مقاله رایگان درباره سطح معنی داری، اخلاق حرفه ای، رضایت شغلی، رضایت شغل

دانلود پایان نامه ارشد

بهره‌مند مي‌شوند، براي آنها بهشتهايي است که از زير درختانش نهرها جاري است و در آن به نعمت ابدي متنعّمند؛ خدا از آنها خشنود و آنها از خدا خشنودند. اين است فيروزي و سعادت بزرگ.

سوره یونس آیه 54- ترجمه رضایی
و اگر (بر فرض) براى هر شخصى كه ستم كرده، آنچه در زمين است مى‏بود، حتماً آن را (براى نجات خويش) تاوان مى‏داد؛ و هنگامى كه عذاب را ببينند، پشيمانى (خود) را رازدارى مى‏كنند؛ و بينشان به دادگرى داورى شود؛ و آنان مورد ستم واقع نمى‏شوند.

سوره الأعراف آیه 29- ترجمه انصاریان
بگو: پروردگارم به ميانه روي [در همه امور و به اجتناب از افراط و تفريط] فرمان داده و [امر فرموده]: در هر مسجدي [به هنگام عبادت] روي [دل] خود را [آن گونه] متوجه خدا کنيد [که از هر چيزي غير او مُنقطع شود]، و او را در حالي که ايمان و عبادت را براي وي از هر گونه شرکي خالص مي کنيد بخوانيد؛ همان گونه که شما را آفريد، [پس از مرگ به او] بازمي گرديد.

سوره البقره آیه 226- تفسیر مجمع البیان
روشن است كه اين سپاسگذارى و اعتراف نه براى انجام وظيفه و تكليف است، بلكه به منظور شادمانى و حق شناسى است و گرنه سراى آخرت ديگر جاى عمل نيست.

سوره النساء آیه 150- تفسیر مجمع البیان
در لابلاى اين بحث ها و محورها دنيايى از اندرزها، پندها و نكات درس آموز و هشدارهاى خيرخواهانه و مؤثر براى درست انديشيدن، درست برگزيدن راه زندگى و درست پيمودن آن و مصون و محفوظ ماندن از آفت ها و انحرافات و سقوط و ناكامى ها آمده است كه در خور بسى تعمّق و تدبّر است.

سوره التوبه آیه 17- تفسیر نمونه
و كوشش ، در نظم و حساب ، و در ايثار و فداكارى ، در همه اين امور پيشگام باشند در غير اين صورت حق آن را ادا نكرده اند.

سوره آل عمران آیه 90- تفسیر ادبی و عرفانی
بزرگان دين گفته اند: هر كس اندك خورد و به جامه‏اي از دنيا قناعت كند، تفكر در دل وي پديد آيد و از تفكر حكمت زايد و حكمت چون خون در باطن ويروان گردد، و آن كس كه غذا زياد خورد، از تفكر باز ماند، و دل او سخت گردد، و سخت دل از خدا دور و به آتش نزديك است!

سوره الأسراء آیه 19- ترجمه انصاریان
و کساني که آخرت را در حالي که مؤمن هستند بخواهند و با تلاشي کامل [و خالصانه] براي [به دست آوردن] آن تلاش کنند، پس تلاششان به نيکي مقبول افتد [و به آن پاداششان دهند.]
سوره النور آیه 47- ترجمه الهی قمشه ای
و (منافقان هم مانند مؤمنان) مي‌گويند که ما به خدا و رسول ايمان آورده و اطاعت مي‌کنيم، و ليکن با اين همه قول باز گروهي (وقت عمل، از حق) روي مي‌گردانند و اصلا آنان ايمان ندارند.

1-3-4 سوال دوم: وضعیت اخلاق حرفه ای اسلامی مدیران آموزشی مقطع متوسطه شهر بندرعباس چگونه است؟

جدول 5-4. مقایسه میانگین و انحراف استاندارد و واریانس اخلاق حرفه ای اسلامی و زیر مولفه های آن .
متغیرها
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
واریانس
خوش اخلاق
380
37/6
08/1
16/1
بزرگوار
380
85/5
21/1
47/1
فکور
380
89/5
15/1
32/1
رئوف
380
86/5
18/1
41/1
مومن
380
03/6
19/1
42/1
صبور
380
34/5
48/1
20/2
عادل
380
63/5
31/1
72/1
میانه رو
380
59/5
52/1
33/2
مستقل
380
12/5
49/1
22/2
تلاشگر
380
51/5
20/1
44/1
رازدار
380
96/5
38/1
91/1
خوش قول
380
89/5
22/1
50/1
قانع
380
78/5
07/1
15/1
نیک اندیش
380
96/5
09/1
20/1
صادق
380
80/5
58/1
49/2
ارشادگر
380
32/5
60/1
58/2
منظم
380
86/5
29/1
66/1
قدر شناس
380
51/5
51/1
28/2
اخلاق حرفه ای اسلامی
380
20/6
99/0
99/0

طبق جدول 5-4 میانگین اخلاق حرفه ای اسلامی برابر 20/6 با انحراف استاندارد 99/0 و واریانس 99/0 می باشد برای اینکه نشان دهیم این تفاوت معنی دار است یا ناشی از خطا و شانس می باشد از آزمون t تک گروهی مستقل استفاده شده است .

جدول 6-4 . مقایسه میانگین و انحراف استاندارد و واریانس رضایت شغلی و زیر مولفه های آن.

متغیرها
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
واریانس
شغل
380
48/4
78/0
61/0
مدیر
380
70/3
73/0
53/0
همکاران
380
22/4
83/0
69/0
فرصت ارتقاء شغلی
380
97/2
16/1
36/1
مزایا و حقوق
380
06/2
92/0
86/0

طبق جدول 6-4 میانگین رضایت شغلی برابر 06/2 با انحراف استاندارد 92/0 و واریانس 86/0 می باشد برای اینکه نشان دهیم این تفاوت معنی دار است یا ناشی از خطا و شانس می باشد از آزمون t تک گروهی مستقل استفاده شده است .

جدول 7-4 . آمارهای آزمون تک گروهی مستقل و تفاوت میانگین با میانگین آزادی برای اخلاق حرفه ای اسلامی و زیر مولفه های آن.
متغیرها
میانگین نظری
میانگین محاسبه شده
تفاوت میانگین
مقدار T
درجه آزادی
سطح معنی داری
Lower
Upper
خوش اخلاق
5/3
83/42
33/39
50/100
379
001/0
10/40
56/38
بزرگوار
5/3
93/22
43/19
82/77
379
001/0
93/19
94/18
فکور
5/3
59/67
09/64
12/92
379
001/0
46/65
72/62
رئوف
5/3
87/16
37/13
07/77
379
001/0
71/13
03/13
مومن
5/3
07/70
57/66
65/87
379
001/0
06/68
08/65
صبور
5/3
82/21
32/18
53/54
379
001/0
98/18
66/17
عادل
5/3
04/26
54/22
49/72
379
001/0
15/23
93/21
مستقل
5/3
11/15
61/11
18/52
379
001/0
05/12
17/11
ارشادگر
5/3
39/15
89/11
34/48
379
001/0
37/12
41/11
صادق
5/3
02/17
52/13
37/55
379
001/0
00/14
41/13
رازدار
5/3
32/17
82/13
33/66
379
001/0
23/14
41/13
نیک اندیش
5/3
39/17
89/13
25/79
379
001/0
23/14
54/13
قانع
5/3
90/16
40/13
64/50
379
001/0
92/13
88/12
خوش قول
5/3
22/17
72/13
74/70
379
001/0
11/14
34/13
میانه رو
5/3
62/27
12/24
39/62
379
001/0
88/24
36/23
منظم
5/3
08/17
58/13
11/68
379
001/0
98/13
19/13
قدرشناس
5/3
00/21
50/17
20/59
379
001/0
08/18
92/16
تلاشگر
5/3
07/16
57/12
02/69
379
001/0
92/12
21/12
اخلاق حرفه ای اسلامی
5/3
10/472
60/468
50/96
379
001/0
15/478
06/459

مولفه خوش اخلاق دارای میانگین نظری 5/3 ، میانگین محاسبه شده 83/42 ، تفاوت میانگین 33/39 ، مقدار T 50/100 ، درجه آزادی 379 ، سطح معنی داری 001/0 ، کمترین مقدار 10/40 و بیشترین مقدار 56/38 می باشد.
مولفه بزرگوار دارای میانگین نظری 5/3 ، میانگین محاسبه شده 93/22 ، تفاوت میانگین 43/19 ، مقدار T 82/77 ، درجه آزادی 379 ، سطح معنی داری 001/0 ، کمترین مقدار 93/19 و بیشترین مقدار 94/18 می باشد.

مولفه فکور دارای میانگین نظری 5/3 ، میانگین محاسبه شده 59/67 ، تفاوت میانگین 09/64 ، مقدار T 12/92 ، درجه آزادی 379 ، سطح معنی داری 001/0 ، کمترین مقدار و بیشترین مقدار می باشد.

مولفه رئوف دارای میانگین نظری 5/3 ، میانگین محاسبه شده 87/16 ، تفاوت میانگین37/13 ، مقدار T 07/77 ، درجه آزادی 379 ، سطح معنی داری 001/0 ، کمترین مقدار 71/13 و بیشترین مقدار 03/13 می باشد.

مولفه مومن دارای میانگین نظری 5/3 ، میانگین محاسبه شده 07/70 ، تفاوت میانگین 57/66 ، مقدار T 65/87 ، درجه آزادی 379 ، سطح معنی داری 001/0 ، کمترین مقدار 06/68 و بیشترین مقدار 08/65 می باشد.

مولفه صبور دارای میانگین نظری 5/3 ، میانگین محاسبه شده 82/21 ، تفاوت میانگین 32/18 ، مقدار T 53/54 ، درجه آزادی 379 ، سطح معنی داری 001/0 ، کمترین مقدار 98/18 و بیشترین مقدار 66/17 می باشد.

مولفه عادل دارای میانگین نظری 5/3 ، میانگین محاسبه شده 04/26 ، تفاوت میانگین 54/22 ، مقدار T 49/72 ، درجه آزادی 379 ، سطح معنی داری 001/0 ، کمترین مقدار 15/23 و بیشترین مقدار 93/21 می باشد.

مولفه مستقل دارای میانگین نظری 5/3 ، میانگین محاسبه شده 11/15 ، تفاوت میانگین 61/11 ، مقدار T 18/52 ، درجه آزادی 379 ، سطح معنی داری 001/0 ، کمترین مقدار 05/12 و بیشترین مقدار 17/11 می باشد.

مولفه ارشادگر دارای میانگین نظری 5/3 ، میانگین محاسبه شده 39/15 ، تفاوت میانگین 89/11 ، مقدار T 34/48 ، درجه آزادی 379 ، سطح معنی داری 001/0 ، کمترین مقدار 37/12 و بیشترین مقدار 41/11 می باشد.

مولفه صادق دارای میانگین نظری 5/3 ، میانگین محاسبه شده 02/17 ، تفاوت میانگین 52/13 ، مقدار T 37/55 ، درجه آزادی 379 ، سطح معنی داری 001/0 ، کمترین مقدار 00/14 و بیشترین مقدار 41/13 می باشد.

مولفه رازدار دارای میانگین نظری 5/3 ، میانگین محاسبه شده 32/17 ، تفاوت میانگین 82/13 ، مقدار T 33/66 ، درجه آزادی 379 ، سطح معنی داری 001/0 ، کمترین مقدار 23/14 و بیشترین مقدار 41/13 می باشد.

مولفه نیک اندیش دارای میانگین نظری 5/3 ، میانگین محاسبه شده 39/17 ، تفاوت میانگین 89/13 ، مقدار T 25/79 ، درجه آزادی 379 ، سطح معنی داری 001/0 ، کمترین مقدار 23/14 و بیشترین 54/13 می باشد.

مولفه قانع دارای میانگین نظری 5/3 ، میانگین محاسبه شده 90/16 ، تفاوت میانگین 40/13 ، مقدار T 64/50 ، درجه آزادی 379 ، سطح معنی داری 001/0 ، کمترین مقدار 92/13 و بیشترین مقدار 88/12 می باشد.

مولفه خوش قول دارای میانگین نظری 5/3 ، میانگین محاسبه شده 22/17 ، تفاوت میانگین 72/13 ، مقدار T 74/70 ، درجه آزادی 379 ، سطح معنی داری 001/0 ، کمترین مقدار 11/14 و بیشترین مقدار 34/13 می باشد.

مولفه میانه رو دارای میانگین نظری 5/3 ، میانگین محاسبه شده 62/27 ، تفاوت میانگین 12/24 ، مقدار T 39/62 ، درجه آزادی 379 ، سطح معنی داری 001/0 ، کمترین مقدار 88/24 و بیشترین مقدار 36/23 می باشد.

مولفه منظم دارای میانگین نظری 5/3 ، میانگین محاسبه شده 08/17 ، تفاوت میانگین 58/13 ، مقدار T 11/68 ، درجه آزادی 379 ، سطح معنی داری 001/0 ، کمترین مقدار 98/13 و بیشترین مقدار 19/13 می باشد.

مولفه قدرشناس دارای میانگین نظری 5/3 ، میانگین محاسبه شده 00/21 ، تفاوت میانگین 50/17 ، مقدار T 20/59 ، درجه آزادی 379 ، سطح معنی داری 001/0 ، کمترین مقدار 08/18 و بیشترین مقدار 92/16 می باشد.

مولفه تلاشگر دارای میانگین نظری 5/3 ، میانگین محاسبه شده 07/16 ، تفاوت میانگین 57/12 ، مقدار T 02/69 ، درجه آزادی 379 ، سطح معنی داری 001/0 ، کمترین مقدار 92/12 و بیشترین مقدار 21/12 می باشد.

متغیراخلاق حرفه ای اسلامی دارای میانگین نظری 5/3 ، میانگین محاسبه شده 10/472 ، تفاوت میانگین 60/468 ، مقدار T 50/96 ، درجه آزادی 379 ، سطح معنی داری 001/0 ، کمترین مقدار 15/478 و بیشترین مقدار 06/459 می باشد.

آماره های بدست آمده از آزمون t تک گروهی مستقل برای متغیر اخلاق حرفه ای اسلامی و زیر مولفه ها آن نشان می دهد که تفاوت بین میانگین های اخلاق حرفه ای اسلامی و زیر مولفه ها با میانگین حد وسط ( میانگین فرض ) تفاوت معنی داری وجود دارد.
لذا نتیجه گیری می شود که این تفاوت ناشی از خطا و شانس نمی باشد و تفاوت بدست آمده تفاوت معنی داری است .

سوال سوم :آیا بین اخلاق حرفه ای اسلامی مدیران آموزشی با رضایت شغلی دبیران رابطه وجود دارد؟

جدول 8-4. نتایج ضرایب همبستگی حاصل از رگرسیون گام به گام برای پیش بینی متغیر اخلاق حرفه ای اسلامی با رضایت شغلی داخل مدل .
مدل
ضریب همبستگی چندگانه R
ضریب تعیین تعدیل شده R
ضریب تعیین تبدیل شده
Std . Error of the Estimate
خوش

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره اخلاق حرفه ای، جامعه آماری، روش تحقیق، آموزش و پرورش Next Entries مقاله رایگان درباره انحراف معیار، اخلاق حرفه ای، رگرسیون