مقاله رایگان درباره تحلیل عاملی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی اکتشافی، عملکرد برند

دانلود پایان نامه ارشد

واریانس 311/0 می باشد.

نمودار4- 5 ) هیستوگرام متغیر برند گرایی

متغییرعملکرد برند

جدول4-6) توصیف متغیر عملکرد برند

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
عملکرد برند
109
50/1
75/4
17/3
700/0
490/0

باتوجه به نمودار و جدول (4-6) مشاهده می شود که متغیر عملکرد برند دارای کمترین مقدار50/1، بیشترین مقدار 75/4، میانگین 17/3، انحراف معیار 700/0 و واریانس 490/0 می باشد.

نمودار4- 6 ) هیستوگرام متغیر عملکردبرند

4-3) آزمون نرمالیته متغیرهای تحقیق

جدول4-7) نتایج آزمون کلوموگروف- اسمیرنف
متغیر
آماره کلوموگروف
سطح معنی داری
نتیجه
بازار گرایی
34/1
053/0
نرمال
برند گرایی
32/1
055/0
نرمال
عملکرد برند
771/0
591/
نرمال
باتوجه به جدول (4-7) مشاهده می شود که متغیر های تحقیق دارای توزیع نرمال می باشند.

4-4) تحلیل عاملی اکتشافی
متغیر بازارگرایی

جدول4-8) نتایج تحلیل عاملی اکتشافی متغیر بازار گرایی
میزان تبیین واریانس
ضرایب تعیین سوالات
سطح معنی داری آزمون بارتلت
KMO
بعد
سوال
63145/0
546/0
000/0
825/0
بازار گرایی
1

635/0

2

659/0

3

539/0

4

627/0

5

679/0

6

711/0

7

762/0

8

720/0

9

596/0

10

569/0

11

697/0

12

683/0

13

511/0

14

752/0

15

718/0

16

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای متغیر گرایی نشان می دهد که میزان شاخص KMO بالاتر از 6/0 بوده و به این ترتیب کفایت نمونه گیری برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی وجود دارد، همچنین میزان سطح معنی داری آماره بارتلت کمتر از پنج صدم می باشد که بیانگر مناسب بودن ساختار داده ها برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی است، به این معنا که وجود ارتباط مناسب بین ساختار داده ها تائید می شود. همچنین نتایج نشان داد که میزان اشتراکات سوالات (ضرایب تعیین سوالات) بالاتر از 5/0 است و نیازی به حدف سوالات نمی باشد. میزان تبیین واریانس متغیر بازارگرایی نیز توسط 16 سوال در حدود 63 درصد می باشد.

متغیر برند گرایی
جدول4-9) نتایج تحلیل عاملی اکتشافی متغیر برند گرایی
میزان تبیین واریانس
ضرایب تعیین سوالات
سطح معنی داری آزمون بارتلت
KMO
بعد
سوال
73835/0
773/0
000/0
674/0
برندگرایی
1

764/0

2

759/0

3

658/0

4

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای متغیر برند گرایی نشان می دهد که میزان شاخص KMO بالاتر از 6/0 بوده و به این ترتیب کفایت نمونه گیری برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی وجود دارد، همچنین میزان سطح معنی داری آماره بارتلت کمتر از پنج صدم می باشد که بیانگر مناسب بودن ساختار داده ها برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی است، به این معنا که وجود ارتباط مناسب بین ساختار داده ها تائید می شود. همچنین نتایج نشان داد که میزان اشتراکات سوالات (ضرایب تعیین سوالات) بالاتر از 5/0 است و نیازی به حدف سوالات نمی باشد. میزان تبیین واریانس متغیر متغیر برند گرایی نیز توسط 4 سوال در حدود 73 درصد می‎باشد.

متغیر عملکرد برند

جدول4-10) نتایج تحلیل عاملی اکتشافی متغیر عملکرد برند
میزان تبیین واریانس
ضرایب تعیین سوالات
سطح معنی داری آزمون بارتلت
KMO
بعد
سوال
84490/0
923/0
000/0
719/0
عملکرد برند
1

908/0

2

745/0

3

804/0

4

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای متغیر عملکرد برند نشان می دهد که میزان شاخص KMO بالاتر از 6/0 بوده و به این ترتیب کفایت نمونه گیری برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی وجود دارد، همچنین میزان سطح معنی داری آماره بارتلت کمتر از پنج صدم می باشد که بیانگر مناسب بودن ساختار داده ها برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی است، به این معنا که وجود ارتباط مناسب بین ساختار داده ها تائید می شود. همچنین نتایج نشان داد که میزان اشتراکات سوالات (ضرایب تعیین سوالات) بالاتر از 5/0 است و نیازی به حدف سوالات نمی باشد. میزان تبیین واریانس متغیر متغیر عملکرد برند نیز توسط 4 سوال در حدود 84 درصد می باشد.

4-5) تحلیل عاملی تائیدی
مدل های اندازه گیری متغیرهای تحقیق:
متغیر بازار گرایی

نمودار 4-7) مدل اندازه گیری متغیر بازار گرایی در حالت استاندارد

نمودار 4-8) مدل اندازه گیری متغیر بازار گرایی در حالت اعداد معنی داری

جدول4-11) نتایج تحلیل عاملی تائیدی برای متغیر بازارگرایی
سوال یا سازه
میزان همبستگی با متغیر مکنون (بارعاملی)
آماره تی
نتیجه
سوال 1
88/0
47/16
تائید
سوال2
93/0
01/18
تائید
سوال 3
93/0
13/18
تائید
سوال 4
88/0
22/16
تائید
سوال5
87/0
15/16
تائید
سوال6
88/0
26/16
تائید
سوال7
86/0
71/15
تائید
سوال8
88/0
27/16
تائید
سوال9
93/0
14/18
تائید
سوال10
94/0
18/18
تائید
سوال11
92/0
78/17
تائید
سوال12
89/0
63/16
تائید
سوال13
91/0
45/17
تائید
سوال14
90/0
04/17
تائید
سوال15
89/0
60/16
تائید
سوال16
92/0
72/17
تائید

با توجه به جدول (4-11) مشاهده می شود که کلیه سوالات مربوط به متغیرها دارای ضرایب همبستگی معنی داری با متغیر های مکنون هستند چرا که میزان آماره تی بالاتر از 96/1 می باشد. در ادامه به بررسی شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر سهولت استفاده پرداخته می شود

جدول 4-12) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر بازار گرایی
شاخص
RMSEA
GFI
IFI
CFI
NFI
NNFI
مقدار
064/0
81/0
90/0
90/0
88/0
88/0
حالت مطلوب
1/0≥& ≥0
1≥ & ≥8/0
1≥ & 8/0
1≥ & 8/0
1≥ &8/0
1≥ &8/0

با توجه به جدول (4-12) مشاهده می شود شاخص های معنی داری و برازش مدل اندازه گیری متغیر بازارگرایی در وضعیت مناسب قرار دارد.
متغیر برند گرایی و عملکرد برند

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره ارزش ویژه، ارزش ویژه برند، عملکرد برند، آگاهی از برند Next Entries مقاله با موضوع بازاریابی، بازاریابی حسی، تحلیل اطلاعات، جذب مشتری