مقاله رایگان درباره انحراف معیار، اخلاق حرفه ای، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

قول
10/3
45/0
37/0
75/6
001/0

ارشادگر
99/1
41/0
30/0
84/4
001/0

قدرشناس
81/1
41/0
33/0
41/4
001/0

فکور
77/0
16/0
33/0
82/4
001/0

عادل
86/0-
27/0
16/0-
11/3-
002/0

خوش اخلاق
64/0-
24/0
15/0-
68/2-
008/0

میانه رو
74/0-
31/0
17/0-
37/2-
018/0
8
عرض از مبدأ
45/77
29/6

29/12
001/0

خوش قول
92/2
46/0
35/0
33/6
001/0

ارشادگر
57/1
43/0
23/0
58/3
001/0

قدرشناس
85/1
40/0
33/0
52/4
001/0

فکور
73/0
16/0
32/0
54/4
001/0

عادل
81/0-
27/0
15/0-
97/2-
003/0

خوش اخلاق
74/0-
24/0
17/0-
08/3-
002/0

میانه رو
15/1-
34/0
27/0-
31/3-
001/0

صادق
39/1
52/0
21/0
65/2
008/0
9
عرض از مبدأ
40/74
44/6

55/11
001/0

خوش قول
78/2
46/0
33/0
00/6
001/0

ارشادگر
42/1
44/0
21/0
21/3
001/0

قدرشناس
45/1
44/0
26/0
25/3
001/0

فکور
72/0
16/0
30/0
50/4
001/0

عادل
79/0-
27/0
15/0-
90/2-
004/0

خوش اخلاق
79/0-
24/0
19/0-
29/3-
001/0

میانه رو
41/1-
36/0
33/0-
84/3-
001/0

صادق
39/1
52/0
20/0
65/2
008/0

منظم
49/1
71/0
18/0
08/2
037/0

جدول ضرایب معادله رگرسیونی گام به گام فوق سهم هر یک از متغیرهای پیش بینی را در تغییرات متغیر ملاک نشان می دهد در گام اول با وارد شدن متغیر خوش قولی با مقدار بتای 03/6 مقدار31/20 = t در سطح 001/0 معنی دار می باشد این به آن معنی است که به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر خوش قولی 03/6 در انحراف معیار متغیر ملاک اخلاق حرفه ای اسلامی تغییر ایجاد می کند .
در گام دوم با وارد شدن متغیر ارشادگر با مقدار بتای 42/ 2مقدار75/8 = t در سطح 001/0 معنی دار می باشد این به آن معنی است که به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر ارشادگر 42/2 در انحراف معیار متغیر ملاک اخلاق حرفه ای اسلامی تغییر ایجاد می کند.
در گام سوم با وارد شدن متغیر قدرشناس با مقدار بتای 21/1 مقدار51/3= t در سطح 001/0 معنی دار می باشد این به آن معنی است که به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر قدرشناس 21/1 در انحراف معیار متغیر ملاک اخلاق حرفه ای اسلامی تغییر ایجاد می کند.
در گام چهارم با وارد شدن متغیر فکور با مقدار بتای 42/0 مقدار 90/2 = t در سطح 004/0 معنی دار می باشد این به آن معنی است که به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر فکور 42/0 در انحراف معیار متغیر ملاک اخلاق حرفه ای اسلامی تغییر ایجاد می کند.
در گام پنجم با وارد شدن متغیر عادل با مقدار بتای 96/0- مقدار 53/3- = t در سطح 001/0 معنی دار می باشد این به آن معنی است که به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر عادل 96/0- در انحراف معیار متغیر ملاک اخلاق حرفه ای اسلامی تغییر ایجاد می کند.
در گام ششم با وارد شدن متغیر خوش اخلاق با مقدار بتای 61/0- مقدار 53/2- = t در سطح 012/0 معنی دار می باشد این به آن معنی است که به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر خوش اخلاق 61/0- در انحراف معیار متغیر ملاک اخلاق حرفه ای اسلامی تغییر ایجاد می کند.
در گام هفتم با وارد شدن متغیر میانه رو با مقدار بتای 74/0- مقدار 37/2- = t در سطح 018/0 معنی دار می باشد این به آن معنی است که به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر میانه رو 74/0- در انحراف معیار متغیر ملاک اخلاق حرفه ای اسلامی تغییر ایجاد می کند.
در گام هشتم با وارد شدن متغیر صادق با مقدار بتای 39/1 مقدار 65/2 = t در سطح 008/0 معنی دار می باشد این به آن معنی است که به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر صادق 39/1 در انحراف معیار متغیر ملاک اخلاق حرفه ای اسلامی تغییر ایجاد می کند.
در گام نهم با وارد شدن متغیر منظم با مقدار بتای 49/1 مقدار 08/2 = t در سطح 037/0 معنی دار می باشد این به آن معنی است که به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر منظم 49/1 در انحراف معیار متغیر ملاک اخلاق حرفه ای اسلامی تغییر ایجاد می کند.

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره انحراف معیار، اخلاق حرفه ای، رگرسیون، ضریب همبستگی Next Entries پایان نامه درمورد دوران کودکی، تحلیل داده، پیش دبستانی، انعطاف پذیری