مقاله رایگان درباره جراحی زیبایی، تصویر بدنی، سلامت عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

نفس دارند. اگرچه از حضور در جمع لذت می برند اما به تنها بودن نیز اهمیت نمی دهند و وحشتی از آن ندارند.
۲- افراد دارای سلامت عمومی و ذهنی احساس خوبی نسبت به دیگران دارند، آنها کوشش میکنند تا دیگران را دوست داشته باشند و به آنها اعتماد نمایند. چنین افرادی قادرند که با دیگران روابط گرمی داشته باشند و این روابط را ادامه دهند، به علایق دیگران توجه می کنند واحترام می گذارند. آنها اجازه نمی دهند که از سوی دیگران مورد حمله و فشار قرار گیرند، همچنین سعی نمی کنند که به دیگران تسلط یابند و آنها با احساس یکی بودن با جامعه نسبت به دیگران احساس مسئولیت می کنند.
۳- آنها قدرت روبرو شدن با نیازمندی های زندگی را دارند. افراد دارای سلامت عمومی معمولاً نسبت به اعمال خود احساس مسئولیت می کنند و با مشکلات به همان شیوه که رخ می دهد برخورد می کنند. آنها در مورد آنچه که می توانند یا نمی توانند انجام دهند دارای پندارهای واقع گرا هستند. بنابراین محیط خود را تا آنجا که ممکن است شکل می دهند و نیز تا آنجا که ضرورت دارد با آن سازگار می شوند، از تجارب بنیادین زندگی لذت می برند اما هرگز شیفته خود نمی شوند. آنها به بررسی تجارب و تبادل نظر با دنیای خارج از خود می پردازند، بیشترین تلاش خود را صرف آنچه که انجام می دهند، می کنند و پس از انجام آن خرسندی نصیبشان می شود (بنی جمالی و احدی، ۱۳۷۳).
سازه سلامت عمومی، بنابر جهت گیری های نظری گوناگون، از مولفه ها و اجزای مختلفی اشباع شده است. هر یک از پژوهشگرانی که در این حیطه به کار پرداخته اند، عوامل و ابعاد خاصی معرفی کرده اند که درصورتیکه هر فرد واجد این خصوصیات و ابعاد باشد، دارای نسبتی از سلامت عمومی است.
2-7. سوابق مربوطه و تحقیقات خارج و داخل کشور
موضوع پژوهش در این تحقیق مقایسه کیفیتزندگی، معنایزندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه زنان یائسه و غیر یائسه با تأکید بر میزان تحصیلات آنان در شهر تهران است. بر این اساس تلاش می‌شود در حد امکان تحقیقاتی را که تا حدی به موضوع پژوهش ما مربوط می‌باشد؛ مورد مطالعه وبازبینی قرارگیردو هدف آن است تابازمینه‌های موجود پژوهشی دربعد علمی وکاربردی نسبت با مسئله مورد تحقیق تجربه اولیه حاصل گردد.
2-7-1. تحقیقات داخلی
مقایسه تصویر بدنی، شاخص حجم بدنی، سلامت عمومی و خودپنداره بین افرادی که جراحی زیبایی انجام دادند، افراد متقاضی جراحی زیبایی و افراد عادی شهرستان بهبهان
نتایج یافتهها نشان داد که گروه متقاضی جراحی زیبایی تصویر بدنی نامطلوب تری نسبت به افرادی که جراحی زیبایی انجام دادهاند برخوردارند و همچنین افرادی که جراحی زیبایی انجام دادهاند از تصویر بدنی نامطلوبتری نسبت به افراد عادی برخوردارند. کسانی که برای جراحی زیبایی مراجعه میکنند از اندام یا عضو منظور عمل جراحی ناراضی هستند و درصد بالایی از این افراد نه به دلیل نارضایتی از عملکرد پزشکی عضو تحت عمل جراحی، بلکه بدلیل نارضایتی از شکل ظاهری عضو مذکور به جراحان زیبایی مراجعه کنند و شاید این خود دلیلی باشد مبنی بر اینکه از شکل ظاهری آن ناراضی هستند. حال در صورتی که جراحی زیبایی بتواند حداقل رضایت آنها از عضو مربوطه را فراهم آورد طبیعتاً از تصویر بدنی خود رضایت خواهند داشت.
یافتههای پژوهشهای بالا موید این موضوع است که افراد با شاخص حجم بدنی بالا، تصویر بدنی ضعیفتری از خود داشته و علاقمندی بیشتری به جراحی زیبایی بخصوص لیپوساکشن نشان میدهند. تبیین احتمالی در مورد این یافتهها این است که افراد با شاخص حجم بدنی بالا بعد از ناامید شدن و ناتوانی در رسیدن به وزن ایدهآل از راههایی چون رژیمهای غذایی سخت و تمرینات ورزشی به جراحی را یکی از راههایی می دانند که رسیدن به تصویر بدنی مطلوب را برای آنها امکانپذیر میکند. همچنین یافتههای پژوهش حاضر نشان داد بین افراد متقاضی جراحی زیبایی، افرادی که جراحی زیبایی انجام دادهاند و افراد عادی از نظر سلامت عمومی تفاوت معنیداری وجود دارد. همچنین ثابت شد افراد متقاضی جراحی زیبایی نسبت به افرادی که جراحی زیبایی انجام دادهاند از سلامت عمومی بیشتری برخوردارند. همچنین یافتههای پژوهش حاضر نشان داد بین افرادی که جراحی زیبایی انجام دادهاند، افراد متقاضی جراحی زیبایی و افراد عادی از نظر خودپنداره تفاوت معنیدار وجود دارد وهمچنین افراد متقاضی جراحی زیبایی نسبت به افراد عادی از خودپنداره (منفی) بالاتری برخوردارند.
ارزیابی گرایش و انگیزههای بیماران زن در جراحیهای زیبایی
در این مطالعه، 41% بیماران در گروه نوجوانان و جوانان بودند ( زیر 25 سال ) و 65% بیماران، سن زیر 35 سال داشتند. این نتایج، در مقایسه با آمار پژوهشهای موجود که بیماران زیر 34 سال را 27% معرفی کرده است و یا پژوهشی دیگر که در آن، 64% بیماران در گروه سنی 50 – 31 سال گزارش شدند، نشان میدهد که جمعیت متقاضی جراحی زیبایی در جامعه ما بسیار جوانتر از جوامع غربی است. %7/30 از جمعیت مورد بررسی، قبلاً کسی را می‌شناختند که در این مرکز تحت عمل جراحی بوده است اما در %3/69 از نتیجه نهایی عمل افراد عمل شده اطلاعی نداشتند. یعنی بدون اطلاع از نتیجه نهایی عمل افراد قبلاً عمل شده، تصمیم برای جراحی گرفتهاند که میتواند ناشی از علل زیر باشد: 1 ـ مدت زمان کافی برای مشخصشدن نتیجه نهایی طی نشده است. 2 ـ انجام عمل جراحی زیبایی توسط دیگران بدون توجه نتیجه آن باعث تحریک و ایجاد انگیزش برای این کار میشود. تأثیر تبلیغات برای اعمال جراحی زیبایی قویتر از استدلال و تحقیق در این زمینه است. لذا بیماران قبل از این که در مورد نتایج عمل دیگران مطمئن شوند، خود اقدام به انجام این اعمال مینمایند.
در این مطالعه، منابع ایجاد انگیزه با نوع عمل جراحی یا سطح تحصیلات بیماران وابستگی نداشت اما به شغل بیماران، وضعیت تأهل و نظر بیمار در مورد عضو هدف وابسته میباشند. بیمارانی که اطلاعات خود را از طریق ماهواره، تلویزیون و مجلات و ژورنالها کسب کرده بودند. اکثراً خانهدار یا دانشجو بودند. محرک اصلی ایجاد انگیزه با نظر بیمار در مورد عضو هدف وابسته بود. اما باید بهتر شود این رقم نزد بیمارانی که محرک اصلیشان تلویزیون، سینما، مجلات و ژورنالها بود.
خالدیان (1380) مطالعهای توصیفی تحلیلی با هدف تعیین و مقایسه کیفیت زندگی بر حسب مراحل مختلف یائسگی و ارتباط آن با پارهای عوامل دموگرافیک و طبی در زنان ساکن شهر تهران، روی 210 زن 60-40 ساله انجام داد . ابزار او پرسشنامهی کیفیت زندگی خاص دوران یائسگی بود. نتایج، با آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین کیفیت زندگی و مراحل مختلف یائسگی ارتباط وجود دارد. بدین ترتیب که بالا ترین کیفیتی زندگی متعلق به زنان در مرحله قبل از یائسگی و پایینترین کیفیت زندگی مربوط به زنان واقع در دوران حوالی یائسگی و زنان یائسه با طول مدت بیش از پنج سال بوده است (0.0001p ). این ارتباط تحت تأثیر شدت علائم یائسگی، وضعیت تاهل و سن واحدهای پژوهش بوده و با سایر فاکتورها شامل طول مدت یائسگی، شغل، تحصیلات، وضعیت اقتصادی، سن منارک و تعداد فرزندان همراه خانواده ارتباط معناداری را نشان نداد. بدین ترتیب نمونههای گروه آزمون و شاهد دراین پژوهش ازنظر سن و مراحل یائسگی همسان گردیدند.
تحلیلی بر کیفیت زندگی زنان دچار طلاق عاطفی ( مطالعه موردی : شهر کرد )
نتايج به دست آمده، حاصل تجزيه وتحليل 340پرسشنامه، مربوط به دو نمونه عادي با 171نفر و نمونه طلاق عاطفي با 169 نفر است.
از بررسي هاي كيفيت زندگي زنان دچار طلاق عاطفي بايد گفت كه رتبه هاي شش بعد كيفيت زندگي به ترتيب عبارتند از:
كيفيت احساس فردي
كيفيت روابط خانوادگي
كيفيت روابط اجتماعي
كيفيت سلامت
كيفيت شرايط محيطي
كيفيت شرايط اقتصادي
بنابراين مي توان گفت كه كيفيت زندگي زنان دچار طلاق عاطفي در سطح پايين (ضعيف) و در مقابل کیفیت زندگي زنان عادي در سطح بالاخوب) قرار دارد.
درایران نوابی نژاد و فروغان (1387)، به بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد معنا درمانی بر سلامت روان زنان سالمند پرداختند . نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن بود که کاربرد مشاوره ی گروهی با رویکرد معنا درمانی موجب افزایش سطح سلامت روان ، کاهش میزان اضطراب و فشار روانی ونیز کاهش اختلال در کنش اجتماعی زنان سالمند گردیده است اما در کاهش میزان شکایات جسمانی تاثیر چشمگیری نداشته است.
2-7-2. تحقیقات خارجی
رابطهی تنظیم هیجانی، فشارزاهای روانی زندگی و تصویر از بدن با اختلالات خوردن در زنان نتایج به دست آمده در این پژوهش، نشاندهندهی رابطهی معنیدار بین تنظیم هیجانی و اختلالات تغذیهای زنان است که با نتایج پژوهشهای ویچیانسون و همکاران ( 2008 ) مک کنزی ( 2008 ) کزجا، ریف و هیلبرت ( 2009 ) الیور، واردل و گیبسون (2008 ) و پیرهامبورت و همکاران (2004) همسویی دارد. در تبیین این یافته میتوان گفت که توانایی فهم و مدیریت و تنظیم هیجانها، یکی از اصول موفقیت در زندگی تلقی میشود و عدم موفقیت در تنظیم هیجانها میتواند پیامدهای منفی از جمله اختلالات در خوردن را به دنبال داشته باشد.
یافتههای این پژوهش نشان داد که رابطهی معنیداری بین نتایج هیجانی و بیاشتهایی زنان وجود دارد. این یافته با پژوهشهای جاروس و همکاران ( 2007 ) ویچیانسون و همکاران ( 2008 ) کزجا ریف و هیلبرت ( 2009 ) و پیرهامبورت و همکاران ( 2002 ) هماهنگی دارد. در تبیین این یافته میتوان گفت مدیریت هیجانهای خود و دیگران سبب قدرت سازماندهی و سازگاری فرد در موقعیتهای تحریککننده میشود، فردی که توانایی مدیریت هیجانی رشد یافتهای دارد، آزاد از هر گونه اجبار بیرونی و درونی میتواند هیجانها را تجربه کند و یا از بروز آنها جلوگیری نماید.
در واقع عدم توانایی تنظیم هیجانات، باعث میشود که احساسات فرد بر عقل و منطقش غلبه داشته باشد و فرد در موقعیتهای مختلف تنها با تکیه بر جو احساسی محیط و بدون توجه به راهحلهای منطقی ممکن تصمیمگیری کند. اگر شخصی از لحاظ هیجانی، ناهشیار باشد و در تنظیم و تعدیل عواطف و هیجانهای خود به نحوی اشکال داشته باشد، در کنترل میزان خوردن غذا نیز دچار مشکل شده و عواملی از جمله تحریکپذیری شدید نسبت به غذا، تمایل به فربه بودن و فرار از مشکلات باعث پرخوری در او میشود.
به نظر میرسد استرس، چالشی در مسیر سلامتی هر فرد است و جزیی لاینفک و تأثیرگذار در چرخهی زندگی است. موضوعی که در یافتهی دیگر پژوهش مبنی بر رابطهی معنیدار بین فشار روانی (استرس) و بیاشتهایی زنان و رابطهی معنیدار بین فشار روانی (استرس) و پراشتهایی زنان نیز مشاهده میشود.
تصویر بدنی و نگرشی که هر فرد نسبت به جسم خود دارد، بخشی از خودپندارهی او را تشکیل میدهد. تأکید بر لاغر بودن یکی از حوزههای پزشکی است و تبلیغات گسترده بر درمان چاقی و لاغری در بیشتر رسانهها گواه این مطلب است. از طرفی دیگر تصویر بدنی، یک تصویر یکسان یا مشخص نیست؛ گاهی اوقات به دلیل ساخت جسمانی یا بعضی از بیماریها، زنان دچار لاغری میشوند و ممکن است برای حل این مسئله، به پرخوری متوسل شوند.
در پی به دستآمدن این یافتهها میتوان گفت که استرس از عوامل تأثیرگذار و اجتنابناپذیر زندگی است و بسیاری از موضوعات کوچک و بزرگ به درجات مختلف در زندگی با منبع استرس به شمار میروند. شایدبتوان گفت که در اکثر اختلالات روانی، ردپایی از استرس وجود دارد. بنابراین استرس باعث برانگیختهشدن آن دسته از هیجانات مثبت و منفی میشود که نیاز به مدیریت دارند.
مقایسه اضطراب اجتماعی و نگرانی از تصویر بدنی دانشجویان زن و مرد
نتایج نشان داد بین دانشجویان زن و مرد از لحاظ اضطراب اجتماعی تفاوت معنی داری وجود ندارد. نتایج حاصل از تحقیق با تحقیقات گراوند و همکاران ( 1389 ) و فینگولد ( 1994 ) هماهنگ میباشد و باسایر تحقیقات ناهماهنگ است. درتبیین میتوان گفت: هنگامی که افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی در

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره تصویر بدنی، خودپنداره، تصویر ذهنی Next Entries مقاله رایگان درباره تصویر بدنی، جراحی زیبایی، پردازش شناختی