مقاله رایگان درباره انتخاب بازار، تامین مالی، بازار هدف، صنعت خودرو

دانلود پایان نامه ارشد

مالی و بر عکس.
کمک به ایجاد تعامل بین شرکت ها و موسسات تامین مالی کننده و شرکتهای متقاضی.
تصمیمگیری بهتر برای ورود به بازارهای بینالمللی برای صنعت خودرو سازی ایران.
یافتن مهمترین عوامل و اثر گذارترین شاخصها برای تامین مالی صنعت خودروسازی ایران.
انتخاب بازارهای بهتر با توجه به معیارهای در نظرگرفته شده برای صنعت خودروسازی ایران.
اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ کاربردی
انتخاب بازار هدف، يکي از مهمترين تصميمات درتمام سازمانهايي است که با مقولهي بازاريابي و برنامهريزي راهبردي و مديريت بحران، سر و کار دارند )مکدونالد و دونبار6، 1995: 18 .(این تحقیق برآنست تا:
با شناسایی و اولویتبندی عوامل و شاخصهای مناسب برای شرکت سرمایهگذاریهای خارجی ایران(ایفیک)، این شرکت را در راستای تامین مالی پروژههای کارشناسی شده کمک کند.
با در اختیار گذاشتن شاخصهای مهم صادراتی در صنعت خودرو برای شرکت سرمایهگذاری خارجی ایران(ایفیک)، فرصت شناسایی و اولویتبندی پروژههای موجهتر ایجاد گردد.
نتایج این تحقیق برای صنایع و سازمانهای مشابه قابلیت استفاده و بکارگیری دارد.
اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق
شناسایی و اولویتبندی عوامل و شاخصهای موثر در تصمیمگیری بهینه شرکت سرمایهگذاری خارجی ایران(ایفیک) به منظور تامین مالی پروژههای صادراتی برای انتخاب موفق بازار هدف خارجی.

هدفهای فرعي تحقیق
بررسی جنبههای حمایتی شرکت سرمایهگذاری خارجی ایران(ایفیک) از پروژههای صادراتی.
بررسی شاخص های شرکت سرمایهگذاری خارجی ایران(ایفیک) برای حمایت از پروژههای صادراتی.
بررسی شاخص های مهم برای شرکت های خودرو سازی درایران به منظور صادرات درعرصه بین المللی.
بررسی مهمترین عوامل موثر بر تصمیمگیری بهینه در زمینه تامین مالی پروژه های صادراتی.
ارائهی شاخص های مورد نظر خودروسازان به شرکت سرمایهگذاری خارجی ایران(ایفیک) برای حضور در عرصه بین المللی.
سوالات تحقیق
سئوال اصلي
شاخصهای موثر در تصمیمگیری بهینه شرکت سرمایهگذاری خارجی ایران (ایفیک) به منظور تامین مالی پروژههای صادراتی برای انتخاب موفق بازار هدف خارجی کدامند؟
سئوالات فرعي
جنبههای حمایتی شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران (ایفیک) از پروژه های صادراتی کدامند؟
شاخصهای شرکت سرمایهگذاری خارجی ایران(ایفیک) برای حمایت از پروژههای صادراتی کدامند؟
شاخصهای مهم صادراتی برای شرکت های خودرو سازی درایران، کدامند؟
مهمترین عوامل موثر بر تصمیم گیری بهینه در زمینه تامین مالی پروژه های صادراتی کدامند؟
شاخصهای مورد نظر خودروسازان برای ارائه به شرکت سرمایهگذاری خارجی ایران(ایفیک) برای حضور در عرصه بین المللی کدام است؟
تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقيق
بازارهدف: بازار هدف به بازاري میگویند که خارج از مرزهاي یک کشور قرار دارد ولی هنوز به فعلیت نرسیده است اما در صورت تدوین راهبردهاي صحیح بازارشناسی و بازاریابی بینالمللی میتوان به آن نفوذ کرد (عابدین و عسکري، 1384).
استانداردسازی: استانداردسازی نظمي است مبتني بر نتايج استوار علوم، فنون و تجارب بشري در رشتهاي از فعاليتهاي عمومي که به صورت قواعد، مقررات و نظامنامه و به منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه، توسعه تفاهم، تسهيل ارتباطات، صرفهجويي در اقتصاد، حفظ سلامت و گسترش مبادلات بازرگاني داخلي و خارجي به کار ميرود (مصیبی، 1390: 1).
مزیت رقابتی: سالونر، شپارد و پودونلي7) 2001) عنوان ميكنند كه مزيت رقابتي عمدتا به اين معناست كه بنگاه مي تواند خدمات يا كالاهايي را توليد كند كه مشتريان، آنها را با ارزشتر از كالاها يا خدمات توليد شده ساير رقبا تلقي ميكنند.
توانایی بنگاه: به تجربيات و بار علمي منابع انساني و روشمند بودن فعاليتهاي صادراتي، رايزنهاي اقتصادي كشور مبدا در كشور مقصد، شناخت از اوضاع كشور مقصد و ميزان مهارت بخش بازاريابي بينالملل بنگاه ميپردازد (فیروزیان وهمکاران، 1389: 118)
روابط بینالملل بنگاه: جهانی شدن بنگاه و ورود به بازار جهانی بر اساس استدلال پورتر به مفهوم پراکنده سازي زنجیره ارزشی بنگاه در سطح جهان است (پورتر و فوتر8، 1986).
جذابیت تقاضا: جذابیت تقاضا، به وجود تقاضا براي کالا و خدمات در درون بخشها اشاره دارد که این تقاضا، خود متاثر از شاخصهاي مرتبط با محصول، نظیر سرانه مصرف نوع محصول، شاخصهاي کلان اقتصادي نظیر سرانه تولید ناخالص ملی و شاخصهاي کلان غیر اقتصادي نظیر نگرش مردم کشور مقصد به محصولات کشور مبدأ میباشد. ابعاد تأثیر گذار بر جذابیت تقاضا عبارت است از:
شاخصهاي مرتبط با محصول
شاخصهاي کلان اقتصادي
شاخص هاي کلان غیراقتصادی (آذر و فرجیخورشیدی، 1384: 130).
جذابیت دسترسی: جذابیت دسترسی، به وجود محدودیتهاي تعرفهاي و غیرتعرفهاي و محدودیتهاي هزینهاي نظیر هزینه حمل و نقل کالا و خدمات به کشور مقصد اشاره دارد. هر چه محدودیتهاي فوق کمتر باشد و بتوان کالا و خدمات را با قیمت کمتري به کشور مقصد رساند، جذابیت دسترسی افزایش خواهد یافت؛ درصورتی که، جذابیت دسترسی بسیار بالا باشد، به طور عملی امکان ورود به بازار از طریق بعضی از گزینهها نظیر صادرات، غیر ممکن خواهد شد. ابعاد تأثیرگذار بر جذابیت دسترسی عبارت است از:
محدودیتهاي قانونی
محدودیتهاي هزینهاي
شاخصهاي سیاسی (آذر و فرجیخورشیدی، 1384: 131).
جذابیت رقابت: جذابیت رقابت به جذابیت ساختار رقابت، جایگاه فعلی بنگاه در کشور مقصد و سیاستهاي داخلی کشور مقصد اشاره دارد. هر چقدر جذابیت ساختار رقابت در کشور مقصد بیشتر بوده و بنگاه، وضعیت قویتري در کشور مقصد داشته باشد، جذابیت رقابت در آن کشور براي بنگاه بیشتر است؛ بعلاوه، این جذابیت تحت تأثیر مستقیم سیاستهاي داخلی کشور مقصد نظیر ثبات سیاسی، قانون حق اختراع، قانون تبلیغات و ترفیع و… قرار دارد. مؤلفههاي مرتبط با جذابیت رقابت عبارت است از:
ساختار رقابت
جایگاه بنگاه
سیاستهاي داخل بخش (آذر و فرجیخورشیدی، 1384: 132).
شرایط سیاسی- قانونی: شامل قوانین صادرات و واردات محصولات صنعتی و مصرفی، استانداردهای سلامتی و ایمنی، قوانین مرتبط با بستهبندی، علامتگذاری، تبلیغات و سیاستهای ترفیعی و تشویقی که همگی در سیاستها و برنامههای آمیخته بازاریابی موثر هستند میباشد (زریباف و حسینیکیا، 1382).
تناسب محصول: یعنی محصول با بازارخود ازلحاظ این موارد متناسب باشد:
محصول قادر به جذب مشتریان در بازار بالقوه باشد.
تطبیق محصول به بیش از آنچه که از نظر اقتصادی توجیهپذیر است نیازی نداشته باشد.
محدودیتهای سیاسی، اقتصادی و … منجر به جدایی و عدم پذیرش محصول توسط بازار مورد نظر نگردد.
هزینههای حمل محصول به بازار هدف، باعث از بین رفتن رقابت قیمتی نگردد (زریباف و حسینیکیا، 1382).
موقعیت رقابت: یعنی اینکه باید مشخص شود در حال حاضر رقابت شدیدی وجود دارد یاخیر؟ همچنین احتمال ایجاد رقابت در آینده باید مورد توجه قرارگیرد (روستا و همکاران، 1383).
تصمیم گیری بهینه:یکی از تکنیکهای تصمیم گیری بهینه، استفاده از دادههای کمی در تصمیمگیری چندمعیاره میباشد .مدیر با استفاده از تکنیکهای تصمیمگیری چندمعیاره میتواند با در نظر گرفتن معیارهای متفاوت برای تصمیمگیری که گاها با یکدیگر در تعارض هستند، به طریقی عقلایی تصمیمسازی نماید. تصمیمگیری چندمعیاره(MCDM) به دو دسته تصمیمگیری چندشاخصه(MADM) و تصمیم گیری چند هدفه(MODM) تقسیم می شود. تصمیم گیری چند شاخصه با تکنیکهایی9 از قبیل:
AHP(Analytic Hierarchy Process)
(Analytic Network Process) ANP
DIMATEL(Decision Making Trial And Evaluation) NPی چند شاخصه با تکنیک هایی از قبیل،
SAW
LINMAP
TOPSIS
VIKOR
ELECTRE
PROMETHEE
نکته: متغیرهای تحقیق به وسیلهی پرسشنامه و مصاحبه با صاحبنظران اندازهگیری خواهند شد.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
تعیین بازار هدف عبارتست از ارزشیابی و مقایسه گروههای شناختهشده و انتخاب یک یا چند مورد از آنها با بالاترین درآمد بالقوه به عنوان مشتری یا مشتریان بالقوه. به بیان دیگر یک شرکت برای ورود به بازار، ابتدا باید فهرستی از بازارهای بالقوه جهت تجارت را تهیه نموده و بر اساس آن اقدام به بازاریابی نماید. به این مفهوم که شرکت باید تصمیم بگیرد که فعالیتهای خود را در چه نوع بازارهایی مورد توجه قرار دهد. دراین مرحله، بسته به نوع کالا، عوامل جغرافیایی، درآمد و جمعیت بازار مورد نظر و محیط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، ممکن است نسبت به بعضی از بازارها و یا بخشی از دنیا، تمایل خاصی برای نفوذ درآن بازار وجود داشته باشد و یا اینکه از ورود به آن بازار صرف نظر نماید. بعد از به دست آوردن فهرست بازارها، شرکت باید آنها را از نظر اهمیت، اولویتبندی و سپس غربال کند (میرابی و سرمدسعیدی، 1382).
افزايش وابستگي بنگاهها به كسب و كار بينالمللي و افزايش رقابت باعث ميشود، تا يكي از تصميمات مهم در استراتژي بين المللي، ورود به بازارهاي خارجي باشد (روت10، 1994)، که متأسفانه دانش موجود درباره اتخاذ تصميم براي ورود به بازارهاي خارجي اندك است (دانینگ11، 1988: 31-1). مرور ادبيات بيانگر اين واقعيت است كه اكثر پژوهشهاي انجام شده دربارهي انتخاب بازار خارجي، منسجم نبوده در پرتو فعاليتهاي حوزهي انتخاب شيوهي ورود به بازار خارجي قرار داشته و فاقد چارچوبهاي يكپارچه و مطالعات جامع در مورد فرآيند انتخاب بازار هستند (روسو و اوکاروف12، 1996: 58). بنيانهاي اوليه بينالمللي شدن، بر تئوريهاي عمومي بازاريابي، توانمنديهاي بنگاه و فرصتهاي موجود در بازار خارجي نهاده شده و استوارگشته است (پرسی13، 1981: 297-287). به اين ترتيب كه، رويكردهاي مختلف براي تبيين بينالمللي شدن فعاليتهاي بنگاه، مفاهيم متفاوتي را در مورد انتخاب بازار خارجي بيان ميكنند. مانند مكتب نورديك، که انتخاب بازار را در دو مفهوم كليدي مرتبط به هم، يعني فاصله رواني و يادگيري تجربي محدود ميکند (کوچ14، 2001: 65-75).
فاصلهي رواني، بيانگر كمبود دانش و اطلاعات است، که اولا اطمينان دربارهي كسب و كار خارجي را افزايش میدهد و در ثاني هزينه هماهنگي را بالا ميبرد (الیس15، 2000: 443-470). بنابراين، بنگاهها بازارهايي را انتخاب ميكنند كه سيستم اقتصادي، فرهنگي وسياسي يكساني با كشور خودشان داشته باشد. پيدايش بنگاههاي جهاني، چالش جديدي را پيش روي تئوريهاي سنتي بينالمللي شدن قرار میدهد (نایت16، 1995: 107-129)، که باعث كاهش تأثير فاصله رواني به علت پيشرفتهاي اخير در خدمات مشاورهاي، تكنولوژي اطلاعاتي و منابع انساني با تجربه بينالمللي ميشود.
انتخاب بازار و انتخاب شيوه ورود به آن، به عنو ان تصميمي واحد تلقي ميشود و بر انتخاب شيوهي ورود به بازار تاكيد دارد؛ زيرا نياز اطلاعاتي دربارهي بازار، شاخص تعيين كنندهاي در انتخاب شيوهي ورود به بازار بوده و فرض ميشود كه، تصميم بنگاه در مورد ورود به بازار، بر مبناي اطلاعات هزينهاي و تحليل آن و مقايسهي بين اهداف بنگاه و هزينهي روش ورود به بازار، اتخاذ خواهد شد (داگلاس17، 1989: 47-59).
در رويكرد شبكهاي، روابط فيمابين بنگاه، مشتريان و رقبا در محيط، برتصميم انتخاب بازار اثرگذارهستند. دررويكرد استراتژي كسب وكار، بين المللي شدن تحت تأثير مشخصههاي بازار، منابع بنگاه و فلسفه مديريتي قرار ميگيرد و انتخاب بازار نتيجهي ارزيابي عواملي هم چون جذابيت بازار، فاصله رواني، قابليت دسترسي و موانع غير رسمي خواهد بود (روسو و اوکاروف18، 1996: 48).
در انتخاب بازارهای خارجی و برای ورود به این بازارها بایستی به شاخصهای کلان و خرد مرتبط با بازارها توجه داشت و براساس غربالگری شاخصها به مهمترین شاخصها رسیده و با شناسایی آنها و یادگیری نحوه رویارویی با آنها، استراتژیهای مناسب برای انتخاب بازار و انتخاب شیوه ورود به بازارها را بکار گرفت.
مدل مفهومی و متغير(هاي) تحقیق
دراین تحقی

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره انتخاب بازار، بازاریابی، بازار هدف، صنعت خودرو Next Entries مقاله رایگان درباره تامین مالی، خودروسازی، صنعت خودرو، صنعت خودروسازی