مقاله رایگان درباره توزیع فراوانی، ارتباطات بین سازمانی، فناوری اطلاعات، جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

آماری شامل: آمار توصیفی نظیر توزیع فراوانی، درصد فراوانی، آمارهای استنباطی برای سنجش سؤالهای پژوهش استفاده شد؛ که شامل روشهای آزمون تی تک نمونهای42 (بررسی وضعیت متغیرهای ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات)، آزمون همبستگی (بررسی رابطه متغیرهای پژوهش) و آزمون تی- مستقل43 (مقایسه سازمانها از بعد ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات) می باشد.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل دادهها

4-1- مقدمه

در این فصل محقق ضمن گردآوری، استخراج، دستهبندی و نظم و ترتیب دادن دادههای مورد نیاز، تلاش میکند به سؤالهای تحقیق با توجه به تجزیه و تحلیل تمامی دادههای حاصل از نظرات و دیدگاههای کارکنان و مدیران سازمانها پاسخ دهد. بدین صورت که با ارائه نتایج کمی و عددی حاصل از محاسبات آماری و همچنین ارائه جدولهای توزیع فراوانی و نسبتهای توزیع و همچنین شکلهای آماری به تشریح کامل آنچه که تحقیق حاضر به دنبال آن بوده، اشاره دارد.
بنابراین، در این فصل تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمونهای آماری مورد بررسی قرار میگیرد.

4-2- آمار توصیفی

به منظور سنجش سؤالهای پژوهش بایستی نخست به تحلیل نتایج گردآوری شده از پرسشنامهها اقدام نمود. ابتدا از آمار توصیفی شامل: توزیع فراوانی، درصد فراوانی و میانگین برای سنجش سؤالهای پژوهش استفاده شد.

4-2-1- ویژگیهای جمعیت شناختی افراد نمونه

برای شناخت خصوصیات افراد نمونه آماری عوامل جمعیت شناختی جنسیت، پست سازمانی، تحصیلات، رشته تحصیلی، سابقه خدمت و وضعیت سازمانی بر طبق جداول مندرج در زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
4-2-1-1- توزیع فراوانی و درصد جنسیت افراد نسبت به کل آمار

با توجه به دادههای جمعآوری شده، توزیع فراوانی نمونه آماری در جامعه مورد نظر (سازمانهای دولتی هندیجان) به شرح زیر است.
جدول 4-1: تعداد افراد بر حسب جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد
مرد
126
55/74
زن
42
85/24
بدون پاسخ
1
6/0
جمع کل
169
100
منبع: نتایج تحلیل آماری پژوهشگر
جدول 4-1 نشان می دهد که از 169 نفر شرکت کننده در پژوهش حاضر، تعداد 126 نفر از آنها را مردان ( 55/74درصد) و 42 نفر را زنان (85/24 درصد) تشکیل میدهند؛ به علاوه 1نفر از پاسخ دهندگان (6/0 درصد) به این سؤال پاسخ نداده است. بنابراین با توجه به جدول بالا میتوان گفت که بیشتر افراد شرکت کننده در پژوهش را مردان تشکیل دادند.

4-2-1-2- توزیع فراوانی و درصد پست سازمانی افراد نسبت به کل آمار

به جهت سنجش متغیر جمعیت شناختی پست سازمانی، پست سازمانی افراد در پنج گروه قرار گرفتند. نتایج توزیع فراوانی این شاخص به شرح جدول زیر است.
جدول 4-2: تعداد افراد بر حسب پست سازمانی
پست سازمانی
فراوانی
درصد
رئیس
6
6/3
معاون
11
5/6
مدیر
11
5/6
کارشناس
46
2/27
کارمند
93
0/55
بدون پاسخ
2
2/1
جمع کل
169
100
منبع: نتایج تحلیل آماری پژوهشگر
جدول 4-2 نشان میدهد که از میان 169 نفر شرکت کننده در تحقیق تعداد 6 نفر (6/3 درصد) رئیس، 11 نفر (5/6 درصد) معاون، 11 نفر (5/6 درصد) مدیر، 46 نفر (2/27 درصد) کارشناس و 93 نفر (55درصد) کارمند بودند، همچنین 2 نفر ( 2/1 درصد) از شرکت کنندگان به این سؤال پاسخ ندادند. با توجه به تجزیه و تحلیل دادهها، تقریبا نیمی از افراد پاسخ دهنده کارمند هستند.

4-2-1-3- توزیع فراوانی و درصد تحصیلات افراد نسبت به کل آمار

به جهت سنجش متغیر جمعیت شناختی تحصیلات، تحصیلات افراد در پنج گروه قرار گرفتند. نتایج توزیع فراوانی این شاخص به شرح جدول زیر است.
جدول 4-3: تعداد افراد بر حسب پست سازمانی
پست سازمانی
فراوانی
درصد
دیپلم
14
3/8
کاردانی
29
15/17
کارشناسی
100
17/59
کارشناسی ارشد
21
42/12
دکترا
1
6/.
بدون پاسخ
4
36/2
جمع کل
169
100
منبع: نتایج تحلیل آماری پژوهشگر
همانطور که ملاحظه میشود، براساس جدول 4-3 از میان 169 نفر شرکننده در تحقیق تعداد 14 نفر (3/8 درصد) دیپلم، 29 نفر (15/17 درصد) کاردانی، 100 نفر (17/59 درصد) کارشناسی، 21 نفر (42/12 درصد) کارشناسی ارشد و 1 نفر (6/. درصد) دکترا بودند، همچنین 4 نفر (36/2 درصد) از شرکت کنندگان به این سؤال پاسخ ندادند. با توجه به تجزیه و تحلیل دادهها، بیش از نیمی از افراد پاسخ دهنده دارای تحصیلات کارشناسی هستند.

4-2-1-4- توزیع فراوانی و درصد رشته تحصیلی افراد نسبت به کل آمار

به منظور آزمون متغیر جمعیت شناختی رشته تحصیلی، این شاخص به سه گروه تقسیم شد که توزیع فراوانی آنها در جدول 4- 4نشان داده میشود.

جدول 4-4: تعداد افراد بر حسب رشته تحصیلی
رشته تحصیلی
فراوانی
درصد
زیر شاخه علوم انسانی
103
9/60
زیر شاخه علوم تجربی
30
8/17
زیرشاخه ریاضی
31
3/18
بدون پاسخ
5
0/3
جمع کل
169
100
منبع: نتایج تحلیلی آماری پژوهشگر
جدول 4-4 نشان میدهد که از میان 169 نفر شرکت کننده در تحقیق تعداد 103 نفر (9/60 درصد) دارای رشتههای زیرشاخه علوم انسانی، 30 نفر (8/17 درصد) زیر شاخه علوم تجربی و 31 نفر (3/18 درصد) زیر شاخه ریاضی بودند، همچنین 5 نفر (3درصد) از شرکت کنندگان به این سؤال پاسخ ندادند. با توجه به تجزیه و تحلیل دادهها، بیشتر افراد پاسخ دهنده دارای رشتههای زیر شاخه علوم انسانی هستند.

4-2-1-5- توزیع فراوانی و درصد سابقه خدمت افراد نسبت به کل آمار

به منظور آزمون متغیر جمعیت شناختی سابقه خدمت، این شاخص به شش گروه تقسیم شد که توزیع فراوانی آنها در جدول 4-5نشان داده میشود.
جدول 4-5: تعداد افراد بر حسب سابقه خدمت
سابقه خدمت
فراوانی
درصد
کمتر از 5 سال
45
62/26
6 تا 10 سال
59
91/34
11 تا 15 سال
31
34/18
16 تا 20 سال
9
32/5
21 تا 25 سال
10
91/5
26 سال و بیشتر
14
3/8
بدون پاسخ
1
6/0
جمع کل
169
100
منبع: نتایج تحلیلی آماری پژوهش
همانطور که ملاحظه میشود، براساس جدول4-5 از میان 169 نفر شرکننده در تحقیق تعداد 45 نفر (62/26 درصد) کمتر از 5 سال ، 59نفر (91/34 درصد) 6تا10سال ، 31 نفر (34/18 درصد) 11تا15 سال، 9نفر (32/5 درصد) 16تا20سال، 10 نفر (91/5 درصد) 21تا25 سال و 14 نفر (3/8درصد) 26 سال و بیشتر دارای سابقه خدمت بودند، همچنین 1 نفر (6/0درصد) از شرکت کنندگان به این سؤال پاسخ نداده است. با توجه به تجزیه و تحلیل دادهها، میتوان گفت که بیشتر افراد شرکت کننده در پژوهش دارای 6 تا 10 سال سابقه کار هستند.

4-2-1-6- توزیع فراوانی و درصد وضعیت استخدامی افراد نسبت به کل آمار

به منظور آزمون متغیر جمعیت شناختی وضعیت استخدامی، این شاخص به چهار گروه تقسیم شد که توزیع فراوانی آنها در جدول 4-6نشان داده میشود.

جدول 4-6: تعداد افراد بر حسب وضعیت استخدامی
وضعیت استخدامی
فراوانی
درصد
قراردادی
48
40/28
پیمانی
68
23/40
رسمی
43
44/25
سایر
7
14/4
بدون پاسخ
3
79/1
جمع کل
169
100
منبع: نتایج تحلیلی آماری پژوهشگر
همانطور که ملاحظه میشود، براساس جدول4-6 از میان 169 نفر شرکننده در تحقیق تعداد 48 نفر (40/28 درصد) قراردادی، 68نفر (23/40 درصد) پیمانی ، 43 نفر (44/25 درصد) رسمی، 7نفر (14/4 درصد) سایر بودند، همچنین 3 نفر (79/1درصد) از شرکت کنندگان به این سؤال پاسخ ندادند. با توجه به تجزیه و تحلیل دادهها، بیشتر افراد شرکت کننده در پژوهش دارای وضعیت استخدامی پیمانی میباشند.

4-3- تحلیل استنباطی سؤالهای پژوهش

در این قسمت سؤالهای پژوهش که با توجه به آزمون مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، گزارش می‌شود. ترتیب ارائه گزارش بدین صورت است که در ابتدا وضعیت متغیرها و ابعاد آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد سپس بررسی ارتباط میان متغیرها و ارائه راهکارها تحلیل میشود.

4-3-1- بررسی وضعیت ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات

برای پاسخ به سؤالهای اصلی پژوهش و بررسی وضعیت و سطح متغیرهای ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانهای دولتی شهرستان هندیجان؛ برای جمع آوری دادهها، با استفاده از آزمون تی_ تک نمونهای اقدام به مقایسه میانگین بدست آمده شد. بر همین اساس نتایج تحلیلهای صورت گرفته در جدول 4-7 خلاصه شده است. برای بررسی ادعای مطرح شده مراحل زیر را طی شد:
H0: µ=3/5
H1: µ≠3/5

جدول 4-7: نتایج بررسی وضعیت متغیرها با استفاده از آزمون تی_ تک نمونهای
متغیر
تعداد
میانگین
آمارهt
درجه آزادی
اختلاف میانگین
سطح معناداری*
حدبالا
حدپایین
ارتباطات بین سازمانی
169
54/3
818/0
168
4022/0
415/0
1373/0
0569/0-
فناوری اطلاعات و ارتباطات
169
42/3
479/1-
168
07702/0-
0141/0
0258/0
1799/0-
*سطح معناداری آماره تی در سطح خطای5./. منبع: نتایج تحلیل آماری پژوهشگر

با توجه به نتایج بدست آمده، میانگین ارتباطات بین سازمانی (54/3) میباشد. از آنجایی که مقدارsig (415/0) بزرگتر از 5 درصد است، H0 پذیرفته میشود. اختلاف میانگین ارتباطات بین سازمانی (4022/0) و فاصله اطمینان آن بین 1373/0و 0569/0- میباشد. با توجه به منفی بودن حد پایین و مثبت بودن حد بالا، میانگین با مقدار مورد آزمون تفاوت معناداری ندارد. میانگین فناوری اطلاعات و ارتباطات (42/3) میباشد. از آنجایی که مقدارsig (0141/0) کوچکتر از 5 درصد است، H0 رد میشود. اختلاف میانگین فناوری اطلاعات و ارتباطات (07702/0-) و فاصله اطمینان آن بین 0258/0و 1799/0- می‌باشد. با توجه به منفی بودن حد پایین و مثبت بودن حد بالا، میانگین با مقدار مورد آزمون تفاوت معناداری ندارد.

4-3-2- بررسی وضعیت ابعاد ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات

همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، به جهت بررسی وضعیت و سطح ابعاد مورد بررسی ارتباطات بین سازمانی (تمرکز بر نتایج، همراستایی سیستم، قوانین و مقررات، توازن همگرایی و واگرایی، مدیریت مبادلات، ایجاد استانداردهای بالا برای بحث و گفتگو و تبادل اطلاعات، مسئولیت شخصی، هماهنگ ساختن اختیار؛اطلاعات و تصمیم گیری، فرایند منظم، انعطاف پذیری) و فناوری اطلاعات و ارتباطات (سخت افزار/نرم افزار، مغزافزار، اینترنت یا شبکه، سیستمها، کاربران، مدیریت) از آزمون تی_ تک نمونهای استفاده گردید؛ نتایج به شرح زیر است.

4-3-2-1- بررسی وضعیت ابعاد ارتباطات بین سازمانی

نتایج بررسی وضعیت ابعاد ارتباطات بین سازمانی با توجه به آزمون تی_تک نمونهای در جدول 4-8 نمایش داده می شود. بر همین اساس نتایج تحلیلهای صورت گرفته در جدول شماره خلاصه شده است. برای بررسی ادعای مطرح شده مراحل زیر را طی شد:
H0: µ=3/5
H1: µ≠3/5
ابعاد مورد بررسی
تعداد
میانگین
آمارهt
درجه آزادی
اختلاف میانگین
سطح معناداری
تفسیر
تمرکز بر نتایج
169
8920/3

574/6
168
39201/0
000/0
تایید نشده
همراستایی سیستم
169
7444/3

035/4
168
24438/0
000/0
تایید نشده
قوانین و مقررات
169
6193/3

918/1
168
11933/0
06/0
تایید شده
توازن همگرایی و واگرایی
169
4272/3

043/1-
168
07278/0-
298/0
تایید شده
مدیریت مبادلات
169
4438/3

755/0-
168
05621/0-
452/0
تایید شده
ایجاد استانداردهای بالا برای بحث و گفتگو و تبادل اطلاعات
169
5077/3

103/0
168
00769/0
918/0
تایید شده
مسئولیت شخصی
169
2840/3

058/3-
168
21598/0-
003/0
تایید نشده
هماهنگ ساختن

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره فناوری اطلاعات، ارتباطات بین سازمانی، مدیریت شهری، میزان آشنایی Next Entries مقاله رایگان درباره ارتباطات بین سازمانی