مقاله رایگان درباره تامین مالی، انتخاب بازار، تحلیل شبکه، بازار هدف

دانلود پایان نامه ارشد

تکنیک دلفی که با طراحی دو پرسشنامه مجزا (پیوست در ضمائم) و تکمیل آن توسط خبرگان شرکت سرمایهگذاری خارجی ایران (ایفیک) و شرکت ایران خودرو در سه مرحله انجام شد، عوامل اصلی تصمیمگیری بهینه در انتخاب بازارهای هدف خودرو به منظور تامین مالی پروژههای صادراتی، شناسایی شد. در ادامه می بایست روابط میان این عوامل شناسایی شود. به این منظور از تکنیک DEMATEL استفاده شد. در واقع پرسشنامه این مرحله در قالب یک ماتریس، طراحی شده که عوامل اصلی شناسایی شده برای تصمیمگیری بهینه در انتخاب بازارهای هدف خودرو در آن قرار گرفته و در مورد میزان و شدت رابطه میان آنها مطابق طیف زیر از پاسخ دهندگان سؤال شد. تعداد 20 نفر از کارشناسان در شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران و 20 نفر در شرکت ایران خودرو در بخش های صادرات و فروش، پرسشنامه دیماتل راطبق جدول امتیازدهی زیر تکمیل نمودند. برای به دست آوردن پرسشنامه نهایی دیماتل از مجموع اعداد مربوط به هر یک از خانه ها، میانگین ساده گرفته شد.
گزینه‌های جواب
بدون تاثير
تاثير خيلي کم
تاثير کم
تاثير زياد
تاثير خيلي زياد
امتیاز
0
1
2
3
4

با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل علی و معلولی دیماتل، معیارهای توانایی بنگاه و محیط اقتصادی، مهمترین تاثیر را در تصمیم گیری برای تامین مالی پروژه های صادراتی دارند. این نتایج همچنین حاکی از آنست که علاوه بر معیارهای ذکرشده، معیار جایگاه وشرایط بین المللی بنگاه به عنوان سومین عامل موثر بر تصمیم گیری در این زمینه از نظر خبرگان می باشد. از این رو تمرکز بر این سه معیار، تاثیر مثبتی بر ذهن تامینکننده مالی(شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران) در رابطه با تامین مالی شرکت متقاضی دارد. پس از این سه معیار، معیارهای سیاسی – قانونی، فرهنگی – اجتماعی و رقابتی به ترتیب در اولویت های بعدی قرار میگیرند.
با توجه به نتایج به دست آمده از دیاگراف علی و معلولی، معیارهای محیط اقتصادی، محیط فرهنگی – اجتماعی و محیط سیاسی- قانونی به عنوان معیارهای علی و اثرگذار بر سه معیار توانایی بنگاه و شرایط و جایگاه بین المللی بنگاه و محیط رقابتی که معیارهای معلول و اثر پذیر هستند، شناخته میشوند. از نتایج استنباط میشود که شرکت ایران خودرو بایستی برای انتخاب بازار هدف خارجی خود به سه معیار فوق در آن بازار توجه نماید تا توانایی خود را افزایش داده و جایگاه و شرایط بین المللی و محیط رقابتی خود را بهبود بخشیده تا واجد شرایط تامین مالی از سوی شرکت تامین مالی کننده( شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران(ایفیک)) گردد.
به این ترتیب کلیه روابط میان عوامل تعیین گردید و مشخص شد که هر عامل بر چه عامل یا عواملی تأثیرگذار است و متقابلا از چه عامل یا عواملی تأثیر میپذیرد. با استفاده از این روابط، پرسشنامه مرحله سوم که پرسشنامه اصلی این پژوهش می باشد؛ در قالب پرسشنامه مقایسات زوجی طراحی شد. از آنجا که روش تحلیل سلسله مراتبی وابستگیهای متقابل و همبستگیهای موجود میان متغیرها را در نظر نمیگیرد فرایند تحلیل شبکهای(ANP )با استفاده از نظر خبرگان در شرکت ایران خودرو استفاده شده تا بتوان معیارهای مورد نظر را با توجه به مقایسات زوجی انجام شده توسط این خبرگان اولویت بندی کرد.
براي تعيين اولويت نهائي معيارهاي اصلي مدل با تکنيک ANP بايد سوپرماتريس اوليه (ناموزون)، سوپرماتريس موزون و در نهايت سوپرماتريس حدی محاسبه شود.  هريک از ارکان اين نمودار در مراحل مختلف تکنيک مقايسه زوجي و DEMATEL محاسبه شده است. بنابراين ساختار سوپرماتريس ناموزون با وارد کردن اين داده‌ها در ساختار نهائي مدل که با نرم‌افزار Super Decisions طراحي شده است، قابل مشاهده مي‌باشد.
سوپرماتريس ناموزون مطالعه حاضر از نرم‌ افزار Super Decisions استخراج شده است . با استفاده از مفهوم نرمال کردن، سوپر ماتريس ناموزون به سوپر ماتريس موزون (نرمال) تبديل مي‌شود. در سوپر ماتريس موزون جمع عناصر تمامي ستون‌ها برابر با يک مي‌شود. در نهايت سوپر ماتريس حد محاسبه مي‌شود. سوپرماتريس حد با توان رساندن تمامي عناصر سوپرماتريس موزون بدست مي‌آيد. اين عمل آنقدر تکرار مي‌شود تا تمامي عناصر سوپر ماتريس شبيه هم شود. در اين حالت تمامي درايه‌هاي سوپر ماتريس برابر صفر خواهد بود و تنها درايه‌هاي مربوط به زير معيارها عددی می‌شود که در تمامي سطر مربوط به آن درايه تکرار مي‌شود.
براساس محاسبات صورت گرفته و سوپرماتريس حد، برونداد نرم‌افزار Super Decisions تعيين اولويت نهائي معيارها و زيرمعيارها مقدور است.
نتایج به دست آمده از تحلیل شبکهای به عنوان اهمیت هر کدام از دسته عوامل و نیز زیرمعیارهای درون این خوشه ها با توجه به همه متغیرهای نام برده شده در فصل 3 در زیر آورده شده است:
جدول ‏51: نتایج اولویتبندی عوامل با استفاده از تحلیل شبکهای
Row
Name
Normalized B Cluster
Limiting
1
دانش تجربي و سطح علمي
0.25337
0.075854
2
تورم
0.21663
0.054535
3
اندازهی بازار
0.21286
0.053584
4
توان مالي شرکت
0.17471
0.052304
5
شناخت بازارمصرف خارجی
0.27050
0.051226
6
دورنمای اقتصادی
0.19954
0.050233
7
ثبات اقتصادی
0.19734
0.049677
8
دسترسی زمینی، هوایی و دریایی به بازار هدف
0.25666
0.048605
9
تولید برمبنای استانداردهای بین المللی
0.16018
0.047955
10
سهم بازار
0.15284
0.045758
11
دسترسی به بازار جهانی
0.23927
0.045311
12
شهرت و اعتبار بین المللی
0.23357
0.044233
13
بیکاری
0.17363
0.043710
14
عملکرد صادراتی
0.14236
0.042621
15
تجربه سرمایه گذاری با شرکت های خارجی
0.11654
0.034891
16
تسهیل سرمایه گذاری خارجی
0.22624
0.034246
17
روابط سیاسی دو کشور
0.22010
0.033316
18
قوانین تجاری
0.19801
0.029972
19
سازمانهای بین المللی که کشور هدف در آن عضو است
0.19619
0.029696
20
معافیت های مالیاتی
0.15946
0.024137
21
دسترسی به اطلاعات بازارها در کشور هدف
0.37918
0.021885
22
عوامل جمعیت شناختی( سن، جنسیت، تحصیلات، درآمد و…)
0.37461
0.018888
23
الگوهای سبک زندگی
0.33891
0.017088
24
رقبای جهانی
0.27531
0.015890
25
نگرش به کالای خارجی
0.28649
0.014445
26
مزیت رقابتی
0.24044
0.013877
27
رقبای داخلی
0.10507
0.006064

بر اساس نتایج به دستآمده، اولویتبندی خوشه ها بر اساس نظر خبرگان به ترتیب عبارتست از:
توان بنگاه با مجموع ضرایب حدی 299383/.
محیط اقتصادی با مجموع ضرایب حدی 251739/.
شرایط و جایگاه بین المللی بنگاه با مجموع ضرایب حدی 189375/.
محیط سیاسی – قانونی با مجموع ضرایب حدی 151367/.
محیط رقابتی با مجموع ضرایب حدی 057716/.
محیط فرهنگی – اجتماعی با مجموع ضرایب حدی 050421/.
سوال اصلی تحقیق
عوامل و شاخصهای موثر در تصمیمگیری بهینه شرکت سرمایهگذاری خارجی ایران(ایفیک) به منظور تامین مالی پروژههای صادراتی برای انتخاب موفق بازار هدف خارجی کدامند؟
محاسبات و مراحل انجام شده نشان میدهد که سؤال اصلی تحقیق را میتوان به صورت زیر پاسخ داد که: شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران (ایفیک) به منظور تامین مالی خودرو سازان برای پروژه های صادراتی آنها بایستی بیش از هرچیزی به توان بنگاه توجه داشته باشد. طبق نتایج تجزیه و تحلیل بایستی در این حوزه بیش از سایر شاخص ها به دانش تجربی و سطح علمی پرسنل صنعت خودرو سازی توجه کند.
همچنین نتایج نشان می دهد که با در نظر گرفتن معیارهای تصمیم گیری بهینه درانتخاب بازارهای هدف خودرو بعنوان مسئله مورد بررسی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای، شاخص دانش تجربی و سطح علمی از خوشهی توانایی بنگاه و تورم و اندازه ی بازار از خوشهی محیط اقتصادی در مقایسه با هدف مسئله با توجه به ارجحیت آنها که در جدول فوق آمده است از اهمیت بیشتری نسبت به سایر عوامل برخوردارند. پس از آن شاخص های:
توان مالی شرکت
شناخت بازار مصرف خارجی
دورنمای اقتصادی
ثبات اقتصادی
دسترسی زمینی،هوایی و دریایی به بازارهدف
تولیدبرمبنای استانداردهای بین المللی
سهم بازار
دسترسی به بازارجهانی
شهرت و اعتباربین المللی
بیکاری
عملکردصادراتی
تجربه سرمایه گذاری با شرکت های خارجی
تسهیل سرمایه گذاری خارجی
روابط سیاسی دو کشور
قوانین تجاری
سازمانهای بین المللی که کشور هدف در آن عضو است
معافیت مالیاتی
دسترسی به اطلاعات بازارها
عوامل جمعیت شناختی
الگوهای سبک زندگی
رقبای جهانی
نگرش به کالای خارجی
مزیت رقابتی
و رقبای داخلی به ترتیب در اولویت های بعدی قرار دارند.

بر اساس محاسبات و مراحل انجام شده سؤالات فرعی تحقیق را میتوان به صورت زیر پاسخ داد:
سوال1: جنبههای حمایتی شرکت سرمایهگذاری خارجی ایران (ایفیک) از پروژههای صادراتی کدامند؟
این شاخص ها با مراجعه به وب سایت تخصصی شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران (ایفیک) استخراج گردیدند. بنابراین در بخش ادبیات با تشریح این شاخص ها در قسمت معرفی ایفیک، سعی شد تا دیدی کلی از حمایت های این شرکت را به خودرو سازان و دیگر صنایع متقاضی برای تامین مالی بدهیم. این شاخص ها عبارتند از:
سرمایه گذاری درقالب همکاری مشترک با اشخاص حقیقی وحقوقی در خارج از کشور
اعطای تسهیلات بصورت وام
کاهش ریسک سرمایه گذاری
شناسایی پروژه های سودآور
فراهم کردن حمایت های سیاسی
فراهم کردن حمایت های حقوقی
سهولت دست یابی به خط اعتباری کشورها

سوال2. شاخصهای شرکت سرمایهگذاری خارجی ایران برای حمایت از پروژههای صادراتی کدامند؟
شاخص های شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران(ایفیک) از طریق مراجعه به شرکت و مصاحبه با کارشناسان و مراجعه به سایت اختصاصی این شرکت، استخراج گردید و در قسمت ادبیات به تفصیل شرح داده شدند. این شاخص ها به همراه دیگر شاخص های استخراج شده از ادبیات، در پرسشنامههای دلفی، دیماتل و تحلیل شبکه مورد استفاده و سنجش واقع شدند. برخی از این شاخص ها عبارتند از:
نسبت های مالی بنگاه
حضوربنگاه در بورس
سوابق و نوع شرکت
مطالعات بازار به وجود آمده
ساختارمالکیت شرکت
گزارشات امکان سنجی معتبر

سوال 3. شاخصهای مهم صادراتی برای شرکتهای خودرو سازی درایران، کدامند؟
به منظور دستیابی به مهمترین شاخص ها برای انتخاب بازار هدف، ابتدا میبایست در حد امکان به جمع آوری شاخصهای موجود در زمینه مربوطه پرداخته شود. بدین منظور سعی شد تا منابع داخلی و خارجی و مدلهای مطرح شده در زمینه انتخاب بازار هدف برای خودرو بررسی گردد و از کارشناسان شرکت ایران خودرو نیز شاخصهای مهم سوال شود. حاصل جستجوهای کتابخانه ای، مطالعه منابع، بررسی مدلها و نظرخواهی از کارشناسان به صورت دسته بندی شده در جدول 2-10 آمده است که به منظور جلوگیری از تکرار مباحث از آوردن آن در این قسمت خودداری شده است.
سوال4. مهمترین عوامل موثر بر تصمیمگیری بهینه در زمینه تامین مالی پروژههای صادراتی کدامند؟
به منظور یافتن عوامل موثر بر تصمیمگیری، پس از مطالعهی مقالات و مدلهای موجود در این زمینه، به استخراج 6 عامل مهم از بین عوامل مطرح شده در مقالات و عوامل سنجیده شده در مدلها، برمبنای فراوانی آنها و نظر اساتید، منتهی شد که این عوامل عبارتند از: توانایی بنگاه، شرایط و جایگاه بین المللی بنگاه، محیط اقتصادی، محیط رقابتی، محیط سیاسی – قانونی و محیط فرهنگی- اجتماعی.
این عوامل به عنوان 6 خوشه اصلی تحقیق بوده وشاخصها در این خوشهها قرار گرفتند. میزان اثرگذاری این شاخصها نیز به وسیله ی تکنیک دیماتل مشخص گردید که به ترتیب زیر است:
1. توان بنگاه با مجموع ضرایب حدی 299383/.
2. محیط اقتصادی با مجموع ضرایب حدی 251739/.
3. شرایط و جایگاه بین المللی بنگاه با مجموع ضرایب حدی 189375/.
4. محیط سیاسی – قانونی با مجموع ضرایب حدی 151367/.
5. محیط رقابتی با مجموع ضرایب حدی 057716/.
6. محیط فرهنگی – اجتماعی با

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره تامین مالی، تحلیل شبکه، شبکه روابط، شرکت ایران خودرو Next Entries مقاله رایگان درباره تامین مالی، شرکت ایران خودرو، بازار هدف، اولویت بندی