مقاله رایگان درباره تامین مالی، شرکت ایران خودرو، بازار هدف، اولویت بندی

دانلود پایان نامه ارشد

مجموع ضرایب حدی 050421/.
همانگونه که بیان شد، عوامل 6 گانه فوق در پرسشنامه دیماتل به منظور تعیین اثرگذاری و اثرپذیریشان سنجیده شدند. با توجه به تجزیه وتحلیل خروجی دیماتل که مبتنی بر نظرات کارشناسان و خبرگان شرکت سرمایهگذاری خارجی ایران(ایفیک) و کارشناسان بخشهای صادرات و فروش ایران خودرو میباشد، توانایی بنگاه بیشترین اثرگذاری را در این زمینه داشته است و پس از آن، شرایط و جایگاه بین المللی بنگاه و محیط اقتصادی در اولویت های بعدی هستند. ابعاد گسترده تر این تکنیک در فصل 4 به طور کامل تشریح شده است.

سوال5. شاخصهای مورد نظر خودروسازان برای ارائه به شرکت سرمایهگذاری ایران برای حضور در عرصه بینالمللی کدام است؟
برای جواب دادن به سوال پنجم، نیاز است مروری بر روند انجام تحقیق داشته باشیم. در مرحلهی اول تحقیق (ادبیات) با انجام مطالعات کتابخانه ای و بررسی کتب و مقالات مربوطه به استخراج شاخصها از این مقالات و مدلها پرداخته و شاخصهای مهم در زمینه انتخاب بازار هدف برای خورو را دسته بندی کرده و در 6 دسته جای دادیم. دسته ها و شاخص های مربوط به آنها را با توجه به تکنیک های MADM وارد پرسشنامه نموده و آنها را در اختیار کارشناسان و خبرگان شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران(ایفیک) و بخش های صادرات و فروش شرکت ایران خودرو قرار داده و پس از تکمیل، داده ها را با تکنیک های دیماتل و تحلیل شبکه، تجزیه و تحلیل نمودیم. در واقع 27 شاخصی که در گام آخر بر مبنای آنها پرسشنامه طراحی گردید، شاخص های مورد نظر خودرو سازان بوده که در نهایت نیز اولویت بندی گردیدند. در اینجا از ذکر شاخص ها صرف نظر نموده و برای مشاهده، به جدول3-1 ارجاع میدهیم.
نتیجهگیری
نتایج تحقیق نشان میدهد که شرکت سرمایهگذاری خارجی ایران(ایفیک) با توجه به شاخصهایی که مورد تایید کارشناسان خود شرکت و شرکت ایران خودرو میباشد و اولویتبندی آنها مبنی بر نظر کارشناسی کارشناسان شرکت ایران خودرو با تکنیکهای DEMATEL و ANP تعیین شده است، میتواند شرکتهای خودروسازی داوطلب برای تامین مالی را اولویتبندی و انتخاب نماید. نتایج و الگوی به دست آمده از آنجا حائز اهمیت است که مبتنی بر نظر کارشناسان بخشهای فروش و صادرات بوده و این بخش ها به طور ملموس با شاخصهای موثر و مهم در انتخاب موفق بازار هدف و فعالیت در بازارهای خارجی آشنا بوده و تجربه این فعالیتها را دارند. مقایسه نتایج به دست آمده از تحقیق با تحقیقات صورت گرفته قبلی که در ادبیات، به تشریح آنها پرداختیم و مدلهای آنها را ارائه کردیم، درستیشان را نشان داده و تصدیق میکنند که به منظور انتخاب بهتر و موفقتر بازار هدف بایستی توانایی بنگاه، شرایط و جایگاه بینالمللی آن، محیط اقتصادی، محیط رقابتی، محیط سیاسی- قانونی و محیط فرهنگی-اجتماعی و شاخصهای آنها، به خوبی مورد بررسی قرار گرفته و برای آنها برنامهریزی نمایند. از آنجا که شرکتهای تامین مالی، اهداف انتفاعی از تامین مالی متقاضیان دارند، با لحاظ کردن اولویتهای به دست آمده از تحقیق، برای متقاضیان، میتوانند شرکتهایی را تامین مالی نمایند که عملکرد بهتر و موثرتری در بازار خارجی خواهند داشت.
پیشنهادهای کاربردی
از دستاوردهای تحقیق حاضر شناساندن دو شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران(ایفیک)(تامین مالی کننده) و شرکت ایران خودرو(متقاضی تامین مالی) میباشد، لذا پیشنهاد میشود به منظور تسهیل روند تامین مالی پروژه ها، این دو شرکت با فرایندهای یکدیگر آشنا باشند. نزدیک شدن تفکرات شرکت تامین مالی کننده و تامین مالی شونده در مورد تامین مالی پروژه می تواند به سود ده بودن فرایند تامین مالی و تسهیل این فرآیند کمک نماید.
به دیگر شرکتهای تامین مالی پیشنهاد میگردد به منظور حمایت پروژههای مربوط به هر صنعت، الگویی را مشابه الگوی فوق و از دیدگاه کارشناسان آن صنعت در اختیار داشته باشند تا بتوانند در تصمیمگیری در مورد حمایت مالی، به آنها کمک کند
به شرکتهای متقاضی تامین مالی پیشنهاد میگردد الگویی از شاخصهای مهم برای انتخاب هرچه بهتر و موفقتر بازار هدف و فعالیت در بازار خارجی را در اختیار شرکت تامین مالی کننده قرار دهند و این شرکت را از توانایی حضور موفق در بازار خارجی، مطمئن سازند.
به شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران(ایفیک)، پیشنهاد میشود که برای تصمیم گیری در مورد تامین مالی متقاضیان در صنعت خودرو سازی به منظور فعالیت در بازار خارجی، به ترتیب از عوامل زیر اطمینان حاصل نماید:
توانایی بنگاه 4. محیط سیاسی – قانونی کشور هدف
محیط اقتصادی کشور هدف 5. محیط رقابتی
شرایط و جایگاه بین المللی بنگاه محیط سیاسی – قانونی 6. محیط فرهنگی – اجتماعی کشور هدف

باتوجه به نتایج به دست آمده از تحقیق، به شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران(ایفیک) پیشنهاد میگردد که به منظور حمایت مالی شرکت ایران خودرو و شرکتهای مشابه، در گام اول به توان بنگاه برای حضور دربازار بین المللی، سپس به شرایط اقتصادی کشور هدف و جایگاه بین المللی بنگاه توجه داشته باشد.
محدودیتهای تحقیق
ازجمله عوامل اصلی که روند انجام پژوهش را کند نمود، گستردگی آن بوده که بواسطهی وجود دو شرکت و داشتن تعامل همزمان با این دو و گرفتن مکرر نظرات کارشناسان آنها و شناساندن محتوای پژوهش به آنان برای انجام هرچه بهتر کار بوده است.
با توجه به سطح امنیتی حاکم بر این دو شرکت به منظور دسترسی به اطلاعات سازمانی آنها، گرفتن اطلاعات به سادگی انجام نگرفت و دست یابی به همین حد از اطلاعات مبتنی بر اعتمادسازی برای این شرکت ها بوده است.
تکراری نبودن پژوهش در حالی که زمان آن محدود باشد می تواند بزرگترین محدودیت محسوب شود که این تحقیق، دارای این محدودیت نیز بوده است.
کمبود منابع لازم درباره تکنیک های MADM در بررسی معیارهای مدل نیز از دیگر محدودیت ها محسوب می شود.
با توجه به زیاد بودن شاخص ها و وجود روابط فراوان بین آنها که منجر به افزایش تعداد سوالات در پرسشنامه تحلیل شبکه گردید، حجم پرسشنامه بسیار زیاد شد و مدت زمانی زیادی برای پاسخگویی خبرگان به پرسشنامه ها صرف گردید.
پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
قطعا انجام هر تحقیقی خالی از اشکال و کمبود نخواهد بود. مطالعهی حاضر نیز از این امر مستثنی نیست لذا میتوان جهت تکمیل تحقیق انجام شده و استفادهی بهتر از مدل، پیشنهادات زیر را ارائه داد:
استفاده از سایر فنون تصمیمگیری مانند: Electre و Topsiss و… و ارزیابی کارآمدی آنها در مقایسه با روش به کار گرفته شده در این تحقیق.
تلفیق رویکرد فازی با فرایند ANP و یا هر کدام از روشهای پیشنهادی قبل که انعکاس بهتر سبک تفکر انسانی را فراهم مینماید، به نظر میرسد منجر به نتایج قابل اتکاتری شود.
در نظر گرفتن استراتژی های سازمانی بعنوان گزینه های تصمیم که با توجه به مقایسات زوجی صورت گرفته برای معیار های مورد مطالعه اولویت بندی شوند.
انجام پژوهش های موازی در صنایع و شرکت های تامین مالی دیگر؛ که موجب دستیابی به یک ثبات در ارائه مدل و قابل اتکاتر شدن و قدرت تعمیم پذیری بیشتر آن می گردد.
بررسی و تحلیل بازارها وکشورهای مورد نظر هر صنعت برمبنای مدل نهایی تحقیق. بدین دلیل که مدل نهایی از دیدگاه خبرگان صنعت، شامل مهمترین شاخص ها در انتخاب بازار هدف است.

Last name:noorali first name: mohammad reza
Identify and prioritize the factors and parameters that affect the optimal decision for financial provisions for export projects in selected foreign target market
(Study: Iran Foreign Investment Company (IFIC) and Iran Khodro)
Supervisor : mostafa ghazi zadeh
Education Categories International Marketing Degree: Masters(MA) Business Management Field of Study:
School: Shahed University
Keywords : Techniques MADM, finance, IFIC, chosen target market
When the trade goes beyond borders, is confronted with new situations. Companies when they have an effective presence in international markets that have high financial power. Financer organizations, this role will be responsible and in this way companies can protect. But the absence of funding to support all of these companies are paying attention to them is very important and can to facilitate the relationship between these two and the funding them.
The purpose of this study is to provide a model of the most important criteria for selecting target markets for export projects that could provide the financial organization to decide and choose the priority of applicants help . For this purpose, a model with six categories of criteria previously developed models were prepared. First, this model through the Delphi technique, by experts from the Iranian Foreign Investment Company (finance) and Iran Khodro Company (self-financing), was approved. Pattern consists of 6 clusters were tested in models of multi-Attribute decision making (MADM). 6 clusters consisting of firm capabilities, firm location and international conditions, the competitive environment, economic environment, Political– legal environment, Socio – cultural environment. To assess the research data, the questionnaire was used. Analysis of the significance and impact of clusters was done by DEMATEL techniques. DEMATEL output, in order to prioritize the criteria in network analysis techniques (ANP) was used. For this purpose, the software was used Exele and Super Decisions. Finally, the Model with 6 clusters and 27 priority indicators for the Iranian Foreign Investment Company (IFIC), Obtained.

منابع و مراجع
منابع فارسی
ابزری، مهدی و دستگیر، محسن (1386).” بررسی و تجزیه و تحلیل روشهاي تأمین مالی شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”. فصلنامه بررسیهاي اقتصادي، دوره4، شماره4، صفحات 73- 78.
اسماعیل پور، حسن (1388). “بازاریابی بین الملل”. چاپ پنجم، تهران ، نگاه دانش، صص 12.
اسماعیلی، شاهپور و اسلامی میلانی، پریسا (1388).” مروري بر شيوهها و روشهاي نوين تامين مالي پروژهها”. اولين كنفرانس بين المللي توسعه نظام تامين مالي در ايران.
اصغرپور، محمدجواد (1388).” تصمیم گیري هاي چند معیاره”. چاپ هفتم، تهران: دانشگاه تهران، صص 308-301.
اصغرپور، محمدجواد (1388).” تصمیم گیري هاي چند معیاره”. چاپ هفتم، تهران: دانشگاه تهران، صص 128.
امیرخانی، پاتریس و پازوکی، محمدرضا (1390).” اثر تامین مالی از طریق تسهیلات و اعتبارات بخشهای منتخب اقتصادی بر تولید کالاها وخدمات صادراتی در اقتصاد ایران”. مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران، ، صص 318.
ایران نژاد، مهدی (1382).” روش هاي تحقیق در علوم اجتماعی”. چاپ اول، تهران: نشر مدیران، صص 9.
آذر، عادل و رجب زاده، علی (1381). “تصمیم گیری کاربردی با رویکرد MADM”. چاپ اول، تهران: انتشارات نگاه دانش، صص69-80.
آذر، عادل، فرجیخورشیدی، حجت (1384). “طراحی هوشمند ارزیابی جذابیت بازارهای بین المللی”. فصلنامه مدرس علوم انسانی، ویژه نامه مدیریت، صص121-149.
بابایی زکیلکی، محمدعلی (1388). “مدیریت بازاریابی بین الملل”. چاپ هشتم، تهران، سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، صص 11.
بحرینی، محمدحسین (1387). “فرآیند تامین سرمایه مالی پروزههای

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره تامین مالی، انتخاب بازار، تحلیل شبکه، بازار هدف Next Entries مقاله رایگان درباره صنعت خودرو، تامین مالی، بازاریابی، نیروی انسانی