مقاله رایگان درباره داروهاي، اندازهگيري، نيکل

دانلود پایان نامه ارشد

الکترود اصلاح شده Ni-NP2/CPE، سطح الکترود را بعد از هر بار استفاده صيقلي نموده و در محلول 1/0 مولار نيکل کلريد بهمدت 5 دقيقه قرار داده شد. سپس الکترود فوق با آب دو بار تقطير شستشو داده و براي آزمايشات بعدي مورد استفاده قرار گرفت.

7-3-3-2- رفتار ولتامتري داروها
الکترودهاي اصلاح شده با فلزات واسطه داراي قابليت کاتاليز فرآيند اکسايش گونههاي موجود در محلول ميباشند که از اين ميان، اندازهگيري ترکيبات دارويي مهم و قابل توجه ميباشند. مهمترين اثر اصلاح کنندهها، کاهش پتانسيل مورد نياز براي کاتاليز يک سيستم اکسيداسيون- احياء ميباشد که اين امر باعث افزايش قابل توجهي در حساسيت ميگردد [252،253]. پالس ولتاموگرامهاي تفاضلي داروها بر روي الکترودCPE برهنه، الکترود CPE اصلاح شده با نانوذرات نيکل فسفات (NP2/CPE) و الکترود CPE اصلاح شـده با نـانوذرات نيکـل فسفات که بهمـدت 5 دقيقه در محلول 1/0 مولار نيکـل کلريد قـرار داده شـد (Ni-NP2/CPE) در شکل 7-8 آمده است. منحنيهاي (الف)، (ب) و (پ) در اين شکل بهترتيب ولتامـوگرامهاي مربوط به غلظت mM 0/7 از داروهاي PAR، PHE و CLP در بافر تريس- HCl (M 01/0 با 0/7 pH =) بر روي الکترودهاي(a) CPE برهنه، (b) NP2/CPE و (c) Ni-NP2/CPE را نشان ميدهند.

شکل 7-8- پالس ولتاموگرامهاي تفاضلي با غلظت mM 0/7 از داروها در بافر تريس- HCl (01/0 مـولار با 0/7 pH = ): (الف) داروي PAR، (ب) داروي PHE و (پ) داروي CLP بر روي الکترودهاي(a) CPE برهنه، (b) NP2/CPE و (c) Ni-NP2/CPE.
اين داروها بر روي الکترود CPE برهنه جريان قابل توجهي نشان نميدهند (حالت a از هر ولتاموگرام در شکل7-8)، اما پيکهاي اکسايشي بر روي الکترود NP2/CPE بهترتيب در پتانسيلهاي V 061/0-، 004/0 و 106/0- نسبت به الکترود مرجع Ag/AgCl براي داروهاي PAR، PHE و CLP مشاهده شد (حالت b از هر ولتاموگرام در شکل7-8). بـراي کليـ? داروها يک افزايـش قـابـل توجه جـريـان بر روي الکتـرود Ni-NP2/CPE، نسبت به الکترود NP2/CPE مشاهده شد که پتانسيل پيکها براي داروهاي PAR، PHE و CLP با يک جابجايي بهسمت مقادير مثبت نسبت به الکترود مرجع Ag/AgCl، بهترتيب در V 004/0، 009/0 و 006/0- ظاهر شدند (حالت c از هر ولتاموگرام در شکل7-8). در pH خنثي پاراستامول به N- استيل- پارا کينون ايمين اکسيد ميشود [254]. استفاده از الکترود اصلاح شده Ni-NP2/CPE، منجر به تقويت حساسيت و گزينشپذيري در اندازهگيري داروهاي PAR، PHE و CLP ميگردد و اين تقويت زياد جريان آندي بههمراه جابجايي پتانسيل پيک بهسمت مقادير مثبتتر، نشان دهند? اثر کاتاليزوري الکترود خمير کربن اصلاح شده با نانوذرات نيکل فسفات (Ni-NP2/CPE) براي اکسيداسيون داروهاي فوق ميباشد.
با توجه به شکل 7-8، جريان توليدي طي اکسايش داروها، براي PHE از همه بيشتر و براي CLP نسبت به PAR بيشتر است. داروي PAR يک آميد هست، در حاليکه داروي PHE يک آمين نوع دوم و CLP يک آمين نوع سوم ميباشد. ميتوان بيان نمود که داروهاي فوق با يون نيکل(II) جذب سطحي شده بر روي سطح الکترود اصلاح شده يک کمپلکس تشکيل ميدهند و اين کمپلکسها اکسيد ميشوند. اين احتمال وجود دارد که گونههاي بيشتري بهدليل برهمکنش با يون نيکل(II) بر روي سطح الکترود تجمع کنند و اين امر باعث افزايش جريان اکسيدي گردد [255]. لذا جريان توليدي بر روي الکترود اصلاح شده Ni-NP2/CPE نسبت به الکترود NP2/CPE براي هم? داروها بيشتر است و جريان توليدي بر روي سطح الکترود CPE برهنه ناچيز است. از طرفي ديگر با توجه به اينکه قدرت بازي آميدها نسبت به آمينها کمتر است، لذا تمايل به تشکيل کمپلکس ميان يون نيکل(II) جذب سطحي شده بر روي سطح الکترود اصلاح شده با PAR کمتر است و جريان ضعيفتري در اثر اکسايش اين دارو نسبت به دو دارو ديگر بهوجود ميآيد. مشابه اثر فوق در اندازهگيري داروهاي پاراستامول و مفناميک اسيد بر روي سطح الکترود خمير کربن اصلاح شده با زئوليت NaY دوپه شده با مس(II) توسط بابايي و همکاران [237] گزارش شده است.
دو داروي PHE و CLP هردو آمين هستند، اما CLP (آمين نوع سوم) نسبت به PHE (آمين نوع دوم) باز ضعيفتري ميباشد و دو گروه متيل در اطراف نيتروژن آليفاتيک گونه CLP نسبت به يک گروه متيل در اطراف نيتروژن آليفاتيک گونه PHE ممانعت فضايي بيشتري ايجاد ميکنند (شکل 7-1 را ببينيد). بنابراين، تمايل به تشکيل کمپلکس ميان داروي CLP با يون نيکل(II) جذب سطحي شده بر روي سطح الکترود اصلاح شده نسبت به داروي PHE کمتر است. لذا ميتوان نتيجهگيري نمود که جريان اکسيداسيوني توليد شده روي سطح الکترود اصلاح شده Ni-NP2/CPE براي داروي PHE از همه بيشتر است يعني:

IPa (PHE) IPa (CLP) IPa (PAR)

7-3-3-3- اثر پارامترهاي مؤثر
تغيير در پتانسيل تجمع188، تأثير قابل توجهي بر روي پاسخ حسگر الکتروشيميايي پيشنهادي نداشت، لذا کليه آزمايشات در شرايط مدار- باز انجام شدند. براي مطالع? اثر زمان تجمع يون نيکل(II) بر روي الکترود اصلاح شده با نانوذرات نيکل فسفات، الکترود تهيه شد? NP2/CPE در زمانهاي مختلف (10 تا 500 ثانيه) در محلول 1/0 مولار نيکل کلريد قرا داده شد که بهترين زمان تجمع يون نيکل بر روي سطح الکترود فوق، 300 ثانيه (5 دقيقه) بهدست آمد. همانند بخش قبلي، نسبت وزني- وزني 6 : 1 از پودر گرافيت به نانوذرات نيکل فسفات بهعنوان بهترين نسبت انتخاب گرديد. تأثير pH محلول با استفاده از بافرهاي متفاوت بر روي پاسخ الکترود Ni-NP2/CPE در اندازهگيري داروهاي PAR، PHE و CLP بررسي شد و بهترين پاسخ در 0/7 pH = با بافر تريس- HCl (01/0 مولار) بهدست آمد.

7-3-3-4- محاسبه گستر? خطي، حد تشخيص و تکرارپذيري روش
براي بررسي ارتباط خطي ميان جريان پيک آندي و غلظت داروهاي PAR، PHE و CLP، منحني درجهبندي تحت شرايط بهين? فوق بر روي الکترود Ni-NP2/CPE ترسيم گرديد که در شکل 7-9 نشان داده شده است. گستر? ديناميکي خطي (LDR) براي PAR از 75/0 تا 0/7 ميلي مولار (mM) با معادل? درجهبندي زير بهدست آمد که مربع ضريب همبستگي (R2) مدل برابر 9951/0 و حد تشخيص با معادله (LOD = 3sbl/m) برابر mM 24/0 محاسبه گرديد. (049/0 + CPAR (mM) 0049/0 IP (?A) =)
براي دارويPHE معادله درجهبندي خوبي در گستر? mM 02/0 تا 0/10 با R2 برابر 9987/0 بهدست آمد و مقدار حد تشخـيص نيز برابر mM 0064/0 (4/6 ميکرو مـولار) محاسـبه گرديد. معادل? درجهبندي براي اين دارو بهصورت زير حاصل شد. (0587/0 + CPHE (mM) 0132/0 IP (?A) =)
مـشابه ارتباط خطي فوق براي CLP در مـحدود? غلظتي mM 05/0 تا 0/10 با R2 بـرابـر 9908/0 بهدست آمد و مقدار حد تشخيص برابر mM 016/0 (0/16 ميکرو مولار) محاسبه گرديد. معادل? درجهبندي براي اين دارو بهصورت زير ميباشد. (0483/0 + CCLP (mM) 0076/0 IP (?A) =)

7-3-3-5- اثر مزاحمت داروهاي ديگر
براي بررسي اثر مزاحمت ترکيبات دارويي ديگر، اندازهگيري داروهاي PAR، PHE و CLP در حضور داروهاي مزاحم تحت شرايط بهينه بر روي الکترود اصلاح شده Ni-NP2/CPE مورد مطالعه قرار گرفت. هنگاميکه روش پيشنهادي فوق براي اندازهگيري غلظت mM 0/7 از داروهاي PAR، PHE و CLP بهکار برده شد، مزاحمتي با افزودن غلظت mM 700 از داروهاي باکلوفن، مترونيدازول، نيکوتين آميد، فنوباربيتال، ترامادول و دکسترومتورفان هيدروبرميد مشاهده نشد و مقدار درصد انحراف استاندارد نسبي (RSD %) در همه موارد کمتر از 10 درصد بود. اما حضور آسپرين با غلظت mM 7/0 و پيريدوکسين با غلظت mM 4/1، موجب افزايش در جريان پيـکهاي آندي داروهاي PAR، PHE و CLP گرديد و مزاحمت مشاهده شد.

شکل 7-9- منحني درجهبندي بر روي الکترود Ni-NP2/CPE در بافر تريس- HCl 01/0 مـولار با 0/7 pH = براي داروهاي (الف) پاراستامول (PAR)، (ب) فنيل افرين هيدروکلريد (PHE) و (پ) کلرو فنير آمين مالئات (CLP).
7-3-3-6- اندازهگيري داروها در نمونههاي تجاري
از الکترود اصلاح شده Ni-NP2/CPE براي اندازهگيري پاراستامول (PAR) در يک نمونه قرص ساخت شرکت جالينوس، براي اندازهگيري فنيل افرين هيدروکلريد (PHE) در يک آمپول ساخت شرکت راموفاربين و براي اندازهگيري کلرو فنير آمين مالئات (CLP) در يک آمپول ساخت شرکت البرز در شرايط بهينه استفاده شد. قرص استامينوفن با آسياب بهصورت پودر درآمده، در آب دو بار تقطير حل شد و در نهايت با صاف کردن مواد همراه غيرقابل حل جداسازي شدند. محلول تهيه شده از هر يک از داروهاي تجاري فوق با بافر تريس- HCl 01/0 مـولار با 0/7 pH = رقيق شد تا در گستر? غلظتي هر دارو قرار گيرند. براي هر دارو سه غلظت تهيه شد و پالس ولتاموگرام تفاضلي آنها در شرايط بهينه ثبت شد و سپس با گذاشتن جريان دماغه در منحني درجهبندي غلظت هر دارو تعيين شد. مقدار گزارش شده، مقدار محاسبه شده، درصد بازيافت و مقدار RSD % با پنج بار تکرار براي هر غلظت در جدول 7-2 آمده است. نتايج اين جدول نشان ميدهد مقدار RSD % در همه موارد کمتر از 5 درصد بود که نشان دهنده دقت خوب روش ميباشد. همچنين، مدلهاي ساخته شده ميتوانند به خوبي براي اندازهگيري داروهاي PAR، PHE و CLP در محصولات دارويي بکار برده شوند.

جدول 7-2- مقدار گزارش شده، مقدار محاسبه شده، درصد بازيافت و مقدار درصد RSD براي اندازهگيري داروهاي پاراستامول، فنيل افرين هيدروکلريد و کلرو فنير آمين مالئات در محصولات دارويي.
گون? مورد اندازهگيري
مقدار گزارش شده
مقدار محاسبه شده
RSD %
درصد بازيافت

10/1
15/1
84/1
5/104
پاراستامول
50/2
39/2
88/0
6/95

30/4
46/4
01/1
7/103

45/2
49/2
28/1
6/101
فنيل افرين هيدروکلريد
90/4
83/4
44/0
6/98

12/6
05/6
46/0
8/98

75/2
63/2
33/2
6/95
کلرو فنير آمين مالئات
00/7
19/7
52/0
7/102

50/8
62/8
25/0
4/101
7-4- نتيجهگيري
در بخش اول، قدرت الکتروکاتاليزوري الکترودهاي خمير کربن اصلاح شده با غربالهاي مولکولي و نانوذرات نيکل فسفات براي اکسايش متانول مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج نشان داد که واکنش اکسايش کاتاليزي متانول به محض تشکيل گونههاي اکسيد- هيدروکسيد نيکل بهطور الکتروشيميايي در اثر اکسايش آندي نيکل هيدروکسيد، در سطح الکترود خمير کربن اصلاح شده اتفاق ميافتد. بطوريکه مولکولهاي متانول بهطور ترجيهي بر روي محلهاي NiOOH ايجاد شده جذب سطحي شده و سپس طي يک فرآيند چهار الکتروني اکسيد ميگردند. لذا گونههاي NiOOH بهعنوان يک کاتاليزور خوب در اکسايش متانول عمل کردند. الکترود اصلاح شده با نانوذرات نيکل فسفات (Ni-NP2/CPE) داراي بهترين قدرت الکتروکاتاليزوري براي اکسايش متانول بوده و بيشترين جريان در سطح اين الکترود مشاهده شد. همچنين مطالع? اثر سرعت روبش پتانسيل بر رفتار الکترود اصلاح شده، نشان دهند? رفتار کنترل شده با انتشار براي فرآيند الکترودي آن است. مطابق نظرات ارائه شده در منابع علمي، مرحل? تعيين کنند? سرعت در فرآيند الکترواکسايش الکلهاي نوع اول نظير متانول بر روي الکترودهاي اصلاح شده توسط ترکيبات نيکل از طريق يک واکنش شيميايي ميباشد.
در بخش دوم، اندازهگيري داروهاي پاراستامول، فنيل افرين هيدروکلريد، و کلرو فنير آمين مالئات توسط الکترود خمير کربن اصلاح شده با نانوذرات نيکل فسفات به روش پالس ولتامتري تفاضلي انجام گرديد. مـدلهاي درجهبندي به روش استاندارد خارجي با رسم جريان پيک آندي برحسب غلظت هر دارو بهطور جداگانه تحت شرايط بهينه ترسيم گرديد و مدلهاي ساخته شده براي اندازهگيري داروهاي فوق در محصولات دارويي (نظير قرص پاراستامول و آمپولهاي فنيل افرين هيدروکلريد و کلرو فنير آمين مالئات) بهکار برده شدند. مقادير درصد انحراف استاندارد نسبي پائين و درصد بازيافت خوب براي نمونههاي مجهول نشان دهند? دقت و صحت خوب مدلهاي ساخته شده ميباشند.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد برنامه ریزی توسعه، ثبت اسناد، اسناد و املاک Next Entries منابع پایان نامه درمورد شهرستان رشت، استان گیلان، دریای خزر