مقاله رایگان درباره انحراف معیار، اخلاق حرفه ای، رگرسیون، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

اخلاق
72/0
52/0
52/0
959662/21
ارشادگر
77/0
60/0
60/0
04445/20
قدرشناس
78/0
61/0
61/0
74945/19
فکور
79/0
62/0
62/0
55677/19
عادل
79/0
63/0
63/0
26406/19
خوش قول
80/0
63/0
64/0
12626/19
میانه رو
80/0
64/0
64/0
00845/19
صادق
80/0
64/0
65/0
85582/18
منظم
81/0
65/0
65/0
77097/18

مشاهدات جدول فوق نتایج ضرایب همبستگی و ضریب تعیین پیش بینی متغیرهای پیش بین و ملاک را نشان می دهد . در هر مرحله با اضافه شدن هر متغیر میزان ضریب همبستگی بین متغیرهای پیش بینی با متغیر ملاک افزایش می یابد . در مرحله اول میزان ضریب همبستگی بین مولفه خوش اخلاقی با اخلاق حرفه ای 72/0 و در مرحله دوم با اضافه شدن مولفه ارشادگر میزان ضریب همبستگی 77/0 افزایش یافته و در مرحله سوم با اضافه شدن مولفه قدرشناس میزان ضریب همبستگی 78/0 افزایش یافته و در مرحله چهارم با اضافه شدن مولفه فکور و عادل میزان ضریب همبستگی 79/0 اضافه شده و در مرحله پنجم با اضافه شدن مولفه های خوش قول، میانه رو و صادق میزان ضریب همبستگی 80/0 افزایش یافته و در مرحله ششم با اضافه شدن مولفه منظم میزان ضریب همبستگی 81/0 اضافه شده است و همچنین با اضافه شدن مولفه های معنی دار R2 نیز از 52/0 به 65/0 افزایش یافته است.
نه مولفه دیگر بزرگوار، رئوف، مومن، صبور، مستقل، رازدار، نیک اندیش، قانع، خوش قول و تلاشگر با اضافه شدن به مدل موجب اضافه شدن ضریب همبستگی معنی دار نمی شود و از مدل خارج شده است.

جدول 9-4. تحلیل واریانس و رگرسیون گام به گام برای متغیرهای اخلاق حرفه ای اسلامی
گام ها
شاخص مدل
مجموع مجذورات
Df درجه آزادی
مجذور میانگین
مقدار F
Sig سطح معنی داری
خوش اخلاق
اثر رگرسیونی
174/199022
1
174/199022
717/412
001/0

باقی مانده
974/182280
378
225/482

کل
147/381303
379

ارشادگر
اثر رگرسیونی
134/229832
2
067/114916
017/286
001/0

باقی مانده
013/151471
377
780/401

کل
147/381303
379

قدر شناس
اثر رگرسیونی
830/234647
3
943/78215
533/200
001/0

باقی مانده
317/146655
376
041/390

کل
147/381303
379

فکور
اثر رگرسیونی
873/237877
4
468/59469
489/155
001/0

باقی مانده
247/143425
375
467/382

کل
147/381303
379

عادل
اثر رگرسیونی
216/242510
5
043/48502
697/130
001/0

باقی مانده
932/138792
374
104/371

کل
147/381303
379

خوش قول

اثر رگرسیونی
624/244854
6
104/40809
557/111
001/0

باقی مانده
524/136448
373
814/365

کل

379

جدول تحلیل واریانس رگرسیون گام به گام نشان می دهد که مدل رگرسیون حاضر فقط در نه گام از نظر آماری معنی دار است و معنی دار بودن مدل رگرسیون رابطه خطی بین متغیرهای خوش اخلاق، ارشادگر، قدرشناس، فکور، عادل، خوش قول، میانه رو، صادق و منظم با اخلاق حرفه ای اسلامی را تایید می کند .
سوال چهارم : آیا بین مولفه های اخلاق حرفه ای و رضایت شغلی رابطه چندگانه وجود دارد؟

جدول 10-4. تحلیل واریانس آنوا بین مولفه های اخلاق حرفه ای اسلامی و رضایت شغلی
مدل
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معنی دار
اثر رگرسیون
918/253119
18
218/14062
60/39
001/0
باقی مانده
229/128183
361
078/355

کل
147/381303
379

در جدول شماره 10-4 تحلیل واریانس یک رگرسیون که معنی داری کل مدل رگرسیون را آزمون شده است . همانطوری که در جدول فوق مشاهده می شود F بدست آمده معادل است با60/39 در سطح 001/0 % معنی دار است و ترکیب خطی مناسبی از اخلاق حرفه ای اسلامی در پیش بینی رضایت شغلی می باشد .

جدول 11-4 ضرایب معادله رگرسیونی همزمان برای پیش بینی متغیر اخلاق حرفه ای اسلامی بر اساس متغیر رضایت شغلی
مدل
ضرایب غیر استاندارد
مقدار t
Sig
سطح معنی داری

B
Std.Error
Beta

مقدار B
مقدار خطای استاندارد
مقدار استاندارد

عرض از مبدأ
86/75
92/6

95/10
001/0
خوش اخلاق
44/0-
33/0
10/0-
30/1-
19/0
بزرگوار بودن
78/0-
50/0
12/0-
56/1-
12/0
فکور
78/0
17/0
33/0
44/4
001/0
رئوف
07/0-
62/0
008/0-
12/0-
90/0
مومن
13/0-
16/0
06/0-
79/0-
42/0
صبور
21/0
23/0
04/0
90/0
36/0
عادل
80/0-
37/0
15/0-
16/2-
03/0
مستقل
52/0-
58/0
07/0-
90/0-
36/0
ارشادگر
71/1
61/0
26/0
81/2
005/0
صادق
81/1
74/0
27/0
45/2
01/0
رازدار
26/0-
73/0
03/0-
35/0-
72/0
نیک اندیش
14/0-
59/0
01/0-
24/0-
80/0
قانع
18/0-
25/0
03/0-
73/0-
46/0
خوش قول
50/2
57/0
29/0
39/4
001/0
میانه رو
29/1-
39/0
30/0-
23/3-
001/0
منظم
34/1
75/0
16/0
79/1
07/0
قدرشناس
36/1
50/0
24/0
71/2
007/0
تلاشگر
99/0
72/0
11/0
36/1
17/0

جدول ضرایب رگرسیونی سهم عامل مولفه های اخلاق حرفه ای اسلامی را در پیش بینی متغیر ملاک (اخلاق حرفه ای اسلامی) نشان می دهد همانطوری که در جدول فوق مشاهده می شود متغیرهای پیش بینی مولفه های اخلاق حرفه ای اسلامی می تواند به صورت معنی دار و غیر معنی دار متغیر ملاک اخلاق حرفه ای اسلامی را پیش بینی کنند.
متغیر خوش اخلاق با 44/0- =B و30/1- =t در سطح آلفای 19/0 معنی دار نیست به عبارتی به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر خوش اخلاق44/0- در انحراف معیار متغیر اخلاق حرفه ای اسلامی تغییر ایجاد می شود.
متغیر بزرگوار با 78/0- =B و56/1- =t در سطح آلفای 12/0 معنی دار نیست به عبارتی به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر بزرگوار 78/0- در انحراف معیار متغیر اخلاق حرفه ای اسلامی تغییر ایجاد می شود.
متغیر فکور با 78/0 =B و44/4 =t در سطح آلفای 001/0 معنی دار است به عبارتی به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر فکور 78/0در انحراف معیار متغیر اخلاق حرفه ای اسلامی تغییر ایجاد می شود.
متغیر رئوف با 07/0- =B و12/0- =t در سطح آلفای 90/0 معنی دار نیست به عبارتی به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر رئوف 07/0- در انحراف معیار متغیر اخلاق حرفه ای اسلامی تغییر ایجاد می شود.
متغیر مومن با 13/0- =B و79/0- =t در سطح آلفای 42/0 معنی دار نیست به عبارتی به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر مومن 13/0- در انحراف معیار متغیر اخلاق حرفه ای اسلامی تغییر ایجاد می شود.
متغیر صبور با 21/0 =B و90/0 =t در سطح آلفای 36/0 معنی دار نیست به عبارتی به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر صبور 21/0 در انحراف معیار متغیر اخلاق حرفه ای اسلامی تغییر ایجاد می شود.
متغیر عادل با 80/0- =B و16/2- =t در سطح آلفای 03/0 معنی دار است به عبارتی به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر عادل 80/0- در انحراف معیار متغیر اخلاق حرفه ای اسلامی تغییر ایجاد می شود.
متغیر مستقل با 52/0- =B و90/0- =t در سطح آلفای 36/0 معنی دار نیست به عبارتی به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر مستقل 52/0- در انحراف معیار متغیر اخلاق حرفه ای اسلامی تغییر ایجاد می شود.
متغیر ارشادگر با 71/1=B و81/2=t در سطح آلفای 005/0 معنی دار است به عبارتی به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر ارشادگر 71/1 در انحراف معیار متغیر اخلاق حرفه ای اسلامی تغییر ایجاد می شود.
متغیر صادق با 81/1 =B و45/2 =t در سطح آلفای 01/0 معنی دار است به عبارتی به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر صادق 81/1 در انحراف معیار متغیر اخلاق حرفه ای اسلامی تغییر ایجاد می شود.
متغیر رازدار با 26/0- =B و35/0- =t در سطح آلفای 72/0 معنی دار نیست به عبارتی به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر رازدار 26/0- در انحراف معیار متغیر اخلاق حرفه ای اسلامی تغییر ایجاد می شود.
متغیر نیک اندیش با 14/0- =B و24/0- =t در سطح آلفای 80/0 معنی دار نیست به عبارتی به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر نیک اندیش 14/0- در انحراف معیار متغیر اخلاق حرفه ای اسلامی تغییر ایجاد می شود.
متغیر قانع با 18/0- =B و73/0- =t در سطح آلفای 19/0 معنی دار نیست به عبارتی به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر قانع 18/0- در انحراف معیار متغیر اخلاق حرفه ای اسلامی تغییر ایجاد می شود.
متغیر خوش قول با 50/2=B و39/4 =t در سطح آلفای 001/0 معنی دار است به عبارتی به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر خوش قول 50/2 در انحراف معیار متغیر اخلاق حرفه ای اسلامی تغییر ایجاد می شود.
متغیر میانه رو با 29/1- =B و23/3- =t در سطح آلفای 001/0 معنی دار است به عبارتی به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر میانه رو 29/1- در انحراف معیار متغیر اخلاق حرفه ای اسلامی تغییر ایجاد می شود.
متغیر منظم با 34/1 =B و79/1 =t در سطح آلفای 07/0 معنی دار نیست به عبارتی به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر منظم 34/1 در انحراف معیار متغیر اخلاق حرفه ای اسلامی تغییر ایجاد می شود.
متغیر قدرشناس با 36/1 =B و71/2=t در سطح آلفای 007/0 معنی دار است به عبارتی به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر قدرشناس 36/1 در انحراف معیار متغیر اخلاق حرفه ای اسلامی تغییر ایجاد می شود.
متغیر تلاشگر با 99/0=B و36/1 =t در سطح آلفای 17/0 معنی دار نیست به عبارتی به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر تلاشگر 99/0 در انحراف معیار متغیر اخلاق حرفه ای اسلامی تغییر ایجاد می شود.

جدول 12-4 خلاصه رگرسیون همزمان بین مولفه های اخلاق حرفه ای اسلامی و رضایت شغلی
مدل
R
R2
R2 تنظیم شده
خطای استاندارد برآورد
1
%81
%66
%64
84/18
R2 بدست آمده از مدل رگرسیون نشان می دهد که اخلاق حرفه ای اسلامی قادر است به 66 % از تغییرات رضایت شغلی معلمان شهرستان بندرعباس را تبیین نماید و 36 % مابقی تغییرات اخلاق حرفه ای اسلامی توسط عوامل دیگر تبیین می شود .

جدول 13-4.ضرایب حاصل از رگرسیون گام به گام برای پیش بینی متغیر اخلاق حرفه ای اسلامی به صورت کلی.
مدل
ضرایب غیر استاندارد
مقدار استاندارد B
مقدار T
سطح معنی داری

مقدار B
خطای استاندارد

1
عرض از مبدأ
07/75
24/5

32/14
001/0

خوش قولی
03/6
29/0
72/0
31/20
001/0
2
عرض از مبدأ
15/71
80/4

81/14
001/0

خوش قول
09/4
35/0
49/0
68/11
001/0

ارشادگر
42/2
27/0
36/0
75/8
001/0
3
عرض از مبدأ
19/70
74/4

80/14
001/0

خوش قول
43/3
39/0
41/0
76/8
001/0

ارشادگر
56/1
36/0
23/0
24/4
001/0

قدرشناس
21/1
34/0
22/0
51/3
001/0
4
عرض از مبدأ
28/63
26/5

02/12
001/0

خوش قول
71/2
46/0
32/0
90/5
001/0

ارشادگر
22/1
38/0
18/0
20/3
001/0

قدرشناس
01/1
35/0
18/0
91/2
004/0

فکور
42/0
14/0
18/0
90/2
004/0
5
عرض از مبدأ
74/68
41/5

70/12
001/0

خوش قول
84/2
45/0
34/0
24/6
001/0

ارشادگر
84/1
41/0
27/0
44/4
001/0

قدرشناس
03/1
34/0
18/0
01/3
003/0

فکور
53/0
14/0
22/0
64/3
001/0

عادل
96/0-
27/0
18/0-
53/3-
001/0
6
عرض از مبدأ
84/76
25/6

29/12
001/0

خوش قول
09/3
46/0
37/0
68/6
001/0

ارشادگر
90/1
41/0
28/0
61/4
001/0

قدرشناس
34/1
36/0
24/0
71/3
001/0

فکور
65/0
15/0
27/0
23/4
001/0

عادل
01/1-
27/0
19/0-
73/3-
001/0

خوش اخلاق
61/0-
24/0
14/0-
53/2-
012/0
7
عرض از مبدأ
84/74
27/6

93/11
001/0

خوش

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره اخلاق حرفه ای، جامعه آماری، روش تحقیق، آموزش و پرورش Next Entries مقاله رایگان درباره انحراف معیار، اخلاق حرفه ای، رگرسیون