مقاله رایگان درباره تامین مالی، محدودیت ها، عملکرد صادرات، تولید ناخالص داخلی

دانلود پایان نامه ارشد

و اسلامی میلانی (1388) در تحقیقی با عنوان «مروري بر شيوهها و روشهاي نوين تامين مالي پروژهها» بیان میکنند که انتخاب روش تامين مالي مناسب در مورد پروژهها مسئله مهمي است. در بسياري از پروژهها به دليل مسائلي مانند حجم بالاي سرمايه مورد نياز، حساسيت بالاي پروژه از نظر مسائلي سياسي، اقتصادي و امنيتي، عدم تمايل حضور خارجيان و سرمايهگذاري آنها، مسئله تامين مالي مورد توجه مسئولين حكومتي قرار ميگيرد. انديشيدن راهكاري براي تامين منابع مالي مورد نياز پروژه از مراحل اوليه براي اطمينان از به انجام رسيدن پروژه است. در انتخاب روش مناسب تامين مالي در مرحله امكانسنجي پروژه بايد به تمام موارد و خواستههاي بخشهاي مختلف درگير در پروژه از كشور ميزبان پروژه، صنعت مرتبط با پروژه، پيمانكاران، خريداران، تهيهكنندگان، بانكهاي قرض دهنده، مسئله ريسكها و بطور كلي تمام بخشهاي درگير در پروژه توجه كرد و سپس با توجه به ارجحیت و اهميت هر كدام از آنها به انتخاب روش مناسب پرداخت. در ضمن بايد توجه كرد كه ساختار استفاده شده براي تامين مالي پروژه در يك كشور ممكن است به دليل وجود تفاوتها در قوانين و شرايط آن موثر نباشد در حاليكه به طور موثري در كشور ديگر استفاده شود. نكته مهم، انتخاب شكل صحيح روش تامين مالي با توجه به شرايط هر پروژه و كشور ميزبان پروژه است.
زرگرپور و همکارانش (1386) در تحقیقی با عنوان «نگاهي استراتژيك به انتخاب روشهاي تامين مالي پروژهها به كمك منابع خارجي»، با تکیه بر نگرش كلگرايانه و الزام داشتن نگاه استراتژيك، به انتخاب روش مناسب تامين مالي پروژهها و محاسبه منافع حاصله از اجراي پروژهها در بلند مدت میپردازد. در این تحقیق ابتدا سعي شده ضمن بر شمردن روشهاي موجود و متداول تامين مالي پروژهها، اشارهاي به روشهاي مجاز در قوانين كشور شده و بطور مختصر روشهاي مورد استفاده فعلي تشريح گردد. محققین، بر روي يكي از روشهاي مرسوم تامين مالي بنام بيع متقابل تمركز كرده و پس از انجام تحليلها و تشريح ويژگيها و بررسي ريسكهاي مرتبط با آن نتايج حاصل از اجرا، بر لزوم داشتن نگرش استراتژيك در انتخاب روش تامين مالي صحه گذاشتهاند. همچنين بر اين موضوع تاكيد ميشود كه نقاط ضعف روشهاي تامين مالي را ميتوان باتغييرات مفاد قرار داد تا حدود زيادي جبران نموده و با لحاظ نمودن شروط حرفهاي و تخصصي و ايجاد سيستمهاي كنترلي بتوان از انواع روشهاي تامين مالي بيشتري بهره برد و منافع استراتژيك و بلندمدت كشور را به واسطه تعريف و اجرا پروژهها حداكثر نمود.
ابزری و دستگیر (1386) در تحقیقی با عنوان «بررسی و تجزیه و تحلیل روشهاي تأمین مالی شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» روشهاي مختلف تأمین مالی شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار، و نوع ارتباط بین نحوهي تأمین مالی شرکتها و ویژگیهاي اندازهي شرکت، داراییهاي ثابت و سودآوري، بررسی شده است. نمونهي آماري این پژوهش از بین شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به شیوهي مرحلهاي و تصادفی ساده و از میان شش صنعت انتخاب گردیده است. بر اساس یافتههاي این تحقیق، بین نحوهي تأمین مالی شرکتها و اندازهي آنها یک ارتباط معنی دار وجود دارد. با گسترش اندازهي شرکتها استفاده از سود انباشته و سهام براي تامین مالی افزایش مییابد. همچنین، با وجود ارتباط بین نحوهي تأمین مالی شرکتها و میزان داراییهاي ثابت آنها، بین نحوهي تأمین مالی شرکتها و ظرفیت سودآوري آنها ارتباط معنیداري مشاهده نشده است.
جلیلی و همکارانش (1389) در تحقیقی با عنوان «رتبهبندی شیوههای تامین مالی خارجی برای سرمایهگذاری درصنعت نفت جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی» هدف از پژوهش را، شناسایی روشهای تامین مالی خارجی و ارزیابی و رتبهبندی آنها بر اساس سه شاخص ریسک، هزینه سرمایه و مجموع ریسک و هزینه سرمایه بیان میدارند. جامعه آماری این تحقیق، کلیه مدیران و مسئولین قراردادهای نفتی وکلیه صاحب نظران و اساتید حوزه تامین مالی بوده اند و نمونه آماری آن 96نفر می باشد. ابزار جمع آوری، پرسشنامه بوده و از تکنیک AHP برای رتبهبندی استفاده شده است. نتایج حاصل از رتبهبندی به ترتیب، بیع متقابل، BOT، FDI، خطوط اعتباری، وامهای تضمینی، فاینانس و یوزانس میباشند.
جعفریصمیمی و همکاران (1383) در تحقیقشان، اثر منابع خارجی تامین مالی (انتشار سهام و وام بلند مدت) را بر قیمت و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در فاصله سالهای 1375-1379 مورد بررسی قرار دادهاند. در این مقاله ابتدا تاثیر افزایش سرمایه و وام بلندمدت بر قیمت و بازده ماهانه سهام بررسی شده، سپس بازده سالانه شرکتهایی که از دو منبع مالی خارجی استفاده کردهاند با همدیگر و با متوسط صنعت مقایسه میشوند. نتایج نشان میدهد که تاثیر انتشار سهام نسبت به وام بلند مدت بر قیمت سهام بیشتر است. همچنین بازده شرکتهایی که از طریق انتشار سهام تامین مالی کردهاند در مقایسه با بازده شرکتهایی که از وام بلند مدت استفاده کرده اند بیشتر است.
پیشینه خارجی
تحقیقات انجام شده خارجی بیشتر به صورت کتاب بوده و پروژه مالی را به صورت عام مورد بحث قرار میدهند. ولی مقالات وپژوهش های اندکی نیز در این زمینه وجود دارد که در ادامه آورده شدهاند.
باتسی148 (2002) در تحقیقی با عنوان «تامین مالی صادرات غیر سنتی در غنا» بیان میدارد که صادرکنندگان در غنا به سختی برای عملیات صادرات، تامین مالی میکنند. به منظور ارائه درک بهتر از تامین مالی صادرات در غنا، این مطالعه اکتشافی بر روی یک نمونه از شرکتهای صادراتی غیر سنتی و بانکهای برگزیده انجام شده است و تمرکز بر روی تامین مالی صادرات غناست. یافتهها نشان میدهد در غنا، نرخ بهره بالا بوده، و موسسات مالی، اعطای اعتبارات کوتاه مدت را به اعتبارات متوسط و بلندمدت، سرمایهگذاری در اوراق خزانه دولتی و اوراق قرضه را به جای اعطای وام به شرکتهای کوچک و متوسط ترجیح میدهند.
تیسفوم و لیوتز149 (2008) در تحقیقی با عنوان «ارزیابی اثربخشی خدمات پشتیبانی صادرات در کشورهای در حال توسعه» بیان میدارد که فقدان آمار دقیق در بسیاری از کشورهای در حال توسعه باعث شده است ارزیابی تاثیر خدمات پشتیبانی صادرات در عملکرد صادرات شرکت ها بسیار دشوار باشد. این پژوهش با داشتن نمونهای 88تایی از شرکت های تولید کننده کفش و پارچه در کشورهای آفریقایی انجام شده است. نتایج نشان داده است که به طور متوسط، کیفیت خدمات پشتیبانی صادرات، به صورت رضایتبخشی رتبهبندی شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل همچنین نشان می دهد که شرکت های کوچک در این کشورها نسبت به شرکتهای بزرگتر، دسترسی کمتری به خدمات پشتیبانی صادرات دارند.
تانوس150 (2006) در تحقیقش با عنوان «تامین مالی فعالیتهای صادراتی از کسب و کارهای کوچک کانادا: بررسی محدودیتها و راه حلهای ممکن» به بررسی چالشهایی که کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای کوچک کانادایی در تامین مالی فعالیتهای صادراتی خودشان دارند و همچنین به بررسی مشکلات موسسات مالی در تامین منابع مالی میپردازد. دادهها با مصاحبه از مدیران تامین مالی نهادهای صادراتی و کارآفرینان و مدیران شرکتهایی که در مراحل مختلف از فعالیتهای صادراتی مشغول به فعالیت هستند به دست آمده است. نتایج نشان میدهد که بسیاری از مشکلات صادرات مربوط به محدودیتهای مالی است. این مطالعه نشان میدهد که برخی از این مشکلات را میتوان با زدن پل اطلاعاتی بین صادرکنندگان و تامین کنندگان اعتبار، حل و فصل کرده و شکاف موجود را پر کرد.
هانگ151 (2006) در تحقیقش با عنوان «تامین مالی صادرات محور در کره جنوبی: سهمیهبندی اعتباری، رشد بالا، هرج و مرج مالی» بیان میدارد، از سال 1960 به بعد اعتبارات بانکها بر اساس عملکرد صادرات شرکتها سهمیهبندی میشده و موسسات مالی توانایی ارزیابی پروژه های کار آفرینی و بازگشت سرمایه بالقوه را داشتند. رقابت هزینه با کیفیت، در بازار صادرات بینالمللی سبب جبران عقب ماندگی مالی کره بوده است. سهمیه بندی اعتبارات بر اساس عملکرد صادراتی شرکت باعث غلبه بر مشکلات انتخاب بازار مالی بوده است. نتایج نشان میدهد که در اوایل دهه 1980، اعتبارات از طریق بانک اعطا میشده و کمتر نسبت به عملکرد صادرات، اولویتبندی صورت میگرفت و این باعث شد تا آزادسازی اقتصادی برای توسعه بخش مالی کره شکست بخورد. و این ممکن است توجیهی برای هرج و مرج مالی در سالهای پس از دهه 1990 باشد.
جمع بندی مهمترین متغیرهای استخراج شده از ادبیات تحقیق
جدول ‏29: متغیرهای استخراج شده در زمینه انتخاب بازار هدف به صورت عمومی
ردیف
نام متغیر
تعریف متغیر
منبع
1
اندازه بازار
جمعیت، تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلی سرانه، سرمایه گذاري، تولید محلی کالاي مورد نظر، واردات کالاي مورد نظر

شیعه زاده و رجوعی (1387)

(تعیین معیارهای جذابیت بازار و انتخاب بازار هدف)

2
رشد بالقوه بازار
رشد جمعیت، رشد تولید ناخالص داخلی، رشد سرمایهگذاري و رشد مصرفکالاي مورد نظر

3

دسترسی به بازار
سیاست تجاري محدودیتهاي تجاري و سیاستهاي حمایتگرایانه دولت نظیر تعرفه هاي گمرکی، سهمیه ها، تحریم هاي تجاري، کنترل ارز و محدودیت هاي غیر تعرفه اي، عرضه کنندگان محلی، عرضه کنندگان خارجی، داشتن نمایندگی فروش، روش هاي قیمت گذاري، اقدامات ترویجی.

4
ثبات اقتصادي
تراز پرداخت ها، ذخایر خارجی، عملکرد نرخ ارز، دسترسی به دلار

5
شرایط سیاسی
شرایط سیاسی داخلی، تغییر در دولت

6
سایر
مسافت، اختلافات فرهنگی

7
جذابیت تقاضا
شاخصهای مرتبط با محصول، شاخصهای کلان اقتصادی، شاخصهای کلانغیراقتصادی
خورشیدی وعادل آذر (1384)، (طراحی مدل هوشمند ارزیابی جذابیت بازارهاي بین المللی)
8
جذابیت دسترسی
محدودیت های قانونی، محدودیت های هزینه ای، شاخص های سیاسی

9
جذابیت تطبیق
شاخص های ساختاری، آمیخته بازاریابی، منابع وفرایندهای بازاریابی، فاصله فرهنگی

10
جذابیت رقابت
ساختاررقابت، جایگاه بنگاه، سیاست های داخل بخش

11
جمعیتی
از جمله اندازه جمعیت و نرخ رشد آن، سطح آموزش و درصد بیکاري

پرمه و همکاران (1388)

(خلاصه خصوصیات و متغیرهاي شناخت بازارهاي هدف)
12

اقتصادي
تولید ناخالص ملی، نرخ رشد و سرانه آن، ساختار اقتصاد، دورنماي اقتصادي و چالش هاي فرارو، توزیع درآمد، نسبت سرمایه گذاري به تولید ناخالص ملی، نرخ تورم سالیانه، ذخیره ارزي، ثبات نرخ ارز، گرایش هاي اقتصادي، جریان موجود تجارت و ترکیب صادرات آن، پتانسیل صادراتی، وضعیت زیرساخت ها، سیاست هاي اقتصادي پولی، مالی، مالیاتی، سرمایه گذاري، تجاري، اعتباري و مناطق آزاد تجاري موافقت نامه هاي اقتصادي- تجاري مهم فی مابین

13

سیاسی- قانونی
وجود قوانین حمایت از مالکیت فکري، ساختار سیاسی و نوع نظام حکومتی، سازمان هاي بین المللی عضو، نقش و سطح کنترل دولت در تجارت، محدودیت هاي قیمت گذاري، ثبات سیاسی در کشور، گرایش ها و روابط سیاسی با ایران، ضوابط و شرایط کاري تجارت، قوانین تجاري، ساعات کاري

14
شیوههاي تولید و فن آوري
مقررات فنی تجارت (TBT) مقررات بهداشتی و بهداشت، نباتی (SPS) شیوههاي فن آوري تولید موجود و فن آوري مصرف موجود.

15
اجتماعی- فرهنگی
سابقه تاریخی، ارزش هاي بارز، الگوهاي سبک زندگی، زبان هاي مختلف، مسائل فرهنگی، مسائل دینی، نگرش به کالاهاي خارجی، زبان رسمی در تجارت، تفاوت هاي فرهنگی

16
سیستم توزیع
بررسی وضعیت کانال هاي توزیع در کشور هدف

17
فضاي کسب و کار و محیط رقابتی

وضعیت تولید و تجارت (واردات و صادرات) کالاي مورد نظر، وضعیت رقابت در بازار و درجه شدت آن، موانع دسترسی به بازار (تعرفه ها و موانع غیر تعرفه اي)، اتحادیه ها، نمایشگاه هاي تجاري، رسانه ها و ابزارهاي تبلیغاتی

18

ايجاد امكانات و انگيزه براي صادرات
سرمايهگذاري در زير بناها و رفع تنگناهاي صادراتي؛ ارتقاي سرمايه گذاري در صنايع صادراتي ويژه؛ تسهيل كسب مجوزهاي

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره تامین مالی، استقراض، منابع مالی، امکان‌سنجی Next Entries مقاله رایگان درباره پژوهش علمی، روش شناسی، تامین مالی، روش تحقیق