مقاله رایگان درباره روانشناسی، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

گرچه در این تحقیقات از ترکیب متغیرهای متفاوت جهت پیش بینی عملکرد تحصیلی استفاده شده اما در این پژوهش ها متغیرهای خودکارامدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی توانستند با مقادیر بتای متفاوت پیشرفت تحصیلی را پیش بینی کنند. جهت تبیین می توان بیان نمود که با توجه به این که این متغیرها با پیشرفت تحصیلی رابطه داشتند انتظار می رفت که بتوانند پیشرفت دانش آموزان را پیش بینی نمایند. اما نکته جالب توجه این است که متغیر شادکامی با وجود همبستگی با پیشرفت تحصیلی نتوانست آن را پیش بینی نماید. شاید دلیل این امر می تواند به این برگردد که شادکامی دانش آموزان بیشتر با بهزیستی روانشناختی و سلامت روان دانش آموزان در رابطه باشد تا این که با پیشرفت تحصیلی چرا که در پژوهش های متعددی رابطه شادکامی با سلامت روان دانش آموزان به دست آمده است.
5-3 محدوديت هاي تحقيق:
هر تحقیقی دشواری ها و مشکلات خاص خود را به همراه دارد که تحقیق حاضر هم از این قاعده مستثنی نبوده است و بدون شک، به هنگام انجام پژوهش، با محدودیت هایی مواجه شده است. مسلما پژوهشگران حوزه علوم انسانی و اجتماعی بیش از سایر پژوهشگران، با این مسأله مواجه هستند. در زیر به مهم ترین محدودیت ها و تنگناهای موجود در انجام پژوهش حاضر اشاره می کنیم.
1) احتمال این که برخی از دانش‎آموزان شرکت‎کننده در پژوهش، در درک و فهم سؤالات پرسش‎نامه‎ها مشکل داشتند. و همچنین عواملی مانند عدم همکاری صمیمانه و صادقانه برخی از دانش‎آموزان در انجام تحقیق نیز بر یافته‎های تحقیق اثر می‎گذارد.
2) تعداد پرسشنامه ها موجب طولانی شدن زمان اجرا گردید ممکن است در میزان دقت پاسخ های شرکت کنندگان اثر گذاشته باشد.
3) یکی از محدودیت‎های دیگر این پژوهش مربوط به ابزار پژوهش است. بدیهی است استفاده از پرسش‎نامه به عنوان ابزار جمع‎آوری‎داده‎ها دارای محدودیت‎های عمده‎ای است. روش‎های دیگر جمع‎آوری اطلاعات از جمله مصاحبه در کنار پرسش‎نامه می‎توانست باعث غنای بیشتر یافته‎های پژوهش گردد.
4) تفاوت های فرهنگی دانش آموزان قابل کنترل نبود.
5) پژوهش حاضر بر روی دانش آموزان متوسطه شهر بندرعباس اجرا گردید؛ در تعمیم نتایج بایستی احتیاط کرد.
5-4 پيشنهادهای کاربردی:
1-آگاه کردن دانش آموزان به نقش حساس و تعیین کننده آن ها در جامعه.
2-گنجاندن مفهوم خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در تحصیل فرزندان و نقش این عوامل در موفقیت تحصیلی آنان از طریق طرح های آموزشی و ساعت های پرورشی در مدارس ویژه والدین و دانش آموزان.
3- اجرای دوره های آموزشی(راه کارهای افزایش خودکارآمدی و شادکامی) برای دانش آموزان در خصوص بالا بردن میزان توانایی و آگاهی آنان درموقعیت های مختلف.
4- با توجه به این که خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی فرزندان نقش مهمی در عملکرد تحصیلی وکیفیت زندگی فرزندان دارد . لذا پیشنهاد می شود در کلاس های آموزش خانواده که درمدارس تشکیل می شود ، این مسائل آموزش داده شود.
5-5 پيشنهادهای اجرایی:
1) از آن جا که موضوع تحصیل و پیشرفت تحصیلی فرزندان، امروزه یکی از دغدغه های مهم خانواده ها را تشکیل می دهد. این دغدغه بیش تر به دلیل وابستگی آینده فرزندان به میزان توفیق آنان در تحصیل و طی مراحل دوره ی متوسطه و ورود به دانشگاه به وجود می آید، بنابراین پیشنهاد می شود تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام گیرد.
2) لازم است مربیان و معلمان به توانایی خودکارآمدی و شادکامی دانش‎آموزان توجه کنند. در واقع، یادآوری این نکته که پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان در مدرسه صرفاً به توانایی‎های هوشی آنان بستگی ندارد، بلکه به روابط والدین با مدرسه و امور تحصیلی و خودکارامدی و شادکامی دانش‎آموزان نیز بستگی دارد بنابراین، انجام پژوهش در این زمینه پیشنهاد می شود.
3) به منظور آشنایی و کاربرد و نقش مؤلفه‎های تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان، علاوه بر انجام تحقیق، کارگاه‎های آموزشی و دوره‎های ضمن خدمت برای دست‎اندرکاران تعلیم و تربیت برگزار شود.
4) جهت بررسی دقیق تر رابطه ی خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و با توجه به وضعیت شکست و افت تحصیلی آنان پیشنهاد می شود معلمان آموزش های لازم را جهت شناسایی عوامل مؤثر در تحصیل بگذرانند، لذا انجام پژوهش در این موضوع پیشنهاد می شود.

منابع

منابع فارسی:
کتاب:
احمدی، س. (1374). روانشناسی نوجوانان و جوانان. تهران: انتشارات مشعل
احدی، ح، محسنی، ن (1387).” روانشناسی رشد”. چاپ دوم. تهران : نشر بنیاد.
احدی، ح و جمهری، ف. (1386). روانشناسی رشد(نوجوانی و بزرگسالی). انتشارات پردیس، چاپ چهارم، ص148.
استانفورد، و ب (1993).” تعامل والدین و کودکان”. ترجمه محمد دهقانپور و مهرداد خرازچی. (1377). چاپ اول. تهران انتشارات رشد.
بیابانگرد؛ ا. (1383). روانشناسی نوجوانان. چ 8. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلام.
پازوکی، ع. (1371). افت تحصیلی و عوامل مؤثر در آن، تکنولوژی آموزشی، ویراستار مرتضی مجدفر، تهران: انتشارات انیس.
25.
پروين، ج. (2002). شخصيت(ترجمه پروين كديور و محمد جواد جعفري، 1381). تهران: آييژ.
خدایاري فرد، م، عابدینی، ی (1386).”مشکلات سلامتی نوجوانان و جوانان”، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
دلاور، ع (1384)، احتمالات و آمار کاربردی، در روان شناسی و علوم تربیتی. انتشارات رشد، تهران.
ریو، جان، م. (1378). انگیزش و هیجان، سیدمحمدی، یحیی(مترجم)، چاپ دوم، انتشارات ویرایش.
رتیزر، ج. (1374). نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: علمی.
سیف، ع. (1387). روانشناسی پرورشی نوین(روانشناسی یادگیری و آموزش)، تهران: نشر دوران.
شاملو، س. (1386). بهداشت روانی. انتشارات رشد، چاپ نوزدهم، ص 94.

علیوند و، م (1384). « بررسی رابطه تفکر انتقادی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان تبریز». پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
فراهانی،م. (1378)، روانشناسی شخصیت، چاپ اول، انتشارات تربیت معلم.
قاضی، ق. (1373). زمینه مشاوره و راهنمایی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران
کديور، پ. (1381و1382). روانشناسي تربيتي، تهران، انتشارات سمت.
مظفری، ش.(1382). هبسته های شخصیتی شادمانی ذهنی براساس الگوی پنج عاملی در میان دانشجویان معین، م،(1371). فرهنگ فارسی، دکتر محمد معین، تهران: انتشارات امیر کبیر.
محسنی، ن. (1375). ادراک خود از کودکی تا بزرگسالی. تهران: انتشارات بعثت.
وندر زندن، ج. (1384). روانشناسی رشد(1 و 2)؛ ترجمه حمزه گنجی، تهران: انتشارات ساوالان.
پایان نامه:
احمدي، ن.( 1386 ). تأثير آموزش مديريت كسب و كار خانگي بر خود كارآمدي حرفه اي زنان خود سرپرست شهر اصفهان، پايان نامه كارشناسي ارشد (چاپ نشده )، دانشكده روانشناسي دانشگاه اصفهان.
برجعلی، ا (1378). “تأثیر سازگاری و الگوهای فرزندپروری والدین بر تحول روانی – اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران” . پایان نامه دکترای روانشناسی دانشگاه علامه.
پور شافعي، ه. (1380). بررسي رابطه عزت نفس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطه شهرستان قائم سال سوم. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت معلم.
پينتريچ، پ و شانك، ا. (1385). انگيزش در تعليم و تربيت. ترجمه شهر آراي، مهرناز. تهران: انتشارات علم.
جبلی، ا. (1384). رابطه سبک مقابله با خودتنظیمی در یادگیری و مقایسه آن در دانش آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمایی در مناطق 7 و8، پایان نامه کارشناسی ارشد، واحد تهران-مرکز.
خوش کنش، ا (1386). « بررسی رابطه ساده و چندگانه پیشایندهای شخصیتی-شناختی و مذهبی با احساس شادکامی و ارتباط متغیر اخیر با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز». پایان نامه دکتری، دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهیدچمران اهواز.
ذبیحی حصاری ن.1384.رابطه باور های هوشی باباورهای خود کار آمدی دانش اموزان پیش دانشگاهی شهر تهران .پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی ،دانشگاه آذاد اسلامی واحد تران مرکزی
راوندي، ك. (1386). بررسي خودكارآمدي معلم و نقش آن با خودگرداني و پيشرفت درس رياضي دانش‌آموزان پايه‌ي سوم راهنمايي استان آذربايجان‌غربي. پايان‌نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت معلم.
زمانی امیر، ف.(1385). تأثیر مشاوره شغلی به سبک نظریه یادگیری اجتماعی کرومبولتز بر رفتار تجارب خانگی در زنان شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان.
سپهوندی، م (1385). « مقایسه سلامت روانی، سازگاری فردی-اجنماعی و عملکرد تحصیلی‎دانش‎آموزان دختر و پسر واجد و فاقد مادر پایه اول دبیرستآن‎های شهر اهواز با توجه به نقش تعدیل‎کننده حمایت اجتماعی و هوش دانش آموزان». پایان نامه دکتری روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
شکاری گیسی، ا. (1392). رابطه بین شیوه های فرزندپروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد، دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی.
شعبانی، ج. (1380). رابطه بین انگیزه پیشرفت، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
عبدی نیا، م. (1377)، بررسی روابط خودکارآمدی، جهت گیری های هدفی، یادگیری خودگردان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سوم راهنمایی در شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، علوم تربیتی دانشگاه تهران.
قنبرزاده علمداری، ن. (1380). بررسی رابطه نگرش ریاضی، باور خودکارامدی ریاضی و انتظار عملکرد در ریاضی با عملکرد ریاضی در دانش آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان های شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
کریم زاده، م. (1380). بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی تحصیلی با مفهوم خود و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهرتهران(گرایش ریاضی و فیزیک و علوم انسانی)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
محمدزاده، ج. (1374). بررسی ارتباط پیشرفت تحصیلی با ادراک دانش آموز از لیاقت خود و ادراک معلم از او در مقطع راهنمایی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
مظفر، ح، (1379). اثر نشاط روحی بر شکوفایی خرد، تربیت، شماره 7، صص15-12.
دانشگاه شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد، روان شناسی بالینی، دانشگاه شیراز.
نعمت اللهي. ع (1386). بررسي عوامل موثر در انتخاب رشته تحصيلي و علايق شغلي دانش آموزان سال اول متوسطه دبيرستانهاي پسرانه شهرستان تكاب. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه علامه طباطبايي.
نورمحمديان، م (1385). بررسي رابطه عملكرد تحصيلي و بهداشت رواني دانش آموزان مقطع متوسطه شهر كرمان . پايان نامه كارشناسي ارشد . چاپ نشده دانشگاه شهيد باهنر. دانشكده ادبيات و علوم انساني. گروه علوم تربيتي.
وقری، م. (1380). بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی تحصیلی با مفهوم خود و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر تهران(گرایش ریاضی و فیزیک و علوم انسانی)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
نظرنوكنده، م (1388). بررسي رابطه ميان خود کار آمدي ، عملکرد تسلطي و عملکرد اجتنابي (جهت گيري هدف ) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بهشهر در سال تحصيلي 88-87. پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت معلم.

مقالات:
آرمند، ع. (1387). تأثیر رفتار والدین در پیشرفت تحصیلی کودکان، مجله تحقیقات تربیتی، دانشگاه تربیت معلم، شماره 3، سال چهارم، صص 48-34.
پورکاظمی، م. (1375). عوامل مؤثر در موفقیت تحصیلی دانشجویان، خلاصه مقالات نخستین سمینار

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی Next Entries مقاله رایگان درباره خودکارآمدی، روانشناسی، پیشرفت تحصیلی