مقاله رایگان درباره بازاریابی، صنعت خودرو، کارشناسی ارشد، تامین مالی

دانلود پایان نامه ارشد

سرمایهگذاری”. همایش اقتصاد اسلامی و توسعه، صص 2.
برازش، رضا (1365). “مدل اقتصادسنجی عرضه وتقاضای اتومبیل سواری”. تهران، دانشکده علوم اقتصادی وسیاسی دانشگاه شهیدبهشتی، صص 4-17.
پرمه، زورار، حسيني، ميرعبداله، نبيزاده، احمد و محبي، حميدرضا (1388). “ظرفیتهای صادراتی و بازارهای هدف زعفران ایران”. موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی، فصلنامه پژوهشهای بازرگانی، شماره51، صص 59-95.
پورمقیم، جواد (1380). “نظریهها و سیاستهاي بازرگانی تجارت بینالملل”. نشرنی، تهران، صص 51.
جعفري صميمي، احمد، يحييزادهفر، محمود و عبادیدولتآبادی، ميركريم (1383). “بررسی رابطه روش های تامین مالی (منابع خارجی) وبازده و قیمت سهام شرکت های بورس تهران”. دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، سال یازدهم، دوره جدید، شماره 5.
جليلي، محمد، فلاح، شمس، لیالستانی، ميرفيض، زینالدين و سيدمصطفي، سعيد محمديها (1389). “رتبهبندی شیوه های تامین مالی خارجی برای سرمایهگذاری در صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی”. فصلنامه مطالعات کمی در مدیریت، صص 53.
جهانگرد، اسفندیار (1383).” صنعت خودروسازی و جایگاه آن در اقتصاد ایران”. پژوهشنامه اقتصادی، صص 185.
چيذری، امير حسين، يوسفي، علي و موسوي، سيد حبيب الله (1385).”بررسي بازارهاي هدف صادراتي گياهان زينتي ايران”. اقتصادكشاورزي و توسعه، سال چهاردهم، شماره ۵۵، صص 47-66.
حسنبیگی، ابولفضل (1381). “نفت، بای بک ومنافع ملی”. تهران، انتشارات نوای آوا، صص 201.
حسینی، میرعبدالله (1388). “تجربیات منتخبی از کشورهای موفق در توسعه صادرات”. بررسیهای بازرگانی، شماره34، صص 17.
خاکی، غلامرضا (1390). “روش تحقیق با رویکرد به پایان نامه نویسی”. تهران: انتشارات بازتاب، صص 217.
رجوعی، مرتضی و شیعهزاده، الهه (1387). “تعیین معیارهای جذابیت بازار و انتخاب بازارهدف”. فصلنامه علمی_تخصصی گروه مدیریت دانشگاه امام رضا، شماره پنجم، صص 1-5.
روستا، احمد، ونوس، داور و ابراهیمی، عبدالحمید (1383). “مدیریت بازاریابی”. انتشارات سمت، چاپ هشتم، تهران.
رهنمایرودپشتی، فریدون، نیکومرام، هاشم و شاهوردیانی، شادی (1386).” مدیریت مالی راهبردی (ارزش آفرینی)”. تهران، انتشارات کسا کاوش، صص 220.
زبردست، اسفندیار (1380)”. کاربرد فرآیند سلسله مراتبی در برنامهریزی شهری و منطقهای”. نشریه هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، شماره 10، صص 15-24.
زرگرپور، حمید، میرمحمدصادقی، علیرضا و وطنپور، نیما (1386). “نگاهي استراتژيك به انتخاب روش هاي تامين مالي پروژهها به كمك منابع خارجي”. دومين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك.
زریباف، مهدی و حسینیکیا، سیدتقی (1382). “مدیریت بازاریابی جهانی”. انتشارات گسترش علوم پایه، چاپ اول، تهران: صص78.
زنور، بهروز (1380). “مجموعه مقالات همایش صنعت خودرو ایران واقتصاد جهانی”. تهران، ناشر پیام ایران خودرو، صص 136.
سالنامه تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران (1391). دفتر فناوری اطلاعات وارتباطات، گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی طی سال 1391، صص 23-25.
سالواتوره، دومینیک (1370).” تئوري و مسائل اقتصاد بین الملل”. ترجمه هدایت، ایران پرور و حسن، گلریز، نشر نی، تهران.
سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1392). “روشهاي تحقیق در علوم رفتاري”. تهران: انتشارات آگاه، صص126.
سعید، معصومه (1390).” اولویت بندی بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی استان کرمان با استفاده از تکنیک AHP. “.پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، صص 21-30.
سکاران، اکرم (1381).” روشهاي تحقیق در مدیریت” (چاپ دوم). (مهدی صائبی، و محمد شیرازي، مترجم)، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی( نشر)، صص 20.
سلامی، رضا (1388). “طراحی فرایندی بینالمللی سازی صنعت حمل ونقل دریایی جمهوری اسلامی ایران بارویکرد انتقال فناوری”. فصلنامه اقتصاد وتجارت نوین، شماره های15 و16، صص172-194.
شاکری، عباس (1383).” عوامل تعیینکننده صادرات غیرنفتی”. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره21، صص23-50.
عابدین، محمدرضا و عسکري، منصور ( 1384 ).” بررسی مزیت هاي نسبی و اولویتبندي بازارهدف عسل صادراتی ایران”. اقتصاد کشاورزي و توسعه، موسسه پژوهشهاي برنامهریزي و اقتصاد کشاورزي، سال سیزدهم، شماره 50.
عزیزی، شهریار، مکيزاده، وحيد و جماليهبسطام، بهتاش (1390).” مدل عملکرد صادراتی با رویکرد توانمندیهای بازاریابی در صنعت نرم افزار ایران”. مدیریت فناوری واطلاعات، دوره3، شماره6، صص 45-62.
فرقانی، حسین و کیانیابري، مهدی ( 1384).” بررسی مزیت نسبی زیره سبز ایران در مقایسه با گروه کشورهاي منتخب”. فصلنامه اقتصاد کشاورزي و توسعه، موسسه پژوهشهاي برنامهریزي و اقتصاد کشاورزي، سال سیزدهم، شماره 52، صص 145-153.
فیروزیان، محمود، نجفیمجدد، صمد، لعلی، محمدرضا و رضاپور، حسین (1389).” ارائه مدلی جهت ارزیابی وانتخاب بازارهای خارجی درصنعت خودرو سازی”. نشریه مدیریت بازرگانی، دوره 2، شماره 4، ص111-128.
قدوسی، سعید (1388).” ارزیابی و تحلیل ساختار بازار جهانی و داخلی مس و اولویتبندي بازارهاي هدف صادراتی”. رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
کاتلر، فیلیپ و آمسترانگ، گري (2010). “اصول بازاریابی”. فروزنده، بهمن، چاپ دهم، تهران، نشر آتروپات، صص 25-41.
کریمی، غلامرضا (1385). “راهبرد توسعه بازارصادراتی: تمرکز بازار یا گسترش بازار”. مجموعه مقالات مدیریت، شماره107-108، صص 20.
کریمیکاشانی، امیرحسین و سیداصفهانی، میرمهدی (1384). “طراحی وتبیین الگوی توسعه تکنولوژی صنعت خودرو در ایران با تاکید بر استراتژی توسعه صادرات”. فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره9، شماره1، صص34.
کوثری، روح الله (1390). “معرفی روش دلفی به عنوان تکنیکی جهت خلاقیت در تصمیم گیری”. تهران: صص 5-15.
کیگان، وارنجی (2002). “مدیریت بازاریابی جهانی”. ترجمه عبدالحمید ابراهیمی، چاپ اول، تهران، صص 33.
گلستان، فرشاد و خدادادحسيني، سيدحميد (1385). “طراحی الگوی استراتژیک ورود به بازارجهانی: صنعت خودروی ایران”. فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره10، شماره1، صص213-243.
گودرزی، غلامرضا، نوروزی، خلیل و نوروزی، محمد (1391). “اولويتبندي مولفههاي فرهنگي- اجتماعي انتقال فناوري در جمهوري اسلامي ايران با استفاده از روش تحليل شبكه”. نشریه راهبرد توسعه، صص 30.
گوهرپاد، مهدی (1390).” بررسی عوامل مؤثر در استفاده از بانکداري موبايلي”. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه شاهد، صص 90.
گوهریان، محمدابراهیم (1379).” مدیریت صادرات غیرنفتی”. موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ویرایش دوم، تهران، صص 53-58.
ماهنامه صنعتی، مهندسی، اقتصادی و فرهنگی صنعت خودرو (1390)، سال چهاردهم، شماره 154، مهرماه1390، صص 16-23.
محمدی، حبیبالله (1385). “بررسی نحوه تامین مالی صادرات بخش خصوصی از طریق منابع خارجی”. تهران، صص 23.
مرکز آمار ایران (سالهای1380-1384). “نتايج آمارگيري از كارگاههاي صنعتي ده نفر كاركنان و بيشتر”، تهران: مركز آمار ايران.
مصیبی، محسن (1390). “فراينداطمینان از انطباق محصول با استانداردهادرصنعت خودرو(COP)”. سایت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، تهران، صص1.
مقیمی، سیدمحمد (1380). “سازمان و مدیریت رویکردي پژوهشی”. ویرایش اول، چاپ نهم، تهران: انتشارات ترمه، صص 17.
میرابی، وحیدرضا و سرمدسعیدی، سهیل (1382). “مدیریت بازاریابی بین الملل درهزاره ی سوم”. انتشارات اندیشه های گوهربار، چاپ اول.
نبیلو، حمید (1388). “شناسایی و اولویت بندی ریسک قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) در پروژههای عمرانی از دیدگاه مدیران پروژهها در شرکتهای عمرانی”. دانشگاه آزاد اسلامی، پایاننامه کارشناسی ارشد، صص 66.
ولیبیگی، حسن (1385). “اولویتبندي بازارهاي هدف صادراتی صنایع غذایی و موانع حضور در آنها”. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی، شماره 41، صص 40-47.

منابع لاتین

Abratt, R. (1993). “Market segmentation practices of industrial marketers”. Industrial marketing management, 22(2), 79-84.

Andersen, P. H., & Strandskov, J. (1997). “International market selection: a cognitive mapping perspective”. Journal of Global Marketing, 11(3), 65-84.

Ayal, I., & Zif, J. (1979). “Market expansion strategies in multinational marketing”. The Journal of Marketing, 84-94.

Bremner, F. (2012). “New Platform Family for Ford”. November 21.

Buatsi, S. N. (2002). “Financing non-traditional exports in Ghana”. Journal of Business & Industrial Marketing, 17(6), 501-522.

Buckley, P. J; Ghauri, P. N. (1999). “The internationalization of the firm”. 2nd edition. International Thomson Business Press, 29-58.

Cavusgil, S. T. (1985). “Guidelines for export market research”. Business Horizons, 28(6), 27-33.

Christopher, M. (1996). “From brand values to customer value”. Journal of Marketing Practice: applied marketing science, 2(1), 55-66.

Danciu, V. (2012). “Models for the internationalization of the business: a diversity-based approach”. Management & Marketing, 7(1), 29-42.

Daniels J., Radebough L.( 1992) “International business environment & operations wesley publishing company”.

Dibb, S., & Simkin, L. (1996). “The market segmentation workbook: Target marketing for marketing managers”. London: Routledge.

Douglas, S. P., & Craig, C. S. (1989). “Evolution of global marketing strategy: scale, scope and synergy”. Columbia Journal of World Business, 24(3), 47-59.

Dunning, J. (1988). “The eclectic paradigm of international production: a restatement and some possible extensions”. Journal of international business studies, 19(1), 1-31.

Elkhal S. (1994).” Introduction to international business”. Mc Grow Hill Book Company.

Ellis, P. (2000). “Social ties and foreign market entry”. Journal of International business studies, 31(3), 443-469.

Forman, E. H., & Gass, S. I. (2005). “The analytic hierarchy process—an exposition”. Operations research, 49(4), 469-486.

Georgiadis, G., & Tang, C. S. (2012). “Optimal Reservation Policies and Market Segmentation”. Available at SSRN 1860398, K.

Geraghty, S., & Torres, A. M. (2009). “The Irish wine market: a market segmentation study”. International Journal of Wine Business Research, 21(2), 143-154.

Ghingold, M., & Johnson, B. (1998). “Intrafirm technical knowledge and competitive advantage: a framework for superior market driven performance”. Journal of Business & Industrial Marketing, 13(1), 70-81.

Gwo-Hshiung, T., Tzeng, G. H., & Huang, J. J. (2007). “Fuzzy multiple objective decision making”, international standard book. 13-18.

Hohenthal, J., Johanson, J., & Johanson, M. (2003). “Market discovery and the international expansion of the firm”. International Business Review, 12(6), 659-672.

Hong, W. (2006). “Export promotion and employment growth in South Korea”. In Trade and Employment in Developing Countries, 1: Individual Studies (pp. 341-392). University of Chicago Press.

Jaruzelski, B., & Dehoff, K. (2010). “The Global Innovation 1000 How the Top Innovators Keep Winning Booz & Company’s annual study of the world’s biggest R&D spenders shows how the most innovative companies consistently outperform competitors, even when

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره تامین مالی، انتخاب بازار، تحلیل شبکه، بازار هدف Next Entries مقاله رایگان درباره صنعت خودرو، تامین مالی، بازاریابی، نیروی انسانی