تحقیقی تحت عنوان طراحي مدل ارتقاء صلاحيت اخلاق حرفه اي دانشجويان پرستاري در مراقبت انجام داده است که چکیده آن بدین صورت است: با اينکه اخيراً به موضوع اخلاق در مراقبت هاي پرستاري توجه زيادي شده، اما هنوز در زمينه نوعي از آموزش اخلاق که موجب تقويت صلاحيت پرستاران بشود، اطلاعات زيادي در دسترس نيست و مدل آموزش بومي در اين زمينه تدوين نشده است لذا اين مطالعه با هدف طراحي مدل ارتقاء صلاحيت اخلاق حرفه اي دانشجويان پرستاري در مراقبت انجام شده است. اين مطالعه به روش کيفي از نوع گراندد تئوري( گليزر) انجام، بخش اول منجر به ارائه نظريه حفظ و ارتقاء حساسيت اخلاقي و بخش دوم با استفاده از روش سه مرحله اي واکر و اوانت مدل ارتقاء صلاحيت اخلاق حرفه‌اي دانشجويان پرستاري در مراقبت طراحي گرديد. يافته ها نشان مي دهد که عوامل زمينه اي و محيطي هر دو در فرآيند کسب صلاحيت اخلاق حرفه‌اي دانشجويان پرستاري موثرند .
رشیدان (1381) تحقیقی تحت عنوان اخلاق پزشكي در كار آزمايي باليني: پژوهشي در پايان نامه‌هاي تحقيقاتي كار آزمايي باليني انجام شده در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران انجام داد. بعضي از يافته‌ها عبارت است از: تنها يك مورد كار آزمايي‌ها اشاره‌اي به در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقي داشته است . شركت كنندگان تنها در 11/8 درصد كار آزمايي‌ها از انجام پژوهش آگاهي داشته‌اند. در 98 درصد كار آزمايي‌هاي مزبور هيچ نوع موافقت كتبي آگاهانه از شركت كنندگان كارآزمايي كسب نشده بود. همچنين در 12 نمونه (23/5 درصد) كه بعضي يا تمام شركت كنندگان كودكان بوده‌اند، هيچ اشاره‌اي به كسب موافقت والدين نشده بود. لزوم نگرفتن موافقت كتبي و يا آگاه نساختن شركت كننده از انجام پژوهش ، در هيچ كدام از كار آزمايي‌ها توسط گروه مستقلي كه آن را از نظر اخلاقي ارزيابي كند به تاييد نرسيده بود. استفاده از دارونما در 10 كارآزمايي با احتمال خطر براي شركت كننده همراه بوده است . هزينه تشخيص و درمان مورد نياز كار آزمايي در 81 درصد توسط بيماران پرداخت شده بود.
ایمانی گله پردسری (1389) تحقیقی تحت عنوان بررسي رابطه بين اخلاق گرايي مديران و سلامت رواني معلمان در مدارس راهنمايي دخترانه تهران انجام داده که چکیده ای از آن آورده شده است :در عصر حاضر آموزش و پرورش به عنوان يکي از مهمترين عوامل توسعه محسوب ميشود و حفظ سلامت رواني يا بهداشت رواني دانش آموزان کار اساسي مدرسه است و اين امر جزء در سايه داشتن معلماني با سلامت رواني بالا امکان پذير نمي باشد. پژوهش حاضر، با هدف بررسي رابطه بين اخلاق گرايي مديران با سلامت رواني معلمان در مدارس دخترانه راهنمايي شهر تهران در سال تحصيلي89-‎88 انجام شد. اين تحقيق از لحاظ هدف در دسته تحقيقات کاربردي و از لحاظ روش گردآوري داده ها از نوع تحقيقات توصيفي (همبستگي) است. جامعه آماري شامل کليه معلمان زن آموزش و پرورش (مناطق ‎20 گانه) مدارس راهنمايي دخترانه شهر تهران مي باشد که از طريق نمونه گيري خوشه اي و تصادفي تعداد ‎280 نفر براساس جدول نمونه گيري مورگان به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه سلامت رواني با ‎۲۸ سئوال و ضريب پايايي (آلفاي کرانباخ)‎ 80/0 و پرسشنامه محقق ساخته اخلاق گرايي با ضريب پايايي (آلفاي کرانباخ) ‎812/0 مي باشد. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از روشهاي آمار توصيفي و استنباطي چون تي تک نمونه اي ، همبستگي و رگرسيون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت . يافته هاي اين پژوهش نشان داد که رابطه معناداري بين ابعاد چهار گانه مولفه اخلاق گرايي مديران(اخلاق فردي، اخلاق سازماني، اخلاق اجتماعي و اخلاق قانوني) با سلامت رواني معلمان (سلامت جسماني، کارکرد اجتماعي، علائم اضطراب و علائم افسردگي) وجود دارد همچنين با توجه به F محاسبه شده 661/9 با درجه آزادي ‎259 که بزرگتر از مقدار بحراني F مي‌باشد؛ مي توان نتيجه گرفت که با اطمينان ‎95% بين اخلاق گرايي مديران و سلامت رواني معلمان رابطه معناداري وجود دارد .
اسدی (1389) تحقیقی را با عنوان تاثير اخلاق مديريتي بر بروز خلاقيت کارکنان حوزه ستادي آموزش پرورش از ديدگاه کارکنان آموزش پرورش شهر تهران انجام داده است که گزیده ای از آن آورده شده است: اخلاقيات به عنوان مجموعه اي از ارزشها، بايد ها و نبايدها مي تواند نقش مهمي را درمديريت اثربخش سازمانها ايفا کند.کاهش سپرده‌گذاري‌هاي اخلاقي در سازمان سبب مي‌شود که زمينه براي گسسته شدن روابط اجتماعي گسترش يابد و با سست شدن پيوندهاي اجتماعي، شرايط لازم براي بروز خلاقيت در کارکنان سخت تر مي‌شود. زيرا فرصتي براي تفکر کردن وجود نخواهد داشت. بر اين اساس پژوهش حاضر با عنوان تاثير اخلاقي مديريتي بر بروز خلاقيت کارکنان حوزه ستادي آموزش و پرورش شهر تهران انجام شد.اهداف پژوهش حاضر شامل : تعيين تاثيراخلاق فردي مدير بر خلاقيت کارکنان – تعيين تاثير اخلاق اجتماعي مدير بر خلاقيت کارکنان- تعيين ميزان تفاوت خلاقيت کارکنان زن و مرد در محيط کار – تعيين تاثير ميزان سابقه کاري کارکنان بر بروز خلاقيت آنان در محيط کار – تعيين تاثير ميزان تحصيلات کارکنان بر بروز خلاقيت آنان در محيط کاربوده است. پژوهش حاضر،تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي بوده متغيير مستقل اخلاق مديريتي و متغير وابسته خلاقيت کارکنان ذکر شده است. جامعه آماري پژوهش حاضر کليه کارکنان رسمي و قراردادي حوزه ستادي آموزش و پرورش شهر تهران شامل ‎1200 نفر بود. جهت نمونه گيري از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شده است . براي برآورد حجم نمونه از جدول حجم نمونه کرجسي و مورگان استفاده گرديده و براين اساس حجم نمونه برابر با ‎291 نفر تعيين گرديد. ابراز گرد آوري اطلاعات شامل ‎1پرسشنامه خلاقيت واخلاق مديريتي محقق ساخته بوده است شامل ‎48 گويه که باگزينه هاي خيلي زياد،زياد،تاحدودي،کم وخيلي کم وبا امتياز‎5 الي ‎1اندازه گيري شده است. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات پس از جمع آوري پرسشنامه ها اطلاعات کدبندي و سپس وارد برنامه رايانه اي SPSS گرديد. محاسبه هاي آماري شامل آمار توصيفي مانندجداول توزيع فراواني، فراواني درصدي،ميانگين،انحراف معيار،کجي و کشيدگي وآماراستنباطي شامل آزمون t گروهاي مستقل و آزمون تحليل واريانس يکطرفه به منظور پي بردن به وجودياعدم وجود تفاوت معناداربين متغيرها بود. نتايج نشان داد: ‎1-اخلاق فردي مديران بر خلاقيت کارکنان تاثير مي گزارد. ‎2- اخلاق اجتماعي مديران بر خلاقيت کارکنان تاثير مي گذارد. ‎3-

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره رضایت شغل، رضایت شغلی، جایگاه اجتماعی، تعامل اجتماعی Next Entries مقاله رایگان درباره اخلاق حرفه ای، درصد تجمعی، علوم تجربی، علوم ریاضی