مقاله رایگان درباره بازاریابی، مزیت نسبی، بازاریابی جهانی، انتخاب بازار

دانلود پایان نامه ارشد

کالایی مزیت نسبی دارد و بنابراین با وارد شدن به صحنه تجارت جهانی میتواند از صدور کالاهایی که در آن مزیت نسبی دارد منتفع گردد (پورمقیم، 1380: 51). به عبارت دیگر مزیت نسبی، توانایی یک کشور در تولید و صدور کالایی با هزینه کمتر است. این نظریه بیان میدارد که هر کشور یا منطقه با توجه به فراوانی استعدادهاي طبیعی و سطوح بهرهوري عوامل تولید، به طور نسبی در تولید گروه خاصی از محصولات مزیت دارد. چنانچه همه مناطق یا کشورها از این مزیت ها آگاه باشند و بر اساس آن عمل کنند، تخصیص و تقسیم کار (منطقهاي و بین المللی) کامل می شود و تولید و تجارت به اوج خود میرسد (فرقانی و کیانی، 1384: 145-153). مزیت نسبی یکی از معیارهاي مهم اقتصادي جهت برنامهریزي تولید، صادرات و واردات است.
نظریه منحنی عمر محصول47 در بازاریابی بین الملل
یکی از نظریههاي دیگر براي تشریح انگیزهها و الگوهاي داد و ستد بینالمللی، نظریه عمر محصول است. ارجحیت عمده این نظریه نسبت به نظریه مزیت نسبی در این است که در این مدل علاوه بر صادرات و واردات، تصمیمگیري جهت تولید در کشورهاي خارجی نیز در نظر گرفته میشود. همچنین این الگو اهمیت مزیتهاي تکنولوژیکی و دانش بازاریابی را به عنوان مزیت نسبی در نظر میگیرد (اسماعیل پور، 1388: 12).
بازاریابی بین المللی48
تعریف بازاریابی بین المللی
بازاریابی فرآیندی است که به وسیله آن، ساختار تقاضای محصولات و خدمات، پیش بینی و برآورد میگردد یا گسترش مییابد (گوهریان، 1379: 51). براي درك مفهوم بازاریابی بینالمللی، ابتدا باید بازاریابی را درك نمود. انجمن بازاریابی آمریکا، بازاریابی را این چنین تعریف نموده است: «بازاریابی فرآیند برنامهریزي و تحقق یک ایده49، قیمتگذاري، تبلیغات50 و توزیع کالا، خدمت و یا عقاید و اندیشهها51 است؛ به نحوي که مبادلهاي ایجاد نماید که اهداف فردي و سازمانی توسط این مبادله ارضاء شود52».
چارچوب بنیادي بازاریابی بینالمللی با بازاریابی داخلی تفاوتی ندارد. به عبارت دیگر شناخت بازار هدف، طراحی و ایجاد کالا یا خدمت، قیمتگذاري، توزیع و تبلیغات اساس بازاریابی و بازاریابی بینالملل را تشکیل میدهند. بازاریابی بینالمللی در سادهترین وجه عبارتست از اجراي یک و یا چند مورد از فعالیتهاي بازاریابی؛ از این سو به آنسوي مرزهاي ملی یک کشور و در پیچیدهترین وجه، بازاریابی بینالمللی عبارت از برنامهریزي و اجراي تمام فعالیتهاي بازاریابی در بسیاري از کشورها است. (اسماعیل پور، 1388: 12). به عبارت دیگر، «بازاریابی بین المللی» عبارت است از فعالیتهاي تجاري براي رساندن کالا و خدمات یک کشور به مشتریان در سایر کشورها به منظور کسب سود.
بازاریابی بینالمللی همچنین شامل عملیات تولید و فروش کالا و خدمات در بیش از یک کشور است، بی آنکه کالایی از مرزهاي کشور اصلی عبور کند. توضیح آنکه مفهوم، مراحل و اصول بازاریابی جنبه استاندارد دارد و در تمام بازارها و کشورها قابل اجراست؛ لذا وجه تمایز بازاریابی بینالمللی و بازاریابی داخلی مربوط به حوزه فعالیت آنهاست. به عبارتی بازاریابی بینالمللی، تجارت در یک کشور خارجی و احیاناً تعمیم آن روش به بیش از یک کشور است (باباییزکیلکی، 1388: 11).
اهمیت بازاریابی بین المللی
امروزه هیچ کشوري در جدایی کامل از کشورهاي دیگر زندگی نمیکند. منابع اقتصادي، تکنولوژي و سطح زندگی افراد یک کشور، بستگی نسبی به اقتصاد کشورهاي دیگر دارد که به وسیله جریان پیچیدهاي از کالاها، خدمات، سرمایه و تکنولوژي، به هم مربوط میشوند. کشورها از طریق مبادلات بینالمللی، سطح تولید خود را بالا برده و سود بیشتري کسب میکنند. آنها از طریق واردات، کالاهایی را که قادر به تولید آنها نیستند، به دست آورده و از طریق صادرات، کالاهاي تولیدي مازاد برمصرف خود را به کشورهاي دیگر میفرستند. گرچه یک کشور ممکن است از عوامل تولید مختلفی برخوردار باشد و بتواند انواع کالا را تولید کند، اما قادر به تولید آنها با قیمت مساوي نخواهد بود. علت اولیه مبادلات بینالمللی، در ظاهر اختلاف قیمت کالا و خدمات کشورهاست. تفاوت قیمتها به دلیل تفاوت در شرایط عرضه، امکانات تولید، تفاوت در شرایط تقاضا، الگوي مصرف و یا ترکیبی از آنهاست. تفاوت در شرایط عرضه، ممکن است ناشی از تفاوت در منابع طبیعی، کارایی، مهارت کار، سطوح تکنولوژي تولید، فراوانی عوامل تولید و غیره باشد.
با این حال، تفاوت در هزینه یا شرایط عرضه، به تنهایی عامل اختلاف قیمت نیست بلکه تفاوت در شرایط تقاضا که عمدتا توسط سطح درآمدها و الگوي مصرف متفاوت کشورها شکل میگیرد، در ایجاد اختلاف قیمتها به اندازه تفاوت عرضه تأثیر دارد.
هر کشوري با شروع مبادله بینالمللی میتواند عوامل تولید خود را در تولید محصولاتی به کار برد که بازده بیشتري دارند و آنها را با محصولات دیگر کشورها مبادله کند. مبادلات بینالملل، زمینهساز ایجاد تخصص بینالملل میشود. مؤسسات اقتصادي با دسترسی به بازارهاي خارجی از طریق صادرات، رشد بیشتري پیدا کرده و به این وسیله محصولات خود را با کیفیت بهتري به بازار داخلی و خارجی عرضه میکنند و سود بیشتري به دست میآورند. تمایل به ادامه سرمایهگذاريهاي صنعتی، ضرورت رشد اقتصادي، انگیزه کسب برتري و شهرت در صحنه بازرگانی، تأکید بر ارتقاي کارایی و سودآوري، اشباع بازارهاي داخلی، سیاست تولید انبوه و نیاز به درآمدهاي ارزي، از جمله عواملی هستند که ضرورت و اهمیت بازاریابی بینالمللی را بیشتر آشکار میسازند (سعید،1390: 21).
سطوح مختلف بازاریابی بین المللی
شرکتی که قصد دارد در بازار بین المللی فعالیت نماید باید سطح فعالیت خود را مشخص نماید. این تصمیم پس از مطالعات جامع و تجزیه و تحلیل فرصتها و تهدیدهاي بازار و تواناییهاي شرکت اتخاذ میشود. یک شرکت ممکن است قصد فعالیت وسیع در کشورهاي خارجی و سرمایهگذاري فیزیکی را در آنها نداشته باشد و فقط فکر صادرات محصول خود به یک کشور، بدون قصد افزایش سهم بازار و اعمال کنترل بر آن را داشته باشد. در عوض ممکن است شرکتی قصد فعالیت وسیع و چند جانبه در بازارهاي بینالمللی را داشته باشد و در این راستا سرمایه و تلاشهاي وسیعی را بسیج کرده تا موقعیتی ویژه و دائمی را براي خود در بازار تسخیر و کسب کند. بنابراین بازاریابی بینالمللی میتواند به یکی از موارد زیر اطلاق شود (اسماعیل پور، 1388: 12).
بازاریابی صادرات53
بازاریابی صادرات شامل کلیه فعالیتهایی است که یک شرکت به هنگام صادر کردن محصولاتش به یک کشور خارجی، درگیر آن میشود. این فعالیتها ارسال فیزیکی محصولات از کشوري به کشور دیگر را در بر میگیرد. چالش عمده بازاریابی صادرات، شامل انتخاب بازارها و یا کشورهاي مناسب از طریق تحقیقات بازاریابی، تصمیمگیري در مورد تغییرات لازم در کالاها به نحوي که مناسب بازارهاي خارجی مربوطه شوند و انتخاب کانالهاي مناسب صادراتی میباشد. هرچند که بازاریابی صادرات روش سنتی بازاریابی بینالمللی محسوب میشود و کمتر با مسائل پیچیده بازاریابی بینالمللی سروکار دارد اما اهمیت بسزایی براي بسیاري از شرکتهاي جهان دارد.
بازاریابی چند ملیتی54
در اثر تکامل شرکت هاي چند ملیتی، بازاریابی چندملیتی شکل گرفت. از ویژگیهاي شرکتهاي چند ملیتی این است که با داشتن داراییهاي زیاد در کشورهاي خارجی به نحوي در این گونه کشورها و یا بازارها عمل میکنند که انگار یک بازار داخلی و وطنی است. به این ترتیب یک شرکت چندملیتی داراي چندین استراتژي بازاریابی میباشد که هریک مخصوص بازار خاصی طراحی شده است.
بازاریابی چند منطقهاي55
برخی از شرکتها بجاي در نظرگرفتن کشورهاي منفرد، فعالیتهاي بازاریابی خود را بر روي یک منطقه متمرکز میکنند تا بتوانند اثربخشی خود را افزایش دهند. بسیاري از شرکتهاي چندملیتی، استراتژي خود را از بازاریابی چندملیتی به بازاریابی چند منطقه اي تغییر دادهاند.
بازاریابی جهانی56
بازاریابی جهانی حد نهایی تکامل بازاریابی بینالمللی است. واژه بازاریابی جهانی که پس از ارائه مقالهاي توسط یکی از صاحبنظران بازاریابی به نام تدلویت57 در سال 1983، به صورت گستردهاي مورد استفاده قرار گرفته است، اشاره به فعالیتهاي بازاریابی بینالمللی در سطح گستردهتر و پیچیدهتري دارد. در این نوع بازاریابی، یک شرکت هماهنگی، ادغام و کنترل مجموعهاي از فعالیتهاي بازاریابی را بصورت یک تلاش جهانی، به عهده دارد. هدف اصلی یک شرکت بزرگ بینالمللی از بازاریابی جهانی، دستیابی به هم افزایی58 در فعالیتهاي وسیع بازاریابیاش میباشد.
تصمیمات عمده در بازاریابی بینالمللی59
کاتلر و آرمسترانگ60 (2010) معتقدند که شرکتها جهت ورود به بازارهاي بینالمللی با شش تصمیم عمده روبرو هستند که موفقیت آنها در گرو اتخاذ تصمیمات صحیح در هر یک از موارد ذیل است (فروزنده، 1388: 25-41):
انتخاب بازار هدف که در این رساله به دنبال آن هستیم در مرحلهی سوم از این تصمیمات جای میگیرد که در ادامه به طور مفصل به آن پرداخته شده و جنبههای مختلف آن مورد بررسی قرار میگیرد. ابتدا نگاهی اجمالی داریم به مراحل اول و دوم از این تصمیمات و سپس به شرح مطالب اصلی که در چارچوب گام سوم قرار میگیرند میپردازیم.
جدول ‏21: تصمیمات عمده در بازار یابی بین المللی
ردیف
معادل فارسی
معادل لاتین
1
ارزیابی محیط بازاریابی بین المللی
AppraisingInternational Marketing environtment
2
تصمیم به فعالیت درسطح بین الملل
Deciding Whether to go abroad
3
تصمیم در مورد انتخاب بازارها درسطح بین الملل
Deciding Which Market to enter
4
تصمیم در مورد چگونگی وارد شدن به بازار بین الملل
Deciding how to enter the Market
5
تصمیم در مورد برنامه های بازاریابی بین الملل
Deciding on the Marketing Program
6
تصمیم در مورد نوع سازمان بازار یابی بین الملل
Deciding on the Marketing Organization

ارزیابی محیط بازاریابی بینالمللی
جهت ورود به بازارهاي بینالمللی در مرحله اول بایستی محیط بازاریابی بینالمللی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. مهترین عوامل محیطی در بازاریابی بینالملل عبارتند از:
سیستم بازرگانی بین المللی61
هر شرکت که به فکر بازاریابی بین المللی میافتد، پس از آگاهی از اصول جدید بازاریابی در داخل کشور باید کار خود را در امر صادرات با شناخت مطلوب از سیستم بازرگانی بین المللی که شامل موارد زیر است، آغاز کند:
محدودیت های بازرگانی62
دراین مرحله هر شرکت که میخواهد محصولی به یک کشور خارجی بفروشد، با محدودیتهاي بازرگانی متعدد مواجه خواهد شد که مهمترین آنها عبارت اند از:
تعرفه گمرکی63: تعرفه گمرکی متداولترین محدودیت وارداتی براي محصولات خارجی در سیستم بازرگانی بینالمللی است. در این نوع محدودیت، دولت خارجی مقررات براي دریافت مالیات از محصول وارداتی تحت نامهاي حقوق گمرکی، سود بازرگانی یا کلمات مشابه آن وضع میکند. این نوع تعرفه ممکن است به منظور کسب درآمد براي دولت یا حمایت از سازمانهاي تولیدي داخلی و یا به هر دو منظور باشد.
سهمیه64: شرکت صادر کننده ممکن است از طرف کشور وارد کننده با محدودیت سهمیه مواجه شود. در آنجا دولت خارجی واردات برخی از محصولات را از نظر مقدار در دورة زمانی خاص معمولا یکسان محدود میکند. اهداف سهمیهبندي عبارتند از صرفهجویی در ارز خارجی، حمایت از صنایع خارجی و کاهش بیکاري.
غیر مجاز اعلام کردن واردات بعضی از محصولات65: غیر مجاز اعلان کردن واردات برخی از محصولات از طرف دولت خارجی در حقیقت حد نهایی روش سهمیه بندي است با این تفاوت که در این حالت ورود بعضی از محصولات کاملا ممنوع میشود.
محدودیت بازرگانی از طریق کنترل ارز خارجی66: در این روش دولت هاي خارجی از طریق بعضی مقررات ارزي خاص مثلا مقدار برابري پول خود، بازار هاي بازرگانی خارجی دیگري را کنترل می کنند.
محدودیت هاي غیر تعرفه اي67: برخی از محدودیتهاي غیر تعرفهاي که شرکتها ممکن است در بازار بینالمللی با آن مواجه شوند عبارتاند از: ممنوعیت مشارکت در بعضی ازمناقصههاي خارجی یا عدم قبول

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره انتخاب بازار، تامین مالی، بازار هدف، صنعت خودرو Next Entries مقاله رایگان درباره انتخاب بازار، بازار هدف، بازاریابی، سازمان ملل