مقاله رایگان درباره انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

ی در تمام دوره های ارزیابی (قبل از شروع مطالعه در روز اول تا آخرین مرحله بررسی در روز سوم بعد از مطالعه) نشان می دهد که میانگین سطح هوشیاری در گروه مداخله (انجام تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا) نسبت به گروه شاهد (بدون تحریک شنوایی ) در طی سه روز ، روند افزایشی بیشتر و ثابت تری داشته است هرچند این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبوده است.

جدول شماره 11-4 مقایسه میانگین و انحراف معیار شاخصهای همودینامیک در مراحل قبل و بعد از تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا در سه روز متوالی مطالعه در گروههای مداخله و شاهد
P-Value
میانگین گروه شاهد
P-Value
میانگین گروه مداخله
شاخص های همودینامیک
روز مطالعه

بعد
قبل

بعد
قبل

P=./556
18/13± 8/131
36/13± 3/131
P=./0001
9/11 ±1/128
55/13±16/135
فشار خون سیستول
اول
P=./696
21/15±53/75
01/15± 33/75
P=./0001
5/13 ± 2/75
54/15 ±81
فشارخون دیاستول

P=./337
14 ± 83/94
26/14±73/93
P=./0001
73/12±26/92
69/14±53/98
فشار متوسط شریانی

P=./11
54/11 ± 3/80
28/12 ±26/81
P=./0001
69/6±83/78
09/8 ± 43/85
تعداد ضربان قلب

P=./459
66/2± 06/19
88/2 ± 2/19
P=./0001
98/1 ± 9/17
19/2 ± 26/21
تعداد تنفس

P=./103
3/0 ± 25/37
3/0± 24/37
P=./003
26/0 ±28/37
26/0 ± 33/37
دمای بدن

P=./065
18/13±83/130
31/13±96/131
P=./0001
15/13±93/124
01/15±76/133
فشار خون سیستول
دوم
P=./08
68/12±06/72
29/12±66/72
P=./0001
46/13±56/70
27/15±93/77
فشارخون دیاستول

P=./079
58/11±53/91
08/11±26/92
P=./0001
13±3/88
97/14±96/96
فشار متوسط شریانی

P=./631
21/7±86/78
92/6±73/78
P=./0001
8/7±2/76
61/8±16/82
تعداد ضربان قلب

P=./687
44/1±36/19
59/1±46/19
P=./0001
46/2±17
33/2±20
تعداد تنفس

P=./38
28/0±15/37
3/0±17/37
P=./002
21/0±26/37
23/0±31/37
دمای بدن

P=./731
89/12±63/126
93/12±46/126
P=./0001
22/11±76/120
53/12±13/128
فشار خون سیستول
سوم
P=./587
55/12±16/70
25/12±33/70
P=./0001
97/11±6/67
4/13±6/72
فشارخون دیاستول

P=./728
11/12±06/89
89/11±93/88
P=./0001
95/11±6/85
12.66±90/90
فشار متوسط شریانی

P=./272
54/10±43/78
85/9±03/78
P=./0001
65/6±86/73
48/6±83/80
تعداد ضربان قلب

P=./246
79/1±43/18
67/1±23/18
P=./0001
94/1±26/16
92/1±36/19
تعداد تنفس

P=./375
24/0±19/37
25/0±17/37
P=./01
25/0±13/37
27/0±16/37
دمای بدن

* Paired T-test
با توجه به جدول فوق ، مقایسه میانگین شاخصهای همودینامیک 2 دقیقه قبل از تحریک شنوایی و 2 دقیقه بعد از تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا در گروه مداخله به روش ازمون تی زوجی مبین این مطلب است که میانگین شاخصها قبل و بعد از تحریک شنوایی با صدای آشنا ، اختلاف معنی داری داشته بطوری که میانگین شاخصهای همودینامیک در 2 دقیقه پس از شنیدن تحریک شنوایی نسبت به 2 دقیقه قبل از شنیدن تحریک شنوایی کاهش داشته است اما در گروه شاهد میانگین شاخصهای همودینامیک در زمانهای مشابه با گروه مداخله در 2 دقیقه قبل از شروع مطالعه و 2 دقیقه پس از مطالعه اختلاف معنی داری با هم نداشتند.
جدول شماره 12-4 : مقایسه روند تغییرات میانگین فشار خون سیستول قبل و بعد از تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا در گروه های مورد بررسی در روز اول، دوم و سوم مطالعه

P-Value بین گروهها
P-Value گروه
میانگین و انحراف معیار
روز و مرتبه اندازه گیری
گروه
636/0

0001/0

55/13±16/135
فشار خون سیستول روز اول قبل از مداخله
مداخله

9/11±16/128
فشار خون سیستول روز اول بعد از مداخله

01/15±76/133
فشار خون سیستول روز دوم قبل از مداخله

15/13±93/124
فشار خون سیستول روز دوم بعد از مداخله

53/12±13/128
فشار خون سیستول روز سوم قبل از مداخله

22/11±76/120
فشار خون سیستول روز سوم بعد از مداخله

021/0
36/13±30/131
فشار خون سیستول روز اول قبل از بررسی
شاهد

18/13±8/131
فشار خون سیستول روز اول بعد از بررسی

31/13±96/131
فشار خون سیستول روز دوم قبل از بررسی

18/13±83/130
فشار خون سیستول روز دوم بعد از بررسی

93/12±46/126
فشار خون سیستول روز سوم قبل از بررسی

89/12±63/126
فشار خون سیستول روز سوم بعد از بررسی

* Repeated Measures ANOVA
با توجه به جدول فوق، نتایج آزمون آنالیز واریانس طرح اندازه های تکراری برای بررسی روند تغییرات میانگین فشارخون سیستول در سه روز نشان داد که در هر دو گروه مداخله و شاهد میانگین فشارخون سیستول در زمانهای مختلف ( نسبت به قبل از شروع تحریک در روز اول) معنی دار بوده است.(0001P=./ و 021P=./ )
همچنین تفاوت معنی داری در ارتباط با روند تغییرات میانگین فشارخون سیستول گزارش شده بین گروه مداخله (انجام تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا) با گروه شاهد (بدون تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا ) وجود نداشت (636P=./). بنابراین طبق یافته ها تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا بر فشار خون سیستول تاثیر معنی داری نداشت.

نمودار شماره 2-4 : مقایسه روند تغیییرات میانگین فشار خون سیستول قبل و بعد از تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا در گروه های مورد بررسی در روز اول، دوم و سوم مطالعه

طبق نمودار فوق ، میانگین فشار خون سیستول در تمام دوره های ارزیابی (قبل از شروع مطالعه در روز اول تا آخرین مرحله بررسی در روز سوم بعد از مطالعه) نشان می دهد که میانگین فشار خون سیستول در گروه مداخله (انجام تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا) در طی سه روز ، روند تغییر منظم تر و شیب نزولی بیشتری نسبت به گروه شاهد (بدون تحریک شنوایی ) که دارای نوسان و شیب کمتری است، دارد بطوری که در گروه مداخله قبل و بعد از تحریک شنوایی ، فشار خون سیستول کاهش بیشتری در هر سه روز داشته ولی در گروه شاهد تغییر مشاهده شده در قبل و بعد از تحریک شنوایی بصورت خطی و دارای اختلاف کمی می باشد .

P-Value بین گروهها
P-Value گروه
میانگین و انحراف معیار
روز و مرتبه اندازه گیری
گروه
628/0
0001/0
54/15±81
فشار خون دیاستول روز اول قبل از مداخله
مداخله

5/13± 23/75
فشار خون دیاستول روز اول بعد از مداخله

27/15±93/77
فشار خون دیاستول روز دوم قبل از مداخله

46/13±56/70
فشار خون دیاستول روز دوم بعد از مداخله

4/13±6/72
فشار خون دیاستول روز سوم قبل از مداخله

97/11±6/67
فشار خون دیاستول روز سوم بعد از مداخله

027/0
01/15±33/75
فشار خون دیاستول روز اول قبل از بررسی
شاهد

21/15±53/75
فشار خون دیاستول روز اول بعد از بررسی

29/12±66/72
فشار خون دیاستول روز دوم قبل از بررسی

68/12±06/72
فشار خون دیاستول روز دوم بعد از بررسی

25/12±33/70
فشار خون دیاستول روز سوم قبل از بررسی

55/12±16/70
فشار خون دیاستول روز سوم بعد از بررسی

جدول شماره 13-4 : مقایسه روند تغییرات میانگین فشار خون دیاستول قبل و بعد از تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا در گروه های مورد بررسی در روز اول، دوم و سوم مطالعه

* Repeated Measures ANOVA

با توجه به جدول فوق، نتایج آزمون آنالیز واریانس طرح اندازه های تکراری برای بررسی روند تغییرات میانگین فشارخون دیاستول در سه روز نشان داد که در هر دو گروه مداخله و شاهد میانگین فشارخون دیاستول در زمانهای مختلف ( نسبت به قبل از شروع تحریک در روز اول) اختلاف معنی داری دارد . (0001P=./ و 027P=./ )
اما تفاوت معنی داری در ارتباط با روند تغییرات میانگین فشارخون دیاستول گزارش شده بین گروه مداخله ( انجام تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا) با گروه شاهد (بدون تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا) وجود نداشت (628P=./). بنابراین طبق یافته ها تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا بر فشار خون دیاستول تاثیر معنی داری نداشت.

نمودار شماره 3-4 : مقایسه روند تغییرات میانگین فشار خون دیاستول قبل و بعد از تحریک شنوایی سازمان یافته گروه های مورد بررسی در روز اول، دوم و سوم مطالعه

طبق نمودار فوق ، میانگین فشار خون دیاستول در تمام دوره های ارزیابی (قبل از شروع مطالعه در روز اول تا آخرین مرحله بررسی در روز سوم بعد از مطالعه) نشان می دهد که میانگین فشار خون دیاستول در گروه مداخله (انجام تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا) در طی سه روز ، روند تغییر منظم تر و شیب نزولی بیشتری نسبت به گروه شاهد (بدون تحریک شنوایی ) که دارای نوسان و شیب کمتری است، دارد بطوری که در گروه مداخله قبل و بعد از تحریک شنوایی ، فشار خون دیاستول کاهش بیشتری در هر سه روز داشته ولی در گروه شاهد، تغییر مشاهده شده در قبل و بعد از تحریک شنوایی بصورت خطی و دارای اختلاف کمی می باشد .

جدول شماره 14-4 : مقایسه روند تغییرات میانگین متوسط فشار خون شریانی قبل و بعد از تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا در گروه های مورد بررسی در روز اول، دوم و سوم مطالعه

P-Value بین گروهها
P-Value گروه
میانگین و انحراف معیار
روز و مرتبه اندازه گیری
گروه
897/0
0001/0
69/14±53/98
متوسط فشار خون شریانی روز اول قبل از مداخله
مداخله

73/12±26/92
متوسط فشار خون شریانی روز اول بعد از مداخله

97/14±96/96
متوسط فشار خون شریانی روز دوم قبل از مداخله

13±3/88
متوسط فشار خون شریانی روز دوم بعد از مداخله

66/12±9/90
متوسط فشار خون شریانی روز سوم قبل از مداخله

95/11±6/85
متوسط فشار خون شریانی روز سوم بعد از مداخله

012/0
26/14±73/93
متوسط فشار خون شریانی روز اول قبل از بررسی
شاهد

14 ± 83/94
متوسط فشار خون شریانی روز اول بعد از بررسی

08/11±26/92
متوسط فشار خون شریانی روز دوم قبل از بررسی

58/11±53/91
متوسط فشار خون شریانی روز دوم بعد از بررسی

89/11±93/88
متوسط فشار خون شریانی روز سوم قبل از بررسی

11/12±06/89
متوسط فشار خون شریانی روز سوم بعد از بررسی

* Repeated Measures ANOVA

با توجه به جدول فوق، نتایج آزمون آنالیز واریانس طرح اندازه های تکراری برای بررسی روند تغییرات میانگین متوسط فشارخون شریانی در سه روز نشان داد که در دو گروه مداخله و شاهد میانگین متوسط فشارخون شریانی در زمانهای مختلف ( نسبت به قبل از شروع تحریک در روز اول) ، اختلاف آماری معنی داری دارند (0001P=./ و 012P=./ ).
همچنین تفاوت معنی داری در ارتباط با روند تغییرات میانگین متوسط فشارخون شریانی گزارش شده بین گروه مداخله (انجام تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا ) با گروه شاهد (بدون تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا) وجود نداشت (897P=./). بنابراین طبق یافته ها تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا بر متوسط فشار خون شریانی تاثیر معنی داری نداشت.

نمودار شماره 4-4 : مقایسه روند تغییرات میانگین متوسط فشار خون شریانی قبل و بعد از تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا در گروه های مورد بررسی در روز اول، دوم و سوم مطالعه

طبق نمودار فوق ، میانگین متوسط فشار خون شریانی در تمام دوره های ارزیابی ( قبل از شروع مطالعه در روز اول تا آخرین مرحله بررسی در روز سوم بعد از مطالعه ) نشان می دهد که میانگین متوسط فشار خون شریانی در گروه مداخله (انجام تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا ) در طی سه روز ، رون

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره توزیع فراوانی، انحراف معیار Next Entries مقاله رایگان درباره شنوایی، شاهد،،