مقاله رایگان درباره خودکارآمدی، روانشناسی، پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

آموزش عالی در ایران، تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی، 186.
حجازی، ا. (1380). باورهای جنسیتی دانش اموزان شهر تهران و رابطه آن با رضایتمندی روانی- اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، دفتر توسعه و برنامه ریزی معاونت پرورشی.
دلاور، ع. (1375). تورم ثمره و عوامل وابسته به آن در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، خلاصه مقالات نخستین سمینار آموزشی عالی در ایران، تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی، 190-188.
گلاب زاده، س. (1369). پژوهش تحلیلی در زمینه افت تحصیلی، چهارمین دوره مقاله نویسی علمی، جلد دوم، اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان، 155-143.
کیامرثی، آ؛ آریاپوران، س و نگراوی، ف. (1390). رابطه اختلالات شخصیت با علایم روانشناختی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان. یافته های نو در روانشناسی، شماره 18، سال ششم، صص 117-103.

مجلات:
اعرابیان، ا؛ خداپناهی، م؛ حیدری، م و صدق پور، ب. (1389). بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی دانشجویان، مجله روانشناسی، شماره4، سال هفتم.
امیدیان، م. (1386). بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه یزد، فصلنامه روانشناسی، سال چهارم، شماره3، صص 116-101.
اکبری بورنگ، م و یزدی، س. (1388). باورهای خودکارآمدی و اضطراب امتحان در دانشجویان دانشگاه های آزاد خراسان جنوبی، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد، شماره3، دوره 15،صص 77-70.
امین فر، م. (1365). افت تحصیلی یا اتلاف در آموزش و پرورش، فصلنامه تعلیم و تربیت، سال دوم، شماره 7 و 8، صص 25-7.
اصغرنژاد، ط،خداپناهی،م.ک وحیدری،م.(1382) .بررسی رابطه یباور های خود کارآمدی مسند مهارگذاری باموفقیت تحصیلی، مجله روانشناسی، شماره ی 31، ص 44-47.
پاییزی، م؛ شهرآرای، م؛ فرزاد، و و صفایی، پ. (1385). بررسی اثربخشی آموزش ابرازوجود بر شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم رشته علوم تجربی دبیرستان های تهران. مجله مطالعات روانشناختی، دوره سوم، شماره 4، صص43-
پورقاز، ع؛ محمدی، ا و دوستی، م. (1391). تأثیر خودکارآمدی تحصیلی و خستگی شناختی بر حل مسائل شناختی دانش آموزان، مجله روانشناسی، شماره3، سال ششم، صص 86-68.
حسینی، ع. (1372). مقایسه دو گروه از دانشجویان موفق و ناموفق در دانشگاه شیراز، مجله روانشناسی، سال سوم، (7)، 108-101.
و روان شناسی، دوره سوم، سال سیزدهم، شماره3، ص188-163.
خیر، م. (1366). رابطه شکست تحصیلی با زمینه ها و شرایط خانوادگی، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره اول،(2)، 85-73.
حقیقی، ج؛ خوش کنش، ا؛ شکرکن، ح؛ شهنی ییلاق، م و نیسی، ع.(1385). رابطه ی الگوی پنج عاملی شخصیت با احساس شادکامی در دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شهید چمران. مجله علوم تربیتی
رئیسی و همکاران(1392). ارتباط هوش معنوی با شادکامی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 5(13)، 431.
رجبی، غ؛ عطاری، ی و شکرکن، ح. (1383). اعتباریابی و مقایسه انتظارات خودکارآمدی شغلی در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه شهید چمران اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی، دوره سوم، شماره 1 و 2، سال یازدهم، صص 100-71.
رجبی، غ؛ شهنی ییلاق، م؛ شکرکن، ح و حقیقی، ج. (1384). بررسی رابطه علی جنسیت، عملکرد قبلی ریاضی، منابعخودکارآمدی ادراک شده ریاضی، هدف گذاری، باورهای خودکارآمدی ریاضی و سبک های اسنادی با عملکرد بعدی ریاضی دردانش آموزان سال دوم دبیرستان های شهر اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی، شماره3، سال دوازدهم، دوره سوم، صص 136-101.
سروقد، س؛ رضایی، آ و معصومی، ف. (1389). رابطه بین سبک های تفکر با خودکارآمدی جوانان دختر و پسر پیش دانشگاهی شیراز. فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه، شماره 4، سال اول.
شکرکن، ح.، پولادی، م. ع و حقیقی، ج. (1379). بررسی عوامل مهم افت تحصیلی در دبیرستان های پسرانه شهرستان اهواز. مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 7(3 و4).
صدری، س. (1388). نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان، مجله پیوند، شماره 2، سال دوم، صص 108-98.

ظهره وند، ر. (1389). مقایسه مفهوم خود، خودکارآمدی تحصیلی، هوش هیجانی، باورهای جنسیتی و رضایت از جنس دختران و پسران دبیرستانی و سهم هر یک از این متغیرها در پیش بینی پیشرفت تحصیلی آن ها. مجله مطالعات روانشناختی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهراء، دوره 6، شماره3.
عصاره، ع. (1389). پیشرفت تحصیلی دغدغه ی خانواده ها، مجله پیوند، شماره 12، سال سوم، صص 47-39.
علی پور، او آگاه هریس، م ( 1386 ). اعتبار و روایی فهرست شادکامی آکسفورد، فصل نامه روانشناسان ایرانی- سال سوم، شماره 12 ، تابستان.
عليپور، احمد؛ و نوربالا، احمد ( 1387 ). بررسي مقدماتي پايايي و روايي پرسشنامه شادكامي آكسفورد در دانشجويان دانشگاه هاي تهران. فصلنامه انديشه و رفتار، سال پنجم، شماره 1 و 2، 56-55.
کسایی، ع. (1384). بررسی تأثیر مشاوره شغلی به شیوه پردازش اطلاعات شناختی بر کاهش افکارناکارآمد حرفه ای دانشجویان دانشگاه اصفهان، مجله تازه ها و پژوهش های مشاوره، ش5،(17)، صص 39-27.
کریم زاده، م و محسنی، ن. (1385). بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان شهر تهران(گرایش های علوم ریاضی و علوم انسانی)، فصلنامه مطالعات زنان، 4(2)، 45-29.
لواسانی، مغلامعلی؛ اژه ای، ج و افشاری، م.(1388). رابطه ی خودکارآمدی تحصیلی و درگیری تحصیلی با پیشرفت تحصیلی، مجله روانشناسی، شماره 3، سال سیزدهم، صص 305-289.
نجاریان، ب؛ سلیمان پورف م و لیالی، ف. (1373). بررسی عملکرد تحصیلی دانشجویان شاهد دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی اهواز، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، (1)10، 77-57.
منابع غیر فارسی:

Alexander, J. M., Carr, M., & Schwanenflugel, P. J. (1995). Development of metacognition in gifted children: Directions for future research. Developmental Review, 15, 1–37.
Amoon, H. (2008). The association between self-efficacy and self-related abilities and college
students’ adjustment and academic performance. Ph.D Fordham University, New York.

Alipour A, Agahharis M.[Reliability and validity of the oxford happiness inventory among Iranians].
Developmental Psychology (Journal of Iranian psychologists). 2007; 3(12): 287 298.[Persian].
Anderson, E.(1983). Couple Attachment and the marital Relationship. Vnpublished doctoral Thesis. University of California, Berkeley.
Atkinson, S.(1998). Cognitive styles in context of design and technology. Project work: Educational psychology. An International Journal of Experimental Educational Psychology, 18 (2), 183-194 .

Aksoy. T. Link. Charles R; (2000).A panel analysis of student mathematics achievement in the US in the 1990s: does increasing the amount of time in learning activities affect math achievement? Economics of education review 19, 261 – 277.

Argyle, M., & Lu, L. (1990). The happiness of extraverts. Personality and Individual Differences, 11, 1011-101.

Argyle, M. & Crossland, J. (1987). Dimensions of positive emotions. British Journal of Social Psychology, 26, 127-137.

Argyle, M. (2001). The psychology of happiness (2nd edition). London: Rutledge Press, Taylor & Francis group.

Argyle, M، & Lu, L، (1995)، The happiness of extraverts، Personality and Individual Differences, 14: 256- 267.

Bagheri F, Akbarizadeh F, Hatami HR.[The relationship between spiritual intelligence and happiness on
the nurse steffs of the fatemeh Zahra hospital and bentolhoda institute of boushehr city]. Iranian South medical Journal. 2011; 14(4): 256 263. [Persian].

Bradburn, N.M., & Caplovits, D.(1965). Reports of happiness. Chicago:Aldine.

Brunstein, J.(1993). Personal goals and subjective well-being: A longitudinal study. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1061-1070.

Babenko-Mould Y, Andrusyszyn M, Goldenberg D. Effects of computer-based clinical conferencing on nursing students’ self-efficacy. Journal of Nursing Education 2004; 43: 149-55.

Bong M. )2001( Role of self-efficacy and task-value in predicting college students’ course performance and future enrollment intentions. Contemporary Educational Psychology; 26: 553-70.

Bunket, D.& Gooms P. (2003). Psychoanalytic histories of learning after education, Published by State University of New York press.

Brebener, J. (1998). Happiness and personality, Personality and Individual Difference,
25, 279-296.

Banham, K. M. (1951). Senescence and the emotion: A genetic theory. Journal of Genetic Psychology, 78, 163-175.
Buhler, C.(1935). The curve of life as studied in biographies. Journal of Applied Psychology, 1, 184- 211.

Batson, C. D., Schoenrade, P. A., & Ventis, W. L.(1993). Religion and The individual: A social psychological perspective. New York: Oxford University press.

Baumrind, D. (1973). The development of Instrumental competence through socialization. In A. D. Pick (Ed.). Minnesota symposium on child psychology, (vol. 7, pp. 3-46). Minneupolis: university of Minnesota press.

Baumrind,d.(1975).parental disciplinary patterns and social competence in children.youth and society,9(3).239-276.

Baumrind, D. (1980). New directions in socialization research. American psychologist, 35, 639-652.

Baumrind, D. (1991). Effective parenting during the early adolescent transition. In P. E. Cowan & E. M. Hetherington (Eds), family transitions: Advances in family research (Vol. 2, pp. 111-163), Hillsdale. NJ: Erlbaum.

Bonket & Gomz N. (2003). Analyzing quality audits in higher education. Journal of learning & teaching.Vol,1.321-332.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.

Bandura, A. (2006). Going global with social cognitive theory: From prospect to pay dirt. In S. I. Donaldson, D.
E. Berger, & K. Pezdek (Eds.), The rise of applied psychology: New frontiers and rewarding careers (pp. 53-79). Mahwah, NJ: Erlbaum.

Bandura, A. (1986). Task- invotving and ego- invotving properties of evaluation: Effects on different feedback conditions on motivational perceptions, interest, and performance. Journal of Educational Psychology, 79, 474-482.

Bandura A, Adams NE. (2002)Analysis of self efficacy theory in behavior change, cognitive
theory. Ther & Res; 23(1): 287-310.

Bandura A. (2000).Self-Efficacy: The Exercise of Control. 1st Edition, Freeman Company: New York.

Bandura A, Schunk DH. (2004)Cultiving competence, self efficacy and intrinsic interest
throughproximal self motivation. J Pers & Soc Physiology.; 41(3): 586-98.

Bandura A.(1993).Precieved Self- efficacy in cognitive

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره روانشناسی، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی Next Entries مقاله رایگان درباره Diener,، Psychological، well-being: