مقاله رایگان درباره انتخاب بازار، بازارهای هدف، بازار هدف، مقایسات زوجی

دانلود پایان نامه ارشد

داخلی

رقبای جهانی

مزیت رقابتی

تطابقکیفیتکالایصادراتیبااستاندارد جهانی

دسترسی به اطلاعات بازارها

هزینه معاملاتی

شرایط رقابت کامل یا انحصاری بازار

اعتماد سازی برای مشتریان

محیط
سیاسی- قانونی

ساختارسیاسیونوع نظام حکومتی

سازمان های بین المللی که کشور هدف در آنها عضو است

سطح کنترل دولت در تجارت

ثبات سیاسی

شرایطوضوابط کاری تجارت

قوانین تجاری

تعرفه ها

استانداردها

سیستم های قانونی

روابط سیاسی

محدودیت غیرتعرفه ای(اداری)

محدودیتهای قیمت گذاری

برقراری جوایز صادراتی

معافیت های مالیاتی

تسهیل سرمایه گذاری خارجی

محیط
فرهنگی- اجتماعی
سابقه تاریخی

ارزش های بارز

الگوهای سبک زندگی

زبان رسمی درتجارت

مذهب

فرهنگ مصرف کالا

نگرش به کالای خارجی

سطح آموزشی

جمعیت ونرخ رشد

عواملجمعیت شناختی(سن،جنس،درآمد و…)

تشابهات فرهنگی

پرسشنامه دیماتل
باسمه تعالی
ماتریس همبستگی شناسایی روابط مؤثر بین شاخص‏های موجود در ماتریس

پاسخگوی محترم
با سلام و احترام، ماتریس پرسشنامه‏ی پیش‏رو بمنظور انجام مطالعه‏ای تحت عنوان ” طراحی الگوی تصمیم گیری بهینه درانتخاب بازارهای هدف خودرو به منظور تامین مالی پروژه های صادراتی(مطالعه موردی: شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران(ایفیک))” می‏باشد. خواهشمند است با ارائه پاسخ‏های مناسب، محقق را در انجام شایسته این تحقیق یاری نمائید. از همکاری ارزشمند شما سپاسگذارم.
هدف در این پرسشنامه تشخیص روابط بین شاخص‏ها و تعیین میزان این روابط می باشد. این شاخص‏ها به طور مستقیم وغیر مستقیم بر هم اثر می گذارند ولی هدف مطالعه، شناسایی اثرگذاری مستقیم است؛که برای شناسایی این اثرگذاری به صورت زیر عمل می نماییم:
هر یک از متغیرهایی که در ابتدای هر ردیف در سمت چپ جدول وجود دارد را به عنوان متغیر اثرگذار درنظر گرفته و با پاسخ به این سوال که آیا این شاخص موجود در ردیف سمت چپ بر هر یک از شاخص‏های بالای ماتریس، تاثیر مستقیم دارد یا خیر و نیز میزان این تأثیر چقدر است، خانه‏های ماتریس را با اعداد موجود در جدول زیر که نشانگر میزان تاثیر شاخص بر شاخص دیگر است، تکمیل نمایید.
بدون تاثير
تاثير خيلي کم
تاثير کم
تاثير زياد
تاثير خيلي زياد
1
2
3
4
5

راهنمایی:
مثلا اگر از نظر شما تاثیر “توانایی بنگاه” بر روی “شرایط و جایگاه بین المللی بنگاه” زیاد است، عدد 4 را در تقاطع ردیف دوم وستون سوم قرار دهید. بدیهی است که تکمیل قسمت سمت راست و بالای ماتریس کفایت میکند.

جدول نمونه

محیط فرهنگی- اجتماعی
محیط سیاسی- قانونی
محیط رقابتی
محیط اقتصادی
شرایط و جایگاه بین المللی بنگاه
توانایی بنگاه

شاخصهای موثر بر تصمیم گیری درمورد تامین مالی پروژه های صادراتی

توانایی بنگاه

شرایط و جایگاه بین المللی بنگاه

محیط اقتصادی

محیط رقابتی

محیط سیاسی- قانونی

محیط فرهنگی- اجتماعی

پرسشنامه ANP
بسمه تعالی
ماتریس همبستگی شناسایی روابط مؤثر بین معیارهای تصمیم گیری بهینه
درانتخاب بازارهای هدف خودرو
پاسخگوی محترم
با سلام و احترام، جدولی که ملاحظه می فرمائید، در راستای اجرای پایان نامهای تحت عنوان” طراحی الگوی تصمیم گیری بهینه درانتخاب بازارهای هدف خودرو به منظور تامین مالی پروژه های صادراتی (مطالعه موردی: شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران(ایفیک))”میباشد. خواهشمند است با ارائه پاسخ های مناسب، محقق را در انجام شایسته این تحقیق یاری نمائید. پیشاپیش از همکاری ارزشمند شما سپاسگذارم.

راهنمایی:
هدف در این پرسشنامه تشخیص روابط بین متغیرهای مذکور می باشد. از آنجا که میدانیم این معیارها به طور مستقیم وغیر مستقیم بر هم اثر می گذارند ولی هدف ما شناسایی اثرگذاری مستقیم است.که به صورت زیر عمل می نماییم:
هر یک از متغیرهایی که در ابتدای هر ردیف در سمت راست جدول وجود دارد را به عنوان متغیر اثرگذار درنظر گرفته و با پاسخ به این سوال که آیا این متغیر به عنوان مثال “دانش تجربی و سطح علمی ” بر متغیر های بالای جدول به عنوان مثال، عملکرد صادراتی، توان مالی و….تاثیر مستقیم دارد یا خیر، خانه های جدول را به ترتیب با اعداد 1و0 پر نمایید.

با تشکر و آرزوی موفقیت برای شما
محمدرضانورعلی – کارشناس ارشدبازاریابی بین المللی

توانایی بنگاه
شرایط
بین المللی
بنگاه
محیط اقتصادی
محیط رقابتی
محیط قانونی- سیاسی
محیط
فرهنگی-اجتماعی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

توانایی
بنگاه
دانش تجربی وسطح علمی
(1)

عملکرد صادراتی
(2)

تولیدبر مبنای استاندارد های بین المللی
(3)

توان مالی شرکت (4)

سهم بازار
(5)

تجربه سرمایه گذاری با شرکتهای خارجی
(6)

شرایط
و جایگاه بین المللی
بنگاه
دسترسی به بازارجهانی
(7)

شهرت و اعتباربین المللی
(8)

شناخت بازار مصرف خارجی
(9)

دسترسی زمینی،
دریایی وهوایی به بازارهدف
(10)

محیط اقتصادی
کشور
هدف
اندازه بازار
(11)

ثبات اقتصادی (12)

دورنمای اقتصادی
(13)

بیکاری
(14)

تورم
(15)

محیط
رقابتی
مزیت رقابتی
(16)

رقبای داخلی
(17)

رقبای جهانی
(18)

دسترسی به اطلاعات بازارها درکشور هدف
(19)

محیط
سیاسی- قانونی
کشور
هدف
معافت های مالیاتی
(20)

تسهیل سرمایه گذاری خارجی
(21)

روابط سیاسی دوکشور
(22)

قوانین تجاری(23)

سازمانهای بین المللی که کشورهدف درآن عضو است(24)

محیط
فرهنگی اجتماعی
کشور
نگرش به کالای خارجی(25)

الگوهای سبک زندگی(26)

عواملجمعیت شناختی(سن،جنست،درآمد،تحصیلات و…) (27)

بسمه تعالی
پرسشنامه سنجش اهمیت نسبی معیارهای تأثیرگذار بر «انتخاب بازارهای هدف خودرو» با استفاده از مقایسات زوجی
پاسخگوی محترم
با سلام و احترام
پرسشنامهای که در ادامه ملاحظه میفرمائید، در راستای انجام تحقیقی تحت عنوان« انتخاب بازارهای هدف خودروبا استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه ای(ANP) »و به منظور اولویت بندی ششدسته از عوامل اثر گذار در انتخاب بازار هدف خودرو می باشد و هدف از طراحی این پرسشنامه تعیین اهمیت نسبی معیارهای مؤثر بر انتخاب بازار هدف خودرو و اولویتبندی آنهامیباشد. خواهشمند است با ارائه پاسخهای مناسب، محقق را در انجام شایسته این تحقیق یاری نمائید. پیشاپیش از همکاری ارزشمند شما سپاسگذارم
با تشکر و آرزوی موفقیت
محمدرضا نورعلی- کارشناسی ارشد بازاریابی بینالملل
دانشگاه شاهد تهران

دستورالعمل تکمیل پرسشنامه:
لطفاً به سؤالات این بخش از پرسشنامه با توجه به طیف زیر و مثال ذکر شده پاسخ دهید.
درجه اهمیت در مقایسات زوجی عوامل
اهمیت یکسان
کمی مهمتر
مهمتر
خیلی مهمتر
فوق العاده مهمتر
در مقایسات زوجی به هنگام مقایسه دو عامل، در صورتیکه ترجیح با مورد سمت راست(عامل A) باشد، در یکی از خانههای واقع در سمت راست جدول و در صورتیکه ترجیح با مورد سمت چپ(عامل B) باشد، در یک از خانههای سمت چپ جدول، با توجه به میزان اهمیت ذکر شده در جدول فوق، علامتگذاری خواهیم کرد.
معیار B
اکیدا مهمتر

بسیار مهمتر

مهمتر

اندکی مهمتر

یکسان

اندکی مهمتر

مهمتر

بسیار مهمتر

اکیداً مهمتر
معیار A

مثال) در خرید یک خودرو کدام عامل اهمیت بیشتری دارد؟
در صورتیکه در خرید یک خودرو، قیمت در مقایسه با سرعت«مهمتر» باشد، خانه مربوط به ستون مهمتر در سمت چپ جدول، علامتگذاری میگردد.
معیارB
اکیدا مهمتر

بسیار مهمتر

مهمتر

اندکی مهمتر

یکسان

اندکی مهمتر

مهمتر

بسیار مهمتر

اکیداً مهمتر
معیار A
سرعت

×

قیمت
درصورتیکه در خرید یک خودرو، سرعت در مقایسه با زیبایی«فوق العاده مهمتر» باشد، خانه مربوط به ستون فوق العاده مهمتر در سمت راست را علامتگذاری مینماییم.
معیارB
اکیدا مهمتر

بسیار مهمتر

مهمتر

اندکی مهمتر

یکسان

اندکی مهمتر

مهمتر

بسیار مهمتر

اکیداً مهمتر
معیار A
سرعت
×

زیبایی
همانطور که مشاهده می شود برای جذابیت بیشتر فواصل میانی(مثلاً بین اندکی مهمتر و مهمتر یا بین مهمتر و بسیار مهمتر و ….) در نظر گرفته شده است.
الف- مقایسات درونی خوشه ها
جهت انتخاب بازار هدف خودرو ، با نظر گرفتن معیار تولیدبرمبنای استانداردهای بین المللی بعنوان معیار اصلی، معیار A در مقایسه با معیارB به چه میزان ارجحتراست؟
معیارB
اکیدا مهمتر

بسیار مهمتر

مهمتر

اندکی مهمتر

یکسان

اندکی مهمتر

مهمتر

بسیار مهمتر

اکیداً مهمتر
معیار A
دانش تجربی و سطح علمی

عملکردصادراتی
جهت انتخاب بازار هدف خودرو ، با نظر گرفتن معیار توان مالی شرکت بعنوان معیار اصلی، معیار A در مقایسه با معیارB به چه میزان ارجحتراست؟
معیارB
اکیدا مهمتر

بسیار مهمتر

مهمتر

اندکی مهمتر

یکسان

اندکی مهمتر

مهمتر

بسیار مهمتر

اکیداً مهمتر
معیار A
دانش تجربی و سطح علمی

عملکردصادراتی
جهت انتخاب بازار هدف خودرو ، با نظر گرفتن معیار تجربه سرمایه گذاری با شرکتهای خارجی بعنوان معیار اصلی، معیار A در مقایسه با معیارB به چه میزان ارجحتراست؟
معیارB
اکیدا

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره بازاریابی، صنعت خودرو، کارشناسی ارشد، تامین مالی Next Entries مقاله رایگان درباره بازار هدف، اندازه بازار، انتخاب بازار، عملکرد صادراتی