مقاله رایگان درباره روایی محتوا، تحلیل داده، قابلیت اعتماد

دانلود پایان نامه ارشد

نمونه گیری غیر احتمالی ج) نمونه گیری کارشناسی و تخصصی.
از آنجا که جامعه آماری این تحقیق، مشتریان بانک تجارت استان یزد که دارای رمز عبور فعال برای استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی هستند، در این تحقیق از نمونهگیری جامعه نامحدود برای نمونهگیری استفاده میکنیم و از شیوه نمونه گیری قضاوتی استفاده شده است.
3-6-3حجم نمونه
به دلیل صرفه جویی و تحلیل پژوهش و کاهش زمان در مراحل عملیاتی و تحلیل پژوهش در پژوهش های اجتماعی و مدیریتی، معمولاً تعداد اعضایی کمتر از تعداد اعضای کل جامعه آماری انتخاب می شوند که نمونه تحقیق نامیده می شوند. در واقع نمونه گروه کوچکی از جامعه است که برای مشاهده و تجزیه و تحلیل انتخاب شده است. با مشاهده مشخصات نمونهای که از یک جامعه انتخاب شده است، میتوان از مشخصات کل جامعه استنتاج معینی به عمل آورد. محقق می تواند از دو روش برای تخمین حجم نمونه استفاده نماید:
الف) تخمین شخصی
در این روش از تخمین شخصی استفاده می شود. یعنی اینکه محقق با در نظر گرفتن عواملی شخصاً اقدام به برآورد حجم نمونه یا تعیین درصد مشخصی از جامعه میکند. طبیعی است که هرچه جامعه کوچکتر باشد، این درصدها بزرگتر خواهد بود و هرچه جامعه بزرگتر باشد این درصدها کمتر خواهد بود.
ب) روشهای آماری
در این روش برای برآورد حجم نمونه از تکنیکها و روشهای آماری استفاده میشود. منتهی محقق برای انجام آن به داشتن اطلاعات و پارامترهایی درباره جامعهای که قصد انتخاب نمونه از آن را دارد، نیاز دارد. یکی از روش های آماری که برای برآورد حجم نمونه به کار میرود، فرمول کوکران است. در پژوهش حاضر با توجه به اینکه اندازه جامعه نامشخص و نامحدود می باشد و با در نظر گرفتن سطح خطای 5 درصد برای نمونه گیری، اندازه نمونه مورد نیاز 385 نفر بدست آمد:
n=(Z_(∝⁄2)^2*p*q)/ε^2 =((1.96)^2*.5*.5)/(.05)^2 ≈385
در این رابطه نسبت موفقیت جامعه(p) را 50%، سطح خطا (α) را 05/0 و دقت برآورد 5 درصد گرفته شده است. از آنجا که در این رابطه حداقل حجم نمونه 385 نفر آزمودنی برآورد شده است، بنابراین با در نظر گرفتن نرخی جهت عدم بازگشت پرسشنامهها و یا دریافت پرسشنامه ناسالم، تعداد 500 پرسشنامه توزیع شد و در نهایت تعداد 418 پرسشنامه سالم دریافت گردید.

3-7منابع جمع آوری داده ها
گردآوری داده های مورد نیاز تحقیق یکی از مراحل اصلی تحقیق است. اطلاعات مورد نیاز برای تحقیق را به طرق مختلف می توان گردآوری کرد. ابزارهای گوناگونی مانند مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و اسناد و مدارک و … برای بدست آوردن این داده ها وجود دارد. هر یک از این ابزارها مزایا و معایب خاص خود را دارند که هنگام استفاده از آنها باید مورد توجه قرار گیرند تا اعتبار پژوهش دچار خدشه نشود و از طرفی نقاط قوت ابزار تقویت گردد. هر پژوهشگر باید با توجه به ماهیت مساله و فرضیه های طراحی شده، یک یا چند ابزار را انتخاب نماید و پس از کسب شرایط لازم در مورد اعتبار این ابزارها، از آنها در جهت جمع آوری داده ها بهره جوید تا در نهایت از طریق پردازش و تحلیل این داده ها، بتواند درباره فرضیه ها قضاوت کند. انتخاب ابزارها باید به گونهای باشد که پژوهشگر بتواند از نحوه انتخاب ابزار خود دفاع نماید و از این طریق دستاوردهای پژوهش خود را معتبر سازد. انتخاب شیوه های جمع آوری داده ها به تسهیلات در دسترس، میزان دقت مورد نیاز، مهارت فنی و مهارت محقق، قلمروی زمانی بررسی و دیگر هزینه ها و منابع در دسترس برای جمع آوری داده ها بستگی دارد (دانایی فرد و همکاران، 1387: 72). روش های گردآوری اطلاعات به طور کلی به دوسته کتابخانهای و میدانی تقسیم می شوند (حافظ نیا، 1389).
3-7-1روشهای کتابخانهای
روشهای کتابخانهای در تمامی تحقیقات علمی مورد استفاده قرار میگیرد، ولی در بعضی از آنها، تنها در بخشی از فرآیند تحقیق یعنی مطالعه ادبیات و سوابق پژوهشی مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین در تحقیقاتی که ماهیت کتابخانهای دارند، تقریبا تمام تلاش محقق در کتابخانه صورت میپذیرد (حافظ نیا، 1389).
3-7-2روشهای میدانی
روشهای میدانی به روش هایی اطلاق می شود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط، و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل یعنی افراد، اعم از انسان، مؤسسات و غیره، اطلاعات مورد نظر خود را گردآوری کند. در واقع، او باید ابزار سنجش خود را به میدان ببرد و با پرسشگری و مصاحبه و مشاهده آنها را تکمیل نماید (حافظ نیا، 1389).
3-8پرسشنامه
پرسشنامه اشاره به مجموعه سوالاتی از قبل تدوین شده دارد که پاسخ دهندگان، پاسخ خود را در دامنه ای از گزینه های معین انتخاب میکنند. وقتی پژوهشگر واقعاً میداند چه اطلاعاتی نیاز دارد و نحوه اندازه گیری متغیرها را میداند. پرسشنامه ابزار کارآمد و مفیدی برای گردآوری دادهها است. انواع پرسشنامه استفاده شده در تحقیقات عبارت اتد از: 1- پرسشنامه حضوری 2- پرسشنامه پستی و 3- پرسشنامه تلفنی. در این تحقیق، پرسشنامه حضوری مورد استفاده محقق قرار گرفت. در این تحقیق از یک پرسشنامه 24 سوالی استفاده شد که به صورت حضوری بین اعضای نمونه توزیع گردید.
3-9روایی و پایایی پرسشنامه
ابزار سنجش باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده های متناسب با تحقیق را گردآوری نماید و از طریق این داده ها و تجزیه و تحلیل آنها، فرضیه های مورد نظر را بیازماید و به سوالات تحقیق پاسخ دهد.
3-9-1روایی پرسشنامه
روایی از واژه روا به معنی جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد. روایی (اعتبار) در اصل به صحت و درستی اندازه گیری محقق بر میگردد (خاکی، 1386: 288). روایی را به شکل های مختلف طبقه بندی کردهاند که تعدادی از آنها عبارتند از: روایی محتوایی، روایی نمایی (ظاهری)، روایی مربوط به ملاک، روایی موافق، روایی متضمن پیش بینی، روایی سازه، روایی همگرا و روایی متمایز کننده (خاکی، 1386: 289-291). روایی تعیین میکند ابزار تهیه شده تا چه حد مفهوم خاص مورد نظر را اندازه میگیرد. یعنی هنگامی که به امید مطالعه یک مفهوم، مجموعهای از پرسشها را مطرح میشود، چگونه می توان اطمینان یافت که واقعا به اندازه گیری همان مفهوم مورد نظر پرداخته شده است. با آزمون های خاصی می توان روایی ابزار اندازه گیری را سنجید ولی در پژوهش حاضر از روایی محتوا و روایی ظاهری استفاده شده است.

3-9-1-1روایی محتوایی
روایی محتوایی این اطمینان را به وجود میآورد که مقیاس شامل موارد کافی و نمونه برای استفاده از مفهوم مورد سنجش است. برای طراحی پرسشنامه با توجه به پیشینه قوی مدلهای استفاده شده در تحقیق حاضر، و همچنین در نظر داشتن متغیرهای مدلهای اصلی سعی شد تا پرسشنامه از حیث شاخص هایی که سازه ها را اندازه گیری میکنند، بر پشتوانه مناسبی از نظریه و کاربردهای عملی آنها در پژوهش ها و آزمون های متعدد متکی باشد.
3-9-1-2روایی صوری (ظاهری)
یک شاخص مقدماتی و حداقل از روایی محتوایی است. روایی نمایی مواردی را که انتظار می رود یک مفهوم را اندازه گیری کنند، نشان میدهد آنها ظاهر مفهوم را میسنجند و به نظر میرسد مفاهیم را اندازه گیری میکنند (خاکی، 1386). در روایی ظاهری در واقع بررسی میکنیم که آیا متخصصین تایید میکنند که ابزار همان چیزی را که از نام آن استنباط میشود، میسنجد؟ به منظور سنجش روایی نمایی، پرسشنامه و محتوای آن تحت بررسی اساتید محترم و متخصصان بانکی قرار گرفته و نظرات اصلاحی ایشان لحاظ گردید.
3-9-2پایایی پرسشنامه
پایایی یا قابلیت اعتماد یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری است. مفهوم یاد شده با این امر سرو کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست میدهد. پایایی یک سنجه، ثبات و هماهنگی منطقی پاسخ ها در ابزار اندازه گیری را نشان میدهد و به ارزیابی درستی و خوب بودن یک سنجه کمک میکند (دانایی فرد و همکاران، 1387: 250). هدف از سنجش پایایی پرسشنامه این است که در زمانها و مکانهای مختلف قابلیت کاربرد داشته باشد. در واقع تحقیقی پایاست که ابزار اندازه گیری آن معتبر باشد و چنانچه تحقیق توسط فرد دیگر یا همان محقق دوباره در زمان ها و مکان های دیگر انجام شود به همان نتیجه مشابه دست یابد.
یکی از معروفترین معیارهای سنجش پایایی، استفاده از معیار آلفای کرونباخ است. آلفای کرونباخ همبستگی درونی داده ها را اندازه گیری میکند و به صورت زیر محاسبه میشود. در این پژوهش به منظور تعیین پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای محاسبه آلفای کرونباخ باید ابتدا واریانس نمرههای هر زیر مجموعه سؤالات پرسشنامه واریانس کل را محاسبه نمود (سرمد و همکاران، 1381: 169):

j: تعداد سوالات
〖 :S〗_j^2واریانس زیر آزمون J ام
s^2: واریانس کل آزمون
هر قدر درصد بدست آمده به 100درصد نزدیکتر باشد، بیانگر قابلیت اعتماد بیشتر پرسشنامه است. ضریب آلفای کمتر از 60 درصد معمولاً ضعیف، دامنه 70 درصد قابل قبول، و دامنه بیش از 80 درصد خوب تلقی می گردد و هر چه ضریب به عدد یک نزدیک تر باشد بهتر است(سکاران: 1388، 385). بدین منظور ابتدا یک نمونه اولیه شامل 37 پرسشنامه پیش آزمون گردید. و سپس با استفاده از داده های بدست آمده از این پرسشنامه ها و به کمک نرم افزار SPSS میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ برای این ابزار محاسبه شد. مقادیر آلفای کرونباخ برای هر کدام از ابعاد و همچنین شماره و تعداد سؤالات هر بعد در پرسشنامه در جدول زیر آورده شده است.
جدول 3-1. تعیین آلفای کرونباخ متغییرهای پرسشنامه

با توجه به جدول فوق و مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده می توان گفت که ابزار اندازه گیری متغیرهای مختلف تحقیق از اعتماد مناسبی برخوردار میباشد. بنابراین ابزار اندازه گیری تک تک متغییرها و کل مدل پژوهش به درستی انتخاب گردیده اند.
3-10مقیاس مورد استفاده در پرسشنامه
به منظور پاسخ دهی به سوالات تحقیق، از پاسخ دهندگان خواسته شده بود که میزان موافقت خود را با هر یک از جمله واره ها (سوالات) بیان کنند. بدین منظور طیف لیکرت که در برگیرنده 5 گزینه 1- کاملاً مخالف 2- مخالف 3- نسبتاً موافق 4- موافق و 5- کاملاً موافق مورد استفاده قرار گرفت.
3-11روش جمع آوری داده ها و آزمون فرضیات
قبل از اقدام به تجزیه و تحلیل داده ها ، به برسی و سنجش پایایی پرسشنامه اقدام شد. برای این منظور از یک نمونه ابتدایی 37 تایی پرسشنامه جمع آوری گردید. آلفای کرونباخ حاصل از این نمونه بیانگر پایایی مناسب پرسشنامه طراحی شده بود. سپس بعد از جمع آوری 418 عدد پرسشنامه، به تحلیل داده ها پرداخته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده ها استفاده شد. پس از اثبات نرمال بودن داده ها، اقدام به تحلیل عاملی تاییدی برای سنجش برازش مدل استفاده شد. در نهایت برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. به طور کلی در بخش تحلیل داده ها از دو بسته نرم افزاری SPSS و LISREL استفاده شد.

4-1مقدمه
پژوهشگر پس از این که روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، دادههای مورد نیاز را برای فرضیههای خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک‌های آماری مناسبی که به روش تحقیق، نوع متغیرها و … بستگی دارد، دادههای جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه‌هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده‌اند در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن‌ها را روشن نماید و سرانجام بتواند راه حل و پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد. پیوند دادن موضوع تحقیق به

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره بانکداری الکترونیک، بانکداری اینترنتی، بانکداری الکترونیکی Next Entries مقاله رایگان درباره سطح معنی داری، بانکداری اینترنتی، استفاده از اینترنت