مقاله رایگان درباره سطح معنی داری، بانکداری اینترنتی، استفاده از اینترنت

دانلود پایان نامه ارشد

رشتهای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشهای خلاق است؛ معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور می‌کند که یافتن منابع داده های موجود برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق است؛ در ضمن آرایش و تنظیم داده‌ها نیز مستلزم خلاقیت است.
فرایند تجزیه و تحلیل داده‌ها فرایندی چند مرحلهای است که از طریق به‌کارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه (نمونه) آماری فراهم آمده‌اند. خلاصه، کد بندی، دسته بندی، … و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط‌ها بین این داده‌ها به منظور آزمون فرضیه های تحقیق فراهم آید. تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحلهای علمی از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می‌رود که به وسیله آن کلیه فعالیت‌های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می‌شود. در این فصل نیز به توصیف دادههای پژوهشی و تجزیه و تحلیل داده‌هایی که به وسیله پرسشنامه از افراد نمونه گردآوری شده‌اند، پرداخته خواهد شد و سپس به هر یک از فرضیات پاسخ داده می‌شود.
4-2 توصیف داده‌ها
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعهای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل دادههای آماری، لازم است این داده‌ها توصیف شوند. همچنین توصیف آماری داده‌ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن‌ها و پایهای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار می‌رود. همان طور که در فصل قبل بیان شد، تحقیق حاضر یک پرسشنامه دارد که به اندازه گیری متغیرهای موجود در مدل تحقیق می‌پردازد. همچنین تعدادی سؤال جمعیت شناختی نیز در انتهای پرسشنامه آورده شده است. با توجه به دادههای حاصل از قسمت ویژگی‌های جمعیت شناختی این پرسشنامه، اطلاعات زیر به صورت خلاصه در مورد مشخصات نمونه آماری مورد نظر ارائه می‌شود. این داده‌ها و جداول توصیفی مربوط به این داده‌ها، به درک و شناخت بهتر ما از نمونه و جامعه آماری تحقیق حاضر کمک می‌کند.
4-3جداول مربوط به درصدهای متغییرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان پرسشنامه
4-3-1 جنسیت پاسخ گویان
همان طور که در جدول 4-1 ملاحظه می شود، مردان با 78 درصد بیشترین حجم نمونه را تشکیل می دهند. زنان نیز 22 درصد حجم نمونه را تشکیل می دهند.
جدول 4-1 جنسیت پاسخ گویان

4-3-2سن پاسخ گویان
همان طور که در جدول 4-2 مشاهده می شود، افراد بین 20 تا 30 سال سن، با 32 درصد بیشترین حجم نمونه را تشکیل می دهند. افراد بالای 50 سال سن نیز 11 درصد حجم نمونه را تشکیل می دهند.
جدول4-2 سن پاسخ گویان

4-3-3تحصیلات پاسخ گویان
همان طور که در جدول 4-3 مشاهده می شود، افراد دارای مدرک لیسانس با52 درصد بیشترین حجم نمونه را تشکیل می دهند. افراد دارای مدرک پایین تر از دیپلم نیز با 3 درصد کمترین حجم نمونه را تشکیل می دهند.
جدول 4-3 تحصیلات پاسخ گویان

4-3-4 درآمد پاسخ گویان
همان طور که در جدول4-4 مشاهده می شود، افراد با درآمد1 تا 5/1 میلیون تومان در هرماه، با33 درصد بیشترین حجم نمونه را تشکیل میدهند. افراد با درآمد کمتر از یک 500 هزار تومان در هر ماه، نیز با 10 درصد کمترین حجم نمونه را تشکیل می دهند.
جدول 4-4. درآمد پاسخ گویان

4-4 آزمون کولموگروف-اسمیرنوف (K-S)196 برای بررسی نرمال بودن توزیع
یکی از پیش فرض‌های اصلی استفاده از آمار پارامتری و رگرسیون نرمال بودن توزیع است. برای بررسی نرمال بودن توزیع می‌توان از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده کرد که نتایج این آزمون برای تمامی متغیرهای تحقیق در ادامه آورده شده است.
4-4-1آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر استفاده آسان
جهت آزمون نرمال بودن توزیع متغیر استفاده آسان از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده می‌شود. بر این اساس فرض‌های صفر و یک را به صورت زیر در نظرمی‌گیریم.
: H0 دادهها از توزیع نرمال پیروی می‌کنند.
: H1دادهها از توزیع نرمال پیروی نمی‌کنند.
اگر مقدار سطح معنی داری بزرگ‌تر از مقدار خطا باشد، فرض صفر (یعنی نرمال بودن توزیع) را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچک‌تر از خطا باشد، فرض یک (یعنی غیر نرمال بودن توزیع) را نتیجه می‌گیریم. نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای متغیر استفاده آسان در جدول 4 -5 نشان داده شده است.
جدول4-5 نتایج آزمون K-S برای متغیر استفاده آسان

چون مقدار سطح معنی داری برای متغیر استفاده آسان بزرگ‌تر از ۰5/۰ است پس فرض صفر یعنی نرمال بودن توزیع این متغیر تأیید می‌شود.
4-4-2آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر هزینه استفاده از اینترنت
جهت آزمون نرمال بودن توزیع متغیر هزینه استفاده از اینترنت از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده می‌شود. بر این اساس فرض‌های صفر و یک را به صورت زیر در نظرمی‌گیریم.
: H0 دادهها از توزیع نرمال پیروی می‌کنند.
: H1دادهها از توزیع نرمال پیروی نمی‌کنند.
اگر مقدار سطح معنی داری بزرگ‌تر از مقدار خطا باشد، فرض صفر (یعنی نرمال بودن توزیع) را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچک‌تر از خطا باشد، فرض یک (یعنی غیر نرمال بودن توزیع) را نتیجه می‌گیریم. نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای متغیر هزینه استفاده از اینترنت در جدول 4-6 نشان داده شده است.
جدول4-6 نتایج آزمون K-S برای متغیر هزینه استفاده از اینترنت

چون مقدار سطح معنی داری برای متغیر هزینه استفاده از اینترنت بزرگ‌تر از ۰5/0 است پس فرض صفر یعنی نرمال بودن توزیع این متغیر تأیید می‌شود.

4-4-3آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر تبلیغات
جهت آزمون نرمال بودن توزیع متغیر تبلیغات از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده می‌شود. بر این اساس فرض‌های صفر و یک را به صورت زیر در نظرمی‌گیریم.
: H0 دادهها از توزیع نرمال پیروی می‌کنند.
: H1دادهها از توزیع نرمال پیروی نمی‌کنند.
نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای متغیر تبلیغات در جدول 4-7 نشان داده شده است.
جدول 4-7نتایج آزمون K-S برای متغیر تبلیغات

چون مقدار سطح معنی داری برای متغیر تبلیغات بزرگ‌تر از ۰5/0 است پس فرض صفر یعنی نرمال بودن توزیع این متغیر تأیید می‌شود.

۴-4-4آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر امنیت اطلاعات خصوصی
جهت آزمون نرمال بودن توزیع متغیر امنیت اطلاعات خصوصی از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده می‌شود. بر این اساس فرض‌های صفر و یک را به صورت زیر در نظرمی‌گیریم.
: H0 دادهها از توزیع نرمال پیروی می‌کنند.
: H1دادهها از توزیع نرمال پیروی نمی‌کنند.
نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای متغیر نیاز به تمایز در جدول 4-8 نشان داده شده است.
جدول4-8 نتایج آزمون K-S برای متغیر امنیت اطلاعات خصوصی

چون مقدار سطح معنی داری برای متغیر امنیت اطلاعات خصوصی بزرگ‌تر از ۰5/0 است پس فرض صفر یعنی نرمال بودن توزیع این متغیر تأیید می‌شود.

4-4-5آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر وجود زیرساختهای مناسب
جهت آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وجود زیرساختهای مناسب از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده می‌شود. بر این اساس فرض‌های صفر و یک را به صورت زیر در نظرمی‌گیریم.
: H0 دادهها از توزیع نرمال پیروی می‌کنند.
: H1دادهها از توزیع نرمال پیروی نمی‌کنند.
نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای متغیر وجود زیرساختهای مناسب در جدول 4-9 نشان داده شده است.
جدول4-9 نتایج آزمون K-S برای متغیر وجود زیرساختهای مناسب

چون مقدار سطح معنی داری برای متغیر وجود زیرساختهای مناسب بزرگ‌تر از ۰5/0است پس فرض صفر یعنی نرمال بودن توزیع این متغیر تأیید می‌شود.
4-4-6آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر آگاهی از بانکداری اینترنتی
جهت آزمون نرمال بودن توزیع متغیر آگاهی از بانکداری اینترنتی از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده می‌شود. بر این اساس فرض‌های صفر و یک را به صورت زیر در نظرمی‌گیریم.
: H0 دادهها از توزیع نرمال پیروی می‌کنند.
: H1دادهها از توزیع نرمال پیروی نمی‌کنند.
نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای متغیر آگاهی از بانکداری اینترنتی در جدول4 -10نشان داده شده است.
جدول4-10نتایج آزمون K-S برای متغیر آگاهی از بانکداری اینترنتی

چون مقدار سطح معنی داری برای متغیر آگاهی از بانکداری اینترنتی بزرگ‌تر از ۰5/0 است پس فرض صفر یعنی نرمال بودن توزیع این متغیر تأیید می‌شود.

4-4-7آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر صرفه جویی در زمان
فرض‌های صفر و یک را به صورت زیر در نظرمی‌گیریم.
: H0 دادهها از توزیع نرمال پیروی می‌کنند.
: H1دادهها از توزیع نرمال پیروی نمی‌کنند.
نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای متغیر صرفه جویی در زمان در جدول 4-11 نشان داده شده است.
جدول 4-11 نتایج آزمون K-S برای متغیر صرفه جویی در زمان

چون مقدار سطح معنی داری برای متغیر صرفه جویی در زمان بزرگ‌تر از ۰5/0 است پس فرض صفر یعنی نرمال بودن توزیع این متغیر تأیید می‌شود.
4-4-8آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر پذیرش بانکداری اینترنتی
فرض‌های صفر و یک را به صورت زیر در نظرمی‌گیریم.
: H0 دادهها از توزیع نرمال پیروی می‌کنند.
: H1دادهها از توزیع نرمال پیروی نمی‌کنند.
نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای متغیر پذیرش بانکداری اینترنتی در جدول4-12نشان داده شده است.
جدول4-12 نتایج آزمون K-S برای متغیر پذیرش بانکداری اینترنتی

چون مقدار سطح معنی داری برای متغیر پذیرش بانکداری اینترنتی بزرگ‌تر از ۰5/0است پس فرض صفر یعنی نرمال بودن توزیع این متغیر تأیید می‌شود.
با توجه به این که آزمون K-S نشان داد که توزیع مربوط به تمامی متغیرها نرمال است، می‌توان از آزمون‌های پارامتری جهت آزمون فرضیات تحقیق استفاده کرد.
4-5تحلیل داده‌ها
فرایند تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس (مدل سازی معادلات ساختاری) شامل یک سری گام‌هاست و می‌توان این گام‌ها را در نمودار 4-1 خلاصه کرد. در ادامه برخی از مهم‌ترین این مراحل تشریح می‌گردد.

نمودار 4-1.گام های اساسی تحلیل
4-5-1 بیان مدل197
این مرحله در واقع همان بیان رسمی مدل است و این مرحله یکی از مهم‌ترین مراحل موجود در مدل سازی معادلات ساختاری است. در واقع هیچ گونه تحلیلی صورت نمی‌گیرد، مگر این که اول محقق مدل خود را که درباره روابط میان متغیرهاست را بیان و مشخص کند. این مرحله شامل فرمول بندی (تنظیم) یک عبارت درباره یک مجموعه از پارامترهاست. این پارامترها در زمینه مدل سازی معادلات ساختاری، ماهیت روابط میان متغیرها را نشان می‌دهد. در مدل سازی معادلات ساختاری، اندازه و علامت این پارامترها تعیین می‌شود.
4-5-2تخمین مدل198
پس از بيان مدل مرحله بعد بدست آوردن تخمين پارامترهاي آزاد از روي مجموعهاي از دادههاي مشاهده شده است. روش‌های تكراري199 از قبيل بيشينه درست نمايي200 يا حداقل مجذورات تعميم يافته201 جهت تخمين مدل مورد استفاده قرار می‌گیرد. روش كار در اين رويههاي تخمين به اين صورت است كه در هر تكرار، يك ماتريس كوواريانس ضمني202 ساخته می‌شود و با ماتريس كوواريانس داده‌هاي مشاهده شده مقايسه مي‌شود. مقايسه اين دو ماتريس منجر به توليد يك ماتريس باقيمانده203 می‌شود و اين تكرارها تا جايي ادامه خواهد يافت كه اين ماتريس باقيمانده مينيمم شود. محاسبات يا برآورد پارامترها حداكثر با ۲۵۰ تكرار امكان پذير می‌باشد. در صورتي كه تعداد تكرارها از ۲۵۰ تا بيشتر شود محاسبات مربوط به برآورد پارامتر متوقف می‌شود. متغیرهای تحقیق به دو دسته‌ی پنهان و آشکار تبدیل می‌شوند.
متغيرهاي آشكار يا مشاهده شده به گونهاي مستقيم به وسيله پژوهشگر اندازه گيري می‌شود، در حالي كه متغيرهاي پنهان يا مشاهده نشده به گونهاي مستقيم اندازه گيري نمی‌شوند، بلكه بر اساس روابط يا همبستگی‌های بين متغيرهاي اندازه گيري ‌شده استنباط می‌شوند. متغیرهای پنهان به دو

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره روایی محتوا، تحلیل داده، قابلیت اعتماد Next Entries مقاله رایگان درباره بانکداری اینترنتی، استفاده از اینترنت، معادلات ساختاری