مقاله رایگان درباره برجسته سازی، نشانه شناسی، تحلیل محتوا، مقایسه تطبیقی

دانلود پایان نامه ارشد

شبکه در پیش گفته شد ، استودیوی خبر شبکه یک سیما و اتاق خبر شبکه من و تو (1) از لحاظ امکانات فنی و تکنولوژی روز دنیا ، در دو سطح کاملا متفاوت قرار دارند. استودیو خبر شبکه یک سیما هم از لحاظ وسعت و زیبائی و هم امکانات فنی ( تصویربرداری، نورپردازی ، صدا و … ) از اتاق خبر بسیار پیشرفته تر است و حتی شاید بتوان گفت مقایسه این دو شبکه از این نظر اشتباه است زیرا اتاق خبر رسمیت و خصوصیات دیگر شبکه های تلویزیونی را ندارد . تمامی امکانات تکنولوژیکی موجود در اتاق خبر شامل چندین دستگاه رایانه است و امکانات خاص دیگری در این اتاق به چشم نمی خورد.
حتی در زمینه تهیه گزارش های خبری و ارسال اخبار ( بخصوص اخباربین المللی وخارجی )، شبکه یک در بیشتر کشورها و مناطق دنیا ، دفاتر اختصاصی و خبرنگاران مقیم و یا اعزامی دارد و با استفاده از تکنولوژیهای جدید اخبار موردنظر خود را جمع آوری و ارائه می کند. اما شبکه من وتو در مقایسه با شبکه یک سیما ، بیشتر حجم خوراک خبری خود را از روزنامه ها ، خبرنگاران غیر رسمی و یا سایر خبرگزاریها و شبکه تامین می کند.
در زمینه نحوه ارائه اخبار جمع آوری شده در دو شبکه ، در شبکه یک سیما ،اخبار توسط یک گوینده اصلی و یک گوینده خبرهای ورزشی ارائه می شود و یک کارشناس هواشناسی نیز درهر بخش خبری پیش بینی تغییرات آب و هوایی را برعهده دارد. ارائه اخبار در این شبکه همراه با ادبیات رسمی است . قسمتهای مختلف اخبار به ترتیب اعلام عناوین اصلی ، مشروح اخبار ( شرح و تفسیر کامل عناوین اصلی اخبار ) ، دیگر عناوین مهم خبری ، اعلام وضعیت هوای کشور ، اخبار کوتاه ( تنها ارائه تیترهای اخبار) ، خبرهای ورزشی ، اعلام تاریخ روز و اوقات شرعی و درپایان نیز تکرار عناوین اصلی اخبار ارائه می شوند. تمامی بخشهای ذکر شده همراه با گزارش و تصویر و درصورت لزوم با مصاحبه همراه هستند.
در شبکه من وتو ، اخبار توسط چند خبرنگار جوان که بطور غیر رسمی و دایره وار و یا بصورت پراکنده در پشت مانیتورها نشسته اند، با لحن عامیانه و غیر رسمی ارائه می شود. در ابتدا مانند شبکه یک سیما عناوین اصلی اخبار توسط هریک از خبرنگاران اعلام می شود . در ادامه نیز همان عناوین، تشریح شده و با ارائه گزارش تصویری ، توضیحات تکمیلی توسط خبرنگاری که آنرا اعلام کرده ، ارائه می شود. درهنگام ارائه اخبار معمولا خبرنگاران ،مجری یا گرداننده بخش خبری را مخاطب قرار داده و اطلاعاتی نیز بینشان ردو بدل می گردد و درباره موضوع به بحث می پردازند و اطلاعات یکدیگر را تکمیل می کنند.
4- میزان تطابق سیاستهای کلی شبکه های مورد نظر ومحتوای اخبار واطلاعات ارائه شده از این دو شبکه با معیارهای ایرانی و اسلامی چگونه است ؟
با توجه و درنظر داشتن سیاستهای کاری و خبری هریک از دو شبکه ، پاسخ این سوال آشکار است . شبکه یک سیما با توجه به ماهیت دولتی خود و همچنین نظارتی که بر نحوه ارائه اخبار و محتوا ی اخبار می شود که این نظارت در راستای نظام جمهوری اسلامی است ، لاجرم اخبار خود را همسو با سیاستهای نظام جمهوری اسلامی تهیه ، تدوین و ارائه می کند و به طور کلی اخباری که در راستای سیاستهای نظام نباشند و یا مغایر با معیارهای ایرانی و اسلامی باشند جایگاهی در بطن اخبار این شبکه ندارند.
اخبار شبکه من وتو نیز با توجه به سیاستهای موجود در ساختار این شبکه ، با سیستهای نظام جمهوری اسلامی مغایرت دارد و در راستای اهداف مخالف نظام حاکم بر ایران است. از آنجایی که رویکرد اخبار این شبکه سیاسی است ، مغایرت موجود نیز در همین زمینه است . اگرچه بطور مستقیم مخالفتی با اسلام و معیارهای اسلامی در محتوای اخبار این شبکه مشاهده نمی شود ولی با لحاظ کردن نوع ومیزان پوشش خبرنگاران زن این شبکه ، می توان گفت که تطابق با معیارهای اسلامی و ایرانی مورد نظر جمهوری اسلامی وجود ندارد.

فصل 5 : جمع بندی و نتیجه گیری
1-5- مقدمه
2-5- جمع بندی و نتیجه گیری
3-5- محدودیت های تحقیق
4-5- پیشنهادها

1-5- مقدمه
هدف اصلی در این پژوهش بررسی مقایسه ای اخبار بخشهای خبری دو شبکه یک و من و تو (1) جهت یافتن شباهتها و تفاوتها چه از لحاظ ساختاری و مدیریتی و چه از لحاظ محتوایی است. همچنین هدف دیگر این پژوهش یافتن میزان تطابق محتواو ساختار این دوشبکه با معیارهای ایرانی اسلامی است. بنابراین دو بخش خبری ساعت ۱۴ و 21 ازشبکه اول سیما و اتاق خبر شبکه من و تو (1) را به عنوان بخشهای خبری پرمخاطب تلویزیونی انتخاب و علاوه برشناسایی و بررسی مهمترین عناصر خبری ، رویدادها و موضوعات برجسته شده در اخبار این دو شبکه ، نقش و تاثیر نوع مدیریت و امکانات و نیازهای خبری دوشبکه بر شیوه های بیان و انتشار و برجسته سازی اخبار این دو بخش مورد بررسی قرار گرفت .
در این تحقیق اخبار این بخش های خبری را از جنبه های تکرارموضوعات مورد اهمیت ، مهمترین عناصر خبری برجسته شده در خبر ، زاویه دید هر یک از دوشبکه به رویدادها ، شیوه های بیان اخبار و چیدمان خبرها مورد بررسی قرار دادیم تا با استفاده از ویژگیها و متغیرهای مورد بررسی میزان تطابق اخبار هر یک از این دو شبکه را با شیوه های برجسته سازی خبر و مولفه های نشانه شناسی مورد بررسی قرار دهیم.
در این پژوهش یک هفته آماری از روز شنبه 7/8/90 تا روزپنج شنبه 17/9/90 از بخشهای خبری ساعت ۱۴ و ساعت21شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران تلویزیون و همچنین اتاق خبر شبکه من و تو (1) ۲۰:۳۰ در طول ماه های آبان و آذر از فصل پائیز سال ۱۳90 به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و موضوعات و مسائل برجسته شده در اخبار این دو بخش خبری مورد بررسی و سپس مقایسه تطبیقی قرار گرفت .
با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی به بررسی اخبار بخشهای خبری مورد نظر و عوامل مرتبط با نشانه شناسی و برجسته سازی خبر پرداخته شد . در این پژوهش شیوه های برجسته سازی اخبار در بخشهای خبری مورد نظر در پژوهش از طریق تحلیل محتوای اخبار هر یک از این دو بخش خبری شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت .

2-5- نتیجه گیری و جمع بندی
تعداد کل خبرهایی که در یک هفته آماری از شنبه 7/8/90 تا پنج شنبه 17/9/90 در بخشهای خبری 14 و 21 شبکه یک سیما به آنها پرداخته شده ، در مجموع 261 عنوان خبر است . از این تعداد سهم اخبار خارجی 127خبر و اخبار داخلی 134 عنوان خبری است. در مجموع از کل اخبار دو بخش خبری شبکه یک در این یک هفته ، به تفکیک 152 خبر اصلی ( عناوین اصلی و عناوین خبری مهم با موضوعات فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، علمی و حوادث ) ، 61 خبر کوتاه و 30 خبر ورزشی بودند. برطبق تفکیک اخبار مشخص شد که تقریبا بطور برابر به اخبار داخلی و خارجی پرداخته شده است .
در شبکه من وتو (1) هم به 57 عنوان خبری در این هفته پرداخته شد که نکته جالب اینجاست که از این تعداد 47 خبر بطور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به ایران است که با توجه به اهداف سیاستی و مدیریتی این شبکه ، چندان هم عجیب بنظر نمی رسد. 10 خبر نیز متعلق به سایر کشورهاست و نکته جالت دیگر اینست که از این تعداد خبر هم ، 4 خبر مربوط به سوریه است .
تقریبا بطور کامل حجم اخبار این شبکه را اخبار سیاسی تشکیل می دهد و تنها یک مورد خبر غیر سیاسی مشاهده شد که مربوط به خبر موفقیت تیم ملی وزنه برداری ایران در مسابقات جهانی پاریس است . خبر وزنه برداری تنها خبر مثبت ، از جانب شبکه من و تو (1) درباره ایران است.
از مجموع 308 عنوان خبری دوشبکه ، تنها 16 خبر مشترک با یک موضوع بین دو شبکه وجود داشت. به جز خبر وزنه برداری ، هر کدام از دو شبکه حتی در اخبار مشترک هم با دیدگاه و زاویه ای متفاوت و مخالف یکدیگر به اخبار نگریسته و به آن پرداخته بودند.
دربخش های خبری شبکه یک سیما ، به غیر از موارد محدودی نظیر پرونده فساد بزرگ بانکی و اخراج سفیر و کارکنان سفارت انگلیس و حمله به سفارت این کشور ، به اخبار تنش زا که از شبکه من وتو مطرح شده اند پرداخته نشده است . همچنین از سوی شبکه من وتو ( 1 ) هم اخبار ی که به نوعی به سود ایران و یا اخباری که درباره موفقیت های ایران است ، پوشش داده نشده است. از این جمله می توان به خبر بسیار مهم سالم نشاندن هواپیمای جاسوسی و فوق سری آمریکا درخاک ایران توسط متخصصان نظامی وامنیتی ایران اشاره نمود. مهمترین اخبار خارجی که شبکه یک برروی آنها بیشترین مانور را داد ، مربوط به جنبش 99درصدی ، اعتراضات به نظام سرمایه داری در اروپا ، اعتصاب بزرگ در انگلیس و انقلاب های اسلامی است.
با در نظر داشتن چهار اصل خبری یا همان صفات اصلی خبر یعنی تازگی ، جالب بودن، اهمیت و صحت یا عینیت اخبار و همچنین عناصر اصلی بدنه خبر یعنی همان عناصر ششگانه ( که ، چه ، کی ، کجا ، چرا و چگونه) می توان نمود آن را در اخبار بررسی شده دو شبکه بدین صورت برشمرد که از بین چهار اصل خبری ، شبکه یک سیما بیشترین توجه را به ترتیب به اهمیت ، تازگی ، صحت یا عینیت و جالب بودن کرده است . بطور کلی چیدمان اخبار بخشهای خبری شبکه یک بدین صورت است که ابتدا مهمترین اخبار با درنظر گرفتن سیاستهای نظام و شبکه و نیاز های خبری جامعه ، با اولویت بندی های خاص ( اخبار مربوط به مقامات مذهبی و سیاسی ، اهمیت بین المللی و… ) در ابتدای خبرها و تحت عنوان عناوین اصلی اخبار بیان می شوند.
اولویت بعدی با اصل تازگی خبری است که این تازگی در برخی موارد با اهمیت تداخل دارد یعنی اینکه برخی اخبار به دلیل تازگی دارای اهمیت می شوند. معمولا تازه ترین اخبار در بخش خبری ساعت 14 عنوان می شوند و بخش خبری 21 بطور عمده تکرار اخبار بخشهای خبری قبلی است و بندرت اخبار مربوط به رویدادهایی که در طول فاصله بین بخش های خبری اتفاق افتاده اند نیز در بخش خبری 21 گنجانده می شوند. البته این خبرها بیشتر مربوط به خبرهای ورزشی می شود.
سومین اصل مورد توجه در چیدمان اخبار شبکه یک ، صحت یا عینیت اخبار است. این اصل را نیز نمی توان بطور کامل جدا از دو اصل قبلی دانست . در واقع تنها با مقایسه یک خبر از چندین منبع خبری متفاوت می توان تا حدود زیادی دانست که یک خبر تا چه حد عینیت دارد. در این پژوهش چون دو شبکه مورد مقایسه قرار گرفته اند و تعداد اخبار مشترک در این دو شبکه اندک است نمی توان اظهار نظر درستی درباره عینیت اخبار ارائه داد.
اصل جذابیت، با توجه به جو موجود در سازمان های خبری ، متاسفانه امروزه کمتر مورد توجه قرار می گیرد یا حداقل تحت نفوذ سه اصل دیگر کمتر به چشم می آید. جذابیت نیز با سه اصل دیگر تاحدودی همپوشانی و رابطه نزدیک دارد و درواقع نمی توان چهار اصل را بدرستی از هم تفکیک نمود اما در اخبار مختلف یک اصل از دیگر اصول بیشتر نمود ظاهری دارد و در چینش اخبار مورد توجه قرارگرفته است .
درمقایسه پوشش خبری دوشبکه در اخبار مشترک ، مشخص گردید که هر یک از دو شبکه اخبار را با درنظر گرفتن نیازهای خبری خود و جامعه هدفشان و همچنین سیاستهای کاری و جو سیاسی موجود ، به نحوی متفاوت پوشش می دهند. به عنوان مثال آن قسمت از اخبار را که به مصلحت سیاستهای شبکه نباشد یا با معیارهای مذکور همخوانی نداشته باشد را فیلتر کرده یا قسمتهایی را که بیشتر مورد نظرشان است از روشهای مختلف برجسته می کنند. شبکه یک سیما در ارائه اخبار از گزارشهای متعددخبری تصویری و مصاحبه ( مستقیم و غیرمستقیم ) با کارشناسان و مسئولین درپوشش اخبار خود بهره بسیار می گیرد . در اکثر مناطق جهان دفاتر خبری و خبرنگاران مقیم و اعزامی ، اخبار روز را در کمترین زمان ممکن مخابره و مستقیم گزارش می کنند. بیشترگزارشهای خبری داخلی و خارجی شبکه یک با صدا همراه است و در بطن آنها مصاحبه نیز گنجانده شده است .
در مقایسه شبکه من و تو (1) نیز که ازسوی دولت انگلیس حمایت می شود در سراسر مناطق نمایندگان خبری یا خبرنگاران رسمی و غیر رسمی دارند که اخبار را برای این شبکه همراه با

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره پوشش خبری، سفارت انگلیس، نظام سرمایه داری، اولویت بندی Next Entries مقاله رایگان درباره سیستم بانکی، بانک مرکزی، افغانستان، برجسته سازی