مقاله رایگان درباره خودکارآمدی، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

ارتباط هوش معنوی با شادکامی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه” به این نتیجه دست یافتند که هوش معنوی بالاتر با شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان همراه بود. به نظر می رسد ارتقای هوش معنوی باعث دانشتن یک روحیه شاد و پیشرفت تحصیلی دانشجویان می شود.
– لواسانی، اژه ای و افشاری(1388)، در تحقیقی با عنوان رابطه ی خودکارآمدی تحصیلی و درگیری تحصیلی با پیشرفت تحصیلی به این نتایج دست یافتند که خودکارآمدی تحصیلی، میزان تلاش، راهبردهای شناختی و فراشناختی و ارزش تکلیف، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را به شکل معناداری پیش بینی می کند.
– در تحقیق پاییزی، شهرآرای، فرزاد و صفایی(1385)، مشخص گردید که نوجوانانی که احساس شادکامی و بهزیستی بالایی دارند, در عملکرد تحصیلی فعال ترند و پیشرفت تحصیلی بالاتری دارند.
– در تحقیق امیدیان(1386)، نیز بین شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه معناداری به دست آمد.
– نتایج یافته های کدیور(1382)، نشان دهنده ارتباط معنی دار باورهای خودکارامدی با پیشرفت تحصیلی است.
– نتایج پژوهش ذبیحی حصار(1384)، با هدف بررسی ارتباط باورهای هوشی با باورهای خودکارامدی در دانش آموزان پیش دانشگاهی و بررسی این باورها بر حسب رشته تحصیلی و جنسیت انجام گرفت و نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که دانش آموزان دختر نسبت به دانش آموزان پسر دارای خودکارآمدی عمومی بالاتری هستند.

فصل سوم
روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه:
در اين فصل به بررسي روش پژوهش كه شامل تعريف جامعه‌ي آماري، نمونه و بيان شيوه‌ي نمونه گيري است پرداخته مي‌شود،‌ هم چنين ابزارهاي مورد استفاده در پژوهش،‌ اعتبار وپايايي آن ها و شيوه‌ي پژوهش و روش اجراي پژوهش مورد بحث قرار مي‌گيرد.
3-2 نوع پژوهش
روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و پیمایشی می باشد. در این تحقیق ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای مفاهیم نظری و پیشینه تحقیق گردآوری می شود و سپس با استفاده از پرسشنامه های استاندارد دا ده ها گرد آوری می شود. روش هاي تحقيق را می توان به دو دسته تقسیم کرد: یکی از لحاظ هدف و دیگری روش گردآوري داده ها.
اين پژوهش از لحاظ هدف از نوع تحقيقات كاربردي است. تحقيق كاربردي در جست وجوي دستيابي به يك هدف عملي است و تأكيد آن بر تأمين سعادت و رفاه توده مردم و مطلوب بودن فعاليت است(دلاور،1384). طرح اين پژوهش در حیطه تحقیقات توصيفي198 از نوع همبستگي199 جای دارد. بدین ترتیب که هیچ کدام از متغیرهای تحقیق مورد دستکاری واقع نمی شوند و فقط به اندازه گیری و بررسی آن ها پرداخته می شود؛ می توان از روش اجرایی همبستگی استفاده نمود.
3-3 جامعه آماري:
جامعه آماري200 شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان هستند که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول به تحصیل می باشند. تعداد کل این دانش آموزان 1342 نفر می باشد .
3-4 نمونه و روش نمونه گيري
3-4-1. تعيين حجم نمونه
جهت به دست آوردن حجم مناسب نمونه ابتدا به صورت زير از فرمول كوکران استفاده شد و حجم نمونه به اين روش تقریباً 270 نفر به دست آمد.
علايم استفاده شده در فرمول پايين عبارتند از:

3-4-2. روش نمونه گيري:
نمونه پژوهش در این تحقیق، تعداد 270 نفر از دانش آموزان پایه اول مدارس مقطع دبیرستان بودند که به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به شرح زیر انتخاب شدند:
ابتدا آموزش و پرورش شهربندرعباس به دو ناحیه تقسیم شدند. سپس کلیه ی مدارس دبیرستان (دولتی، غیرانتفایی، شاهد، تیزهوشان و…) در شهرستان بندرعباس شناسایی شد و به طور تصادفی از هر ناحیه پانزده مدرسه انتخاب شدند و بالاخره از میان مدارس انتخاب شده، یک کلاس به شیوه تصادفی در این تحقیق شرکت داده شدند.
3-5 ابزارهاي پژوهش
3-5-1. معرفی پرسشنامه خودکارآمدی
این مقیاس توسط شِرِر و مادوکس201(1982)، ساخته شده است که شامل 17گویه میباشد . اما به طور کلی این مقیاس برای اندازه گیری خودکارآمدی که اختصاص به موفقیت خاصی از رفتار نداشته باشد، ساخته شده است. این مقیاس شامل 23 ماده است که 17 ماده آن اختصاص به خودکارآمدی عمومی و 6 ماده دیگر مربوط به تجربیات خودکارآمدی در موقعیت های اجتماعی است. در این پژوهش از مقیاس 17 ماده ای خودکارامدی عمومی شرر استفاده شده است. این مقیاس انتظارات خودکارآمدی آزمودنی ها را در سه سطح ” میل به آغازگری رفتار”، ” میل به تلاش برای تکمیل رفتار” و ” مقاومت آن ها در رویارویی با موانع” می سنجد(شرر و مادوکس،1982). این عوامل در تحقیق وودراف و کاشمن202(1993)، نیز مورد تأیید قرار گرفته است.

3-5-1-1 روایی203 پرسشنامه خودکارآمدی
روایی این مقیاس توسط استادان گروه روانشناسی مورد تایید قرار گرفته است. به علاوه وودروف و کاشمن(1993)، روایی و پایایی این مقیاس را تأیید کرده اند. ضریب همسانی درونی این مقیاس برابر 83/0 است.
3-5-1-2 پایایی پرسش نامه خودکارآمدی
شرر(1982)، آلفای کرونباخ را برای مقیاس خود 76/0 گزارش کرده است(اصغرنژاد، خداپناهی و حیدری، 1382).این مقیاس توسط براتی (1375)، ترجمه و اعتباریابی شده است. پایانی این مقیاس در پژوهش براتی (1376)، با استفاده از روش دو نیمه کردن گاتمن 76/0 و از طریق آلفای کرونباخ79/0 گزارش شده است(عابدی،1380).
هم چنین ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش عبدی نیا (1377)، 85/0 و در پژوهش اعرابیان و همکاران (1383)، 91/0 بدست آمد. در پژوهش وقری (1379)، برای بررسی پایانی خودکارآمدی ، آلفای کرونباخ 85/0 بدست آمده است. نجفی (1380)، نیز 30 نفر از آزمودنی ها را به صورت تصادفی جدا کرد و آزمون خودکارآمدی را برای آن ها اجرا نمود و آلفای کرونباخ برابر با 83/0 بدست آمد. و از طریق روش اسپیرمن- براون نیز 83/0 بدست آمد. در پژوهش فراهانی (1388)، به روش آلفای کرونباخ ضریب پایانی 81/0 بدست آمد.
علاوه بر آن کرامتی در تحقیق خود آلفای کرونباخ یا همسانی کل سؤالات را برابر 85/0 به دست آورد. در این پژوهش نیز پایایی این آزمون به طریق آلفای کرونباخ برابر 94/0 می باشد(اکبری بورنگ و یزدی، 1388).

3-5-1-3 شیوه نمره گذاری پرسشنامه خودکارآمدی
نمره گذاری این مقیاس براساس مقیاس لیکرت از کاملا مخالفم(نمره 1) تا کاملا موافقم(نمره 5) درجه بندی شده است. روش نمرهگذاری پرسشنامه خودکارآمدی به این صورت است که به هرماده از 1 تا 5 امتیاز تعلق میگیرد. مادههای شماره 1، 13، 8، 9 ، 3 و 15 از راست به چپ امتیازشان افزایش مییابد و بقیه مادهها به صورت معکوس یعنی از چپ به راست امتیازشان افزایش مییابد. این مقیاس دارای حداکثر نمره 87 و حداقل نمره 17 میباشد.
3-6. پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHQ)204
3-6-1. معرفی پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHQ)
از اولين تحقيقات در جهت تهيه آزمون هايي براي ارزيابي بهزيستي روانشناختي كه دربرگيرنده شادي نيز بوده اند در حدود چهار دهه مي گذرد و ابزارهاي اندازه گيري مختلفي براي اين منظور تدوين شده اند كه از بين آن ها، سياهه شادكامي آكسفورد(OHI)205، یکی از رایج ترین مقیاس هاست. این مقیاس یکی از ابزارهای خودسنجی معروفی است که در اکثر پژوهش های مربوط به شادکامی و نیز در تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفته است(حقیقی، خوش کنش، شکرکن،شهنی ییلاق و نیسی، 1385).
نسخة اوليه اين پرسشنامه در سال 1989 توسط آرگايل، مارتين، و كراسلند به عنوان ابزاري براي اندازه گيري شادي شخصي طرح ريزي شد. درسال 1995 ، ارتقاء مقياس و برخي از خصوصيات آن توسط آرگايل206، و لو207 (1990)، مورد بررسي قرار گرفت. طي پانزده سالي كه از انتشار(OHI)، می گذرد مطالعات مختلفی با استفاده از این پرسشنامه به منظور اندازه گيري شادي و هنجاريابي پرسشنامه در كشورهاي مختلف (انگليس، آمريكا، كانادا، اسپانيا، چين، ژاپن، استراليا، تايوان، ايران و برخي كشورهاي ديگر) انجام شده است كه نتيجة آن ها، معرفي اين مقياس به عنوان يك ابزار نيرومند و معتبر در سنجش شادي بوده است. OHI براساس چهارچوب پرسشنامه افسردگي بك208 ساخته شده و داراي 29 آيتم چهار گزينه اي است (هيلز 209و آرگايل210، 2002).
در سال 2002 آرگايل و هيلز نسخه اي جايگزين و بهبود يافته از اين مقياس را زير عنوان پرسشنامه شادكامي آكسفورد(OHQ) طرح ريزي و ارائه كردند كه متشكل از 29 آيتم(20آیتم از مقياس قبلي و 9 آيتم تجديد نظر شده) است كه در يك مقياس ليكرتي 4 درجه اي پاسخ داده مي شود. تغيير در چهارچوب پاسخ دهي مقياس، بنا بر ادعاي سازندگان آن، باعث كاهش احتمال پاسخ دهي زمينه اي و آمرانه مي شود و در جمعيت عمومي و نه فقط باليني قابل اجراست.
با توجه به آن چه گفته شد، دستيابي به آزموني معتبر و قابل اطمينان كه بتواند برآوردي صحيح از شادكامي در بين دانش آموزان به دست دهد، هدفي است درخور كه محققان را در ارزشيابي وضعيت مطلوب روانشناختي در جمعيت هاي بزرگي مانند دانش آموزان ياري خواهد داد. به طور کلی پرسشنامه شادكامي آكسفوردنسخه بهبود یافته پرسشنامه شادکامی آکسفورد( آرگايل، هيلز، مارتين، و كراسلند، 1989)، است كه توسط هيلز و آرگايل ( 2002 )، ساخته شده است و سازه هاي روانشناختي زير را مورد ارزيابي قرار مي دهد: پاداش دهندگي زندگي، آمادگي رواني، رضايت از خود، احساس زيبايي شناختي، رضايت از زندگي، سازماندهي زماني، جستجوي جذابيت، و خاطرات شاد.
3-6-2. روایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHQ)
اعتبار و روایی این پرسشنامه توسط علی پور و آگاه هریس سنجیده شده و نتایج نشان دادند که برای اندازه گیری شادکامی در جامعه ایرانی از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار است. اعتبار و روایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد از نظر همسانی درونی نشان می دهد که تمام 29 گویه این پرسشنامه با نمره کل، همبستگی بالایی دارند و آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه برابر با 91/. می باشد.هم چنین پرسشنامه شادکامی آکسفورد توسط علی پور و نوربالا در سال 1387 به فارسی نیز ترجمه شد و درستی آن توسط 8 متخصص(روان شناس و روان پزشک) تأیید گردید(علی پور، 1387).

3-6-3. پایایی شادکامی آکسفورد(OHQ)
هيلز و آر گايل ( 2002 )، ضريب پايايي پرسشنامه را 91/0 و همبستگی معناداری را بین OHQ و مقیاس های برون گرایی (61/0، 001/0P)، نوروزگرايي (59/0، 001/0P) و و پسيكوزگرايي (17/0، 05/0P) به دست داده اند. هم چنین، همبستگی های مثبت بین این پرسشنامه با آزمون جهت گیری زندگی211 شاخص توجه زندگي212 ، آزمون حرمت خود213 ، و مقياس رضايت مندي از زندگي214 به دست آمده اند كه نشان دهنده اعتبار سازه ی اين پرسشنامه در حد بالا هستند )هيلز وآرگايل، 2002). آرگیل و همکاران ضریب آلفای 90/0 را با 347 آزمودنی، فارنهام و برونیک215(1990)، آلفای 87/0 را با 101 آزمودنی گزارش کردند. فرانسیس216(1998)، آلفای کرونباخ را 92/0 و در یک بررسی میان فرهنگی، در چهار کشور مختلف، ضرایب 89/0، 90/0، 89/0 و 89/0 را به دست آوردند(علی پور، 1387).
هم چنین در پژوهشي كه توسط علي پور و نوربالا (1387)، با نمونه اي متشكل از 101نفر از دانشجويان دانشگاه هاي تهران صورت گرفت.ضريب همساني دروني براي گروه مردان وزنان به ترتيب برابر 94/0و9/0واعتبار باز آزمايي پس از7هفته 78/0 وضريب پايايي باز آزمايي با فاصله زماني سه هفته در يك نمونه 25 نفري 79/0به دست آمد.اما ازآن آنجايي كه در پژوهش علي پور ونور بالا(1387)، براي بررسی شادکامی آکسفورد تنها از دانشجويان دانشگاه هاي تهران وبا حجم نمونه كم(101نفر)استفاده شده بود.بنابراين در پژوهش ديگري توسط دكتر احمد علي پور ومژگان آگاه هريس(1386)، براي بررسي اعتبار وپايايي فرم تجديد نظر شده 29گزاره اي OHIبا استفاده از حجم نمونه بيشتر ونمونه آماري گسترده تر انجام شد تا علاوه بر بررسي اعتبار و پايايي فرم تجديد نظر OHIارتباط نمره هاي حاصل از فهرست مذكور با ريخته اي شخصيتي آيزنك ونمره هاي افسردگي بك نيز مشخص شود.

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره خودکارآمدی، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی Next Entries مقاله رایگان درباره پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان