مقاله رایگان درباره تامین مالی، تحلیل شبکه، شبکه روابط، شرکت ایران خودرو

دانلود پایان نامه ارشد

کلیه روابط میان عوامل، تعیین شده و مشخص گردید که هر عامل بر چه عامل یا عواملی تأثیرگذار است و متقابلا از چه عامل یا عواملی تأثیر میپذیرد.
مراحل تکنیک دیماتل
برای اجرای تکنیک دیماتل و محاسبه میزان تاثیرپذیری و میزان تاثیرگذاری شاخصها، مراحل زیر طی شده است:
تشکیل ماتریس ارتباط مستقیم: پس از توزیع پرسشنامه بین 40 تن از خبرگان شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران (ایفیک) و شرکت ایران خودرو، میانگین ساده نظرات ایشان در رابطه با هر زوج از عوامل، محاسبه شده و ماتریس M تشکیل شده است. ماتریس M در جدول 4-2 مشاهده میشود.

جدول ‏42: ماتریس ارتباط مستقیم (M)
محیط فرهنگی- اجتماعی
محیط سیاسی- قانونی
محیط رقابتی
محیط اقتصادی
شرایط و جایگاه بین المللی بنگاه
توانایی بنگاه

شاخصهای موثر بر تصمیمگیری در مورد تامین مالی پروژههای صادراتی
0.97
0.97
2.97
1.15
3.86

توانایی بنگاه
1.15
1.15
2.9
0.1

2.97
شرایط و جایگاه بین المللی بنگاه
1.97
2.9
3.95

2.9
4
محیط اقتصادی
0.97
0.97

0.15
0.95
1.95
محیط رقابتی
0.95

3.95
3.95
2.15
1.95
محیط سیاسی- قانونی

2.95
3.9
2.9
1.95
1.95
محیط فرهنگی- اجتماعی

نرمال کردن ماتریس ارتباط مستقیم N = K*M : که در اين فرمول K به صورت زير محاسبه مي‌شود. ابتدا جمع تمامي سطرها و ستون‌ها محاسبه مي‌شود. معکوس بزرگترين عدد سطر و ستون، K را تشکيل مي‌دهد. k=1/max⁡∑_(j-1)^n▒a_v

جدول ‏43: جدول محاسبه K
 
a
b
c
d
e
f
sum
a
0
3.86
1.15
2.97
0.97
0.97

9.92
b
2.97
0
0.1
2.9
1.15
1.15

8.27
c
4
2.9
0
3.95
2.9
1.97

15.82
d
1.95
0.95
0.15
0
0.97
0.97

4.99
e
1.95
2.15
3.95
3.95
0
0.95

12.95
f
1.95
1.95
2.9
3.9
2.95
0

13.65

12.92
11.81
8.25
17.67
8.94
6.01

محاسبه ماتريس ارتباط کامل:

T=N×〖(1-N)〗^(-1)
برای بدست آوردن ماتریس ارتباط کامل، ابتدا می بایست ماتریس شدت نسبی حاکم بر روابط کامل را بدست آورد. بدین منظور، هرکدام از درایه ها بر بیشترین عدد از مجموع سطر و ستون ها تقسیم می شود؛ که این مقدار در جدول فوق، 67/17 می باشد.

جدول ‏4-‏4: ماتریس شدت نسبی حاکم بر روابط کامل

a
b
c
d
e
f
a
0
0.218449
0.065082
0.168081
0.054895
0.054895
b
0.168081
0
0.005659
0.16412
0.065082
0.065082
c
0.232032
0.16412
0
0.223543
0.16412
0.111488
d
0.110357
0.053763
0.008489
0
0.054895
0.054895
e
0.110357
0.121675
0.223543
0.223543
0
0.053763
f
0.110357
0.110357
0.16412
0.220713
0.16695
0

در ادامه، این ماتریس از ماتریس همانی (واحد) کسر میشود. حاصل آن در جدول 4-5 مشاهده میشود.

جدول ‏4-5: ماتریس حاصل از کسر ماتریس شدت نسبی از ماتریس همانی

a
b
c
d
e
f
a
1
-0.21845
-0.06508
-0.16808
-0.0549
-0.0549
b
-0.16808
1
-0.00566
-0.16412
-0.06508
-0.06508
c
-0.23203
-0.16412
1
-0.22354
-0.16412
-0.11149
d
-0.11036
-0.05376
-0.00849
1
-0.0549
-0.0549
e
-0.11036
-0.12168
-0.22354
-0.22354
1
-0.05376
f
-0.11036
-0.11036
-0.16412
-0.22071
-0.16695
1

و در گام آخر این مرحله، معکوس ماتریس مرحله قبل در ماتریس ارتباط مستقیم ضرب شده و ماتریس ارتباط کامل بدست میآید. جدول 4-6، ماتریس ارتباط کامل را نشان میدهد.

جدول ‏46: ماتریس ارتباط کامل

a
b
c
d
e
f
a
0.152144
0.323104
0.132765
0.336551
0.145471
0.125373
b
0.267127
0.116983
0.076451
0.302267
0.136503
0.119815
c
0.438998
0.370259
0.137718
0.504037
0.299114
0.218789
d
0.180171
0.131717
0.060303
0.108987
0.104545
0.091685
e
0.315322
0.299844
0.306509
0.460025
0.138671
0.157469
f
0.321083
0.298821
0.274292
0.474789
0.293383
0.109491
ارزش آستانه
0.231405

ايجاد نمودار علي (causal diagram): برای محاسبه میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری شاخصها، از دو شاخص D و R استفاده میشود که به صورت زیر محاسبه میشود:
جمع عناصر هر سطر (D) براي هر عامل نشانگر ميزان تاثيرگذاري آن عامل بر ساير عامل‌هاي سيستم است (ميزان تاثير گذاري متغيرها(.
جمع عناصر ستون (R) براي هر عامل نشانگر ميزان تاثيرپذري آن عامل از ساير عامل هاي سيستم است (ميزان تاثيرپذيري متغيرها(.
بنابراين بردار افقي (D + R) ميزان تاثير و تاثر عامل مورد نظر در سيستم است. به عبارت ديگر هرچه مقدار D + R عاملي بيشتر باشد، آن عامل تعامل بيشتري با ساير عوامل سيستم دارد.
بردار عمودي (D – R) قدرت تاثيرگذاري هر عامل را نشان مي‌دهد. بطور کلي اگر D – R مثبت باشد، متغير يک متغير علي محسوب مي‌شود و اگر منفي باشد، معلول محسوب مي‌شود.
در نهايت يک دستگاه مختصات دکارتي ترسيم مي‌شود. در اين دستگاه محور طولي مقادير D + R و محور عرضي براساس D – R مي‌باشد. موقعيت هر عامل با نقطه‌اي به مختصات (D + R, D – R) در دستگاه معين مي‌شود. به اين ترتيب يک نمودار گرافيکي نيز بدست خواهد آمد.

جدول ‏47: شاخص های R و D
شاخص
R
شاخص
D
شاخص
R+D
شاخص
R-D
c
1.968916
a
1.674844
c
3.224491
f
1.450776
f
1.771859
b
1.522701
a
2.890252
e
1.041435
e
1.677841
c
1.255574
b
2.541846
c
0.713342
a
1.215408
d
0.816576
e
2.314246
d
-0.13917
b
1.019145
e
0.636406
f
2.092942
a
-0.45944
d
0.677407
f
0.321083
d
1.493983
b
-0.50356

همانطور که در جدول فوق نیز مشاهده میشود، ترتیب اثرگذاری شاخصها بر یکدیگر که با معیار D سنجیده شده است، به صورت زیر است:
توانایی بنگاه
شرایط و جایگاه بین المللی بنگاه
محیط اقتصادی
محیط رقابتی
محیط سیاسی- قانونی
محیط فرهنگی- اجتماعی

ترتیب اثرپذیری شاخصها نیز که با معیار R سنجیده شده است، به صورت زیر است:
محیط اقتصادی
محیط فرهنگی- اجتماعی
محیط سیاسی- قانونی
توانایی بنگاه
شرایط و جایگاه بین المللی بنگاه
محیط رقابتی
میزان تعامل هر یک از شاخصها نیز با معیار D+R سنجیده شده است، که ترتیب شاخصها بر حسب تعامل با سایر شاخصها بصورت زیر است:
محیط اقتصادی
توانایی بنگاه
شرایط و جایگاه بین المللی بنگاه
محیط سیاسی- قانونی
محیط فرهنگی- اجتماعی
محیط رقابتی
معیار D-R نیز علی یا معلولی بودن شاخصها را تعیین میکند، که شاخصهای علی عبارتند از:
محیط فرهنگی- اجتماعی
محیط سیاسی- قانونی
محیط اقتصادی
و شاخصهای معلول نیز عبارتند از:
محیط رقابتی
توانایی بنگاه
شرایط و جایگاه بین المللی بنگاه

محاسبه آستانه روابط: جهت تعيين نقشه روابط شبکه (NRM) بايد ارزش آستانه محاسبه شود. با اين روش مي‌توان از روابط جزئي صرف‌نظر کرده و شبکه روابط قابل اعتنا را ترسيم کرد.
تنها روابطي که مقادير آنها در ماتريس T از مقدار آستانه بزرگتر باشد در NRM نمايش داده خواهد شد (جئوتزنگ و همکاران، 2007). براي محاسبه مقدار آستانه روابط، کافي است تا ميانگين مقادير ماتريس T محاسبه شود. بعد از آنکه شدت آستانه تعيين شد، تمامي مقادير ماتريس T که کوچکتر از آستانه باشد صفر شده يعني آن رابطه علي در نظر گرفته نمي‌شود که در ماتریس 4-8 با عدد صفر (0) مشخص شده است. مقادیر بالاتر از ارزش آستانه نیز با میانگین محاسبه شده جمع میگردد.
جدول ‏48: مقادیر تشکیل روابط شبکه

a
b
c
d
e
f
a
0
0.562138
0
0.630259
0
0
b
0.496796
0
0
0.573322
0
0
c
0.730144
0.670325
0
0.850119
0.606072
0
d
0
0
0
0
0
0
e
0.603633
0.575418
0.53061
0.778405
0
0
f
0.624377
0.596309
0.516946
0.809131
0.582239
0

در نهايت يک دستگاه مختصات دکارتي ترسيم مي‌شود. در اين دستگاه محور طولي مقادير D + R و محور عرضي براساس D – R مي‌باشد . موقعيت هر عامل با نقطه‌اي به مختصات (D + R, D – R) در دستگاه معين مي‌شود. به اين ترتيب يک نمودار گرافيکي نيز بدست خواهد آمد.

شکل ‏41: دیاگراف تاثیر پذیری و تاثیرگذاری معیارها بر یکدیگر

با توجه به نتایج بدست آمده از گام پنجم و دیاگراف تاثیر پذیری و تاثیرگذاری معیارها بر یکدیگر(ماتریس بالا) نمودار شبکه روابط بصورت زیر ترسیم شده است، که جهت هر بردار، نمایانگر اثر گذاری عامل مبدا بردار بر عامل مقصد بردار می باشد.

شکل ‏42: نمودار شبکه روابط

با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل علی و معلولی دیماتل، معیارهای توانایی بنگاه و محیط اقتصادی، مهمترین تاثیر را در تصمیمگیری برای تامین مالی پروژههای صادراتی دارند. این نتایج همچنین حاکی از آنست که علاوه بر معیارهای ذکرشده، معیار جایگاه و شرایط بین المللی بنگاه به عنوان سومین عامل موثر بر تصمیم گیری در این زمینه از نظر خبرگان میباشد. از این رو تمرکز بر این سه معیار، تاثیر مثبتی بر ذهن تامینکننده مالی (شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران) در رابطه با انتخاب شرکت متقاضی تامین مالی دارد. پس از این سه معیار، معیارهای سیاسی– قانونی، فرهنگی- اجتماعی و رقابتی به ترتیب در اولویتهای بعدی قرار میگیرند.
با توجه به نتایج به دست آمده از دیاگراف علی و معلولی، معیارهای محیط اقتصادی، محیط فرهنگی– اجتماعی و محیط سیاسی- قانونی به عنوان معیارهای علی و اثرگذار بر سه معیار توانایی بنگاه و شرایط و جایگاه بینالمللی بنگاه و محیط رقابتی که معیارهای معلول و اثر پذیر هستند، شناخته میشوند. از نتایج استنباط میشود که شرکت ایران خودرو بایستی برای انتخاب بازار هدف خارجی خود به سه معیار فوق در آن بازار توجه نماید تا توانایی خود را افزایش داده و جایگاه و شرایط بینالمللی و محیط رقابتی خود را بهبود بخشیده تا واجد شرایط تامین مالی از سوی شرکت تامین مالی کننده (شرکت سرمایهگذاری خارجی ایران) گردد.
تجزیه و تحلیل شبکه(ANP) به منظور اولویتبندی شاخصها
در این مرحله که مرحله نهایی و مهم تحقیق میباشد، دادههای حاصل از پرسشنامه (پیوست در ضمائم)، جمعآوری شده و برای یکی کردن جواب خبرگان تصمیم در پرسشنامه از میانگین هندسی استفاده شده است. به منظور بدست آوردن یافتههای تحقیق برای اجرای ANP، نرمافزار Super Decision بکار گرفته شده است.
ساختار مسئله در تحلیل شبکه به صورت شکل 4-3 میباشد:

شکل ‏43: مدل فرایند تحلیل شبکه ای مسئله168
ابرماتریس169 در تحلیل شبکهای ANP
آقای ساعتی بنیاد تئوریک ANP را بر اساس ابزار قدرتمندی به نام ابرماتریس، برای سیستمهای با وابستگی متقابل و بازخورد بنیان نهاد. ابرماتریس، ماتریس جزءبندی شدهای است که در آن هر زیرماتریس از مجموعهای از روابط میان دو خوشه تشکیل شده است (ساعتی، 2004: 135).
ابرماتریس یک ماتریس دو در دوی عناصر در عناصر است. لذا برای هر عنصر، یک ماتریس تشکیل میشود که بردارهای حق تقدم که از مقایسات زوجی حاصل شدهاند، در ستون مناسبی به عنوان زیر ستون ظاهر میشوند. انواع ابرماتریس در روشANP به صورت زیر بیان شدهاند.
ابرماتریس وزندهی نشده (ناموزون)
ابرماتریس وزندهی شده (موزون)
ابرماتریس محدود (حدی)
ابرماتریس ناموزون (وزندهی نشده)170
ابرماتریس وزندهی نشده شامل ارجحیتهای داخلی است که از مقایسههای زوجی در کل شبکه حاصل شدهاند. تمامی اطلاعات مربوط به ارجحیتهای داخلی را میتوان به صورت مستقیم در ابرماتریس وزندهی نشده مشاهده نمود. عدد 1 نشاندهنده ارجحیت برابر و عدد (0) نشان دهنده عدم وجود رابطه میباشد. جدول زیر بخش هایی از ابرماتریس وزندهی نشده (ناموزون) در مسئله تحقیق میباشد:
شکل ‏44: قسمتهایی از ابرماتریس وزندهی

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره سلسله مراتب، مقایسات زوجی، سلسله مراتبی، تحلیل شبکه Next Entries مقاله رایگان درباره ناسازگاری، بازار هدف، عملکرد صادرات، اطلاعات بازار