مقاله رایگان درباره توزیع فراوانی، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهش با توجه به اهداف از پیش تعیین شده در قالب 20 جدول و 7 نمودار تدوین گردیده است.

جداول 1 تا 8 در ارتباط با توزیع اطلاعات دموگرافیک و وضعیت بالینی مربوط به بیمار از جمله علل و نوع آسیب و وضعیت جراحی ، مدت زمان کما و بستری و همچنین سطح هوشیاری هنگام بستری تنظیم شده است.

جداول 9 و 10 و نمودار 1 در ارتباط با اهداف شماره 1 تا 3 و مربوط به تعیین روند سطح هوشیاری در بیماران کمایی مبتلا به ضربه سر بستری در بخشهای مراقبت ویژه طی سه روز در دو گروه مداخله و شاهد می باشد.

جداول 11 تا 17 و نمودار 2 تا 7 در ارتباط با اهداف 4 تا 6 و برای بررسی روند تغییرات علائم همودینامیک بیماران کمایی در گروه مداخله و شاهد تنظیم شده است.
جداول 18 ، 19 و 20 در ارتباط با اهداف 7 و 8 برای تعیین ارتباط تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا با تغییرات سطح هوشیاری و وضعیت همودینامیک با کنترل متغیر های فردی مرتبط با بیمار در گروه مداخله تنظیم شده است.

2-4 جداول و نمودارها :
جدول شماره 1-4 : توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب سن
P-Value مقایسه ای دو گروه
مقدار Z و معنی داری K.S*
حداکثر
حداقل
میانگین و انحراف معیار
درصد
فراوانی
رده سنی (سال)
گروه
P=./807

Z=908/0

382/0P=
67
17
4/14±16/35
3/33
10
25-16
مداخله

20
6
35-26

20
6
45-36

20
6
46-55

3/3
1
56-65

3/3
1
65

100
30
کل

Z=789/0

562/0P=
66
17
89/13±13/38
7/16
5
16-25
شاهد

3/33
10
26-35

10
3
36-45

7/26
8
46-55

10
3
56-65

3/3
1
65

100
30
کل

Z=903/0

193/0P=
67
17
1/14±65/36
25
15
16-25
مجموع

7/26
16
26-35

15
9
36-45

3/23
14
46-55

7/6
4
56-65

3/3
2
65

100
60
کل

* Kolmogorov-Smirnov Test(K.S)
با توجه به جدول فوق، بیشترین فراوانی بیماران (7/26% ،16=(n مربوط به رده سنی35- 26 سال و کمترین فراوانی (3/3% ،2=(n مربوط به گروه سنی بالای 65 سال می باشد . از طرفی میانگین سنی بیماران در گروه مداخله 1/14±16/35 و در گروه شاهد 89/13±13/38 می باشد که دو گروه از نظر سن بر اساس آزمون K.S دو نمونه ای ، اختلاف آماری معنی داری با هم ندارند(807/0P=).
جدول شماره 2-4 : توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب جنس

P-Value مقایسه ای دو گروه
مجموع
شاهد
مداخله
گروه
جنس

درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد

619/0P=
7/76
46
7/76
23
7/76
23
مرد

3/23
14
3/23
7
3/23
7
زن

100
60
100
30
100
30
مجموع

* Chi Square

براساس جدول فوق بیشتر شرکت کنندگان در مطالعه (7/76% ، 46=(n را مردان تشکیل می دادند و دو گروه از نظر جنس بر اساس آزمون همگنی کای دو ، اختلاف آماری معنی داری با هم ندارند. (619/0P=).

جدول شماره 3-4 : توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب وضعیت تاهل

P-Value مقایسه ای دو گروه
مجموع
شاهد
مداخله
گروه

وضعیت تاهل

درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد

P=./49
7/36
22
3/33
10
40
12
مجرد

6/61
37
7/66
20
7/56
17
متاهل

7/1
1
0
0
3/3
1
بیوه

100
60
100
30
100
30
مجموع

* Chi Square
طبق جدول فوق ، 6/61 % (37=n ) از شرکت کنندگان متاهل بوده و دو گروه از نظر وضعیت تاهل بر اساس آزمون همگنی کای دو ، اختلاف آماری معنی داری با هم ندارند. (49/0P=).

جدول شماره 4-4 : توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب وضعیت تحصیلات

P-Value مقایسه ای دو گروه
مجموع
شاهد
مداخله
گروه
تحصیلات

درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد

P=./141
3/13
8
10
3
7/16
5
بیسواد

7/16
10
7/26
8
7/6
2
زیر دیپلم

7/31
19
3/23
7
40
12
دیپلم

3/38
23
40
12
6/36
11
دانشگاهی

100
60
100
30
100
30
مجموع

* Chi Square

طبق جدول فوق، 3/38% (23=n ) از نمونه ها تحصیلات دانشگاهی داشتند و 3/13%( 8=n ) کل بیماران بیسواد بودند. همچنین دو گروه از نظر وضعیت تحصیلات بر اساس آزمون همگنی کای دو ، اختلاف آماری معنی داری با هم ندارند. (141/0P=).

جدول شماره 5-4 : توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب علت آسیب

P-Value مقایسه ای دو گروه
مجموع
شاهد
مداخله
گروه

علت آسیب

درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد

P=./508
6/51
31
3/53
16
50
15
دینامیک تصادف ماشین

30
18
4/23
7
7/36
11
دینامیک تصادف موتور

7/16
10
20
6
3/13
4
دینامیک سایر

7/1
1
3/3
1
0
0
استاتیک

100
60
100
30
100
30
مجموع

* Chi Square
طبق جدول فوق ، 3/98% (59=n ) از مجموع بیماران دچار حوادث دینامیک شده اند بطوری که 6/51 % (31=n) را تصادف با ماشین و تنها 7/1 % (1=n ) موارد را حوادث استاتیک شامل می شد و از طرفی دو گروه از نظر علت آسیب بر اساس آزمون همگنی کای دو ، اختلاف آماری معنی داری با هم ندارند (508/0P=).

جدول شماره 6-4 : توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب نوع آسیب بافت مغز

P-Value مقایسه ای دو گروه
مجموع
شاهد
مداخله
گروه

آسیب مغزی

درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد

P=./145
7/1
1
3/3
1
0
0
شکستگی جمجمه

15
9
7/16
5
3/13
4
کانتیوژن

10
6
3/3
1
7/16
5
کانتیوژن+ ادم مغزی

7/26
16
3/33
10
20
6
خونریزی اپی دورال

7/6
4
3/3
1
10
3
خونریزی
ساب دورال

15
9
10
3
20
6
کانتیوژن + اپیدورال

3/13
8
10
3
7/16
5
کانتیوژن+ سابدورال

7/11
7
20
6
3/3
1
سایر آسیب ها

100
60
100
30
100
30
مجموع

* Chi Square
طبق جدول فوق ، 7/26 % (16=n ) بیماران دچار خونریزی اپی دورال شده اند. از طرفی دو گروه از نظر نوع آسیب مغزی بر اساس آزمون همگنی کای دو ، اختلاف آماری معنی داری با هم ندارند. (145/0P=).

جدول شماره 7-4 : توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب عمل جراحی بر روی جمجمه

P-Value مقایسه ای دو گروه
مجموع
شاهد
مداخله
گروه
جراحی

درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد

P=./605
3/53
32
7/56
17
50
15
بله

7/46
28
3/43
13
50
15
خیر

100
60
100
30
100
30
مجموع

* Chi Square
طبق جدول فوق از مجموع بیماران 3/53 % (32=n ) تحت عمل جراحی قرار گرفته و همچنین دو گروه از نظر عمل جراحی بر اساس آزمون همگنی کای دو ، اختلاف آماری معنی داری با هم ندارند. (605/0P=).

جدول شماره 8-4 : میانگین و انحراف معیار واحدهای مورد پژوهش بر حسب عوامل مدت زمان آسیب، کما و سطح هوشیاری هنگام پذیرش

P-Value مقایسه ای دو گروه
مجموع
شاهد
مداخله
میانگین و انحراف
معیار گروه

شاخص
P=0./102
92/5±16/31
72/6±56/32
7/4±76/29
مدت زمان آسیب (ساعت)
P=0./102
92/5±16/31
72/6±56/32
7/4±76/29
مدت زمان کما (ساعت)
P=0./658
2/1± 6
33/1±93/5
26/1±1/6
GCS هنگام پذیرش

طبق جدول فوق ، مدت زمان آسیب تا شروع بررسی و مدت زمان کما با هم برابر و هر کدام بطور میانگین 92/5±16/31 ساعت بوده است . از طرفی دو گروه با هم از نظر مدت زمان آسیب و مدت زمان کما بر اساس آزمون K.S دو نمونه ای ، در هر دو مورد اختلاف آماری معنی داری ندارند (102/0P=).
همچنین طبق جدول فوق میانگین GCS هنگام پذیرش بیماران در گروه مداخله 26/1±1/6 و در گروه شاهد 33/1±93/5 می باشد و دو گروه از نظر GCS هنگام پذیرش بر اساس آزمون K.S دو نمونه ای ، اختلاف آماری معنی داری با هم ندارند (658/0P=).

جدول شماره 9-4 : مقایسه میانگین و انحراف معیار سطح هوشیاری قبل و بعد از تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا در سه روز متوالی در گروه مداخله و شاهد

P-Value
میانگین گروه شاهد
P-Value
میانگین گروه مداخله
سطح هوشیاری روزهای مطالعه

بعد
قبل

بعد
قبل

P=./326
13/1±76/5
14/1±73/5
P=./005
33/1±73/5
1/1 ±43/5
روز اول
P=./326
18/1±8/5
19/1±76/5
P=./0001
39/1±33/6
19/1±76/5
روز دوم
*P=./161
42/1±03/6
42/1±96/5
P=./0001
59/1±93/6
32/1±4/6
روز سوم
* Paired T-test

نتایج مقایسه ی میانگین نمرات سطح هوشیاری قبل و بعد از تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا به روش آزمون تی زوجی نشان داد که نمرات هوشیاری در 5 دقیقه قبل از تحریک شنوایی نسبت به 5 دقیقه پس از تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا گروه مداخله در هر سه روز از نظر آماری اختلاف معنی داری داشتند(روز اول 005P=./، روز دوم 0001P=./، روز سوم 0001P=./) اما در گروه شاهد نمرات هوشیاری در 5 دقیقه قبل از مطالعه نسبت به 5 دقیقه پس از مطالعه در هر سه روز از نظر آماری اختلاف معنی داری نداشتند (روز اول 326P=./، روز دوم 326P=./، روز سوم 326P=./).

جدول شماره 10-4 : مقایسه روند تغییرات میانگین سطح هوشیاری قبل و بعد از تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا گروه های مورد بررسی در روز های اول، دوم و سوم مطالعه
P-Value بین گروهها
P-Value گروه
میانگین و انحراف معیار
روز و مرتبه اندازه گیری
گروه
424/0
0001/0
1/1 ±43/5
سطح هوشیاری روز اول قبل از مداخله
مداخله

33/1±73/5
سطح هوشیاری روز اول بعد از مداخله

19/1±76/5
سطح هوشیاری روز دوم قبل از مداخله

39/1 ±33/6
سطح هوشیاری روز دوم بعد از مداخله

32/1±4/6
سطح هوشیاری روز سوم قبل از مداخله

59/1 ±93/6
سطح هوشیاری روز سوم بعد از مداخله

136/0
14/1±73/5
سطح هوشیاری روز اول قبل از بررسی
شاهد

13/1±76/5
سطح هوشیاری روز اول بعد از بررسی

19/1±76/5
سطح هوشیاری روز دوم قبل از بررسی

18/1±8/5
سطح هوشیاری روز دوم بعد از بررسی

42/1±96/5
سطح هوشیاری روز سوم قبل از بررسی

42/1±03/6
سطح هوشیاری روز سوم بعد از بررسی

* Repeated Measures ANOVA

با توجه به جدول فوق، نتایج آزمون آنالیز واریانس طرح اندازه های تکراری برای بررسی روند تغییرات میانگین نمرات سطح هوشیاری در سه روز نشان داد که در گروه مداخله سطح هوشیاری در زمانهای مختلف ( نسبت به قبل از شروع تحریک در روز اول) افزایش داشته و اختلاف آماری معنی داری داشت (0001P=./). در گروه شاهد نیز ، سطح هوشیاری در زمانهای مختلف افزایش داشته( نسبت به قبل از شروع تحریک در روز اول) اما تفاوت آماری معنی داری نداشت (136P=./).
همچنین تفاوت معنی دار آماری در ارتباط با روند تغییرات میانگین سطح هوشیاری گزارش شده بین گروه مداخله ( انجام تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا) با گروه شاهد (بدون تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا) وجود نداشت (424P=./). بنابراین طبق یافته ها تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا بر سطح هوشیاری تاثیر معنی داری نداشت.

نمودار شماره1-4 : مقایسه روند تغییرات میانگین سطح هوشیاری قبل و بعد از تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا گروه های مورد بررسی در روز اول، دوم و سوم مطالعه

طبق نمودار فوق ، میانگین سطح هوشیاری

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره ولی قهری، محدودیت ها، تحلیل داده Next Entries مقاله رایگان درباره انحراف معیار