مقاله رایگان درباره تامین مالی، خودروسازی، صنعت خودرو، صنعت خودروسازی

دانلود پایان نامه ارشد

ق چون به مدلسازی پرداخته میشود و در مسائل مدلسازی نیازی به مدل مفهومی نیست و همچنین متغیرهای مستقل و وابسته نیز برای آن تعیین نمیگردد؛ فقط معیارهای اولیهای به منظور طراحی مدل تعریف گردیده که در ذیل به آنها اشاره شده است: موقعیت رقابت، تناسب محصول، شرایط سیاسی- قانونی، جذابیت رقابت، جذابیت دسترسی، جذابیت تقاضا، روابط بینالملل بنگاه، توانایی بنگاه، مزیت رقابتی، استاندارد سازی.
جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق، شرکت سرمایهگذاریهای خارجی ایران (ایفیک) و قسمتهای فروش و صادرات شرکتهای خودروسازی ایران میباشند. درتحقیق حاضر از طریق مطالعات کتابخانهای، رجوع به اسناد و مدارک و پژوهشهای داخلی و خارجی انجام شده و مصاحبه با متخصصان و خبرگان و با استفاده از پرسشنامه، در سازمان سرمایهگذاری خارجی و شرکت های خودروسازی، به تعریف، تست و اولویتبندی متغیرها و معیارها پرداخته و دادهها را با نرم افزارهای بیان شده در قسمت تحلیل داده، تحلیل میکنیم.
ابزارهاي گردآوری (دادهها) اطلاعات
در این تحقیق جهت جمعآوری داده از منابع زیر استفاده میگردد:
مصاحبه
مطالعه اسناد و مدارک
پرسشنامه
روش تحلیل دادهها
در تحقیق حاضر، پس از گردآوری متغیرهای موجود در امر صادرات خودرو از منابع داخلی و خارجی، شرکت سرمایهگذاری خارجی ایران(ایفیک) و صنعت خودروسازی ایران، با استفاده از تکنیک دلفی، شاخصها و سپس بر اساس نظر متخصصین، عوامل موثر درتعیین بازارهای هدف با روش دیماتل تعیین شده و اولویت هر یک با استفاده از روشهای چند معیاره پیدا میگردد.
قلمرو تحقيق
قلمرو موضوعي
قلمرو موضوعی تحقیق حاضر را مباحث بینالمللی سازی، بازاریابی و انتخاب بازار، صادرات، بازارهای هدف و صنعت خودرو ایران، تامین مالی و سازمانهای تامین مالی کننده تشکیل میدهد.
قلمرو مکاني و سازمانی
قلمرو مکانی و سازمانی این تحقیق، شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران (ایفیک) و صنعت خودروسازی ایران می باشد.
قلمرو زماني
بازهی زمانی که در آن رسالهی فوق انجام پذیرفت، بهار تا زمستان سال 1392 میباشد.

خلاصه:
فصل حاضر شامل کلیات تحقیق میباشد که مشتمل بر یازده بخش شامل بیان مساله تحقیق ، اهمیت و ضرورت تحقیق، تعریف عملیاتی واژگان تحقیق، مبانی نظري و پیشینه تحقیق، مدل تحقیق، اهداف تحقیق، سوالات تحقیق، روش شناسی تحقیق، جامعه آماري و نمونه تحقیق، ابزارهاي تحقیق و شیوه تحلیل داده ها و قلمرو تحقیق میباشد. همچنین در فصل دوم به مروري بر ادبیات و پیشینه تحقیق پرداخته، در فصل سوم روش تحقیق را مورد مطالعه قرار میدهیم. در فصل چهارم، دادهها را مورد تجزیه تحلیل قرار داده و در فصل پنجم به نتیجهگیري میپردازیم.

2
مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه
ورود به بازارهای جهانی به دلیل گستردگی بازارها و افزایش شدت رقابت، بیش از پیش پیچیدگی یافته و شرکتهای بینالمللی را با چالشهایی روبهرو کردهاست که مهمترین آنها توان مالی شرکت برای حضور و ماندگاری در این بازارهاست. بدین منظور موسسات و نهادهایی مالی جهت تامین مالی این شرکتها شکل گرفتند که از جملهی آنها، شرکتهای سرمایهگذاری خارجی ایران(ایفیک)، صندوقهای تضمین صادرات و بانکها هستند. افزایش سرمایهگذاری، پیش شرط قطعی توسعه اقتصادی است و شیوههایی که جوامع مختلف برای تامین مالی پروژههای سرمایهگذاری ابداع یا انتخاب میکنند، نقش مهمی در تسهیل سرمایهگذاری، و در نتیجه، تسریع توسعه اقتصادی آن جوامع ایفا میکند (بحرینی، 1387: 2).
حضور در بازارهای بینالمللی از طرق مختلفی امکان پذیر است که شامل صادرات مستقیم19 و غیر مستقیم20، همکاری مشترک از طریق واگذاری امتیاز21 و سرمایه گذاری مستقیم22 میباشد. هریک از طرق فوق با ریسکها و منافع مربوط به خود همراه است. شرکتها بنا به حجم تجارت و گستردگی فعالیتشان در سطح بینالمللی، هریک از روشها را میتوانند برگزینند. نهادهای تامین مالی نیز با در نظر گرفتن معیارها و شاخصهای گوناگون به حمایت و تامین مالی فعالیتهای این شرکتها میپردازند (گوهریان، 1379: 53-58).
در این فصل ابتدا مباحث موجود در ارتباط با اقتصاد بینالملل جهت بررسی روابط اقتصادي میان کشورها و تئوریهای موجود در بازرگانی بینالملل بیان شده، سپس مفهوم بازار هدف، دلایل اهمیت شناسایی بازار هدف، عوامل، شاخصها و متغیرهای موثر در انتخاب بازارها، بررسی میشوند. در ادامه، صنعت خودروسازی به صورت عام و صنعت خودروسازی ایران و شرکت ایران خودرو به طور خاص مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سپس به تشریح سازمانهای تامین مالی کننده بخصوص شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران (ایفیک) پرداخته و پیشینه ای نیز در ادامه از مطالعات صورت گرفته در این زمینه ارائه می گردد. در انتهاي فصل نیز مروري جامع بر تحقیقات صورت گرفته در این حوزه به عمل میآید و شاخصهای مهم استخراج میگردد.
تجارت بین الملل23
به سختی میتوان کشوري را در جهان یافت که خودکفا باشد. محدود کردن مصرف فقط در حد تولیدات داخلی بهدلیل کوچک شدن دامنه محصولات و کاهش کیفیت کالاها، باعث پائین آمدن سطح زندگی مردم میشود. اغلب کشورهاي جهان همواره مقادیري کالا و خدمات را که در آن از کارایی بیشتري برخوردارند، تولید و صادر میکنند و در مقابل، کالاها و خدماتی را وارد مینمایند که آنها را با کارایی کمتري تولید میکنند و یا اساسا امکان تولید آنها را ندارند.
میزان تجارت خارجی تمام کشورها یکسان نیست. به عنوان مثال، واردات ژاپن، مکزیک و ایالات متحده آمریکا کمتر از 13 درصد تولید ناخالص داخلی24 آنها میباشد در حالیکه نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی در هلند و بلژیک به ترتیب 46 درصد و 61 درصد میباشد. حتی در کشورهایی که ظاهراً زیاد متکی به کالاهاي وارداتی نیستند، کالاها و خدمات خارجی نقش بسیار مهمی را ایفا مینمایند (اسماعیل پور، 1388: 12).
بينالمللي شدن يك موضوع مهم در كسب و كارهاي بين المللي طي چهار دههي گذشته بوده است. يكي از ضرورتهاي كشورهاي در حال توسعه، بينالمللي شدن شركتهاي آنهاست؛ چرا كه فشار رقابتي در حال افزايش و از طرفي كمكهاي ماليِ مستقيم و پشتيباني از طرف دولتها كاهش مييابد. عوامل متعددي بر بينالمللي شدن شركتها اثرگذار است؛ همچون متغيرهاي مربوط به شركت، متغيرهاي محيطي و متغيرهاي مديريتی (كارادنيز و گوسر25، 2007: 389). با توجه به اين كه مطالعههاي تجربي متعددي بر روي اين عوامل انجام شده اما براساس نظر هوهنتال و همكارانش26 (2003: 660) هنوز دانش كافي دربارهي بينالمللي شدن شركتها، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه وجود ندارد.
يكي از ويژگيهاي مشترك بينالمللي شدن براي تمام شركتها، فرايندي بودن اين موضوع است. به طوري كه برخي از نويسندگان، بينالمللي شدن شركت را به منزلهي طي كردن يك سري گامهاي متوالي و منظم از سوي شركت مي دانند كه به طور مرتب بر ميزان فعاليت و عمليات فرامرزي شركت افزوده شده و متناسب با آن تغييرهايي نيز در فرم سازماني آن شركت پديد ميآيد (جانسون27، 2000: 23).
ولچ و لوستارينن28 (1988: 86) بيان ميكنند كه بينالمللي شدن، فرايند افزايش عمليات بينالمللي است. با توجه به تعريف ايشان، موضوع اصلي تاكيد شده در بينالمللي شدن يك شركت، فقط و فقط درگيري شركت در عمليات بينالمللي بوده و اصراري بر مستمر بودن عمليات آن نيز وجود ندارد؛ زيرا شواهد نشان ميدهد كه بينالمللي شدن ميتواند در هر مرحله از توسعه شركت رخ دهد. به طور تجربي، اغلب تحقيقهاي مرتبط با بينالمللي شدن بر روي شركتهاي توليدي انجام شده است و اين تحقيقها به طور عمده با دو نوع نگرش اقتصادي و نگرش رفتاري انجام شدهاند.
در نگرش اقتصادي تاكيد اصلي بر نظريههاي اقتصاد و تحول شركتهاي ملي به سوي شركتهاي چند مليتي با سرمايهگذاري مستقيم خارجی است در حالي كه نگرش رفتاري بر بينالمللي شدن به عنوان يك فرايند تدريجي وگام به گام تاكيد دارد (باكلي و قاري29، 1999: 32).
تئوری های موجود در تجارت بینالملل
مبادلات بین کشورهاي مختلف از زمانهاي بسیار دور صورت میگرفته، ولی مطالعات یکپارچهاي به منظور تبیین علل انجام دادن تجارت بین الملل و تجزیه و تحلیل آثار جریان بین المللی کالا و خدمات بر رفاه مصرف کنندگان (که اصلی ترین هدف فعالیت اقتصادي محسوب می شود)، تا قرن هجدهم میلادي انجام نگرفت.
در اینباره یادآوري میشود، روابط اقتصادي بینالملل ممکن است مشابه روابط اقتصادي میان بخشهاي مختلف یک کشور باشد، لیکن به دلیل تفاوتهاي اساسی میان این دو نوع رابطه مانند وجود محدودیتهاي تجاری (مانند موانع تعرفهاي و غیر تعرفهاي و مقررات گمرکی و سایر قوانین)، تفاوت در زبان، فرهنگ، پول رایج و غیره در تجارت بین الملل، مباحث کاملا متفاوتی در قالب اقتصاد بینالملل جهت بررسی روابط اقتصادي میان کشورها وجود دارد که از زمان مرکانتیلیستها آغاز شده است و در ادامه به تشریح مختصر آن میپردازیم (عابدین و عسکري، 1384).
از نقطه نظر تئوریک، مدلها و نظریه هاي موجود در خصوص بین المللی شدنِ بنگاه ها را می توان به دو دسته اصلی نظریههاي سنتی و نظریههاي مدرن تقسیم کرد (ایلخال30، 1994).
مکتب سوداگري31، نظریه هاي مزیت مطلق32 و مزیت نسبی33، نظریه نسبت عوامل تولید34 نظریه چرخه عمر محصول35، نظریه اندازه کشورها، نظریه مشابهت یا همانندي کشورها36 و نظریه مزیت رقابتی ملی پورتر37 را میتوان به عنوان نمونههای شاخص از نظریههاي سنتی داد و ستد بینالمللی تلقی کرد که در ادامه به چند نمونه از آنها پرداخته شده است (دانیلز و رادیبوک38، 1992).
نظریه ساختار استراتژي چندلر39، مدل بینالمللی شدن مرحلهاي استاپفورد و ولز40(1969) مدل بینالمللی شدن فرانکو41 (1976)، نظریه پرلموتر42(1969) نظریه الگوی رقابت بین المللی پورتر43(1988) و مدل آپ سالا44و نظریههاي منشعب از آنها را میتوان نظریههاي پیشتاز در تبیین فرایند بینالمللی شدن دانست که از زاویه دید نظریههاي مدیریتی (نه اقتصادي) و بر اساس مطالعه رفتار بنگاهها پس از فرایند بینالمللی شدن در سطوح مختلف تجزیه و تحلیل بنگاه و صنعت به موضوع پرداختهاند، تلقی کرد.
مرکانتیلیست ها (سوداگران)
سوداگران، طرفدار کنترل شدید دولت بر تجارت بودند. آنها کوشیدند نشان دهند که هدفهاي کشورها در تضاد با یکدیگرند. مطابق نظر آنها، ثروت یک کشور از روي موجودي فلزات قیمتی (بویژه طلا) آن کشور اندازهگیري میشود. از دیدگاه آنان، پادشاه یک کشور میتوانست به کمک طلا ارتش را تجهیز کند، وسایل و ابزار خریداري نماید و ناوگان مورد نیاز براي یکپارچه نگهداشتن قدرت خویش را فراهم کند و مستعمراتی به دست آورد. بنابراین به منظور جمع آوري طلا، کشور میبایستی صادرات خود را تشویق و واردات را محدود می کرد و این در نتیجه تولید و اشتغال ملی را بالا میبرد (سالواتوره، 1370). لیکن ممکن بود تمامی کشورها به طور همزمان در جهت افزایش صادرات و کاهش واردات چنین سیاستی را اعمال کنند که در این صورت امکان مبادله بین کشورها دچار مشکل میشد. بنابراین باید برخی کشورها، به عنوان کشورهاي پیرامون، تحت استعمار قرار میگرفتند تا کشورهاي استعمارگر بتوانند به هدفهاي خود دست یابند.
نظریه مزیت مطلق اسمیت45
این نظریه بیان میدارد که هر کشوري از طریق تجارت آزاد میتواند در تولید کالاهایی تخصص یابد که آنها را با کارایی بیشتري نسبت به سایر ملل تولید می کند (در تولید آنها داراي مزیت مطلق است) و در مقابل، کالاهایی را وارد کند که آنها را با کارایی کمتري تولید مینماید (که در آنها فاقد مزیت مطلق است).
نظریه مزیت نسبی ریکاردو46
پس از نظریه مزیت مطلق اسمیت، نظریه ریکاردو در جهت تصحیح و تقویت نظریه آدام اسمیت شکل گرفت. این نظریه بیان میدارد حتی اگر کشوري در تولید هر دو کالا داراي عدم مزیت مطلق در مقایسه با کشور دیگري باشد، باز داد و ستدي که داراي منافع متقابل براي هر دو طرف باشد، می تواند صورت بگیرد.
اصولا مزیت نسبی که در ارتباط با تجارت بینالملل مطرح میشود، به این معنی است که چنانچه کشوري یک کالا را نسبت به دیگر کالاها ارزانتر تولید کند این کشور در تولید چنین

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره انتخاب بازار، تامین مالی، بازار هدف، صنعت خودرو Next Entries مقاله رایگان درباره انتخاب بازار، بازار هدف، بازاریابی، سازمان ملل