مقاله رایگان درباره ارتباطات بین سازمانی، فناوری اطلاعات، سطح معنادار، همراستایی

دانلود پایان نامه ارشد

اختیار، اطلاعات و تصمیم گیری
169
4911/3

134/0-
168
00888/0-
894/0
تاییدشده
فرایند منظم
169
4749/3

356/0-
168
02515/0-
723/0
تایید شده
انعطاف پذیری
169
5178/3
273/0
168
01775/0
785/0
تاییدشده
جدول 4-8: نتایج بررسی وضعیت ابعاد ارتباطات بین سازمانی با استفاده از آزمون تی_تک نمونهای
*سطح معناداری آماره تی در سطح خطای5./. منبع: نتایج تحلیل آماری پژوهشگر

تحلیلها نشان میدهد میانگین سطح ابعاد تمرکز بر نتایج و همراستایی سیستم در جامعه مورد مطالعه بالا و سطح بعد مسئولیت شخصی پائین است و میانگین سطح ابعاد قوانین و مقررات، توازن همگرایی و واگرایی، مدیریت مبادلات، ایجاد استانداردهای بالا برای بحث و گفتگو و تبادل اطلاعات، هماهنگ ساختن اختیار، اطلاعات و تصمیم گیری، فرایند منظم، انعطاف پذیری تفاوت معناداری ندارند. همچنین وضعیت بعد تمرکز بر نتایج و مسئولیت شخصی نسبت به بقیه ابعاد به ترتیب مطلوبتر و ضعیفتر است.

4-3-2-2- بررسی وضعیت ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات

ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و نتایج به شرح زیر بدست آمد. بر همین اساس نتایج تحلیلهای صورت گرفته در جدول 4-9 خلاصه شده است. برای بررسی ادعای مطرح شده مراحل زیر را طی شد:

H0: µ=3/5
H1: µ≠3/5

جدول 4-9: نتایج بررسی وضعیت ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از آزمون تی_تک نمونهای
ابعاد مورد بررسی
تعداد
میانگین
آمارهt
درجه آزادی
اختلاف میانگین
سطح معناداری
تفسیر
سخت افزار/ نرم افزار
169
7234/3
547/3
168
22337/0
001/0
تایید نشده
مغزافزار
169
6616/3
597/2
168
16165/0
010/0
تایید نشده
اینترنت یا شبکه
169
2391/3
448/3-
168
26095/0-
001/0
تایید نشده
سیستم ها
169
3787/3
860/1-
168
12130/0-
065/0
تاییدشده
کاربران
169
1538/3
282/4-
168
34615/0-
000/0
تاییدنشده
مدیریت
169
3812/3
636/1-
168
11877/0-
104/0
تاییدشده
*سطح معناداری آماره تی در سطح خطای5./. منبع: نتایج تحلیل آماری پژوهشگر

تحلیلها نشان میدهد میانگین سطح ابعاد سخت افزار/نرم افزار و مغزافزار در جامعه مورد مطالعه بالا و سطح ابعاد اینترنت و کاربران پائین است و میانگین سطح ابعاد سیستمها و مدیریت تفاوت معناداری ندارند. همچنین وضعیت بعد سخت افزار/نرم افزار و کاربران نسبت به بقیه ابعاد به ترتیب مطلوبتر و ضعیفتر است.

4-3-3- بررسی ارتباط متغیرهای پژوهش

به منظور بررسی ارتباط متغیرهای ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات به فرض رتبهای بودن از شاخص ضریب همبستگی اسپیرمن و به فرض فاصلهای از شاخص ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. با استفاده از تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته، نتایج حاکی از این مطلب است که میان متغیرهای پژوهش (ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و رابطه میان آنها قوی میباشد.
جدول 4-10: ماتریس همبستگی (اسپیرمن) متغیرهای پژوهش
فناوری اطلاعات و ارتباطات
ارتباطات بین سازمانی

758/0
1
ضریب همبستگی
ارتباطات بین سازمانی
000/0

سطح معناداری

1
758/0
ضریب همبستگی
فناوری اطلاعات و ارتباطات

000/0
سطح معناداری

جدول 4-11: ماتریس همبستگی (پیرسون) متغیرهای پژوهش
فناوری اطلاعات و ارتباطات
ارتباطات بین سازمانی

806/0
1
ضریب همبستگی
ارتباطات بین سازمانی
000/0

سطح معناداری

1
806/0
ضریب همبستگی
فناوری اطلاعات و ارتباطات

000/0
سطح معناداری

4-3-4- مقایسه سازمانها از بعد ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات

به منظور ارائه راهکارهایی برای بهبود ارتباطات بین سازمانی با تمرکز بر فناوری اطلاعات و ارتباطات از آزمون تی- مستقل استفاده شد. در این راستا ابعاد ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمانها براساس میانگین، دستهبندی شد.

جدول 4-12: میانگین ابعاد ارتباطات بین سازمانی
نوع سازمان
سازمان
تعداد پرسشنامه
ارتباطات بین سازمانی
امتیاز

تمرکزبر
نتایج
همراستایی سیستم
قوانین ومقررات
توازن همگرایی و واگرایی
مدیریت مبادلات
ایجاد استاندارد
مسئولیت شخصی
هماهنگ ساختن
فرایند منظم
انعطاف پذیری

قوی
ثبت احوال
8
28/4
08/4
33/4
08/4
41/4
25/4
08/4
20/4
38/4
27/4
23/4

اداره برق
10
60/4
64/4
42/4
14/4
18/4
18/4
56/3
23/4
08/4
23/4
22/4

دامپزشکی
5
20/4
28/4
00/4
16/4
05/4
24/4
36/3
63/3
95/3
77/3
4

متوسط
تأمین اجتماعی
10
30/4
94/3
03/4
92/3
25/4
58/3
68/3
76/3
98/3
75/3
92/3

اداره گاز
10
33/3
16/4
93/3
76/3
70/3
72/3
70/3
87/3
88/3
75/3
78/3

بهزیستی
10
05/4
82/3
93/3
82/3
63/3
72/3
56/3
63/3
53/3
93/3
76/3

منابع طبیعی
5
10/4
24/3
93/3
12/3
40/3
08/4
12/3
17/3
85/3
70/3
57/3

امور مالیاتی
10
80/3
70/3
82/3
46/3
68/3
36/3
44/3
47/3
53/3
47/3
57/3

شهرداری
20
56/3
53/3
50/3
55/3
61/3
41/3
38/3
46/3
33/3
52/3
49/3

جهاد کشاورزی
15
67/3
40/3
62/3
49/3
18/3
27/3
36/3
46/3
57/3
52/3
45/3

آموزشو پرورش
20
94/3
59/3
31/3
13/3
14/3
48/3
21/3
47/3
55/3
49/3
43/3

کمیته امداد
10
38/3
44/3
48/3
30/3
18/3
60/3
02/3
41/3
28/3
55/3
41/3

ضعیف
کاروتعاون‌رفاه‌اجتماعی
6
42/3
80/3
61/3
23/3
88/2
17/3
50/3
62/3
13/3
19/3
35/3

شیلات
10
53/3
50/3
88/2
64/2
90/2
72/2
74/2
21/3
15/3
13/3
04/3

فرمانداری
20
79/3
72/3
01/3
72/2
73/2
13/3
49/2
71/2
48/2
63/2
94/2

جدول 4-13: میانگین ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات
نوع سازمان
سازمان
تعداد پرسشنامه
فناوری اطلاعات و ارتباطات
امتیاز

سخت افزار/نرم افزار
مغزافزار
اینترنت یا شبکه
سیستم ها
کاربران
مدیریت

قوی
ثبت احوال
8
28/4
38/4
08/4
29/4
42/4
63/4
34/4

اداره برق
10
06/4
28/4
08/4
96/3
90/3
01/4
05/4

بهزیستی
10
95/3
96/3
6/3
79/3
07/4
94/3
88/3

متوسط
دامپزشکی
5
13/4
22/4
28/3
89/3
47/3
80/3
80/3

امور مالیاتی
10
79/3
19/3
50/3
54/3
87/3
83/3
79/3

اداره گاز
10
96/3
93/3
50/3
56/3
63/3
63/3
70/3

تأمین اجتماعی
10
01/4
90/3
02/3
63/3
63/3
63/3
64/3

منابع طبیعی
5
13/3
76/3
80/3
49/3
93/3
60/3
62/3

کمیته امداد
10
65/3
52/3
28/3
31/3
5/3
37/3
44/3

آموزش و پرورش
20
98/3
55/3
48/3
24/3
22/3
12/3
43/3

شهرداری
20
58/3
52/3
02/3
41/3
37/3
29/3
37/3

کار و تعاون رفاه اجتماعی
6
65/3
64/3
37/2
07/3
06/3
05/3
14/3

ضعیف
جهاد کشاورزی
15
47/3
13/3
59/2
03/3
02/3
92/2
03/3

شیلات
10
13/3
21/3
84/2
06/3
13/3
60/2
99/2

فرمانداری
20
41/3
19/3
91/2
73/2
77/2
84/2
97/2

بر این اساس با توجه به جداول فوق، میانگین ابعاد ارتباطات بین سازمانی در سازمانهایی قوی، متوسط و ضعیف مشخص گردید و نمودارهای آنها نیز ترسیم شد.
جدول 4-14: میانگین ابعاد ارتباطات بین سازمانی در سازمانهای (قوی، متوسط و ضعیف)
ابعاد ارتباطات بین سازمانی
سازمانهای قوی
سازمانهای متوسط
سازمانهای ضعیف
تمرکزبرنتایج
40/4
86/3
65/3
همراستایی سیستم
36/4
63/3
67/3
قوانین ومقررات
29/4
65/3
07/3
توازن همگرایی و واگرایی
12/4
49/3
78/2
مدیریت مبادلات
22/4
49/3
79/2
ایجاد استاندارد
21/4
51/3
02/3
مسئولیت شخصی
69/3
38/3
72/2
هماهنگ ساختن
08/4
52/3
3
فرایند منظم
15/4
56/3
77/2
انعطاف پذیری
14/4
60/3
86/2

همانطور که جدول4-14 و نتایج نشان میدهد سازمانهای که دارای بیشترین ارتباطات بین سازمانی هستند در ابعاد تمرکز بر نتایج و همراستایی سیستم دارای بیشترین میانگین و در بعد مسئولیت شخصی دارای کمترین میانگین میباشند. همچنین سازمانهای که دارای کمترین ارتباطات بین سازمانی هستند در ابعاد تمرکز بر نتایج و همراستایی سیستم دارای بیشترین میانگین و در ابعاد مدیریت مبادلات و توازن همگرایی و واگرایی دارای کمترین میانگین میباشند.
همچنین میانگین ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانهایی قوی، متوسط و ضعیف مشخص گردید و نمودارهای آنها نیز ترسیم شد.
جدول 4-15: میانگین ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانهای (قوی، متوسط و ضعیف)
ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات
سازمانهای قوی
سازمانهای متوسط
سازمانهای ضعیف
سخت افزار/نرم افزار
08/4
78/3
36/3
مغزافزار
19/4
73/3
17/3
اینترنت یا شبکه
90/3
25/3
78/2
سیستم ها
98/3
42/3
90/2
کاربران
57/3
20/3
78/2
مدیریت
16/4
41/3
81/2

همانطور که نتایج نشان میدهد سازمانهایی که دارای بیشترین فناوری اطلاعات و ارتباطات میباشند در ابعاد مغزافزار و مدیریت دارای بیشترین میانگین و در بعد اینترنت یا شبکه داری کمترین میانگین هستند. همچنین سازمانهای که دارای کمترین فناوری اطلاعات و ارتباطات میباشند در ابعاد سختافزار و مغزافزار دارای بیشترین میانگین و در ابعاد اینترنت و مدیریت دارای کمترین میانگین هستند.
به منظور بررسی اختلاف میانگین ابعاد سازمانهای دارای بیشترین و کمترین ارتباطات بین سازمانی و همچنین فناوری اطلاعات و ارتباطات از آزمون تی- مستقل استفاده شد. بر همین اساس نتایج تحلیلهای صورت گرفته در جداول و نمودارهای زیر خلاصه شده است.
جدول 4-16: نتایج بررسی ابعاد ارتباطات بین سازمانی در سازمانهای (قوی و ضعیف) با استفاده از آزمون مستقل
ابعاد مورد بررسی
اختلاف میانگین
آمارهt
درجه آزادی
سطح معناداری
تمرکز بر نتایج
749/0
854/3
57
000/0
همراستایی سیستم
693/0
743/3
57
000/0
قوانین و مقررات
223/1
589/5
57
000/0
توازن همگرایی و واگرایی
338/1
438/6
57
000/0
مدیریت مبادلات
429/1
270/6
57
000/0
ایجاد استانداردهای بالا برای بحث و گفتگو و تبادل اطلاعات
195/1
308/4
57
000/0
مسئولیت شخصی
967/0
619/3
57
001/0
هماهنگ ساختن اختیار، اطلاعات و تصمیم گیری
082/1
111/4
57
000/0
فرایند منظم
381/1
931/5
57
000/0
انعطاف پذیری
279/1
752/5
57
000/0

شکل 4-1: بررسی ابعاد ارتباطات بین سازمانی در سازمانهای (قوی و ضعیف)

با توجه به نتایج بدست آمده، از مقایسه سازمانهای دارای بیشترین و کمترین ارتباطات بین سازمانی میتوان استنباط کرد که اختلاف میانگین در ابعاد مدیریت مبادلات، فرایند منظم و توازن همگرایی و واگرایی نسبت به بقیه ابعاد بیشتر میباشد.
جدول 4-17: نتایج بررسی ابعاد ارتباطات بین سازمانی در سازمانهای (قوی و متوسط) با استفاده از آزمون مستقل
ابعاد مورد بررسی
اختلاف میانگین
آمارهt
درجه آزادی
سطح معناداری
تمرکز بر نتایج
538/0
187/3
131
002/0
همراستایی سیستم
727/0
270/4
131
000/0
قوانین و مقررات
641/0
269/4
131
000/0
توازن همگرایی و واگرایی
629/0
314/3
131
001/0
مدیریت مبادلات
737/0
702/3
131
000/0
ایجاد استانداردهای بالا برای بحث و گفتگو و تبادل اطلاعات
699/0
621/3
131
000/0
مسئولیت شخصی
315/0
698/1
131
092/0
هماهنگ ساختن اختیار، اطلاعات و تصمیم گیری
560/0
445/3
131
001/0
فرایند منظم
588/0
287/3
131
001/0
انعطاف پذیری
544/0
385/3
131
001/0

شکل 4-2: بررسی ابعاد

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره فناوری اطلاعات، ارتباطات بین سازمانی، مدیریت شهری، میزان آشنایی Next Entries مقاله رایگان درباره ارتباطات بین سازمانی